A MÁTÉ ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

 1. Mikor leszállott vala a hegyről, nagy sokaság követé őt.
 2. És ímé eljövén egy bélpoklos, leborula előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.
 3. És kinyújtván kezét, megilleté őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága.
 4. És monda néki Jézus: Meglásd, senkinek se szólj. Hanem eredj, + mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, a melyet Mózes rendelt, bizonyságul nékik.
  Mát. 9,30., Márk. 7,36., Luk. 17,14., 3 Móz. 14,2., 3 Móz. 14,32.
 5. Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén őt,
  Luk. 7,1., Luk. 7,10.
 6. És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved.
 7. És monda néki Jézus: Elmegyek és meggyógyítom őt.
 8. És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomban jőjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.
 9. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljő; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi.
 10. Jézus pedig, a mikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet.
  Mát. 15,28.
 11. De mondom néktek, hogy sokan eljőnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek + Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában:
  Ésa. 49,12., Luk. 13,28., Luk. 13,29.
 12. Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre; holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása.
  Mát. 22,13., Mát. 24,51., Mát. 25,30.
 13. És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában.
  Mát. 9,29., Mát. 15,28.
 14. És bemenvén Jézus a Péter házába, látá, hogy annak napa fekszik és lázas.
  1 Kor. 9,5.
 15. És illeté annak kezét, és elhagyta őt a láz; és fökele, és szolgála nékik.
 16. Az est beálltával pedig vivének hozzá sok ördöngőst, és egy szóval kiűzé a tisztátalan lelkeket, és meggyógyít vala minden beteget;
 17. Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket.
  Ésa. 53,4.
 18. Látván pedig Jézus a nagy sokaságot maga körül, parancsolá, hogy menjenek a túlsó partra.
  Márk. 4,35., Luk. 8,22.
 19. És hozzámenvén egy írástudó, monda néki: Mester, követlek téged, akárhova mégy.
  Luk. 9,57.
 20. És monda néki Jézus: A rókáknak vagyon barlangjok és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtani.
  2 Kor. 8,9.
 21. Egy másik pedig az ő tanítványai közül monda néki: Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat.
  Luk. 9,59., Luk. 9,60.
 22. Jézus pedig monda néki: Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat.
 23. És mikor a hajóra szállt vala, követék őt az ő tanítványai.
 24. És ímé nagy háborgás lőn a tengeren, annyira, hogy a hajót elborítják vala a hullámok; ő pedig aluszik vala.
  Márk. 4,37., Márk. 4,41., Luk. 8,23., Luk. 8,25.
 25. És az ő tanítványai hozzámenvén, felkölték őt, mondván: Uram, ments meg minket; mert elveszünk.
 26. És monda nékik: Mit féltek, óh kicsinyhitűek? Ekkor fölkelvén, megdorgálá a szeleket és a tengert, és lőn nagy csendesség.
  Mát. 14,31., Mát. 16,8.
 27. Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki.
 28. És a mikor eljutott vala a túlsó partra, a Gadarénusok tartományába, két ördöngős ment eléje, a sírboltokból kijövén, igen kegyetlenek, annyira, hogy senki sem mer vala elmenni azon az úton.
  Márk. 5,1., Márk. 5,17., Luk. 8,26., Luk. 8,37.
 29. És ímé kiáltának mondván: Mi közünk te veled Jézus, Istennek fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt + meggyötörj minket?
  Luk. 4,41., 2 Pét. 2,4.
 30. Tőlük távol pedig egy nagy disznónyáj legelészik vala.
 31. Az ördögök pedig kérik vala őt mondván: Ha kiűzesz minket, engedd meg nékünk, hogy ama disznónyájba mehessünk!
 32. És monda nékik: Menjetek. Azok pedig kimenvén, menének a disznónyájba: és ímé az egész disznónyáj a meredekről a tengerbe rohana, és oda vesze a vízben.
 33. A pásztorok pedig elfutának, és bemenvén a városba hírré adának mindent, azokat is, a mik az ördöngősökkel történtek vala.
 34. És ímé az egész város kiméne Jézus elébe; és mihelyt meglátták, kérék őt, hogy távozzék az ő határukból.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.


Vissza