ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Az Ezrahita Ethán tanítása.
  1 Kir. 4,31., 1 Krón. 15,19.
 2. Az Úrnak kegyelmességét hadd énekeljem örökké! Nemzetségről nemzetségre hirdetem a te hűséges voltodat az én számmal!
 3. Mert azt mondom: Örökké megáll a te kegyelmességed, és megerősíted a te hűséges voltodat az egekben, mondván:
 4. Szövetséget kötöttem az én választottammal, megesküdtem Dávidnak, az én szolgámnak:
  2 Sám. 7,11., 2 Sám. 7,16., 2 Sám. 23,5.
 5. Mindörökké megerősítem a te magodat, és nemzetségről nemzetségre megépítem a te királyi székedet. Szela.
 6. És az egek dicsérik a te csodadolgodat Uram; a te hűséges voltodat is a szentek gyülekezetében.
  Zsolt. 19,2.
 7. Mert a felhőkben kicsoda hasonlatos az Úrhoz, s ki olyan, mint az Úr, az istenek fiai között?
  2 Móz. 15,11., Zsolt. 86,8.
 8. Igen rettenetes Isten ő a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazokra, a kik körülte vannak.
  Dán. 7,10.
 9. Uram, Seregeknek Istene! Kicsoda olyan erős, mint te vagy Uram? És a te hűséges voltod körülvesz téged.
  Zsolt. 89,4., Zsolt. 89,35.
 10. Te uralkodol a tengernek kevélységén; mikor az ő habjai felemelkednek, te csendesíted le azokat.
  Jób. 9,8.
 11. Te rontád meg Égyiptomot mintegy átdöföttet; erős karoddal elszélesztetted ellenségeidet.
 12. Tieid az egek, a föld is a tied: e világot minden benne valóval te fundáltad.
  Zsolt. 24,1., Zsolt. 24,2., Zsolt. 50,12.
 13. Az északot és a délt te teremtetted, a Thábor és a Hermon a te nevednek örvendeznek.
  Jób. 9,3.
 14. A te karod hatalommal teljes, a te kezed erős, a te jobbod méltóságos.
 15. Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te orczád előtt.
  Zsolt. 89,9., Zsolt. 97,2.
 16. Boldog nép az, a mely megérti a kürt szavát; a te orczádnak világosságánál jár ez, oh Uram!
  Ésa. 2,5.
 17. A te nevedben örvendeznek egész nap; és a te igazságodban felmagasztaltatnak.
  Zsolt. 105,3.
 18. Mert az ő erejöknek ékessége te vagy; a te jóakaratoddal emeled fel a mi szarvunkat is.
  Zsolt. 75,11., Zsolt. 132,17.
 19. Mert az Úr a mi paizsunk, és Izráelnek Szentje a mi királyunk.
  Zsolt. 84,10., Zsolt. 84,12.
 20. Akkor látásban szóltál a te kegyeltednek, és mondád: Segítséget adtam a vitéznek, felmagasztaltam a népből + választottat;
  2 Sám. 3,18., Zsolt. 78,70., Zsolt. 78,71., 2 Sám. 7,8., 2 Sám. 7,9.
 21. Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat; szent olajommal kentem fel őt.
  1 Sám. 13,14.
 22. A kivel állandóan vele lesz az én kezem, sőt az én karom erősíti meg őt.
 23. Nem nyomhatja őt el az ellenség, és a gonosz ember sem nyomorgatja meg őt;
 24. Mert ő előtte rontom meg az ő szorongatóit, és verem meg az ő gyűlölőit.
  Zsolt. 18,1., Zsolt. 18,51.
 25. És vele lesz az én hűségem és kegyelmem, és az én nevemmel magasztaltatik fel + az ő szarva.
  Zsolt. 61,8., Zsolt. 132,17., Zsolt. 132,18.
 26. És rávetem az ő kezét a tengerre, és az ő jobbját a folyóvizekre.
  Zsolt. 72,8., 2 Sám. 8,12., 2 Sám. 8,15., 2 Sám. 10,19.
 27. Ő így szólít engem: Atyám vagy te; én Istenem és szabadításom kősziklája!
  Zsolt. 18,2.
 28. Én meg elsőszülöttemmé teszem őt és felebbvalóvá a föld + királyainál.
  Zsolt. 2,7., 2 Sám. 8,12., 2 Sám. 10,19.
 29. Örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos marad ő vele.
  2 Sám. 7,16., 2 Sám. 23,5.
 30. És az ő magvát örökkévalóvá teszem, és az ő királyi székét, mint az egeknek napjait.
  2 Sám. 7,12., 2 Sám. 7,16.
 31. Ha az ő fiai elhagyják az én törvényemet, és nem járnak az én végzésem szerint;
 32. Ha az én rendeléseimet megtörik, és meg nem tartják az én parancsolatimat:
 33. Akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnöket, és vereségekkel az ő álnokságukat;
 34. De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem hazudom.
 35. Nem töröm meg az én szövetségemet, és a mi kijött az én számból, el nem változtatom.
  Zsolt. 89,4., Zsolt. 89,9.
 36. Megesküdtem egyszer az én szentségemre: vajjon megcsalhatnám-é Dávidot?
  Zsolt. 89,4., Zsid. 9,13., Zsid. 9,17.
 37. Az ő magva örökké megmarad, és az ő királyi széke olyan előttem, mint a nap.
  2 Sám. 7,16., Luk. 1,32., Luk. 1,33.
 38. Megáll örökké, mint a hold, és bizonyos, mint a felhőben lévő bizonyság. Szela.
 39. De te mégis elvetetted és megútáltad őt, és megharagudtál a te felkentedre.
  1 Kir. 9,2., 1 Kir. 9,4., 1 Kir. 9,9.
 40. Felbontottad a te szolgáddal kötött szövetséget, földre tiportad az ő koronáját.
  2 Kir. 21,11., 2 Kir. 21,16., 2 Kir. 25,8., 2 Kir. 25,11.
 41. Lerontottad az ő kőfalait mind; romokká tetted erősségeit.
 42. Zsákmányolták őt mind az úton járók; gyalázattá lőn az ő szomszédai előtt.
 43. Felmagasztaltad az ő szorongatóinak jobbját, és megvidámítottad minden ellenségét.
 44. Még fegyverének élét is elvetted, és nem segítetted őt a harczban.
 45. Eltörlötted az ő fényességét, és az ő királyi székét a földre vetetted.
 46. Az ő ifjúságának napjait megrövidítetted, gyalázatot borítottál reá. Szela.
 47. Meddig rejtegeted még magad, oh Uram, szüntelen, és ég a te haragod, mint a tűz?
  Zsolt. 79,5., Zsolt. 77,8.
 48. Emlékezzél meg rólam: mily rövid az élet! Mily semmire teremtetted te mind az embernek fiait!
  Zsolt. 90,9., Zsolt. 90,10.
 49. Kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson halált s megszabadítsa magát a Seolnak kezéből? Szela.
  Zsid. 9,27., Zsolt. 49,11.
 50. Hol van a te előbbi kegyelmességed, Uram? Megesküdtél Dávidnak a te hűséges voltodra!
  Zsolt. 89,4., Zsolt. 89,36.
 51. Emlékezzél meg Uram a te szolgáidnak gyalázatjokról! hogy sok népnek gyalázatját hordozom keblemben,
 52. A melyekkel gyaláztak a te ellenségeid Uram, a melyekkel gyalázták a te felkentednek lépéseit.
 53. Áldott legyen az Úr mindörökké! Ámen és Ámen.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.


Vissza