PÉTER APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES ELSŐ LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5.

 1. Hasonlóképen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjöknek, hogy ha némelyek nem engedelmeskednének is az ígének, feleségük magaviselete által íge nélkül is megnyeressenek;
  Eféz. 5,22., Eféz. 5,24., 1 Móz. 3,16., Tit. 2,5., 1 Kor. 7,13.
 2. Szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket.
  1 Pét. 1,17., 1 Pét. 2,18.
 3. A kinek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való;
  1 Tim. 2,9., 1 Tim. 2,10., Ésa. 3,18., Ésa. 3,19.
 4. Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, a mi igen becses az Isten előtt.
  Eféz. 3,16., Eféz. 4,2.
 5. Mert így ékesítették magokat hajdan ama szent asszonyok is, a kik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjöknek.
  1 Móz. 3,16.
 6. Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, a kinek gyermekei lettek, ha jót cselekesztek, és semmi félelemtől nem rettegtek.
  1 Móz. 18,12., Gal. 4,26., Gal. 4,27., Ésa. 51,2., Péld. 3,25.
 7. A férfiak hasonlóképen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel,az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint a kik örökös társaik az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.
  Eféz. 5,25., Eféz. 5,26., 1 Kor. 7,3., 1 Kor. 7,5., Gal. 3,28., Mát. 6,14., Mát. 6,15., 1 Tim. 2,8.
 8. Végezetre mindnyájan legyetek egyértelműek, rokonérzelműek, atyafiszeretők, irgalmasak, kegyesek:
  Fil. 3,16., Kol. 3,12.
 9. Nem fizetvén gonoszszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért; sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek,
  1 Pét. 2,15., 1 Pét. 2,23., Róm. 12,17., Mát. 5,44., Mát. 6,14., Mát. 6,15., Gal. 3,14.
 10. Mert a ki akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot:
  Zsolt. 34,13., Zsolt. 34,14., Zsolt. 34,15., Péld. 21,23., Jak. 1,13., Jak. 1,19., Jak. 4,11.
 11. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót; keresse a békességet, és kövesse azt.
  1 Thess. 5,15., Zsid. 12,14., 1 Tim. 6,11., Zsolt. 34,16., Zsolt. 34,17.
 12. Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein; az Úr orczája pedig a gonoszt cselekvőkön.
 13. És kicsoda az, a ki bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek?
  Róm. 8,28., Róm. 8,33., 3 Ján. 1,11.
 14. De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok,azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek;
  1 Pét. 2,20., 1 Pét. 4,14., Ésa. 8,12., Ésa. 51,7.
 15. Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, a ki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel:
  Ésa. 8,13., Kol. 4,6., Fil. 2,12.
 16. Jó lelkiismeretetek lévén; hogy a miben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek a kik gyalázzák a ti Krisztusban való jó élteteket.
  1 Pét. 2,12., 2 Kor. 1,12., Csel. 24,16.
 17. Mert jobb ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogynem gonoszt cselekedve.
  1 Pét. 1,6., 1 Pét. 2,20., 1 Pét. 4,14., 1 Pét. 4,15.
 18. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint;
  1 Pét. 4,1., Róm. 6,10., Róm. 5,6., Eféz. 3,12., 2 Kor. 13,4., 1 Tim. 3,16., Róm. 9,5.
 19. A melyben elmenvén, a tömlöczben lévő lelkeknek is prédikált,
  1 Pét. 4,6., 2 Pét. 2,4., 2 Pét. 2,5., Róm. 10,7., Csel. 2,27.
 20. A melyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrésre a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, a melyben kevés, azaz nyolcz lélek tartatott meg víz által;
  Mát. 24,37., Mát. 24,38., 1 Móz. 7,13., 2 Pét. 2,5., 2 Pét. 3,5., 2 Pét. 3,6.
 21. A mi minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, a mi nem a test szenyjének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által;
  Eféz. 5,26., Zsid. 10,22., Zsid. 9,9., Zsid. 9,10., Róm. 6,4.
 22. A ki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe; a kinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők.
  Zsid. 12,2., Eféz. 1,20., Eféz. 1,21.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5.


Vissza