A LUKÁCS ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

 1. Ezenközben mikor sok ezerből álló sokaság gyűlt egybe, annyira, hogy egymást letapossák, kezdé az ő tanítványainak mondani: Mindenekelőtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, mely a + képmutatás;
  Mát. 16,6., Mát. 16,12., Márk. 8,15., Mát. 23,5.
 2. Mert nincs oly rejtett dolog, mely napfényre ne jőne; és oly titok, mely ki ne tudódnék.
  Luk. 8,17., Préd. 12,16., Mát. 10,26., Márk. 4,22.
 3. Annakokáért a mit a sötétben mondtatok, a világosságban fog meghallatszani; és a mit fülbe sugtatok a rejtekházakban, azt a házak tetején fogják hirdetni.
 4. Mondom pedig néktek én barátaimnak: Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, és azután + többet nem árthatnak.
  Ján. 15,12., Mát. 10,28.
 5. De megmondom néktek, kitől féljetek: Féljetek attól, a ki minekutána megöl, van arra is hatalma, hogy a gyehennára vessen. Bizony, mondom néktek, ettől féljetek.
 6. Nemde öt verebet meg lehet venni két filléren? és egy sincs azok közül Istennél elfelejtve.
  Mát. 10,29., Mát. 10,30.
 7. De néktek a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, sok verébnél drágábbak vagytok.
 8. Mondom pedig néktek: Valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, az embernek Fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt;
  Mát. 10,32., Mát. 10,33.
 9. A ki pedig megtagad engem az emberek előtt, megtagadtatik az Isten angyalai előtt.
  Luk. 9,26., Márk. 8,38.
 10. És ha valaki valamit mond az embernek Fia ellen, megbocsáttatik annak; de annak, de a ki a Szent Lélek ellen szól káromlást, meg nem bocsáttatik.
  Mát. 12,31., Mát. 12,32., Márk. 3,29.
 11. Mikor pedig a zsinagógákba visznek benneteket, és a fejedelmek és hatalmasságok elé, ne aggodalmaskodjatok, mimódon vagy mit szóljatok védelmetekre, vagy mit mondjatok;
  Mát. 10,18., Mát. 10,20., Csel. 4,7., Csel. 4,8.
 12. Mert a Szent Lélek azon órában megtanít titeket, mit kell mondanotok.
 13. Monda pedig néki egy a sokaság közül: Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy oszsza meg velem az örökséget.
 14. Ő pedig monda néki: Ember, ki tett engem köztetek biróvá vagy osztóvá?
 15. Monda azért nékik: Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget; mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete.
  1 Tim. 6,6., 1 Tim. 6,11.
 16. És monda nékik egy példázatot, szólván: Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje.
 17. Azért magában okoskodék, mondván: Mit cselekedjem? mert nincs hová takarnom az én termésemet.
 18. És monda: Ezt cselekszem: Az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek; és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat.
 19. És ezt mondom az én lelkemnek: Én lelkem, sok javaid vannak sok esztendőre eltéve; tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél!
  Zsolt. 49,7., Zsolt. 49,12., Zsolt. 49,13.
 20. Monda pedig néki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet te tőled; a miket pedig készítettél, kiéi lesznek?
  Zsolt. 39,7.
 21. Így van dolga annak, a ki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag.
  1 Tim. 6,18., 1 Tim. 6,19., Jel. 3,17., Jel. 3,18.
 22. Monda pedig az ő tanítványainak: Annakokáért mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a a ti éltetek felől, mit egyetek; se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek.
  Zsolt. 55,23., Mát. 6,25., Mát. 6,33.
 23. Az élet több, hogynem az eledel, és a test, hogynem az öltözet.
 24. Tekintsétek meg a hollókat, hogy nem vetnek, sem nem aratnak; kiknek nincs tárházuk, sem csűrük; és az Isten eltartja őket: mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál?
  Jób. 39,3., Zsolt. 147,9.
 25. Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal?
  Mát. 6,27.
 26. Annakokáért ha a mi legkisebb dolog, azt sem tehetitek, mit aggodalmaskodtok a többi felől?
 27. Tekintsétek meg a liliomokat, mimódon növekednek: nem fáradoznak és nem fonnak: de mondom néktek: Salamon minden ő dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy.
 28. Ha pedig a füvet, mely ma a mezőn van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; mennyivel inkább titeket, ti kicsinyhitűek!
 29. Ti se kérdezzétek, mit egyetek vagy mit igyatok; és ne kételkedjetek.
  Mát. 6,31., Mát. 6,34., Jak. 1,5., Jak. 1,7.
 30. Mert mind ezeket a világi pogányok kérdezik; a ti Atyátok pedig tudja, hogy néktek szükségetek van ezekre.
 31. Csak keressétek az Isten országát, és ezek + mind megadatnak néktek.
  Mát. 6,33., 1 Tim. 4,8.
 32. Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot.
  Luk. 22,28., Luk. 22,30., Jel. 3,21.
 33. Adjátok el a mitek van, és adjatok alamizsnát; szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg nem avúlnak, elfogyhatatlan + kincset a mennyországban, a hol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti.
  Mát. 6,20., Mát. 19,21., Csel. 2,45.
 34. Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
  Mát. 6,21.
 35. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva;
  Eféz. 6,14.
 36. Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, a kik az ő urokat várják, mikor jő meg a menyegzőről, hogy mihelyt megjő és zörget, azonnal megnyissák néki.
  Mát. 24,44., Mát. 24,46., Mát. 24,47.
 37. Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor haza megy, vigyázva talál: bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén, szolgál + nékik.
  Ján. 13,4., Mát. 24,46., Mát. 24,47.
 38. És ha megjő a második őrváltáskor, és ha a harmadik őrváltáskor jő meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák!
 39. Ezt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház gazdája, mely órában jő el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy az ő házába törjön.
  Mát. 24,43.
 40. Ti is azért legyetek készek: mert a mely órában nem gondolnátok, abban jő el az embernek Fia.
  Mát. 24,44., Mát. 25,13., Márk. 13,33., 1 Thess. 5,2.
 41. Monda pedig néki Péter: Uram, nékünk mondod-é ezt a példázatot, vagy mindenkinek is?
 42. Monda pedig az Úr: Kicsoda hát a hű és bölcs sáfár, kit az úr gondviselővé tőn az ő háza népén, hogy adja ki nékik élelmüket a maga idejében?
  Mát. 24,45., Mát. 24,47.
 43. Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ilyen munkában talál!
 44. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága felett gondviselővé teszi őt.
 45. Ha pedig az a szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt; és kezdené verni a szolgákat és szolgálóleányokat, és enni és inni és részegeskedni:
 46. Megjő annak a szolgának az ura, a mely napon nem várja és a mely órában nem gondolja, és kettévágatja őt, és a hitetlenek sorsára juttatja.
  Mát. 24,51., Mát. 25,41., Mát. 25,46.
 47. És a mely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg;
  Jak. 4,17.
 48. A ki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; és a kire sokat bíztak, többet kívánnak tőle.
  Róm. 2,12.
 49. Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássak: és mit akarok, ha az immár meggerjedett?
  Mát. 10,34., Mát. 10,39.
 50. De keresztséggel kell nékem megkereszteltetnem; és + mely igen szorongattatom, míglen az elvégeztetik.
  Mát. 20,22., Márk. 10,38., Luk. 22,43., Luk. 22,44., Mát. 26,37., Mát. 26,38.
 51. Gondoljátok-é, hogy azért jöttem, hogy békességet adjak e földön? Nem, mondom néktek; sőt inkább meghasonlást.
  Mát. 10,34., Mát. 10,35.
 52. Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban, a kik meghasonlanak, három kettő ellen, és kettő három ellen.
 53. Meghasonlik az atya a fiú ellen, és a fiú az atya ellen; és az anya a leány ellen, és a leány az anya ellen; napa a menye ellen, és a menye a napa ellen.
  Mik. 7,6., Mát. 10,21.
 54. Monda pedig a sokaságnak is: Mikor látjátok, hogy napnyugotról felhő támad, azonnal ezt mondjátok: Záporeső jő; és úgy lesz.
  Mát. 16,2., Mát. 16,3.
 55. És mikor halljátok fúni a déli szelet, ezt mondjátok: Hőség lesz; és úgy lesz.
 56. Képmutatók, az égnek és a földnek ábrázatáról tudtok ítéletet tenni; erről az időről pedig mi dolog, hogy nem tudtok ítéletet tenni?
  Dán. 9,25., Malak. 3,1.
 57. És mi dolog, hogy ti magatoktól is meg nem ítélitek, mi az igaz?
 58. Mikor pedig a te ellenségeddel a fejedelem elé mégy, igyekezzél az úton megmenekedni tőle, hogy téged ne vonjon a bíró elé, és a bíró át ne adjon téged a poroszlónak és a poroszló a tömlöczbe ne vessen téged.
  Mát. 5,25., Mát. 5,26.
 59. Mondom néked, hogy nem jősz ki onnét, mígnem megfizetsz mind az utolsó fillérig.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.


Vissza