PÁL APOSTOLNAK A KORINTHUSBELIEKHEZ ÍRT ELSŐ LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

 1. Merészel valaki közületek, ha peres dolga van a másikkal, az igaztalanok előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt?
 2. Nem tudjátok-é, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-é a legkisebb dolgokban való ítéletekre?
  Luk. 22,30., Jel. 2,26.
 3. Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy életszükségre való dolgokat?
 4. Azért ha életszükségre való dolgok felől van törvénykezéstek, a kik a gyülekezetben legalábbvalók, azokat ültessétek le.
 5. Megszégyenítéstekre mondom: Hát nincs ti köztetek egy bölcs ember sem, a ki ítéletet tehetne az ő atyjafiai között?
 6. Hanem atyafi atyafival törvénykezik, még pedig hitetlenek előtt?
 7. Egyáltalán már az is gyarlóság ti bennetek, hogy törvénykeztek egymással. Miért + nem szenveditek inkább a bántalmazást? Miért nem tűritek inkább a kárt?
  Péld. 19,11., Péld. 20,22., Mát. 5,21., Mát. 5,39., Luk. 6,29., Róm. 12,19., 1 Thess. 5,15., 1 Pét. 3,9.
 8. Sőt ti okoztok bántalmazást és kárt, még pedig atyátokfiainak.
  1 Thess. 4,6., 1 Thess. 5,15.
 9. Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők,
  Gal. 5,19., Gal. 5,20., Gal. 5,21., Eféz. 5,5.
 10. Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik az Isten országát.
 11. Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok + de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.
  Tit. 3,3., Eféz. 2,1., Eféz. 2,3., Zsid. 9,14.
 12. Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá.
  1 Kor. 10,23.
 13. Az eledelek a hasnak és a has az eledeleknek rendeltetett. Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak + rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek.
  Mát. 15,17., 1 Kor. 15,44., 1 Thess. 4,3.
 14. Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az ő hatalma által.
  Csel. 3,15., Róm. 6,5., Róm. 6,8.
 15. Nem tudjátok-é, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen.
  Eféz. 4,12., Eféz. 4,15., Eféz. 4,16.
 16. Avagy nem tudjátok-é, hogy a ki a paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté.
  Mát. 19,5., 1 Móz. 2,24.
 17. A ki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele.
  Ján. 17,21., Ján. 17,22., Eféz. 5,30.
 18. Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de a ki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik.
 19. Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi + vagytok?
  1 Kor. 3,16., Róm. 14,7., Róm. 14,8.
 20. Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek + azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi.
  1 Kor. 7,23., 1 Pét. 1,18., 1 Pét. 1,19., Fil. 1,20.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.


Vissza