PÁL APOSTOLNAK A FILIPPIBELIEKHEZ ÍRT LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4.

 1. Továbbá atyámfiai, örüljetek az Úrban. Ugyanazokat írni néktek én nem restellem, tinéktek pedig bátorságos.
  Fil. 4,4., Gal. 5,22.
 2. Őrizkedjetek az ebektől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól, őrizkedjetek a megmetélkedéstől:
  Fil. 1,15., Fil. 1,18., Zsolt. 22,17., Zsolt. 22,21., Ésa. 56,11., Péld. 26,11., Péld. 26,17., Jel. 22,15., 5 Móz. 23,18., Ésa. 66,3., Mát. 7,6., Mát. 15,26., 2 Kor. 11,13., Gal. 5,11., Gal. 5,12., 5 Móz. 10,16., Jer. 4,4., Eféz. 2,11., Róm. 2,25., Róm. 2,29., Róm. 16,17.
 3. Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, a kik lélekben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk:
  Kol. 2,11., Róm. 4,11., Zsid. 7,16., Zsid. 9,9., Zsid. 9,14., Róm. 8,9., Róm. 8,13., Róm. 8,14., Róm. 8,15., Róm. 8,26., Róm. 8,27., Róm. 12,1., 1 Kor. 3,16., 1 Kor. 3,17., 1 Kor. 6,19., Ján. 4,23., Ján. 4,24., Ján. 6,63., 2 Kor. 11,18.
 4. Jóllehet énnékem van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább;
  Gal. 2,15., Róm. 3,1., Róm. 3,2., 2 Kor. 11,21.
 5. Körülmetéltettem nyolczadnapon, Izráel nemzetségéből, Benjámin törzséből való vagyok, zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus,
  2 Kor. 11,22., Csel. 23,6., 1 Móz. 17,9., 1 Móz. 17,14., 1 Móz. 35,16., 1 Móz. 35,20., Róm. 9,7., Róm. 9,11., 1 Sám. 9,1., 1 Sám. 9,2., Róm. 11,1., Gal. 1,14., Csel. 26,5.
 6. Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen voltam.
  Csel. 9,1., Csel. 9,2., 1 Kir. 19,10., Zsolt. 69,10., 1 Kor. 15,9., Luk. 1,6.
 7. De a melyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem.
  Fil. 1,21., Mát. 13,44., Mát. 13,46., Róm. 3,1., Róm. 3,2., Róm. 9,4., Róm. 2,17., Róm. 2,23.
 8. Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,
  Ésa. 53,11., Gal. 6,13., Gal. 6,14.
 9. És találtassam Ő benne, mint a kinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján:
  Róm. 3,21., Róm. 3,22., Róm. 9,30., Róm. 9,31., 2 Kor. 5,17., Gal. 2,16., Gal. 2,20., Róm. 1,17., Róm. 5,9., Róm. 5,11., Róm. 8,4., Róm. 8,17., Róm. 8,30., Róm. 10,5., Róm. 10,11., Róm. 10,4., Róm. 10,3.
 10. Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához;
  Fil. 1,29., 2 Kor. 8,9., Gal. 4,9., Eféz. 3,19., 2 Kor. 4,10., 2 Kor. 4,11., 2 Kor. 4,16., 2 Kor. 4,18., 1 Kor. 15,17., Róm. 4,25., Róm. 8,34., Kol. 1,24., Róm. 8,17., 2 Tim. 2,10.
 11. Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására.
  2 Kor. 4,14., Róm. 8,29., 1 Kor. 15,22.
 12. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, a miért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus.
  Fil. 2,3., Fil. 2,12., 1 Tim. 6,12., 1 Tim. 6,19., Jer. 20,7.
 13. Atyámfiai, én enmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna:
 14. De egyet cselekszem, azokat, a melyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek előttem vannak, nékik dőlvén, czélegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.
  1 Kor. 9,24., 2 Tim. 4,7., 2 Tim. 4,8., 2 Thess. 2,13., 2 Thess. 2,14., Eféz. 1,18., Eféz. 1,4.
 15. Valakik annakokáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk: és ha valamiben másképen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek:
  Fil. 3,13., Fil. 1,6., Eféz. 4,12., Eféz. 4,14., Eféz. 1,17., Kol. 1,9., Ján. 6,45., Gal. 5,25.
 16. Csakhogy a mire eljutottunk, ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk.
  Fil. 1,27., Róm. 12,16., Gal. 6,16.
 17. Legyetek én követőim, atyámfiai, és figyeljetek azokra, a kik úgy járnak, a miképen mi néktek példátok vagyunk.
  1 Kor. 4,16., 1 Kor. 11,1., 2 Kor. 9,2.
 18. Mert sokan járnak másképen, kik felől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei;
  Fil. 3,2., Gal. 6,14., Róm. 8,7., Róm. 3,8., Gal. 5,13.
 19. Kiknek végök veszedelem, kiknek Istenök az ő hasok, és a kiknek dicsőségök az ő gyalázatukban van, kik mindig a földiekkel törődnek.
  2 Kor. 11,15., Róm. 16,17., Róm. 16,18., 1 Kor. 6,13., Ésa. 3,10., Kol. 3,2.
 20. Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;
  Eféz. 2,6., 1 Kor. 1,7., Kol. 1,13., Eféz. 2,19., Luk. 10,20., 1 Thess. 1,10., Ján. 15,19., Róm. 8,18., Róm. 8,23., Luk. 18,7., Luk. 18,8., Luk. 21,28.
 21. Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.
  Róm. 12,1., 1 Kor. 6,13., 1 Kor. 15,50., 1 Kor. 15,54., 1 Kor. 15,35., 1 Kor. 15,36., 1 Kor. 15,44., 1 Kor. 15,48., 2 Kor. 5,1., Róm. 8,11., Zsolt. 110,1., Zsolt. 110,2., Mát. 22,44.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4.


Vissza