A MÁTÉ ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

 1. És hozzá menvén a farizeusok és sadduczeusok, kisértvén, kérék őt, hogy mutasson nékik mennyei jelt.
  Mát. 12,38.
 2. Ő pedig felelvén, monda nékik: Mikor estveledik, azt mondjátok: Szép idő lesz; mert veres az ég.
  Luk. 12,54., Luk. 12,56.
 3. Reggel pedig: Ma zivatar lesz; mert az ég borús és veres. Képmutatók, az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?
  Mát. 11,4.
 4. E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván; és nem adatik néki jel, hanemha a Jónás prófétának jele. És ott hagyván őket, elméne.
  Mát. 12,39., Mát. 12,40.
 5. És az ő tanítványai a tulsó partra menvén, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal.
 6. Jézus pedig monda nékik: Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és sadduczeusok kovászától.
  Márk. 8,15., Luk. 12,1.
 7. Ők pedig tanakodnak vala maguk között, mondván: Nem hoztunk kenyeret magunkkal.
 8. Jézus pedig megértvén ezt, monda nékik: Mit tanakodtok magatok között óh kicsinyhitűek, hogy kenyeret nem hoztatok magatokkal?!
  Mát. 6,30.
 9. Mégsem értitek-é, nem is emlékeztek-é az ötezernek öt kenyerére, és hogy hány kosárt töltöttetek meg?
  Mát. 14,17., Mát. 14,21.
 10. Sem a négyezernek hét kenyerére, és hogy hány kosárt töltöttetek meg?
  Mát. 15,34., Mát. 15,38.
 11. Hogyan nem értitek, hogy nem kenyérről mondtam néktek, hogy őrizkedjetek a farizeusok és sadduczeusok kovászától?
 12. Ekkor értették meg, hogy nem arról szólott, hogy a kenyér kovászától, hanem hogy a farizeusok és sadduczeusok tudományától őrizkedjenek.
 13. Mikor pedig Jézus Czézárea Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek?
  Márk. 8,27., Márk. 8,30., Luk. 9,18., Luk. 9,21.
 14. Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások + Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.
  Mát. 14,2., Mát. 17,10.
 15. Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem?
 16. Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.
  Ján. 6,6., Ján. 6,9.
 17. És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.
  Gal. 1,15., Gal. 1,16.
 18. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.
  Ján. 1,42., Eféz. 2,20.
 19. És néked adom a mennyek országának kulcsait; és a mit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és a mit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.
  Mát. 18,18.
 20. Akkor megparancsolá tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a Jézus Krisztus.
  Mát. 17,9., Márk. 8,30., Luk. 9,21.
 21. Ettől fogva kezdé Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon + föltámadni.
  Mát. 17,22., Mát. 20,18., Márk. 8,31., Márk. 9,31., Márk. 10,33., Luk. 9,22., Luk. 17,25., Luk. 24,7., Mát. 12,40., Ján. 2,19.
 22. És Péter előfogván őt, kezdé feddeni, mondván: Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg te véled.
 23. Ő pedig megfordulván, monda Péternek: Távozz tőlem Sátán; bántásomra vagy nékem; mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.
 24. Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, + és kövessen engem.
  Márk. 8,34., Luk. 9,23., Mát. 10,38., Mát. 10,39.
 25. Mert a ki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.
  Mát. 10,39., Márk. 8,35., Luk. 9,24., Luk. 17,33., Ján. 12,25.
 26. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért?
  Márk. 8,36., Luk. 9,25.
 27. Mert az embernek Fia eljő az ő Atyjának dicsőségében, az ő angyalaival; és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint.
  Róm. 2,6.
 28. Bizony mondom néktek: Azok között, a kik itt állanak, vannak némelyek, a kik nem kóstolják meg a halált a míg meg nem látják az embernek Fiát eljőni + az ő országában.
  Márk. 9,1., Mát. 10,23.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.


Vissza