PÁL APOSTOLNAK A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

 1. Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.
  Róm. 6,13.
 2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
  Eféz. 4,23., 1 Thess. 4,3.
 3. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint a hogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, a mint az Isten adta kinek-kinek a + hit mértékét.
  Préd. 7,16., 1 Kor. 12,11.
 4. Mert miképen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van:
 5. Azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk.
  1 Kor. 12,12., 1 Kor. 12,13., 1 Kor. 12,27., Eféz. 4,11., Eféz. 4,12.
 6. Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük;
  1 Kor. 12,4.
 7. Akár szolgálat, a szolgálatban; akár tanító, a tanításban;
  1 Pét. 4,10., 1 Pét. 4,11.
 8. Akár intő, az intésben; az adakozó szelídségben; az előljáró szorgalmatossággal; a könyörülő vídámsággal mívelje.
  2 Kor. 9,7.
 9. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.
  Ámós. 5,15.
 10. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.
  Zsid. 13,1., Zsid. 13,2., 1 Pét. 1,22.
 11. Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok.
 12. A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; + a könyörgésben állhatatosak;
  Fil. 4,4., Zsid. 10,36., Luk. 18,1.
 13. A szentek szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet + gyakoroljátok.
  1 Kor. 16,1., Zsid. 13,1., Zsid. 13,2.
 14. Áldjátok azokat, a kik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok.
  Mát. 5,44., Luk. 23,34., Csel. 7,60.
 15. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.
  1 Kor. 12,26., 1 Kor. 12,27.
 16. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek + timagatokban.
  Fil. 2,2., Péld. 3,7.
 17. Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember + előtt.
  Mát. 5,39., 2 Kor. 8,21.
 18. Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.
  Zsid. 12,14.
 19. Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én + megfizetek, ezt mondja az Úr.
  3 Móz. 19,18., Mát. 5,39., 5 Móz. 32,35.
 20. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére.
  Péld. 25,21., Péld. 25,22., Mát. 5,44., Mát. 5,45., Mát. 5,48.
 21. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.


Vissza