PÁL APOSTOLNAK A THESSALONIKABELIEKHEZ ÍROTT MÁSODIK LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3.

 1. Pál és Silvánus és Timótheus a Thessalonikabeli gyülekezetnek, Istenben, a mi Atyánkban, és az Úr Jézus Krisztusban:
  1 Thess. 1,1.
 2. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
  Róm. 1,7., 1 Kor. 1,3.
 3. Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek, a miképen méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet;
  2 Thess. 2,13., 1 Thess. 1,2., 1 Thess. 3,6., 1 Thess. 3,12.
 4. Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben, a ti kitartástok és hitetek felől, minden ti üldöztetéstek és szorongattatástok között, a melyeket szenvedtek:
  1 Thess. 2,19., 1 Thess. 2,20., 2 Kor. 7,14., 1 Thess. 2,14., 1 Thess. 3,3.
 5. Bizonyságául az Isten igazságos ítéletének; hogy méltóknak ítéltessetek az Isten országára, a melyért szenvedtek is.
  Róm. 8,17., Róm. 8,18., Luk. 21,36., Fil. 1,28., Róm. 2,5.
 6. Mert igazságos dolog az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, a kik titeket szorongatnak.
  Róm. 12,19., Jel. 18,6., Jel. 18,7.
 7. Néktek pedig, a kik szorongattattok, nyugodalommal mivelünk együtt, a mikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival.
  1 Thess. 3,13., 1 Thess. 4,16., 1 Pét. 4,13., Mát. 25,31.
 8. Tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, a kik nem ismerik az Istent, és a kik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangyéliomának.
  Ésa. 66,15., Ésa. 66,16., Róm. 2,8., Róm. 2,10., Róm. 2,16.
 9. A kik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától, és az ő hatalmának dicsőségétől,
  Mát. 25,41., Mát. 25,46., Mát. 7,23.
 10. A mikor eljő majd, hogy megdicsőíttessék az ő szenteiben, és csodáltassék mindazokban, a kik hisznek (mivelhogy a mi tanúbizonyságunknak hitele volt ti nálatok) ama napon.
  Kol. 1,26., Kol. 1,27., Kol. 3,4., Róm. 2,16.
 11. Mivégből imádkozunk is mindenkor ti érettetek, hogy a mi Istenünk méltóknak tartson titeket az elhívásra, és töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörűséggel, és a hitnek hathatós munkálásával.
  1 Thess. 1,2., 1 Thess. 1,3., 1 Thess. 2,12., 1 Thess. 4,3.
 12. Hogy dicsőíttessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből.
  1 Pét. 4,11., 1 Pét. 4,16., Fil. 1,20., Róm. 8,17.

Fejezetek: 1, 2, 3.


Vissza