ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Boldogok, a kiknek útjok feddhetetlen, a kik az Úr törvényében járnak.
  Zsolt. 1,1., Zsolt. 1,3.
 2. Boldogok, a kik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt.
 3. És nem cselekesznek hamisságot; az ő útaiban járnak.
 4. Te parancsoltad Uram, hogy határozataidat jól megőrizzük.
  5 Móz. 26,16., 5 Móz. 26,19.
 5. Vajha igazgattatnának az én útaim a te rendeléseid megőrzésére!
 6. Akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék minden parancsolatodra!
 7. Hálát adok néked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem a te igazságod ítéleteire.
 8. A te rendeléseidet megőrzöm; soha ne hagyj el engem!
 9. Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem a te beszédednek megtartása által?
 10. Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól!
 11. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.
 12. Áldott vagy te, Uram! Taníts meg engem a te rendeléseidre.
 13. Ajkaimmal hirdetem a te szádnak minden ítéletét.
 14. Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidnak útjában, mint minden gazdagságban.
 15. A te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek.
 16. Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről nem feledkezem el.
 17. Tégy jól a te szolgáddal, hogy éljek és megtartsam a te beszédedet.
 18. Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát.
 19. Jövevény vagyok e földön, ne rejtsd el tőlem a te parancsolataidat.
 20. Elfogyatkozik az én lelkem, a te ítéleteid után való szüntelen vágyódás miatt.
 21. Megdorgálod a kevélyeket; átkozottak, a kik elhajolnak parancsolataidtól.
 22. Fordítsd el rólam a szidalmat és gyalázatot, mert megőriztem a te bizonyságaidat!
 23. Még ha fejedelmek összeülnek, ellenem beszélnek is; a te szolgád a te rendeléseidről gondolkodik.
 24. A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim.
 25. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te igéreted szerint.
 26. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!
 27. Add értenem a te határozataidnak útát, hogy gondolkodjam a te csodálatos dolgaidról!
 28. Sír a lelkem a keserűség miatt; vigasztalj meg a te igéd szerint!
 29. A hamisságnak útját távoztasd el tőlem, és a te törvényeddel ajándékozz meg engem!
 30. Az igazság útját választottam; a te ítéleteid forognak előttem.
 31. Ragaszkodom a te bizonyságaidhoz; Uram, ne hagyj megszégyenülni!
 32. A te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod az én szívemet!
 33. Taníts meg Uram a te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig.
 34. Oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből.
 35. Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban.
 36. Hajtsd szívemet a te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenségre.
 37. Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiábavalóságot; a te útadon éltess engemet.
 38. Teljesítsd igéretedet a te szolgádnak, a ki fél téged.
 39. Fordítsd el tőlem a gyalázatot, a mitől félek; hiszen jók a te ítéleteid.
 40. Ímé, kivánkozom a te határozataid után; éltess engem a te igazságod által.
 41. És szálljon reám, Uram, a te kegyelmed, a te szabadításod, a mint megigérted,
 42. Hogy megfelelhessek az engem gyalázónak, hiszen bizodalmam van a te igédben!
 43. És az igazságnak beszédét se vedd el soha az én számtól, mert várom a te ítéleteidet!
 44. És megtartom a te törvényedet mindenkor és mindörökké.
 45. És tágas téren járok, mert a te határozataidat keresem.
 46. És a királyok előtt szólok a te bizonyságaidról, és nem szégyenülök meg.
 47. És gyönyörködöm a te parancsolataidban, a melyeket szeretek.
 48. És felemelem kezeimet a te parancsolataidra, a melyeket szeretek, és gondolkodom a te rendeléseidről.
 49. Emlékezzél meg a te szolgádnak adott igédről, a melyhez nékem reménységet adtál!
 50. Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te beszéded megelevenít engem.
 51. A kevélyek szerfelett gúnyoltak engem; nem hajlottam el a te törvényedtől.
 52. Megemlékezem a te öröktől fogva való ítéleteidről Uram, és vigasztalódom.
 53. Harag vett rajtam erőt az istentelenek miatt, a kik elhagyták a te törvényedet.
 54. Ének volt rám nézve minden parancsolatod bujdosásomnak hajlékában.
 55. Uram! a te nevedről emlékezem éjjel, és megtartom a te törvényedet.
 56. Ez jutott nékem, hogy a te határozataidat megőriztem.
 57. Azt mondám Uram, hogy az én részem a te beszédeidnek megtartása.
 58. Teljes szívből könyörgök a te színed előtt: könyörülj rajtam a te igéreted szerint!
  Zsolt. 123,3.
 59. Meggondoltam az én útaimat, és lábaimat a te bizonyságaidhoz fordítom.
 60. Sietek és nem mulasztom el, hogy megtartsam a te parancsolataidat.
 61. Az istentelenek kötelei körülkerítettek engem; de a te törvényedről el nem feledkezem.
 62. Éjfélkor felkelek, hogy hálát adjak néked, igazságod ítéleteiért.
 63. Társok vagyok mindazoknak, a kik félnek téged, és a kik határozataidat megtartják.
 64. A te kegyelmeddel, oh Uram, teljes e föld: taníts meg engem rendeléseidre!
 65. Jót cselekedtél a te szolgáddal, Uram, a te igéd szerint.
 66. Az okosságnak és tudománynak drága voltára taníts meg engem, mert hiszek a te parancsolataidnak.
 67. Minekelőtte megaláztattam, tévelyegtem vala; most pedig vigyázok a te szódra.
 68. Jó vagy te és jóltevő, taníts meg engem a te rendeléseidre.
 69. A kevélyek hazugságot költöttek reám, de én teljes szívből megtartom a te parancsolataidat.
 70. Kövér az ő szívök, mint a háj; de én a te törvényedben gyönyörködöm.
  Zsolt. 73,4., Zsolt. 73,7.
 71. Jó nékem, hogy megaláztál, azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet.
  Péld. 20,30.
 72. A te szádnak törvénye jobb nékem, mint sok ezer arany és ezüst.
  Zsolt. 19,10., Zsolt. 19,11.
 73. A te kezeid teremtettek és erősítettek meg engem; oktass, hogy megtanuljam parancsolataidat.
  Jób. 10,9.
 74. A kik téged félnek, látnak engem és örvendeznek, mivel a te igédben van az én reménységem.
 75. Tudom Uram, hogy a te ítéleteid igazak, és igazságosan aláztál meg engem.
  1 Móz. 18,25.
 76. Legyen velem a te kegyelmed, hogy megvígasztalódjam a te szolgádnak tett igéreted szerint.
 77. Szálljon reám a te irgalmasságod, hogy éljek, mert a te törvényedben gyönyörködöm.
 78. Szégyenüljenek meg a kevélyek, a kik csalárdul elnyomtak engem, holott én a te határozataidról gondolkodom.
 79. Forduljanak hozzám, a kik téged félnek, és ismerik a te bizonyságaidat!
 80. Legyen az én szívem feddhetetlen a te rendeléseidben, hogy meg ne szégyenüljek.
 81. Elfogyatkozik az én lelkem a te szabadításod kivánása miatt; a te igédben van az én reménységem.
 82. A te beszéded kivánása miatt elfogyatkoznak az én szemeim, mondván: mikor vígasztalsz meg engem?
 83. Noha olyanná lettem, mint a füstön levő tömlő; a te rendeléseidről el nem feledkezem.
 84. Mennyi a te szolgádnak napja, és mikor tartasz ítéletet az én üldözőim felett?
 85. Vermet ástak nékem a kevélyek, a kik nem a te törvényed szerint élnek.
 86. Minden parancsolatod igaz; csalárdul üldöznek engem; segíts meg engem!
 87. Csaknem semmivé tettek engem e földön, de én nem hagytam el a te határozataidat.
 88. A te kegyelmed szerint eleveníts meg engem, hogy megőrizhessem a te szádnak bizonyságait.
 89. Uram! örökké megmarad a te igéd a mennyben.
 90. Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod, te erősítetted meg a földet és áll az.
  Préd. 1,4.
 91. A te ítéleteid szerint áll minden ma is; mert minden, a mi van, te néked szolgál.
 92. Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban.
  Jer. 15,16.
 93. Soha sem feledkezem el a te határozataidról, mert azok által elevenítettél meg engem.
 94. Tied vagyok, tarts meg engem, mert a te határozataidat keresem.
 95. Vártak rám a gonoszok, hogy elveszessenek, de én a te bizonyságaidra figyelek.
 96. Látom, minden tökéletes dolognak vége van, de a te parancsolatodnak nincs határa.
 97. Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom!
 98. Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok.
 99. Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim.
 100. Előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra.
 101. Minden gonosz ösvénytől visszatartóztattam lábaimat, hogy megtartsam a te beszédedet.
 102. Nem távoztam el a te ítéleteidtől, mert te oktattál engem.
 103. Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél édesbb az az én számnak!
  Zsolt. 19,11.
 104. A te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisságnak minden ösvényét.
 105. Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.
 106. Megesküdtem és megállom, hogy megtartom a te igazságodnak ítéleteit.
  Nehem. 10,29.
 107. Felette nagy nyomorúságban vagyok; Uram, eleveníts meg a te igéd szerint.
 108. Szájamnak önkéntes áldozatai legyenek kedvesek előtted Uram! és taníts meg a te ítéleteidre.
  Zsolt. 19,15.
 109. Lelkem mindig veszedelemben van, mindazonáltal a te törvényedről el nem feledkezem.
 110. Tőrt vetettek ellenem az istentelenek, de a te határozataidtól el nem tévelyedtem.
  Zsolt. 140,6.
 111. A te bizonyságaid az én örökségem mindenha, mert szívemnek örömei azok.
 112. Az én szívem hajlik a te rendeléseid teljesítésére mindenha és mindvégig.
 113. Az állhatatlanokat gyűlölöm, de a te törvényedet szeretem.
 114. Menedékem és paizsom vagy te; igédben van az én reménységem.
 115. Távozzatok tőlem gonoszok, hogy megőrizzem az én Istenemnek parancsolatait.
 116. Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben.
 117. Segélj, hogy megmaradjak, és gyönyörködjem a te rendeléseidben szüntelen.
 118. Megtapodod mindazokat, a kik rendeléseidtől elhajolnak, mert az ő álnokságuk hazugság.
 119. Mint salakot mind elveted e földnek istenteleneit, azért szeretem a te bizonyságaidat.
 120. Borzad testem a tőled való félelem miatt, és félek a te ítéleteidtől.
 121. Méltányosságot és igazságot cselekedtem; ne adj át nyomorgatóimnak!
 122. Légy kezes a te szolgádért az ő javára, hogy a kevélyek el ne nyomjanak engem.
 123. Szemeim epekednek a te szabadításod és a te igazságod beszéde után.
 124. Cselekedjél a te szolgáddal a te kegyelmességed szerint, és a te rendeléseidre taníts meg engem!
 125. Szolgád vagyok, oktass, hogy megismerjem a te bizonyságaidat!
 126. Ideje, hogy az Úr cselekedjék; megrontották a te törvényedet.
 127. Inkább szeretem azért a te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat.
 128. Igaznak tartom azért minden határozatodat, és a hamisságnak minden ösvényét gyűlölöm.
  Zsolt. 26,5.
 129. Csodálatosak a te bizonyságaid, azért az én lelkem megőrzi azokat.
 130. A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket.
 131. Szájamat feltátom és lihegek, mert kivánom a te parancsolataidat.
 132. Tekints reám és könyörülj rajtam, a miképen szoktál a te nevednek kedvelőin.
 133. Vezéreld útamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam!
  Róm. 6,12.
 134. Oltalmazz meg az emberek erőszakosságától, hogy megőrizzem a te határozataidat!
 135. A te orczádat világosítsd meg a te szolgádon, és taníts meg a te rendeléseidre!
  Zsolt. 4,7.
 136. Víznek folyásai erednek az én szemeimből azok miatt, a kik nem tartják meg a te törvényedet.
 137. Igaz vagy Uram, és a te ítéleted igazságos.
 138. A te bizonyságaidat igazságban és hűségben jelentetted meg, és mindenek felett való egyenességben.
 139. Buzgóságom megemészt engem, mert elfeledkeztek a te beszédedről az én ellenségeim.
  Zsolt. 69,10.
 140. Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt.
  2 Sám. 22,31., Zsolt. 12,7., Zsolt. 18,31.
 141. Kicsiny vagyok én és megvetett, de a te határozataidról el nem feledkezem.
 142. A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz.
 143. Nyomorúság és keserűség ért engem, de a te parancsolataid gyönyörűségeim nékem.
 144. A te bizonyságaidnak igazsága örökkévaló; oktass, hogy éljek!
 145. Teljes szívből kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram! megtartom a te rendeléseidet.
 146. Segítségül hívlak: tarts meg engem, és megőrzöm a te bizonyságaidat.
 147. Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem.
  Zsolt. 5,4., Zsolt. 130,6.
 148. Szemeim megelőzik az éjjeli őrséget, hogy a te beszédedről gondolkodjam.
 149. Hallgasd meg az én szómat a te kegyelmességed szerint, Uram! Eleveníts meg a te jóvoltod szerint!
 150. Közelgetnek hozzám az én gonosz háborgatóim, a kik a te törvényedtől messze távoztak.
 151. Közel vagy te, Uram! és minden te parancsolatod igazság.
 152. Régtől fogva tudom a te bizonyságaid felől, hogy azokat örökké állandókká tetted.
 153. Lásd meg az én nyomorúságomat és szabadíts meg engem; mert a te törvényedről nem felejtkezem el!
 154. Te perelj peremben és ments meg; a te beszéded szerint eleveníts meg engem!
 155. Távol van a gonoszoktól a szabadítás, mert nem törődnek a te rendeléseiddel.
 156. Nagy a te irgalmasságod, Uram! A te ítéletid szerint eleveníts meg engem.
 157. Sokan vannak az én háborgatóim és üldözőim, de nem térek el a te bizonyságaidtól.
 158. Láttam a hűteleneket és megundorodtam, hogy a te mondásodat meg nem tartják.
 159. Lásd meg Uram, hogy a te határozataidat szeretem; a te kegyelmességed szerint eleveníts meg engem!
 160. A te igédnek summája igazság, és a te igazságod ítélete mind örökkévaló.
 161. A fejedelmek ok nélkül üldöztek engem; de a te igédtől félt az én szívem.
 162. Gyönyörködöm a te beszédedben, mint a ki nagy nyereséget talált.
 163. A hamisságot gyűlölöm és útálom; a te törvényedet szeretem.
 164. Naponként hétszer dicsérlek téged, a te igazságodnak ítéleteiért.
 165. A te törvényed kedvelőinek nagy békességök van, és nincs bántódásuk.
  5 Móz. 28,1., 5 Móz. 28,14.
 166. Várom a te szabadításodat, oh Uram! és a te parancsolataidat cselekszem.
 167. Az én lelkem megtartja a te bizonyságaidat, és azokat igen szeretem.
 168. Megtartom a te határozataidat és bizonyságaidat, mert minden útam nyilván van előtted.
 169. Oh Uram! hadd szálljon az én könyörgésem a te színed elé; tégy bölcscsé engem a te igéd szerint.
 170. Jusson elődbe az én imádságom; a te beszéded szerint szabadíts meg engem!
  Zsolt. 50,15.
 171. Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a te rendeléseidre.
 172. Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz.
 173. Legyen segítségemre a te kezed, mert a te határozataidat választottam!
 174. Uram! vágyódom a te szabadításod után, és a te törvényed nékem gyönyörűségem.
 175. Éljen az én lelkem, hogy dicsérjen téged, és a te ítéleteid segítsenek rajtam!
 176. Tévelygek, mint valami elveszett juh: keresd meg a te szolgádat; mert a te parancsolataidat nem felejtettem el!
  Ésa. 53,6.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.


Vissza