JÚDÁS APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES LEVELE

Fejezetek: 1.

 1. Júdás, Jézus Krisztusnak szolgája, Jakabnak pedig atyafia, az elhívottaknak a kik az Atya Istentől megszenteltettek és Jézus Krisztustól megtartattak:
  Mát. 13,55.
 2. Irgalmasság, békesség és szeretet adassék néktek bőségesen.
 3. Szeretteim, mivelhogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek, hogy tusakodjatok a hitért, a mely egyszer a szenteknek adatott.
  1 Tim. 1,18.
 4. Mert belopózkodtak valami emberek, a kik régen előre beírattak ezen ítéletre, istentelenek, kik a mi Istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják, és az egyedüli Urat, az Istent, és a mi Urunkat, a Jézus Krisztust megtagadják.
 5. Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mint a kik egyszer már tudjátok, hogy az Úr, a mikor a népet Égyiptom földéből kiszabadította, viszontag azokat, a kik nem hittek, elvesztette.
  4 Móz. 14,35., 1 Kor. 10,5.
 6. És az angyalokat is, a kik nem tartották meg fejedelemségöket, hanem elhagyták az ő lakóhelyöket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta.
  Ján. 8,44.
 7. Miképen Sodoma és Gomora és a körültök lévő városok is, a melyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, például vannak előttünk, örök tűznek büntetését szenvedvén.
  1 Móz. 19,4., 1 Móz. 19,25.
 8. Hasonlóképen mégis ezek is álomba merülvén, a testet megfertőztetik, a hatalmasságot megvetik, és a méltóságokat káromolják.
  2 Pét. 2,10., 2 Pét. 2,11.
 9. Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván + Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá: Dorgáljon meg téged az Úr!
  Dán. 12,1., 5 Móz. 34,1., 5 Móz. 34,6., Zak. 3,2.
 10. Ezek pedig azokat káromolják, a miket nem tudnak; a miket pedig természet szerint tudnak, mint az oktalan állatok, azok által megromolnak.
  2 Pét. 2,12., 2 Pét. 2,15.
 11. Jaj nékik! mert a Kain útján indultak el, és + a Bálám tévelygéseivel bérért szakadtak ki, és a Kóré ellenkezésével vesztek el.
  1 Móz. 4,8., 4 Móz. 31,16., 4 Móz. 16,1.
 12. Ezek szennyfoltok a ti szeretetvendégségeiteken, tartózkodás nélkül veletek lakmároznak, magokat hízlalják; víztelen, szelektől hányt-vetett fellegek; elhervadt, gyümölcstelen, kétszer meghalt és tőből kiszaggatott fák;
 13. Tengernek megvadult habjai, a magok rútságát tajtékozók; tévelygő csillagok, a kiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre.
  Ésa. 57,20., 2 Pét. 2,17.
 14. Ezekről is prófétált pedig Énok, a ki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván: Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével,
  1 Móz. 5,21.
 15. Hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, a kik közöttök istentelenek, istentelenségöknek minden cselekedetéért, amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, a melyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene.
  Mát. 25,31., Dán. 7,9.
 16. Ezek zúgolódók, panaszolkodók, a magok kívánságai szerint járók; szájok kevélységet szól, haszonlesésből személyimádók.
 17. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, a melyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai mondottak.
 18. Mert azt mondták néktek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódók, a kik az ő istentelen kívánságai szerint járnak.
  1 Tim. 4,1., 2 Pét. 3,3.
 19. Ezek azok, a kik különszakadnak, érzékiek, kikben nincsen Szent Lélek.
 20. Ti pedig szeretteim, épülvén a szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által,
 21. Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmasságát az örök életre.
 22. És könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetvén őket.
 23. Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és útálva még a + ruhát is, a melyet a test beszennyezett.
  Jak. 5,19., Jak. 5,20., Jel. 3,4.
 24. Annak pedig, a ki titeket a bűntől megőrízhet, és az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel,
  1 Thess. 5,23., Fil. 1,10.
 25. Az egyedül bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mind örökké. Ámen.
  Róm. 16,27., 1 Tim. 1,17.

Fejezetek: 1.


Vissza