ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Aszáf tanítása. Figyelj én népem az én tanításomra; hajtsátok füleiteket számnak beszédeire.
 2. Megnyitom az én számat példabeszédre; rejtett dolgokat szólok a régi időből.
  Zsolt. 49,5., Mát. 13,35.
 3. A miket hallottunk és tudunk; és a miket atyáink beszéltek nékünk,
  5 Móz. 4,9.
 4. Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól; a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, a melyeket cselekedett.
  Zsolt. 145,4., Zsolt. 145,5.
 5. Mert bizonyságot állított Jákóbban, és törvényt rendelt Izráelben; a melyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat;
  5 Móz. 4,9.
 6. Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, a kik születnek; és felkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak;
 7. Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák.
  1 Móz. 18,17., 1 Móz. 18,19.
 8. Hogy ne legyenek olyanok, mint apáik: szilaj és makacs nemzedék, olyan nemzedék, a melynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt.
  2 Móz. 32,9.
 9. Efraim fiai, a fegyveres íjászok hátat fordítottak az ütközet napján;
 10. Nem őrizték meg az Isten szövetségét, és nem akartak járni az ő törvényében;
 11. Sőt elfelejtkeztek az ő tetteiről, csodáiról, a melyeket mutatott nékik.
 12. Apáik előtt csodát mívelt Égyiptom földjén, a Czoán mezején.
  2 Móz. 7,10., 2 Móz. 8,24.
 13. Ketté választotta a tengert s átvitte őket; és felállította a vizeket fal gyanánt.
  2 Móz. 14,21., 2 Móz. 14,22., 2 Móz. 15,8.
 14. Vezette őket nappal felhőben, és egész éjen át tűznek világosságában.
 15. Sziklákat hasított meg a pusztában, és inniok adott bőségesen, akárcsak a mélységes vizekből.
 16. Patakokat fakasztott a kősziklából, és folyamok módjára vizeket ömlesztett:
  2 Móz. 17,6.
 17. Mégis folyvást vétkeztek ellene, és haragították a Felségest a pusztában;
  2 Móz. 17,7.
 18. És megkísérték Istent az ő szívökben, enni valót kérvén az ő kivánságuk szerint.
 19. És szólának Isten ellen, mondván: Avagy tudna-é Isten asztalt teríteni a pusztában?
 20. Ímé, megcsapta a kősziklát és víz ömlött és patakok özönlöttek; de vajjon tud-é kenyeret is adni? avagy készíthet-é húst az ő népének?
  2 Móz. 17,6.
 21. Meghallotta az Úr és megharagudott ezért, és tűz gyulladt fel Jákób ellen, és harag gerjedt fel Izráel ellen;
 22. Mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segedelmében,
 23. És ráparancsolt a felhőkre ott fenn, és az egek ajtait megnyitotta.
 24. És hullatott reájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nékik.
  2 Móz. 16,14., 2 Móz. 16,15.
 25. Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nékik eleséget,
 26. Megindítá a keleti szelet az egekben, és elhozá erejével a déli szelet;
 27. És hullata rájuk annyi húst, mint a por, és annyi madarat, mint a tenger fövénye.
 28. És leszállítá azokat az ő táboruk közepére, az ő sátoraikhoz köröskörül.
 29. Evének azért és igen megelégedének, és a mit kivántak, azt hozá nékik.
 30. Még fel sem hagytak a kivánságukkal; az étel még a szájukban vala:
 31. Mikor az Isten haragja felgerjede ellenök, és főbbjeik közül sokakat megöle, és Izráelnek ifjait levágá;
 32. Mindamellett is újra vétkezének, és nem hivének az ő csodadolgaiban.
 33. Azért hiábavalóságban töltette el napjaikat, éveiket pedig rettegésben.
 34. Ha ölte őket, hozzá fordultak, megtértek és Istent keresék.
 35. És eszökbe vevék, hogy Isten az ő sziklájok, és a felséges Isten az ő megváltójok;
 36. És hízelkedének néki szájokkal, nyelvökkel pedig hazudozának néki.
 37. De szívök nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez;
 38. Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó, nem semmisít meg, sőt sokszor elfordítja haragját, és nem önti ki teljes búsulását.
 39. Azért eszébe vevé, hogy test ők, és olyanok, mint az ellebbenő szél, a mely nem tér vissza.
  1 Móz. 6,3.
 40. Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalommal a kietlenben?!
 41. És újra kísértették az Istent, és ingerelték Izráel szentjét.
 42. Nem emlékeztek meg az ő kezéről, sem a napról, amelyen megváltotta őket a nyomorgatótól;
 43. Midőn kitűzte jeleit Égyiptomban, és csodáit a Czoán mezején.
 44. És vérré változtatta folyóikat, hogy nem ihatták patakjaikat.
 45. Legyeket bocsáta reájok, a melyek emészték őket, és békát, a mely pusztítá őket.
  1 Móz. 8,6.
 46. Odaadta termésöket a szöcskének, s munkájuk gyümölcsét a sáskának.
 47. Jégesővel pusztítá el szőlőjüket, s figefáikat kőesővel.
 48. Odaveté barmaikat a jégesőnek, marháikat pedig a mennyköveknek.
 49. Rájok bocsátá haragjának tüzét, mérgét, búsulását és a szorongatást: a gonosz angyalok seregét.
 50. Utat tört haragjának, s nem tartotta meg a haláltól lelköket, és életöket döghalálnak veté.
 51. És megöle minden elsőszülöttet Égyiptomban, az erő zsengéjét Khám sátoraiban.
 52. Elindítá mint juhokat, az ő népét, s vezeté őket, mint nyájat a pusztában.
 53. És vezeté őket biztonságban, és nem félének, ellenségeiket pedig elborítá a tenger.
 54. És bevivé őket az ő szent határába, arra a hegyre, a melyet szerzett az ő jobbkezével.
  2 Móz. 3,1., 2 Móz. 3,12.
 55. És kiűzé előlük a pogányokat, és elosztá nékik az örökséget sorsvetéssel; és letelepíté azok sátoraiban az Izráel törzseit.
  4 Móz. 26,1., 4 Móz. 26,53., Józs. 13,7.
 56. De megkisérték és megharagíták a magasságos Istent, és nem őrizék meg bizonyságait;
 57. Elfordulának ugyanis és hűtlenek levének, mint apáik; visszafelé fordulának, mint a csalfa kézív.
  Ésa. 1,4., Hós. 7,16.
 58. Haragra ingerelték őt magaslataikkal, és bosszantották faragott bálványaikkal.
  1 Kir. 14,23.
 59. Meghallá ezt Isten és felgerjede; és az Izráelt felette megútálá.
 60. És elveté magától Silói hajlékát, a sátort, a melyben lakott vala az emberek között;
 61. Sőt fogságba viteté erejét, dicsőségét pedig ellenség kezébe.
  1 Sám. 4,10., 1 Sám. 4,11.
 62. És fegyver alá rekeszté az ő népét; és az ő öröksége ellen felgerjede.
 63. Ifjait tűz emészté meg, és szüzei nem énekeltettek meg.
 64. Papjai fegyver miatt hullottak el, és özvegyei nem végezheték a siratást.
  1 Sám. 4,17.
 65. Akkor felserkene az Úr, mintegy álomból; mint hős, a ki bortól vigadoz;
 66. És visszaveré ellenségeit; s örök gyalázatot vete reájok.
 67. Azután megútálá a József sátorát, és nem választá Efraim törzsét;
 68. Hanem a Júda törzsét választá; A Sion hegyét, a melyet szeret.
  Zsolt. 132,13., Zsolt. 132,14.
 69. És megépíté szent helyét, mint egy magas várat; mint a földet, a melyet örök időre fundált.
  1 Kir. 7,1., 1 Kir. 7,38.
 70. És kiválasztá Dávidot, az ő szolgáját, és elhozá őt a juhok aklaiból.
  1 Sám. 16,1., 1 Sám. 16,11., 1 Sám. 16,13.
 71. A szoptatós juhok mellől hozá el őt, hogy legeltesse Jákóbot, az ő népét, és Izráelt, az ő örökségét.
  2 Sám. 7,8.
 72. És legelteté őket szívének tökéletessége szerint, és vezeté őket bölcs kezeivel.
  2 Sám. 8,15.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.


Vissza