PÁL APOSTOLNAK A GALÁTZIABELIEKHEZ ÍRT LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 1. Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is.
  Mát. 18,15., Mát. 18,17., Róm. 14,1.
 2. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.
  Ján. 13,34.
 3. Mert ha valaki azt véli, hogy ő valami, holott semmi, önmagát csalja meg.
 4. Minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csakis önmagára nézve lesz dicsekedése és nem másra nézve.
 5. Mert kiki a maga terhét hordozza.
  2 Kor. 5,10.
 6. A ki pedig az ígére taníttatik, közölje minden javát tanítójával.
  1 Kor. 9,7., 1 Kor. 9,14.
 7. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is.
 8. Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.
 9. A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.
  2 Thess. 3,13.
 10. Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképen pedig a mi hitünknek cselédeivel.
  1 Tim. 5,8.
 11. Látjátok, mekkora betűkkel írok néktek a saját kezemmel!
 12. A kik testre szépek szeretnének lenni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre; csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldöztessenek.
 13. Mert magok a körülmetélkedettek sem tartják meg a törvényt; hanem azért akarják, hogy ti körülmetélkedjetek, hogy a ti testetekkel dicsekedjenek.
 14. Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, a ki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak.
  1 Kor. 1,31., 1 Kor. 1,2.
 15. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés. +
  Gal. 5,6., Róm. 6,4.
 16. És a kik e szabály szerint élnek, békesség és irgalmasság azokon, és az Istennek Izráelén.
 17. Ennekutána senki nékem bántásomra ne legyen; mert én az Úr Jézusnak bélyegeit hordozom az én testemben.
  2 Kor. 4,10., 2 Kor. 4,11.
 18. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel atyámfiai! Ámen.
  2 Tim. 4,22.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6.


Vissza