A MÁTÉ ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

 1. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.
  Róm. 2,1., 1 Kor. 4,5.
 2. Mert a milyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és a milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.
  Márk. 4,24.
 3. Miért nézed pedig a szálkát, a mely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, a mely a te szemedben van, nem veszed észre?
 4. Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből; holott ímé, a te szemedben gerenda van?
 5. Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szeméből!
 6. Ne adjátok azt, a mi szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván, meg ne szaggassanak titeket.
  Mát. 10,11.
 7. Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.
  Márk. 11,24., Luk. 11,5., Luk. 11,13., Jer. 29,13., Jer. 29,14.
 8. Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.
 9. Avagy ki az az ember közületek, a ki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ád néki?
  Luk. 11,11., Luk. 11,13.
 10. És ha halat kér, vajjon kígyót ád-e néki?
 11. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek tőle?!
  Jak. 1,17.
 12. A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.
  Mát. 22,39., Mát. 22,40., Róm. 13,8., Róm. 13,10.
 13. Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak.
  Luk. 13,24.
 14. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.
  Mát. 19,24., Csel. 14,22.
 15. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de + belől ragadozó farkasok.
  Mát. 24,4., Mát. 24,5., Mát. 24,24., Csel. 20,29.
 16. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajjon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?
  Gal. 5,19., Gal. 5,22., Jak. 3,12.
 17. Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.
  Mát. 12,33.
 18. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.
 19. Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.
  Mát. 3,10., Ján. 15,2., Ján. 15,6.
 20. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.
 21. Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.
  Róm. 2,13., Jak. 1,22., Jak. 1,25., Jak. 2,14.
 22. Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?
  Luk. 13,25., Luk. 13,27., 1 Kor. 13,1., 1 Kor. 13,2.
 23. És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.
  Mát. 25,41., 2 Tim. 2,19.
 24. Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát:
  Luk. 6,47., Luk. 6,49.
 25. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.
 26. És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre építette házát:
 27. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.
  Ezék. 13,10., Ezék. 13,11.
 28. És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az ő tanításán:
  Márk. 1,22., Luk. 4,32.
 29. Mert úgy tanítja vala őket, mint a kinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.
  Ján. 7,46.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.


Vissza