A MÁTÉ ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

 1. Azokban a napokban pedig eljöve Keresztelő János, a ki prédikál vala Júdea pusztájában.
  Luk. 1,13., Luk. 3,2.
 2. És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.
  Mát. 4,17.
 3. Mert ez az, a kiről Ésaiás próféta szólott, ezt mondván: Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit.
  Ésa. 40,3., Ján. 1,23.
 4. Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből vala, és bőröv vala a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz.
  2 Kir. 1,8.
 5. Ekkor kiméne ő hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke.
 6. És megkeresztelkednek vala ő általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről.
 7. Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nékik: Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek?
  Luk. 3,7.
 8. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket.
  Luk. 3,8.
 9. És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.
  Luk. 3,8., Ján. 8,39., Róm. 2,28., Róm. 2,29., Róm. 4,12.
 10. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, a mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik.
  Luk. 3,9.
 11. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; + ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.
  Márk. 1,8., Ján. 1,26., Ján. 1,27., Ján. 1,33., Csel. 1,5.
 12. A kinek szóró lapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét; és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.
  Mát. 13,30.
 13. Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa.
  Márk. 1,9., Márk. 1,10., Luk. 3,21.
 14. János azonban visszatartja vala őt, mondván: Nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jősz én hozzám?
 15. Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engede néki.
 16. És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy galambot és ő reá szállani.
  Márk. 1,10., Luk. 3,21., Luk. 3,22., Ján. 1,32.
 17. És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben + én gyönyörködöm.
  Mát. 17,5., Márk. 1,11., Luk. 3,22., Ésa. 42,1.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.


Vissza