A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

 1. Mert a Melkisédek Sálem királya, a felséges Isten papja, a ki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozván, őt megáldotta,
  1 Móz. 14,18., 1 Móz. 14,20.
 2. A kinek tizedet is adott Ábrahám mindenből: a ki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya,
 3. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad örökké.
 4. Nézzétek meg pedig, mily nagy ez, a kinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám, a pátriárka;
 5. És bár azoknak, kik a Lévi fiai közül nyerik el a papságot, parancsolatjok van, hogy törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz az ő atyafiaiktól, jóllehet ők is az Ábrahám ágyékából származtak;
  4 Móz. 18,21.
 6. De az, a kinek nemzetsége nem azok közül való, tizedet vett Ábrahámtól, és az ígéretek birtokosát megáldotta,
  1 Móz. 12,3.
 7. Pedig minden ellenmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet.
 8. És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, a ki bizonyság szerint él:
 9. És hogy úgy szóljak, Ábrahámnál fogva tized vétetett Lévitől is, a tizedszedőtől,
 10. Mert ő még az atyja ágyékában vala, a mikor annak elébe ment Melkisédek.
 11. Ha tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség (mert a nép ez alatt nyerte a törvényt): mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint és ne az Áron rendje szerint?
 12. Mert a papság megváltozásával szükségképen megváltozik a törvény is.
 13. Mert a kiről ezek mondatnak, az más nemzetségből származott, a melyből senki sem szolgált az oltár körül;
 14. Mert nyilvánvaló, hogy a mi Urunk Júdából támadott, a mely nemzetségre nézve semmit sem szólott Mózes a papságról.
 15. És még inkább nyilvánvaló az, ha a Melkisédek hasonlatossága szerint áll elő más pap,
 16. A ki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett.
 17. Mert ez a bizonyságtétel: Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint.
 18. Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivelhogy erőtelen és haszontalan,
  Róm. 8,3., Gal. 3,11.
 19. Minthogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet; de beáll a jobb reménység, + a mely által közeledünk az Istenhez.
  Csel. 13,39., Ján. 1,17.
 20. És a mennyiben nem esküvés nélkül való, mert amazok esküvés nélkül lettek papokká,
 21. De az esküvéssel, az által, a ki azt mondá néki: Megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint:
  Zsolt. 110,4.
 22. Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus.
 23. És amazok jóllehet többen lettek papokká, mert a halál miatt meg nem maradhattak:
 24. De ennek, minthogy örökké megmarad, változhatatlan a papsága.
 25. Ennekokáért ő mindenképen idvezítheti is azokat, a kik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök. +
  1 Tim. 2,5., 1 Ján. 2,1.
 26. Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és a ki az egeknél magasságosabb lőn,
 27. A kinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról-napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéiért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga-magát megáldozván. +
  3 Móz. 16,3., 3 Móz. 16,16., Zsid. 9,14.
 28. Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök tökéletes Fiút.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.


Vissza