ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit!
  Zsolt. 47,2., Zsolt. 47,4., 1 Krón. 16,8., 1 Krón. 16,10.
 2. Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden ő csodatételét.
 3. Dicsekedjetek az ő szent nevével; örvendezzen azoknak a szívök, a kik keresik az Urat.
  Zsolt. 33,1., Zsolt. 33,2., Zsolt. 89,17.
 4. Kivánjátok az Urat és az ő erejét; keressétek az ő orczáját szüntelen.
  Zsolt. 27,8., Zsolt. 27,9.
 5. Emlékezzetek meg az ő csodáiról, a melyeket cselekedett; jeleiről és az ő szájának ítéleteiről.
  Zsolt. 78,3., Zsolt. 78,6., Zsolt. 78,13., Zsolt. 78,27.
 6. Oh Ábrahámnak, az ő szolgájának magva; oh Jákóbnak, az ő választottának fiai!
  Malak. 1,2., Malak. 1,3.
 7. Ő, az Úr a mi Istenünk, az egész földre kihat az ő ítélete.
 8. Megemlékezik az ő szövetségéről mindörökké; az ő rendeletéről, a melyet megszabott ezer nemzetségiglen;
 9. A melyet kötött Ábrahámmal, és az ő Izsáknak tett esküvéséről.
  1 Móz. 17,2., 1 Móz. 26,3.
 10. És odaállatta azt Jákóbnak szabályul, Izráelnek örök szövetségül,
  1 Móz. 28,13., 1 Móz. 28,15.
 11. Mondván: Néked adom Kanaán földét, sors szerint való örökségetekül.
  1 Móz. 13,15.
 12. Mikor még csekély számmal valának, igen kevesen és mintegy zsellérek abban,
 13. És egyik nemzettől a másikhoz bujdosának, egyik országból a másik néphez:
  1 Móz. 12,13., 1 Móz. 20,26.
 14. Nem engedé, hogy valaki nyomorgassa őket, sőt királyokat is megfenyített miattok, mondván:
  1 Móz. 20,3., 1 Móz. 20,7., 1 Krón. 16,22.
 15. Meg ne illessétek az én felkentjeimet, és az én prófétáimnak ne ártsatok!
 16. Mikor éhséget idéze elő a földön; és a kenyérnek minden botját eltöré,
  1 Móz. 42,2.
 17. Elküldött előttük egy férfiút, Józsefet, a ki rabul adatott vala el;
  1 Móz. 27,28., 1 Móz. 39,20., 1 Móz. 45,7.
 18. A lábait békóba szorították, ő maga vasban járt vala,
 19. Mindazideig, a míg szava beteljesedett. Az Úr beszéde megpróbálta őt.
 20. Elküldött a király és feloldotta őt, a népeken uralkodó, és szabaddá tette őt;
  1 Móz. 41,14.
 21. Úrrá tevé őt az ő házán, és uralkodóvá minden jószágán;
  1 Móz. 41,40.
 22. Hogy főembereit tetszése szerint kötöztetheté, és véneit is bölcsességre taníthatá.
 23. És beméne Izráel Égyiptomba, s Jákób a Khám földén zsellérkedék.
  1 Móz. 46,6.
 24. És igen megszaporítá az ő népét, és erősebbé tevé elnyomóinál.
  2 Móz. 1,7., 2 Móz. 1,10.
 25. Elváltoztatá azoknak szívét, hogy gyűlöljék az ő népét, és álnokul cselekedjenek az ő szolgáival.
  2 Móz. 1,10., 2 Móz. 1,16.
 26. Elküldte Mózest, az ő szolgáját, és Áront, a kit választott vala.
  2 Móz. 3,10.
 27. Elvégezék azok között az ő jeleit, és a csodákat a Khám földén.
  2 Móz. 7,9.
 28. Sötétséget bocsátott és elsötétítette azt, és azok nem engedetlenkedtek az ő rendeleteinek.
  2 Móz. 10,21., 2 Móz. 10,23.
 29. Vizeiket vérré változtatá, és megölé az ő halaikat.
  2 Móz. 7,20.
 30. Földjük békáktól hemzsege, még a királyuk termeiben is.
  2 Móz. 8,3., 2 Móz. 8,6.
 31. Szólt, és támadának legyek és szúnyogok minden ő határukon.
 32. Adott nékik eső gyanánt jégesőt, és lángoló tüzet a földjökre.
  2 Móz. 9,23.
 33. És elvevé szőlőjüket és fügefájokat, és széttördelé határuknak élő fáit.
 34. Szólt és támada sáska, és megszámlálhatatlan cserebogár.
  2 Móz. 10,13.
 35. És megemészte minden növényt az ő földjökön, és az ő szántóföldjöknek gyümölcsét megemészté.
 36. És megöle minden elsőszülöttet földjökön, minden erejöknek zsengéjét.
  2 Móz. 12,29.
 37. És kihozá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt beteges.
  2 Móz. 12,35.
 38. Örült Égyiptom, mikor kijövének, mert a tőlök való félelem megszállta őket.
  2 Móz. 12,31., 2 Móz. 12,33.
 39. Felhőt terjeszte ki, hogy befedezze őket, és tüzet, hogy világítson éjjel.
  2 Móz. 13,21.
 40. Könyörgött és fürjeket hoza, és mennyei kenyérrel elégítette meg őket.
  2 Móz. 16,13.
 41. Megnyitotta a kősziklát és víz zúdula ki, folyóként futott a sivatagon.
  Zsolt. 78,15.
 42. Mert megemlékezett az ő szentséges igéretéről, a melyet tőn Ábrahámnak, az ő szolgájának.
  1 Móz. 15,14., 1 Móz. 15,16.
 43. Kihozá azért az ő népét örömmel, és az ő választottait vígasággal.
  2 Móz. 14,8.
 44. És nékik adá a pogányok földét, és öröklék a népek fáradságos szerzeményét.
  5 Móz. 6,10., 5 Móz. 6,11.
 45. Azért, hogy megtartsák az ő rendeleteit, és törvényeit megőrizzék. Dicsérjétek az Urat!
  5 Móz. 6,12., 5 Móz. 6,18.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.


Vissza