PÁL APOSTOLNAK TIMÓTHEUSHOZ ÍRT MÁSODIK LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4.

 1. Te annakokáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben;
 2. És a miket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hív emberekre, a kik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek.
  1 Tim. 3,2., 1 Tim. 3,13.
 3. Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze.
 4. Egy harczos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, a ki őt harczossá avatta.
 5. Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd.
 6. A ki munkálkodik, a földmívelőnek kell a gyümölcsökben először részesülnie.
 7. Értsd meg a mit mondok; adjon azért az Úr néked belátást mindenekben.
 8. Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, ki a Dávid magvából való az én evangyéliomom szerint:
 9. A melyért, mint egy gonosztevő, szenvedek mind a fogságig; de az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve.
  Csel. 28,16., Csel. 28,23., Csel. 28,24., Csel. 28,30., Csel. 28,31.
 10. Annakokáért mindent elszenvedek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való idvességet örök dicsőséggel egyben.
  Kol. 1,24.
 11. Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is.
  Róm. 6,5., Róm. 8,17.
 12. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, ő is megtagad minket;
  Mát. 10,33.
 13. Ha hitetlenkedünk, ő hű marad: ő magát meg nem tagadhatja.
  Róm. 3,3., Róm. 3,4.
 14. Ezekre emlékeztesd, kérvén kérve őket az Úr színe előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul, a hallgatóknak romlására.
  1 Tim. 6,4., 1 Tim. 6,5.
 15. Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.
 16. A szentségtelen üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek.
 17. És az ő beszédök mint a rákfekély terjed; közülök való Himenéus és Filétus.
 18. A kik az igazság mellől eltévelyedtek, azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldúlják némelyeknek a hitét.
  1 Tim. 6,21.
 19. Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, a ki Krisztus nevét vallja.
 20. Nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fából és cserépből valók is; és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók.
  Róm. 9,21.
 21. Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a gazdájának, minden jó cselekedetre alkalmas.
 22. Az ifjúkori kivánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, a kik segítségül hívják az Urat tiszta szívből.
  1 Kor. 1,2.
 23. A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek.
  Tit. 3,9.
 24. Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes.
 25. A ki szelíden fenyíti az ellenszegülőket; ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére,
  2 Kor. 10,1.
 26. És felocsudnának az ördög tőréből, foglyokká tétetvén az Úr szolgája által az Isten akaratára.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4.


Vissza