A MÁTÉ ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

 1. Mikor pedig reggel lőn, tanácsot tartának mind a főpapok és a nép vénei Jézus ellen, hogy őt megöljék.
  Márk. 15,1., Luk. 22,66., Ján. 18,28.
 2. És megkötözvén őt, elvivék, és átadák őt Ponczius Pilátusnak a helytartónak.
  Luk. 23,1., Ján. 18,31., Ján. 18,32.
 3. Akkor látván Júdás, a ki őt elárulá, hogy elítélték őt, megbánta dolgát, és visszavivé a harmincz ezüst pénzt a főpapoknak és a véneknek,
  Mát. 26,16.
 4. Mondván: Vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Azok pedig mondának: Mi közünk hozzá? Te lássad.
 5. Ő pedig eldobván az ezüst pénzeket a templomban, eltávozék; és elmenvén felakasztá magát.
  Csel. 1,18., 2 Sám. 17,23.
 6. A főpapok pedig felszedvén az ezüst pénzeket, mondának: Nem szabad ezeket a templom kincsei közé tennünk, mert vérnek ára.
  Márk. 12,41.
 7. Tanácsot ülvén pedig, megvásárlák azon a fazekasnak mezejét idegenek számára való temetőnek.
 8. Ezért hívják ezt a mezőt vérmezejének mind e mai napig.
  Csel. 1,19.
 9. Ekkor teljesedék be a Jeremiás próféta mondása, a ki így szólott: És vevék a harmincz ezüst pénzt, a megbecsültnek árát, a kit Izráel fiai részéről megbecsültek,
  Zak. 11,12., Zak. 11,13., Jer. 32,6., Jer. 32,9.
 10. És adák azt a fazekas mezejéért, a mint az Úr rendelte volt nékem.
 11. Jézus pedig ott álla a helytartó előtt; és kérdezé őt a helytartó, mondván: Te vagy-é a zsidók királya? Jézus pedig monda néki: Te mondod.
  Márk. 15,2., Márk. 15,5., Luk. 23,2., Luk. 23,3., Ján. 18,29., Ján. 18,38.
 12. És mikor vádolák őt a főpapok és a vének, semmit sem felele.
  Mát. 26,63., Ésa. 53,7.
 13. Akkor monda néki Pilátus: Nem hallod-é, mily sok bizonyságot tesznek ellened?
 14. És nem felele néki egyetlen szóra sem, úgy hogy a helytartó igen elcsodálkozék.
  Ján. 19,9.
 15. Ünnepenként pedig egy foglyot szokott szabadon bocsátani a helytartó a sokaság kedvéért, a kit akarának.
  Márk. 15,6., Márk. 15,15., Luk. 23,13., Luk. 23,25., Ján. 18,39., Ján. 19,1.
 16. Vala pedig akkor egy nevezetes foglyuk, a kit Barabbásnak hívtak.
 17. Mikor azért egybegyülekezének, monda nékik Pilátus: Melyiket akarjátok hogy elbocsássam néktek: Barabbást-é, vagy Jézust, a kit Krisztusnak hívnak?
 18. Mert jól tudja vala, hogy irigységből adák őt kézbe.
  Ján. 11,47., Ján. 11,48.
 19. A mint pedig ő az ítélőszékben ül vala, külde ő hozzá a felesége, ezt üzenvén: Ne avatkozzál amaz igaz ember dolgába; mert sokat szenvedtem ma álmomban ő miatta.
 20. A főpapok és vének pedig reá beszélék a sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el.
 21. Felelvén pedig a helytartó, monda nékik: A kettő közül melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek? Azok pedig mondának: Barabbást.
 22. Monda nékik Pilátus: Mit cselekedjem hát Jézussal, a kit Krisztusnak hívnak? Mindnyájan mondának: Feszíttessék meg!
 23. A helytartó pedig monda: Mert mi rosszat cselekedett? Azok pedig még inkább kiáltoznak vala, mondván: Feszíttessék meg!
 24. Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vévén, megmosá kezeit a sokaság előtt, mondván: Ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől; ti lássátok!
  5 Móz. 21,6.
 25. És felelvén az egész nép, monda: Az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon.
  Csel. 5,28.
 26. Akkor elbocsátá nékik Barabbást; Jézust pedig megostoroztatván, kezökbe adá, hogy megfeszíttessék.
 27. Akkor a helytartó vitézei elvivék Jézust az őrházba, és oda gyűjték hozzá az egész csapatot.
 28. És levetkeztetvén őt, bíbor palástot adának reá.
 29. És tövisből fonott koronát tőnek a fejére, és nádszálat a jobb kezébe; és térdet hajtva előtte, csúfolják vala őt, mondván: Üdvöz légy zsidóknak királya!
 30. És mikor megköpdösék őt, elvevék a nádszálat, és a fejéhez verdesik vala.
  Ésa. 50,6.
 31. És miután megcsúfolták, levevék róla a palástot és az ő maga ruháiba öltözteték; és elvivék, hogy megfeszítsék őt.
 32. Kifelé menve pedig találkozának egy czirénei emberrel, a kit Simonnak hívnak vala; ezt kényszeríték, hogy vigye az ő keresztjét.
  Márk. 15,21., Luk. 23,26.
 33. És mikor eljutának arra a helyre, a melyet Golgothának, azaz koponya helyének neveznek,
  Márk. 15,22., Márk. 15,32., Luk. 23,32., Luk. 23,43., Ján. 19,17., Ján. 19,27.
 34. Méreggel megelegyített eczetet adának néki inni; és megízlelvén, nem akara inni.
  Zsolt. 69,22.
 35. Minek utána pedig megfeszíték őt, eloszták az ő ruháit, sorsot vetvén; hogy beteljék a próféta mondása: Megosztozának az én ruháimon, és az én köntösömre sorsot vetének.
  Zsolt. 22,19.
 36. És leülvén, ott őrzik vala őt.
 37. És feje fölé illeszték az ő kárhoztatásának okát, oda írván: Ez Jézus, a zsidók királya.
  Márk. 15,26., Luk. 23,38., Ján. 19,19.
 38. Akkor megfeszítének vele együtt két latrot, egyiket jobbkéz velől, és a másikat balkéz felől.
  Ésa. 53,12.
 39. Az arramenők pedig szidalmazzák vala őt, fejüket hajtogatván.
  Zsolt. 22,8.
 40. És ezt mondván: Te, ki lerontod a templomot és harmadnapra fölépíted, szabadítsd meg magadat; ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről!
  Mát. 26,61., Ján. 2,19.
 41. Hasonlóképen a főpapok is csúfolódván az írástudókkal és a vénekkel egyetemben, ezt mondják vala:
 42. Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izráel királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk néki.
 43. Bízott az Istenben; mentse meg most őt, ha akarja; mert azt mondta: Isten Fia vagyok.
  Zsolt. 22,9.
 44. A kiket vele együtt feszítének meg, a latrok is ugyanazt hányják vala szemére.
 45. Hat órától kezdve pedig sötétség lőn mind az egész földön, kilencz óráig.
  Márk. 15,33., Márk. 15,39., Luk. 23,44., Luk. 23,48., Ján. 19,28., Ján. 19,30.
 46. Kilencz óra körül pedig nagy fenszóval kiálta Jézus, mondván: ELI, ELI! LAMA SABAKTÁNI? azaz: Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet?
  Zsolt. 22,2.
 47. Némelyek pedig az ott állók közül, a mint ezt hallák, mondának: Illést hívja ez.
 48. És egy közülök azonnal oda futamodván, egy szivacsot vőn, és megtöltvén eczettel és egy nádszálra tűzvén, inni ád vala néki.
  Zsolt. 69,22.
 49. A többiek pedig ezt mondják vala: Hagyd el, lássuk eljő-é Illés, hogy megszabadítsa őt?
 50. Jézus pedig ismét nagy fenszóval kiáltván, kiadá lelkét.
  Márk. 15,37., Luk. 23,46., Ján. 19,30.
 51. És ímé a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada; és a föld megindula, és a kősziklák megrepedezének;
  2 Móz. 26,31., Zsid. 10,19., Zsid. 10,20.
 52. És a sírok megnyílának, és sok elhúnyt szentnek teste föltámada.
 53. És kijövén a sírokból, a Jézus föltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelenének.
  Csel. 26,23.
 54. A százados pedig és a kik ő vele őrizték vala Jézust, látván a földindulást és a mik történtek vala, igen megrémülének, mondván: Bizony, Istennek Fia vala ez!
 55. Sok asszony vala pedig ott, a kik távolról szemlélődnek vala, a kik Galileából követték Jézust, szolgálván néki;
  Márk. 15,40., Márk. 15,41., Luk. 23,49., Ján. 19,25.
 56. Ezek közt volt Mária Magdaléna, és Mária a Jakab és Józsé anyja, és a Zebedeus fiainak anyja.
  Luk. 8,2., Luk. 8,3.
 57. Mikor pedig beesteledék, eljöve egy gazdag ember Arimathiából, név szerint + József, a ki maga is tanítványa volt Jézusnak;
  2 Móz. 34,25., Márk. 15,42., Márk. 15,47., Luk. 23,50., Luk. 23,56., Ján. 19,38., Ján. 19,42.
 58. Ez Pilátushoz menvén, kéri vala a Jézus testét. Akkor parancsolá Pilátus, hogy adják át a testet.
 59. És magához vévén József a testet, begöngyölé azt tiszta gyolcsba,
 60. És elhelyezé azt a maga új sírjába, a melyet a sziklába vágatott: és a sír szájára egy nagy követ hengerítvén, elméne.
  Ésa. 53,9.
 61. Ott vala pedig Mária Magdaléna és a másik Mária, a kik a sír átellenében ülnek vala.
 62. Másnap pedig, a mely péntek után következik, egybegyűlének a főpapok és a farizeusok Pilátushoz,
 63. Ezt mondván: Uram, emlékezünk, hogy az a hitető még életében azt mondotta volt: Harmadnapra föltámadok.
  Mát. 27,40., Mát. 12,40.
 64. Parancsold meg azért, hogy őrizzék a sírt harmadnapig, ne hogy az ő tanítványai odamenvén éjjel, ellopják őt és azt mondják a népnek: Feltámadott a halálból; és az utolsó hitetés gonoszabb legyen az elsőnél.
 65. Pilátus pedig monda nékik: Van őrségetek; menjetek, őríztessétek, a mint tudjátok.
 66. Ők pedig elmenvén, a sírt őrizet alá helyezék, lepecsételvén a követ, az őrséggel.
  Dán. 6,17.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.


Vissza