A MÁTÉ ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

 1. Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv.
  Luk. 3,23., Luk. 3,38.
 2. Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és testvéreit;
  1 Móz. 21,3., 1 Móz. 21,12., 1 Móz. 25,26., 1 Móz. 29,35., 1 Móz. 49,10.
 3. Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom + nemzé Arámot;
  1 Móz. 38,29., 1 Móz. 38,30., Ruth. 4,18., Ruth. 4,22.
 4. Arám nemzé Aminádábot; Aminádáb nemzé Naássont; Naásson nemzé Sálmónt;
 5. Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait;
 6. Isai nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé Salamont az + Uriás feleségétől;
  Ruth. 4,18., Ruth. 4,22., 2 Sám. 12,24.
 7. Salamon nemzé Roboámot; Roboám nemzé Abiját; Abija nemzé Asát;
  1 Krón. 3,10., 1 Krón. 3,16.
 8. Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé Jórámot; Jórám nemzé Uzziást;
 9. Uzziás nemzé Jóathámot; Joathám nemzé Ákházt; Ákház + nemzé Ezékiást;
  2 Kir. 15,7., 2 Kir. 15,38., 2 Kir. 16,20.
 10. Ezékiás nemzé Manassét; Manassé nemzé + Ámont; Ámon nemzé Jósiást;
  2 Kir. 20,21., 2 Kir. 21,18., 2 Kir. 21,23., 2 Kir. 21,26.
 11. Jósiás nemzé Jekoniást és testvéreit a babilóni fogságra vitelkor.
  1 Krón. 3,15., 1 Krón. 3,17.
 12. A babilóni fogságravitel után pedig Jekoniás nemzé Saláthielt; Saláthiel nemzé + Zorobábelt;
  1 Krón. 3,17., Ezsdr. 3,2.
 13. Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud nemzé Eliákimot; Eliákim nemzé Azort;
 14. Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé Akimot; Akim nemzé Eliudot;
 15. Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár nemzé Matthánt; Matthán nemzé Jákóbot;
 16. Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, a kitől született Jézus, a ki Krisztusnak neveztetik.
  Mát. 27,17., Mát. 27,22.
 17. Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség, és Dávidtól a babilóni fogságravitelig tizennégy nemzetség, és a babilóni fogságraviteltől Krisztusig tizennégy nemzetség.
 18. A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől.
  Luk. 1,35.
 19. József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.
 20. Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az.
  Mát. 1,18.
 21. Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét + annak bűneiből.
  Luk. 1,31., Csel. 4,12.
 22. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól:
 23. Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.
  Ésa. 7,14.
 24. József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.
 25. És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.
  Luk. 2,7.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.


Vissza