A MÁTÉ ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

 1. És megszólalván Jézus, ismét példázatokban beszél vala nékik, mondván:
 2. Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, a ki az ő fiának menyegzőt szerze.
  Luk. 14,16., Luk. 14,24.
 3. És elküldé szolgáit, hogy meghívják azokat, a kik a menyegzőre hivatalosak valának; de nem akarnak vala eljőni.
 4. Ismét külde más szolgákat, mondván: Mondjátok meg a hivatalosoknak: Ímé, ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden; jertek el a menyegzőre.
 5. De azok nem törődvén vele, elmenének, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe;
 6. A többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazák és megölék őket.
 7. Meghallván pedig ezt a király, megharaguvék, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté.
 8. Akkor monda az ő szolgáinak: A menyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem valának méltók.
 9. Menjetek azért a keresztútakra, és a kiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe.
  Mát. 13,47., Mát. 13,21., Mát. 13,43.
 10. És kimenvén azok a szolgák az útakra, begyűjték mind a kiket csak találtak vala, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelék a menyegző vendégekkel.
 11. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, a kinek nem vala menyegzői ruhája.
 12. És monda néki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgata.
 13. Akkor monda a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
  Mát. 8,12.
 14. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.
 15. Ekkor a farizeusok elmenvén, tanácsot tartának, hogy szóval ejtsék őt tőrbe.
  Márk. 12,13., Márk. 12,17., Luk. 20,20., Luk. 20,26.
 16. És elküldék hozzá tanítványaikat a Heródes pártiakkal, a kik ezt mondják vala: Mester, tudjuk, hogy igaz vagy és az Isten útját igazán tanítod, és nem törődöl senkivel, mert embereknek személyére nem nézel.
  Márk. 3,6.
 17. Mondd meg azért nékünk, mit gondolsz: Szabad-é a császárnak adót fizetnünk, vagy nem?
 18. Jézus pedig ismervén az ő álnokságukat, monda: Mit kisértgettek engem, képmutatók?
 19. Mutassátok nékem az adópénzt. Azok pedig oda vivének néki egy dénárt.
 20. És monda nékik: Kié ez a kép, és a felírás?
 21. Mondának néki: A császáré. Akkor monda nékik: Adjátok meg azért a mi a császáré a császárnak; és a mi az Istené, az Istennek.
  Róm. 13,7.
 22. És ezt hallván, elcsodálkozának; és ott hagyván őt, elmenének.
 23. Ugyanazon a napon menének hozzá a sadduczeusok, a kik a feltámadást tagadják, + és megkérdezék őt,
  Márk. 12,18., Márk. 12,27., Luk. 20,27., Luk. 20,40., Csel. 23,6., Csel. 23,8.
 24. Mondván: Mester, Mózes azt mondotta: Ha valaki magzatok nélkül hal meg, annak testvére vegye el annak feleségét, és támaszszon magot testvérének.
  5 Móz. 25,5., 5 Móz. 25,6.
 25. Vala pedig minálunk hét testvér: és az első feleséget vevén, meghala; és mivelhogy nem vala magzata, feleségét a testvérére hagyá;
 26. Hasonlóképen a második is, a harmadik is, mind hetediglen.
 27. Legutoljára pedig az asszony is meghala.
 28. A feltámadáskor azért a hét közül melyiké lesz az asszony? Mert mindeniké vala.
 29. Jézus pedig felelvén, monda nékik: Tévelyegtek, mivelhogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát.
 30. Mert a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben.
 31. A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-é, a mit az Isten mondott néktek, így szólván:
 32. Én vagyok az Ábrahám Istene, és az Izsák Istene, és a Jákób Istene; az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene.
  2 Móz. 3,6.
 33. És a sokaság ezt hallván, csodálkozék az ő tudományán.
 34. A farizeusok pedig, hallván, hogy a sadduczeusokat elnémította vala, egybegyűlének;
 35. És megkérdé őt közülök egy törvénytudó, kisértvén őt, és mondván:
  Márk. 12,28., Márk. 12,31.
 36. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?
 37. Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
  5 Móz. 6,5.
 38. Ez az első és nagy parancsolat.
 39. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
  3 Móz. 19,18.
 40. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.
  Mát. 7,12., Róm. 13,10., Gal. 5,14.
 41. Mikor pedig a farizeusok összegyülekezének, kérdezé őket Jézus,
 42. Mondván: Miképen vélekedtek ti a Krisztus felől? kinek a fia? Mondának néki: A Dávidé.
  Márk. 12,35., Márk. 12,37., Luk. 20,41., Luk. 20,44.
 43. Monda nékik: Miképen hívja tehát őt Dávid lélekben Urának, ezt mondván:
 44. Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.
  Zsolt. 110,1., Mát. 26,64.
 45. Ha tehát Dávid Urának hívja őt, mi módon fia?
 46. És senki egy szót sem felelhet vala néki; sem pedig nem meri vala őt e naptól fogva többé senki megkérdezni.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.


Vissza