JAKAB APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5.

 1. Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen.
 2. Mert mindnyájan sokképen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.
 3. Ímé a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az ő egész testöket igazgatjuk.
 4. Ímé a hajók is, noha mily nagyok, és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól oda fordíttatnak, a hová a kormányos szándéka akarja.
 5. Ezenképen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt!
 6. A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától.
  Mát. 15,11., Mát. 15,18., Mát. 15,19., Mát. 12,36., Mát. 12,37.
 7. Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető és megszelidíttetett az emberi természet által:
 8. De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes.
  Zsolt. 140,4.
 9. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, a kik az Isten hasonlatosságára + teremttettek:
  Péld. 18,21., 1 Móz. 1,27.
 10. Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni!
 11. Vajjon a forrás ugyan abból a nyílásból csörgedeztet-é édest és keserűt?
 12. A vagy atyámfiai, teremhet-é a fügefa olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképen egy forrás sem adhat sós és édes vizet.
  Mát. 7,16., Mát. 7,18.
 13. Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. +
  5 Móz. 1,13., Jak. 2,18.
 14. Ha pedig keserű irígység és czivódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen.
  Eféz. 4,31.
 15. Ez nem az a bölcsesség, a mely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.
  Jak. 1,5., Jak. 3,17., Gal. 5,19., Gal. 5,21.
 16. Mert a hol irígység és czivakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van.
 17. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.
 18. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, a + kik békességesen munkálkodnak.
  Ésa. 32,17., Mát. 5,9.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5.


Vissza