PÉTER APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES ELSŐ LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5.

 1. Péter, Jézus Krisztus apostola, a Pontusban, Galátziában, Kappadóciában, Ázsiában és Bithiniában elszéledt jövevényeknek,
  1 Pét. 2,11., Jak. 1,1., Ján. 7,35.
 2. A kik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Lélek megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen.
  Róm. 8,28., Róm. 8,29., 1 Pét. 1,19., Zsid. 10,22., Zsid. 12,24., Zsid. 9,14.
 3. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szűlt minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által,
  Eféz. 1,3., Eféz. 2,4., Tit. 3,5., Tit. 3,7., 1 Kor. 15,20.
 4. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, a mely a mennyekben van fenntartva számunkra,
  1 Pét. 5,4., Kol. 1,12., 2 Tim. 4,8.
 5. A kiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, a mely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.
  Gal. 3,23., Fil. 4,7.
 6. A melyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között,
  1 Pét. 4,13., 1 Pét. 5,10., 2 Kor. 4,17., Jak. 1,2., Róm. 5,2., Róm. 5,3.
 7. Hogy a ti kipróbált hitetek, a mi sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor;
  Péld. 17,3., 1 Pét. 4,13., Tit. 2,13.
 8. A kit, noha nem láttatok, szerettek; a kiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek:
  Ján. 20,29., 2 Kor. 5,7., Ésa. 35,10.
 9. Elérvén hitetek czélját, a lélek idvességét.
  Róm. 6,22., Zsid. 10,39.
 10. A mely idvesség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, a kik az irántatok való kegyelem felől jövendöltek:
  Mát. 13,17., Mát. 13,18., Luk. 10,24.
 11. Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté azt ki a Krisztusnak ő bennök levő Lelke, a ki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről.
  Dán. 9,2., Dán. 9,23., Dán. 12,8., Dán. 12,9., 2 Pét. 1,21., Jel. 19,10., Fil. 2,7., Fil. 2,9.
 12. A kiknek megjelentetett, hogy nem magoknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, a melyeket most hirdetnek néktek azok, a kik prédikálták néktek az evangyéliomot az egekből küldött Szent Lélek által; a mikbe angyalok vágyakoznak betekinteni.
  Csel. 2,30., Csel. 2,31., Csel. 3,18., Csel. 10,43., Zsid. 2,4., Eféz. 3,9., Eféz. 3,10., 1 Pét. 5,4., Kol. 1,12., 2 Tim. 4,8.
 13. Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, a melyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen.
  Eféz. 6,14., Eféz. 5,8., Zsid. 6,18., 2 Tim. 1,9., 2 Tim. 1,10., Jak. 1,25.
 14. Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, a melyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek;
  1 Pét. 4,3., Róm. 12,2., Eféz. 4,17.
 15. Hanem a miképen szent az, a ki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;
  1 Pét. 2,9., Gal. 1,6., 2 Kor. 7,1.
 16. Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.
  3 Móz. 11,44., 3 Móz. 19,2.
 17. És ha Atyának hívjátok őt, a ki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét:
  Gal. 4,6., Róm. 2,6., Róm. 2,11., Zsid. 12,28.
 18. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
  1 Kor. 6,20., 1 Kor. 7,23., 1 Pét. 4,3.
 19. Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:
  Zsid. 9,14., 1 Kor. 5,7.
 20. A ki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek,
  Jel. 13,8., Eféz. 3,9., 2 Tim. 1,9., 2 Tim. 1,10., Róm. 16,25., Róm. 16,26., Eféz. 1,4.
 21. A kik ő általa hisztek Istenben, a ki feltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott néki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben.
  1 Pét. 1,11., Csel. 3,15., Csel. 13,5., Róm. 4,5.
 22. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;
  1 Pét. 1,2., Jak. 4,8., 2 Pét. 1,7., 1 Ján. 3,18., 1 Tim. 1,5.
 23. Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, a mely él és megmarad örökké.
  1 Pét. 1,3., Ján. 1,12., Ján. 1,13., Ján. 3,3., Jak. 1,18., Zsid. 4,12.
 24. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull:
  Ésa. 40,6., Ésa. 40,8.
 25. De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, a mely néktek hirdettetett.
  Zsolt. 119,89., Zsolt. 119,90., Róm. 10,8.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5.


Vissza