A MÁTÉ ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

 1. Akkor írástudók és farizeusok jőnek vala Jézushoz, Jeruzsálemből, mondván:
 2. Miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem + mossák meg a kezeiket, mikor enni akarnak.
  5 Móz. 4,2., Luk. 11,38.
 3. Ő pedig felelvén monda nékik: Ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által?
 4. Mert Isten parancsolta ezt, mondván: Tiszteld atyádat és anyádat, és: A ki atyját vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon.
  2 Móz. 20,12., 2 Móz. 21,17.
 5. Ti pedig ezt mondjátok: A ki atyjának vagy anyjának ezt mondja: Templomi ajándék az, a mivel megsegíthetlek, az olyan akár ne is tisztelje az ő atyját vagy anyját.
 6. És erőtelenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által.
 7. Képmutatók, igazán prófétált felőletek Ésaiás, mondván:
  Ésa. 29,13.
 8. Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem.
 9. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai.
 10. És előszólítván a sokaságot, monda nékik: Halljátok és értsétek meg:
 11. Nem az fertőzteti meg az embert, a mi a szájon bemegy, hanem a mi kijön + a szájból, az fertőzteti meg az embert.
  1 Tim. 4,4., Mát. 12,34.
 12. Akkor hozzájárulván az ő tanítványai, mondának néki: Tudod-é, hogy a farizeusok e beszédet hallván, megbotránkoztak?
 13. Ő pedig felelvén monda: Minden plánta, a melyet nem az én mennyei Atyám plántált, kitépetik.
 14. Hagyjátok őket; vakoknak vak vezetői ők: ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek.
  Mát. 23,24., Luk. 6,39., Róm. 2,19.
 15. Péter pedig felelvén, monda néki: Magyarázd meg nékünk ezt a példázatot.
 16. Jézus pedig monda: Ti is értelem nélkül vagytok-é még?
 17. Mégsem értitek-é, hogy minden, a mi a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik?
 18. A mik pedig a szájból jőnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert.
 19. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások.
  1 Móz. 8,21.
 20. Ezek fertőztetik meg az embert; de a mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert.
 21. És elmenvén onnét Jézus, Tirus és Sidon vidékeire tére.
 22. És ímé egy kananeus asszony jövén ki abból a tartományból, kiált vala néki: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! az én leányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik.
 23. Ő pedig egy szót sem felele néki. És az ő tanítványai hozzá menvén, kérik vala őt, mondván: Bocsásd el őt, mert utánunk kiált.
 24. Ő pedig felelvén, monda: Nem küldettem, csak az Izráel házának elveszett juhaihoz.
  Mát. 10,6.
 25. Az asszony pedig odaérvén, leborula előtte, mondván: Uram, légy segítségül nékem!
 26. Ő pedig felelvén, monda: Nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni.
 27. Az pedig monda: Úgy van, Uram; de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, a mik az ő uroknak asztaláról aláhullanak.
 28. Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva.
  Mát. 8,10., Mát. 8,13.
 29. És onnét távozva, méne Jézus a Galilea tengere mellé; és felmenvén a hegyre, ott leüle.
  Márk. 7,31.
 30. És nagy sokaság megy vala hozzá, vivén magokkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és sok egyebeket, és odahelyezék őket a Jézus lábai elé; és meggyógyítá őket,
 31. Úgy hogy a sokaság álmélkodik vala, látván, hogy a némák beszélnek, a csonkák megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak: és dicsőíték Izráel Istenét.
  Márk. 7,37.
 32. Jézus pedig előszólítván az ő tanítványait, monda: Szánakozom e sokaságon, mert három napja immár, hogy velem vannak, és nincs mit enniök. Éhen pedig nem akarom őket elbocsátani, hogy valamiképen ki ne dőljenek az úton.
  Mát. 14,14., Márk. 8,1., Márk. 8,10.
 33. És mondának néki az ő tanítványai: Honnét volna e pusztában annyi kenyerünk, hogy megelégítsünk ily nagy sokaságot?
 34. És monda nékik Jézus: Hány kenyeretek van? Ők pedig mondának: Hét, és néhány halunk.
 35. És parancsolá a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földön.
 36. És vevén a hét kenyeret és a halakat, és hálákat adván, megtöré, és adá az ő tanítványainak, a tanítványok pedig a sokaságnak.
 37. És mindnyájan evének, és megelégedének; és fölszedék a maradék darabokat hét teli kosárral.
 38. A kik pedig ettek vala, négyezeren valának férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül.
 39. És elbocsátván a sokaságot, beszálla a hajóba, és elméne Magdala határaiba.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.


Vissza