PÁL APOSTOLNAK A THESSALONIKABELIEKHEZ ÍROTT ELSŐ LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5.

 1. Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek;
  Csel. 1,7., Mát. 24,3., Mát. 24,36., 1 Thess. 4,9.
 2. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.
  2 Pét. 3,10., Csel. 3,3., Luk. 12,39., Luk. 12,40.
 3. Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek.
  Jer. 6,14., Luk. 21,34., Ezék. 13,8., Mát. 24,43.
 4. De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket.
  Eféz. 5,8., Eféz. 4,17., Róm. 13,11.
 5. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!
  Róm. 13,12.
 6. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.
  1 Thess. 4,7., 1 Pét. 5,8., Luk. 21,36.
 7. Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg.
  Mát. 24,49., Eféz. 5,18.
 8. Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.
  1 Thess. 5,5., Róm. 13,12., Róm. 13,14., Eféz. 6,14., Eféz. 6,17., Luk. 21,18.
 9. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,
  Róm. 9,22., 1 Tim. 2,4.
 10. A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele.
  2 Kor. 5,15., Róm. 14,8., Róm. 14,9., Róm. 4,17.
 11. Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is.
  1 Thess. 4,18., Zsid. 10,24., Júd. 1,20.
 12. Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket;
  1 Kor. 16,18., 1 Tim. 5,17., Zsid. 13,7., Zsid. 13,17.
 13. És az ő munkájokért viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek.
  Márk. 9,50., 2 Kor. 13,11.
 14. Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt.
  2 Thess. 3,15., Zsid. 12,12., Gal. 6,1., Gal. 6,2.
 15. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt.
  Róm. 12,17., Róm. 12,19., 1 Pét. 3,9., 1 Thess. 3,12.
 16. Mindenkor örüljetek.
  Fil. 4,4.
 17. Szüntelen imádkozzatok.
  Kol. 4,2., Róm. 12,12., Luk. 18,1., Luk. 18,8.
 18. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.
  Eféz. 5,20., Kol. 3,17., Kol. 2,7.
 19. A Lelket meg ne oltsátok.
  1 Kor. 14,30.
 20. A prófétálást meg ne vessétek,
  1 Kor. 14,1., 1 Kor. 14,3., 1 Kor. 14,32., 1 Kor. 14,39.
 21. Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok!
  1 Ján. 4,1., Fil. 1,10.
 22. Mindentől, a mi gonosznak látszik, őrizkedjetek!
  Róm. 12,9., Róm. 12,17.
 23. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
  1 Thess. 3,13., Róm. 15,33., Zsid. 13,20., 2 Kor. 5,10., Fil. 4,9.
 24. Hű az, a ki elhivott titeket és ő meg is cselekszi azt.
  1 Kor. 1,9., 2 Kor. 10,13., 2 Thess. 3,3.
 25. Atyámfiai, imádkozzatok érettünk.
  2 Thess. 3,1., Kol. 4,3.
 26. Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókolással.
  Róm. 16,16.
 27. Kényszerítlek titeket az Úrra, hogy olvastassék fel e levél minden szent atyafi előtt.
  Kol. 4,16., 2 Thess. 2,2., 2 Thess. 3,17.
 28. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! Ámen.
  Róm. 16,24., Fil. 4,23.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5.


Vissza