JÁNOS APOSTOLNAK MENNYEI JELENÉSEKRŐL VALÓ KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

 1. És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, a mely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jővén ki
 2. Az ő utczájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei + a pogányok gyógyítására valók.
  Jel. 2,7., 1 Móz. 2,9., Ezék. 47,12.
 3. És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyiszéke benne lesz; és ő szolgái szolgálnak néki;
 4. És látják az ő orczáját; és az ő neve + homlokukon lesz.
  Mát. 5,8., 1 Kor. 13,12., 1 Ján. 3,2., Jel. 2,17., Jel. 3,12.
 5. És ott éjszaka nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké.
  Jel. 21,23.
 6. És monda nékem: E beszédek hívek és igazak: és az Úr, a szent próféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy + megmutassa az ő szolgáinak azokat, a miknek meg kell lenni hamar.
  Jel. 19,9., Jel. 21,5., Jel. 1,1.
 7. Ímé eljövök hamar. Boldog, a ki megtartja e könyv + prófétálásának beszédeit.
  Jel. 3,11., Jel. 1,3.
 8. És én János vagyok az, a ki ezeket hallottam és láttam: és mikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, a ki nékem ezeket megmutatta vala.
  Jel. 19,10.
 9. Az pedig monda nékem: Meglásd, ne tedd; mert szolgatársad vagyok néked, és a te atyádfiainak a prófétáknak, és azoknak, a kik megtartják e könyvnek beszédeit. Az Istent imádd.
  Jel. 19,10.
 10. Azután monda nékem: Be ne pecsételd e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő + közel van.
  Dán. 8,26., Jel. 1,3.
 11. A ki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szenteltessék meg ezután is.
 12. És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz. +
  Jel. 22,7., Jel. 2,23., Jel. 20,12., Zsolt. 62,13., Jer. 17,10., Jer. 32,19., Mát. 16,27., Róm. 2,6., 1 Kor. 3,8., 2 Kor. 5,10.
 13. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első + és utolsó.
  Jel. 1,8., Jel. 21,6., Ésa. 41,4., Ésa. 44,6.
 14. Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon + a városba.
  Jel. 22,2., Jel. 21,21.
 15. De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot.
  Jel. 21,8., 1 Kor. 6,9., Gal. 5,21., Eféz. 5,4., 1 Tim. 1,9., 1 Tim. 1,10.
 16. Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere + és ága: ama fényes és hajnali csillag.
  Jel. 1,1., Jel. 5,5., Ésa. 11,1., Ésa. 11,10., Mát. 1,1., Mát. 1,16., Róm. 15,12., Jel. 2,28., 2 Pét. 1,19.
 17. És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen.
  Jel. 21,6., Ésa. 55,1., Ján. 4,10., Ján. 4,14., Ján. 7,37.
 18. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;
 19. És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent + városból, és azokból, a mik e könyvben megírattak.
  Jel. 3,5., Jel. 13,8., Jel. 17,8., Jel. 20,12., Jel. 21,27., 2 Móz. 32,33., Jel. 21,10.
 20. Ezt mondja, a ki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus!
 21. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Ámen.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.


Vissza