PÁL APOSTOLNAK TIMÓTHEUSHOZ ÍRT ELSŐ LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 1. Pál, Jézus Krisztus apostala a mi megtartó Istenünknek, és Jézus Krisztusnak a mi reménységünknek rendelése szerint.
  Kol. 1,27.
 2. Timótheusnak, az én igaz fiamnak a hitben: Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi Atyánktól. és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.
  Csel. 16,1., Csel. 16,3.
 3. A miképpen Maczedóniába menetelemkor kértelek téged, hogy maradj Efézusban, hogy megmondjad némelyeknek, ne tanítsanak más tudományt,
  Csel. 20,1.
 4. Se mesékkel és végehossza nélkül való nemzetségi táblázatokkal ne foglalkozzanak, a melyek inkább versengéseket támasztanak, + mint Istenben való épülést a hit által.
  1 Tim. 4,7., 1 Tim. 6,4.
 5. A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet:
  Róm. 13,10.
 6. Melyektől némelyek eltévelyedvén, hiábavaló beszédre hajlottak:
  2 Tim. 2,14.
 7. Kik törvénytanítók akarván lenni, nem értik, sem a miket beszélnek, sem a miket erősítgetnek.
 8. Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele,
  Róm. 7,12.
 9. Tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvénytaposókért és engedetlenekért, az istentelenekért és bűnösökért, a latrokért és fertelmesekért, az atya- és anyagyilkosokért, emberölőkért.
 10. Paráznákért, férfifertőztetőkért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvőkért, és a mi egyéb csak az egészséges tudománynyal ellenkezik,
 11. A boldog Isten dicsőségének evangyélioma szerint, mely reám bízatott.
 12. És hálát adok annak, a ki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra,
  Csel. 9,15.
 13. Ki előbb istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó valék: de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben;
  Csel. 9,1., Csel. 9,2., Csel. 9,5.
 14. Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.
 15. Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, a kik közül első vagyok én.
  Mát. 9,13., Mát. 20,28.
 16. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszútűrését, példa gyanánt azokra, akik hiendenek ő benne az örök életre.
 17. Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen.
  Róm. 16,27.
 18. Ezt a parancsolatot adom néked fiam Timótheus, a rólad való korábbi jövendölések szerint, hogy vitézkedjél azokban ama jó vitézséggel,
  Csel. 16,1., Csel. 16,2.
 19. Megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést szenvedtek;
 20. Kik közül való Himenéus és Alexander, kiket átadtam a sátánnak, hogy megtanulják, hogy ne káromkodjanak.
  2 Tim. 2,17.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6.


Vissza