A JÁNOS ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

 1. És harmadnapon menyegző lőn a galileai Kánában; és ott volt Jézus anyja;
 2. És Jézus is meghivaték az ő tanítványaival együtt a menyegzőbe.
 3. És elfogyván a bor, a Jézus anyja monda néki: Nincs boruk.
 4. Monda néki Jézus: Mi közöm nékem te hozzád, oh asszony? Nem jött még el az én órám.
 5. Mond az ő anyja a szolgáknak: Valamit mond néktek, megtegyétek.
 6. Vala pedig ott hat kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe két-három métréta fér vala.
  Márk. 7,3.
 7. Monda nékik Jézus: Töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtölték azokat színig.
 8. És monda nékik: Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. És vittek.
 9. A mint pedig megízlelé a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudja vala, honnét van, (de a szolgák tudták, a kik a vizet merítik vala), szólítá a násznagy a vőlegényt,
 10. És monda néki: Minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alábbvalót: te a jó bort ekkorra tartottad.
 11. Ezt az első jelt a galileai Kánában tevé Jézus, és megmutatá az ő dicsőségét; és hivének benne az ő tanítványai.
 12. Azután leméne Kapernaumba, ő és az ő anyja és a testvérei és tanítványai; és ott maradának néhány napig,
 13. Mert közel vala a zsidók husvétja, és felméne Jézus Jeruzsálembe.
  2 Móz. 12,3., 2 Móz. 12,6., 2 Móz. 12,14., 2 Móz. 12,20.
 14. És ott találá a templomban az ökrök, juhok és galambok árúsait és a pénzváltókat, a mint ülnek vala:
 15. És kötélből ostort csinálván, kiűzé mindnyájokat a templomból, az ökröket is a juhokat is; és a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig feldönté;
 16. És a galambárúsoknak monda: Hordjátok el ezeket innen; ne tegyétek az én Atyámnak házát kalmárság házává.
 17. Megemlékezének pedig az ő tanítványai, hogy meg van írva: A te házadhoz való féltő szeretet emészt engem.
  Zsolt. 69,10.
 18. Felelének azért a zsidók és mondának néki: Micsoda jelt mutatsz nékünk, hogy ezeket cselekszed?
  Ján. 6,30., Mát. 12,38., Mát. 16,1., Márk. 8,11., Luk. 11,29.
 19. Felele Jézus és monda nékik: Rontsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt.
  Mát. 26,61., Mát. 27,40., Márk. 14,58., Márk. 15,29.
 20. Mondának azért a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt megépíted azt?
 21. Ő pedig az ő testének templomáról szól vala.
  Ján. 10,18.
 22. Mikor azért feltámadt a halálból, megemlékezének az ő tanítványai, hogy ezt mondta; és hivének az írásnak, és a beszédnek, a melyet Jézus mondott vala.
  Luk. 24,8.
 23. A mint pedig Jeruzsálemben vala husvétkor az ünnepen, sokan hivének az ő nevében, látván az ő jeleit, a melyeket cselekszik vala.
 24. Maga azonban Jézus nem bízza vala magát reájok, a miatt, hogy ő ismeré mindnyájokat.
 25. És mivelhogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről; mert magától is tudta, mi volt az emberben.
  Ján. 6,64., Csel. 1,24., Jel. 2,23.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.


Vissza