A MÁTÉ ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

 1. Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazdaemberhez, a ki jó reggel kiméne, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe.
  Mát. 21,33.
 2. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi tíz pénzben, elküldé őket az ő szőlejébe.
 3. És kimenvén három óra tájban, láta másokat, a kik hivalkodván a piaczon álltak vala.
 4. És monda nékik: Menjetek el ti is a szőlőbe, és a mi igazságos, megadom néktek.
 5. Azok pedig elmenének. Hat és kilencz óra tájban ismét kimenvén, ugyanazon képen cselekedék.
 6. Tizenegy óra tájban is kimenvén, talála másokat, a kik hivalkodva állottak vala, és monda nékik: Miért álltok itt egész napon át, hivalkodván?
 7. Mondának néki: Mert senki sem fogadott meg minket. Monda nékik: Menjetek el ti is a szőlőbe, és a mi igazságos, megkapjátok.
 8. Mikor pedig beestveledék, monda a szőlőnek ura az ő vinczellérjének: Hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig.
 9. És jövén a tizenegyórásak, fejenként tíz-tíz pénzt vőnek.
 10. Jövén azután az elsők, azt gondolják vala, hogy ők többet kapnak: de ők is tíz-tíz pénzt vőnek fejenként.
 11. A mint pedig fölvevék, zúgolódnak vala a házigazda ellen,
 12. Mondván: Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak és egyenlőkké tetted azokat velünk, a kik a napnak terhét és hőségét szenvedtük.
 13. Ő pedig felelvén, monda azok közül egynek: Barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled; avagy nem tíz pénzben szerződtél-é meg velem?
 14. Vedd, a mi a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked.
 15. Avagy nem szabad-é nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok?
  Róm. 9,16., Róm. 9,21.
 16. Ekképen lesznek az utolsók elsők és az elsők utolsók; mert sokan vannak a hivatalosok, + de kevesen a választottak.
  Mát. 19,30., Márk. 10,31., Luk. 13,30., Mát. 22,14.
 17. És mikor felmegy vala Jézus Jeruzsálembe, útközben csupán a tizenkét tanítványt vévén magához, monda nékik:
 18. Ímé, felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek Fia átadatik a főpapoknak és írástudóknak; és halálra kárhoztatják őt,
  Mát. 16,21., Mát. 17,22., Mát. 17,23., Márk. 8,31., Márk. 9,31., Márk. 10,33., Luk. 9,22., Luk. 17,25., Luk. 24,7.
 19. És a pogányok kezébe adják őt, hogy megcsúfolják és megostorozzák és keresztre feszítsék; de harmadnap feltámad.
 20. Ekkor hozzá méne a Zebedeus fiainak anyja az ő fiaival együtt, leborulván és kérvén ő tőle valamit.
  Mát. 10,2.
 21. Ő pedig monda néki: Mit akarsz? Monda néki: Mondd, hogy ez az én két fiam üljön a te országodban egyik jobb kezed felől, a másik bal kezed felől.
  Mát. 19,28.
 22. Jézus pedig felelvén, monda: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-é a pohárt, a melyet én megiszom? és megkeresztelkedhettek-é azzal + a keresztséggel, a melylyel én megkeresztelkedem? Mondának néki: Meg.
  Mát. 26,39., Ján. 18,11., Márk. 10,38., Luk. 12,50.
 23. És monda nékik: Az én poharamat megiszszátok ugyan, és a keresztséggel, a melylyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek; de az én jobb és balkezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, a kiknek az én Atyám elkészítette.
 24. És hallva ezt a tíz, megboszankodék a két testvérre.
 25. Jézus pedig előszólítván őket, monda: Tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtok.
  Márk. 10,42., Márk. 10,44., Luk. 22,25., Luk. 22,27.
 26. De ne így legyen közöttetek; hanem a ki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok;
  Mát. 23,11.
 27. És a ki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok.
  Márk. 9,35.
 28. Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét + váltságul sokakért.
  Luk. 22,27., Fil. 2,7., 1 Tim. 2,6.
 29. És mikor Jerikóból távozának, nagy sokaság követé őt.
  Márk. 10,46., Márk. 10,52., Luk. 18,35., Luk. 18,43.
 30. És ímé, két vak, a ki az út mellett ül vala, meghallván, hogy Jézus arra megy el, kiált vala, mondván: Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk!
 31. A sokaság pedig dorgálja vala őket, hogy hallgassanak; de azok annál jobban kiáltnak vala, mondván: Uram Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk!
 32. És megállván Jézus, megszólítá őket és monda: Mit akartok, hogy cselekedjem veletek?
 33. Mondának néki: Azt, Uram, hogy megnyíljanak a mi szemeink.
 34. Jézus pedig megszánván őket, illeté az ő szemeiket; és szemeik azonnal megnyíltak; és követék őt.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.


Vissza