A MÁTÉ ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

 1. És lőn, mikor elvégezé Jézus a tizenkét tanítványnak adott utasítást, elméne onnan, hogy tanítson és prédikáljon azoknak városaiban.
 2. János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő + tanítványai közül,
  Mát. 14,3., Luk. 7,18., Luk. 7,25.
 3. Monda néki: Te vagy-é az, a ki eljövendő, vagy mást várjunk?
  Malak. 3,1.
 4. És felelvén Jézus, monda nékik: Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, a miket hallotok és láttok:
 5. A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangyéliom hirdettetik;
  Ésa. 35,5., Ésa. 35,6., Ésa. 61,1.
 6. És boldog, a ki én bennem meg nem botránkozik.
  Mát. 13,57., Mát. 26,31.
 7. Mikor pedig azok elmentek vala, szólni kezde Jézus a sokaságnak Jánosról: Mit látni mentetek ki a pusztába? Nádszálat-é, a mit a szél hajtogat?
  Mát. 3,1., Mát. 3,5.
 8. Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhába öltözött embert-é? Ímé a kik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak.
 9. Hát mit látni mentetek ki? Prófétát-é? Bizony, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat!
  Luk. 1,76.
 10. Mert ő az, a kiről meg van írva: Ímé én elküldöm az én követemet a te orczád előtt, a ki megkészíti előtted a te útadat.
  Malak. 3,1.
 11. Bizony mondom néktek: az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál; de a ki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál.
  Mát. 13,17.
 12. A Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt.
  Luk. 16,16., Luk. 13,24.
 13. Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala.
 14. És, ha be akarjátok venni, Illés ő, a ki eljövendő vala.
  Malak. 4,5., Mát. 17,10., Mát. 17,13.
 15. A kinek van füle a hallásra, hallja.
 16. De kihez hasonlítsam ezt a nemzetséget? Hasonlatos a gyermekekhez, a kik a piaczon ülnek, és kiáltoznak az ő társaiknak,
 17. És ezt mondják: Sípoltunk néktek, és nem tánczoltatok; siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok.
 18. Mert eljött János, a ki sem eszik, sem iszik, és azt mondják: Ördög van benne.
  Mát. 3,4.
 19. Eljött az embernek Fia, a ki eszik és iszik, és ezt mondják: Ímé a nagy étü és részeges ember, a vámszedők és bűnösök barátja! És igazoltaték a bölcseség az ő fiaitól.
  Mát. 9,14., Mát. 9,15.
 20. Ekkor elkezdé szemökre hányni ama városoknak, a melyekben legtöbb csodái lőnek, hogy nem tértek vala meg:
 21. Jaj néked Korazin! Jaj néked Bethsaida! Mert ha Tirusban és Sidonban történnek vala azok a csodák, a melyek bennetek lőnek, + rég megtértek volna gyászruhában és hamuban.
  Luk. 10,12., Luk. 10,15., Jón. 3,6.
 22. De mondom néktek: Tirusnak és Sidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogynem néktek.
 23. Te is Kapernaum, a ki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni; mert ha Sodomában töténnek vala azok a csodák, a melyek te benned lőnek, mind e mai napig megmaradt volna.
  Mát. 4,13., Mát. 8,5., Mát. 9,1.
 24. De mondom néktek, hogy Sodoma földének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogynem néked.
  Mát. 10,15.
 25. Abban az időben szólván Jézus, monda: Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted.
  Luk. 10,21., 1 Kor. 1,26., 1 Kor. 1,29.
 26. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted.
 27. Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni.
  Mát. 28,18., Luk. 10,22., Ján. 3,35., Ján. 17,2., Fil. 2,9.
 28. Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
  Mát. 12,20., Jer. 31,25.
 29. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
 30. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.
  Ján. 5,3.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.


Vissza