JAKAB APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5.

 1. Atyámfiai ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, a mely van a dicsőség Urában, a mi Jézus Krisztusunkban.
  Jak. 2,9., 1 Kor. 2,8.
 2. Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény is szennyes ruhában;
 3. És rátekinttek arra, a kin a fényes ruha van, és azt mondjátok néki: Te ülj ide szépen; és a szegénynek ezt mondjátok: Te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé:
 4. Nem mondtatok-é ellent magatoknak, és nem lettetek-é gonosz gondolkozású birákká?
 5. Halljátok meg szeretett atyámfiai, avagy nem az Isten választotta-é ki e világ szegényeit, hogy + gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, a melyet azoknak ígért, a kik őt szeretik?
  1 Kor. 1,26., Luk. 12,21.
 6. Ti pedig meggyaláztátok a szegényt. Avagy nem a gazdagok hatalmaskodnak-é rajtatok, és nem ők hurczolnak-é titeket a törvény elé?
 7. Nem ők káromolják-é azt a szép nevet, a melyről neveztettek?
 8. Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat, jól cselekesztek.
  3 Móz. 19,18.
 9. De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói.
  5 Móz. 1,17.
 10. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös.
  Mát. 5,19.
 11. Mert a ki ezt mondotta: Ne paráználkodjál, ezt is mondotta: Ne ölj. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél.
  2 Móz. 20,13., 2 Móz. 20,14.
 12. Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint a kiket a szabadság törvénye fog megítélni.
  Jak. 1,25.
 13. Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, a ki nem cselekszik irgalmasságot; és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen.
  Mát. 5,7., Mát. 18,30., Mát. 18,34., Mát. 25,45., Mát. 25,46.
 14. Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a hit?
  Jak. 2,17., Mát. 7,21.
 15. Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül,
  Luk. 3,10., Luk. 3,11.
 16. És azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, a mikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna?
  1 Ján. 3,17.
 17. Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.
 18. De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet.
  Gal. 5,6.
 19. Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, + és rettegnek.
  5 Móz. 6,4., Márk. 1,24.
 20. Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt?
 21. Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-é meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra?
 22. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit;
 23. És beteljesedett az Írás, a mely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul, és Isten + barátjának neveztetett.
  1 Móz. 15,6., Ésa. 41,8.
 24. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből.
 25. Hasonlatosképen pedig a tisztátalan Ráháb is, avagy nem cselekedetekből igazíttatott é meg, a mikor a követeket házába fogadta, és más úton bocsátotta ki?
  Zsid. 11,31., Józs. 2,4., Józs. 2,15.
 26. Mert a miképen holt a test lélek nélkül, akképen holt a hit is cselekedetek nélkül.
  Jak. 2,17., Jak. 2,20.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5.


Vissza