A LUKÁCS ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

 1. Monda pedig a tanítványoknak: Lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek; de jaj annak, a ki által esnek.
  Mát. 18,7.
 2. Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába, és ha a tengerbe vettetik, hogynem mint egyet e kicsinyek közül megbotránkoztasson.
  Mát. 18,6., Márk. 9,42.
 3. Őrizzétek meg magatokat: ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, dorgáld meg őt; és ha megtér, bocsáss meg néki.
  Mát. 18,15., Mát. 18,17.
 4. És ha egy napon hétszer vétkezik ellened, és egy napon hétszer te hozzád tér, mondván: Megbántam; megbocsáss neki.
  Mát. 18,22.
 5. És mondának az apostolok az Úrnak: Növeljed a mi hitünket!
 6. Monda pedig az Úr: Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok íme ez eperfának: Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe; és engede néktek.
  Mát. 17,20., Mát. 21,21., Márk. 11,23.
 7. Kicsoda pedig ti közületek az, a ki, ha egy szolgája van, és az szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjő: Jer elő, ülj asztalhoz?
 8. Sőt nem ezt mondja-e néki: Készíts vacsorámra valót, és felövezvén magadat, szolgálj nékem, míg én eszem és iszom; és azután egyél és igyál te?
 9. Avagy megköszöni-é annak a szolgának, hogy azt mívelte, a mit néki parancsolt? Nem gondolom.
 10. Ezenképen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, a mik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy: Haszontalan szolgák vagyunk; mert a mit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük.
  1 Kor. 9,16.
 11. És lőn, mikor útban vala Jeruzsálem felé, hogy ő Samariának és Galileának közepette méne által.
 12. És mikor egy faluba beméne, jöve elébe tíz bélpoklos férfi, kik távol megállának:
  3 Móz. 13,2.
 13. És felemelék szavokat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!
 14. És mikor őket látta, monda nékik: Elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy míg odamenének, megtisztulának.
  3 Móz. 14,2., 3 Móz. 14,32., Mát. 8,4.
 15. Egy pedig ő közülök, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsőítvén az Istent nagy szóval;
 16. És arczczal leborula az ő lábainál hálákat adván néki: és az Samariabeli vala.
 17. Felelvén pedig Jézus, monda: Avagy nem tízen tisztulának-é meg? A kilencze pedig hol van?
 18. Nem találkoztak a kik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen?
 19. És monda néki: Kelj föl, és menj el: a te hited téged megtartott.
 20. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felele nékik és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el.
  Róm. 14,7.
 21. Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van.
 22. Monda pedig a tanítványoknak: Eljő az idő, mikor kívántok látni egyet az ember Fiának napjai közül, és nem láttok.
 23. És mondják majd néktek: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; de ne menjetek el, és ne kövessétek:
  Mát. 23,24., Márk. 13,21.
 24. Mert miként a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik; úgy lesz az embernek Fia is az ő napján.
  Mát. 24,27., Mát. 24,30.
 25. De előbb sokat kell neki szenvednie és megvettetnie e nemzetségtől.
  Luk. 9,22., Luk. 22,63., Luk. 22,64., Luk. 23,33., Luk. 24,7., Mát. 16,21., Mát. 17,24., Mát. 20,18., Márk. 8,31., Márk. 9,31., Márk. 10,33.
 26. És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is.
  1 Móz. 6,5., 1 Móz. 6,7., 1 Móz. 7,7., 1 Pét. 3,20.
 27. Ettek, ittak, házasodtak, férjhezmentek mindama napig, a melyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz, és mindeneket elveszte.
 28. Hasonlóképen mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek;
 29. De a mely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett:
  1 Móz. 19,23., 1 Móz. 19,25.
 30. Ezenképen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik.
 31. Az nap, a ki a háztetőn lesz, és az ő holmija a házban, ne szálljon le, hogy elvigye; és a ki a mezőn, azonképen ne forduljon hátra.
  Mát. 24,37., Mát. 24,38.
 32. Emlékezzetek Lót feleségére!
  1 Móz. 19,26.
 33. Valaki igyekezik az ő életét megtartani, elveszti azt, és valaki elveszti azt, megeleveníti azt.
  Luk. 9,24., Mát. 10,39., Mát. 16,25., Márk. 8,35., Ján. 12,25.
 34. Mondom néktek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban; az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik.
  Mát. 24,40., Mát. 24,41.
 35. Két asszony őröl együtt; az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik.
 36. Ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik.
 37. És felelvén, mondának néki: Hol, Uram? Ő pedig monda nékik: a hol a test, oda gyűlnek a saskeselyűk.
  Mát. 24,28.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.


Vissza