PÁL APOSTOLNAK TIMÓTHEUSHOZ ÍRT MÁSODIK LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4.

 1. Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, a ki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában.
  Csel. 10,42.
 2. Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.
  Ésa. 58,1.
 3. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;
 4. És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.
 5. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.
 6. Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott.
 7. Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:
  Csel. 20,24.
 8. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak + nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését.
  Jak. 1,12., Mát. 25,31., Mát. 25,46.
 9. Igyekezzél hozzám jőni hamar.
 10. Mert Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment Thessalónikába: Kresczens Galátziába, Titus Dalmátziába.
  Kol. 4,14.
 11. Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén, hozd magaddal: mert nekem alkalmas a szolgálatra.
 12. Tikhikust pedig Efézusba küldöttem.
  Csel. 20,4., Eféz. 6,21.
 13. A felsőruhámat, melyet Troásban Kárpusnál hagytam, jöttödben hozd el, a könyveket is, kiváltképen a hártyákat.
 14. Az érczmíves Sándor sok bajt szerzett nékem: fizessen meg az Úr néki cselekedetei szerint.
 15. Tőle te is őrizkedjél, mert szerfelett ellenállott a mi beszédinknek.
 16. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak; ne számíttassék be nékik.
 17. De az Úr mellettem állott, és megerősített engem; hogy teljesen bevégezzem az igehirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok: és megszabadultam az oroszlán szájából.
 18. És megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára; a kinek dicsőség örökkön örökké! Ámen.
 19. Köszöntsed Priszkát és Akvilát, és az Onesifórus háznépét.
 20. Erástus Korinthusban maradt; Trófimust pedig Milétumban hagytam betegen.
 21. Igyekezzél tél előtt eljőni. Köszönt téged Eubulus és Pudens és Linus és Klaudia, és mind az atyafiak.
 22. Az Úr Jézus Krisztus a te lelkeddel. Kegyelem veletek! Ámen.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4.


Vissza