PÁL APOSTOLNAK A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

 1. Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk.
  Róm. 14,1., Gal. 6,1.
 2. Mindenikünk tudniillik az ő felebarátjának kedveskedjék annak javára, épülésére.
  1 Kor. 10,24., 1 Kor. 10,33.
 3. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem a mint meg van írva: A te gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám.
  Zsolt. 69,8., Zsolt. 69,10.
 4. Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen.
 5. A békességes tűrésnek és vígasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint:
  Fil. 2,2., Fil. 3,15., Fil. 3,16.
 6. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját.
 7. Azért fogadjátok be egymást, miképen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.
 8. Mondom pedig, hogy Jézus Krisztus szolgája lett a körülmetélkedésnek az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyák + ígéreteit;
  Csel. 3,26., 1 Móz. 22,18.
 9. A pogányok pedig irgalmasságáért dicsőítik Istent, a mint meg van írva: Annakokáért vallást teszek rólad a pogányok között, és dícséretet éneklek a te nevednek.
  2 Sám. 22,50.
 10. És ismét azt mondja: Örüljetek pogányok az ő népével együtt.
  5 Móz. 32,43.
 11. És ismét: Dícsérjétek az Urat minden pogányok, és magasztaljátok őt minden népek.
  Zsolt. 117,1.
 12. És viszont Ésaiás így szól: Lészen a Jessének gyökere, és a ki felkel, hogy uralkodjék a pogányokon; ő benne reménykednek a pogányok.
  Ésa. 11,1., Ésa. 11,10.
 13. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által.
 14. Meg vagyok pedig győződve atyámfiai én magam is ti felőletek, hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni.
  2 Pét. 1,12.
 15. Bátorságosabban írtam pedig néktek atyámfiai, részben, mintegy emlékeztetvén titeket az Istentől nékem adott kegyelem által,
 16. Hogy legyetek a Jézus Krisztus szolgája a pogányok között, munkálkodván az Isten evangyéliomában, hogy legyen a pogányoknak áldozata kedves és a Szent Lélek által megszentelt.
  Róm. 11,13.
 17. Van azért mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban, az Istenre tartozó dolgokban.
 18. Mert nem merek szólni semmiről, a mit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességére, szóval és tettel.
 19. Jelek és csodák ereje által, az Isten Lelkének ereje által; úgyannyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illyriáig betöltöttem a Krisztus evangyéliomát.
  2 Kor. 12,12.
 20. Ekképen pedig tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangyéliomot, ahol neveztetett Krisztus, hogy ne más alapra építsek:
  2 Kor. 10,15., 2 Kor. 10,16.
 21. Hanem a mint meg van írva: A kiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják; és a kik nem hallották, megértik.
  Ésa. 52,15.
 22. Annakokáért meg is akadályoztattam gyakran a hozzátok való menetelben.
 23. Most pedig, mivelhogy nincs már helyem e tartományokban, vágyódván pedig sok esztendő óta, hogy elmenjek hozzátok:
 24. Ha Hispániába megyek, elmegyek ti hozzátok. Mert remélem, hogy átutazóban meglátlak titeket, és ti elkísértek oda, ha előbb részben beteljesedem veletek.
 25. Most pedig megyek Jeruzsálembe, szolgálván a szenteknek.
  Csel. 19,21.
 26. Mert tetszett Macedóniának és Akhájának, hogy a Jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg adakozzanak.
  1 Kor. 16,3., 1 Kor. 16,4.
 27. Mert tetszett nékik, és tartoznak is vele. Mert ha a pogányok azoknak a lelki javaiban részesültek, tartoznak nékik viszont szolgálni a + testiekben.
  Eféz. 3,5., Eféz. 3,6., 1 Kor. 9,11.
 28. Ezt azért ha majd elvégezem, és nékik e gyümölcsöt átadom, elmegyek közöttetek által Hispániába.
 29. Tudom pedig, hogy mikor hozzátok megyek, a Krisztus evangyélioma áldásának teljességével megyek.
 30. Kérlek pedig titeket atyámfiai a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Lélek szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, én érettem Isten előtt,
  2 Kor. 1,11., Eféz. 6,18., Eféz. 6,19.
 31. Hogy szabaduljak meg azoktól, a kik engedetlenek Júdeában, és hogy az én Jeruzsálemben való szolgálatom legyen kedves a szentek előtt;
 32. Hogy örömmel menjek hozzátok az Isten akaratából, és veletek együtt megújuljak.
  Jak. 4,15.
 33. A békességnek Istene pedig legyen mindnyájan ti veletek! Ámen.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.


Vissza