A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

 1. Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által,
  4 Móz. 12,6., 4 Móz. 12,7.
 2. A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a világot is teremtette,
  Ján. 1,1., Ján. 1,3., Kol. 1,16.
 3. A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bűneinktől megtisztítván, + üle a Felségnek jobbjára a magasságban,
  2 Kor. 4,4., Ján. 1,29., Márk. 16,19., Fil. 2,9., Fil. 2,11.
 4. Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, a mennyivel különb nevet örökölt azoknál.
  Zsid. 5,5.
 5. Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül: Én Fiam vagy te, én ma szűltelek téged? és ismét: Én leszek + néki Atyja és ő lesz nékem Fiam?
  Zsolt. 2,7., 2 Sám. 7,14.
 6. Viszont mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják őt az Istennek minden angyalai.
  Zsolt. 97,7., Jel. 5,11., Jel. 5,13.
 7. És bár az angyalokról így szól: Ki az ő angyalait szelekké teszi és az ő szolgáit tűz lángjává,
  Zsolt. 104,4.
 8. Ámde a Fiúról így: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája.
  Róm. 9,5.
 9. Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot: annakokáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett.
  Zsolt. 45,8.
 10. És: Te Uram kezdetben alapítottad a földet és a te kezeidnek művei az egek;
  Zsolt. 102,26., Zsolt. 102,27.
 11. Azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha megavulnak.
 12. És palástként összehajtod azokat és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy és a te esztendeid el nem fogynak.
 13. Melyik angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobbkezem felől, míglen ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem?
  Zsolt. 110,1.
 14. Avagy nem szolgáló lelkek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, a kik örökölni fogják az idvességet?

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.


Vissza