PÉTER APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES MÁSODIK LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3.

 1. Valának pedig hamis próféták is a nép között, a miképen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, a kik veszedelmes eretnekséget fognak becsempészni, és az Urat, a ki megváltotta őket, megtagadván, önmagokra hirtelen való veszedelmet hoznak.
  Ezék. 13,2., Ezék. 13,3., Mát. 25,11., 1 Ján. 2,22.
 2. És sokan fogják követni azoknak romlottságát; a kik miatt az igazság útja káromoltatni fog.
  1 Tim. 4,1.
 3. És a telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt űznek belőletek; kiknek kárhoztatásuk régtől fogva nem szünetel, és romlásuk nem szunnyad.
  5 Móz. 32,35.
 4. Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván, a sötétség lánczaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre;
  Júd. 1,6.
 5. És ha a régi világnak sem kedvezett, de Nóét az igazság hirdetőjét, nyolczad magával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát;
  1 Móz. 7,17., 1 Móz. 7,23.
 6. És ha Sodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például tévén azokra nézve, a kik istentelenkedni fognak;
  1 Móz. 19,24., 1 Móz. 19,25.
 7. És ha megszabadította az igaz Lótot, a ki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt;
  1 Móz. 19,12., 1 Móz. 19,16., 1 Móz. 19,22.
 8. (Mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és hallva, napról-napra gyötri vala az ő igaz lelkét):
 9. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani.
  1 Kor. 10,13.
 10. Főképen pedig azokat, a kik a testet követvén, tisztátalan kívánságban járnak, és a hatalmasságot megvetik. Vakmerők, magoknak kedveskedők, akik a méltóságokat káromolni nem + rettegnek:
  Júd. 1,4., Júd. 1,7., Júd. 1,8., Júd. 1,10., Júd. 1,16., Júd. 1,18., Róm. 13,1., Róm. 13,2.
 11. Holott az angyalok, a kik erőre és hatalomra nézve nagyobbak, nem szólnak azok ellen az Úr előtt káromló ítéletet.
  Júd. 1,9.
 12. De ezek, mint oktalan természeti állatok, a melyek megfogatásra és elpusztításra valók, azokat, a miket nem ismernek, káromolván, azoknak pusztulásával fognak el is pusztulni,
  Júd. 1,10.
 13. Megkapván gonoszságuk díját, mint a kik gyönyörűségnek tartják a naponkénti dobzódást; undokságok és fertelmek, a kik kéjelegnek az ő csalárdságukban, mikor együtt lakmároznak veletek;
  Júd. 1,12.
 14. A kiknek szemei paráznasággal telvék, bűnnel telhetetlenek; elhitetik az állhatatlan lelkeket, szívök gyakorlott a telhetetlenségben, átok gyermekei;
  Mát. 5,28.
 15. A kik elhagyván az egyenes útat, eltévelyedtek, követvén Bálámnak, Bosor fiának útját, a ki a gonoszság díját kedvelte.
  4 Móz. 22,7., 4 Móz. 22,21., 4 Móz. 22,32.
 16. De megfeddetett az ő törvénytelenségéért: egy igavonó néma állat emberi szóval szólván, megakadályozta a próféta esztelenségét.
  4 Móz. 22,24.
 17. Ezek víztelen kútfők, széltől hányatott fellegek, a kiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre.
  Júd. 1,12.
 18. Mert hiábavalóság kevély szavait szólván, testi kívánsággal, bujálkodással elhitetik azokat, a kik valóban elszakadtak a tévelygésben élőktől,
  Júd. 1,16.
 19. Szabadságot ígérvén azoknak, holott ők magok a romlottság szolgái; mert a kit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett.
  2 Pét. 2,10., 2 Pét. 2,15., Ján. 8,34.
 20. Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ fertelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő utolsó állapotjuk + gonoszabbá lett az elsőnél.
  Fil. 3,7., Fil. 3,8., Zsid. 10,26., Zsid. 10,27.
 21. Mert jobb volna rájok nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismervén, elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól.
  Luk. 12,47., Luk. 12,48.
 22. De betelt rajtok az igaz példabeszéd szava: Az eb visszatért a saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fertőjébe.
  Péld. 28,11.

Fejezetek: 1, 2, 3.


Vissza