A MÁTÉ ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

 1. Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és a mint leül vala, hozzámenének az ő tanítványai.
 2. És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:
 3. Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.
  Luk. 6,20., Ésa. 57,15.
 4. Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak.
  Zsolt. 126,5., Ésa. 61,2., Jel. 7,17.
 5. Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.
  Zsolt. 37,11.
 6. Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.
  Luk. 6,21.
 7. Boldogok, az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.
  Jak. 2,13.
 8. Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.
  Zsolt. 51,12., 1 Ján. 3,2., 1 Ján. 3,3.
 9. Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.
  Zsid. 12,14.
 10. Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.
  1 Pét. 3,14.
 11. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek és érettem.
  1 Pét. 4,14.
 12. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, a kik előttetek voltak.
  Jak. 5,10., Zsid. 11,33., Zsid. 11,38.
 13. Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.
  Márk. 9,50., Luk. 14,34., Luk. 14,35.
 14. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.
  Ján. 8,12.
 15. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak.
  Márk. 4,21., Luk. 8,16., Luk. 11,33.
 16. Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.
  Eféz. 5,8., Eféz. 5,9., 1 Pét. 2,12.
 17. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétának eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.
  Mát. 3,15., Róm. 3,31., Róm. 10,4.
 18. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik.
  Luk. 16,17., Luk. 21,33.
 19. Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.
  Jak. 2,10.
 20. Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.
 21. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert a ki öl, méltó az ítéletre.
  2 Móz. 20,13., 2 Móz. 21,12., 3 Móz. 24,17., 5 Móz. 17,8.
 22. Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, a ki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: a ki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka, méltó a főtörvényszékre: a ki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére.
  1 Ján. 3,15.
 23. Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened:
 24. Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat.
  Márk. 11,25.
 25. Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, a míg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöczbe ne vessen téged.
  Mát. 6,14., Mát. 6,15., Mát. 18,35., Luk. 12,58., Luk. 12,59.
 26. Bizony mondom néked: ki nem jősz onnét, mígnem megfizetsz az utolsó fillérig.
 27. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál!
  2 Móz. 20,14.
 28. Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.
  Jób. 31,1., 2 Pét. 2,14.
 29. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.
  Mát. 18,8., Mát. 18,9., Márk. 9,43., Márk. 9,47., Kol. 3,5.
 30. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.
 31. Megmondatott továbbá: Valaki elbocsátja feleségét, adjon néki elválásról való levelet.
  Mát. 19,3., Mát. 19,9., 5 Móz. 24,1.
 32. Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és a ki elbocsátott asszonyt veszen el, paráználkodik.
  Márk. 10,11., Márk. 10,12., Luk. 16,18., 1 Kor. 7,10., 1 Kor. 7,11.
 33. Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet.
  2 Móz. 20,7., 3 Móz. 19,12., 4 Móz. 30,3.
 34. Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az + az Istennek királyi széke;
  Mát. 23,16., Mát. 23,22., Ésa. 66,1., Csel. 7,49.
 35. Se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa;
  Zsolt. 48,3.
 36. Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé;
 37. Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; a mi pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon.
  2 Kor. 1,17., Jak. 5,12.
 38. Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért.
  3 Móz. 24,19., 3 Móz. 24,20.
 39. Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arczul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orczádat is.
  Ján. 18,22., Ján. 18,23., 3 Móz. 19,18.
 40. És a ki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is.
  1 Kor. 6,7.
 41. És a ki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettőre.
 42. A ki tőled kér, adj néki; és a ki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól.
 43. Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet.
  3 Móz. 19,18.
 44. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, + és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.
  2 Móz. 23,4., 2 Móz. 23,5., Róm. 12,14., Róm. 12,20., Luk. 23,34., Csel. 7,59.
 45. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.
  Eféz. 5,1.
 46. Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-é?
 47. És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképen cselekesznek-é?
 48. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.
  3 Móz. 19,2.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.


Vissza