A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

 1. Annakokáért voltak ugyan az első szövetségnek is istentiszteletei rendtartásai, mint szintén világi szenthelye.
  2 Móz. 25,8.
 2. Mert sátor építtetett, az első, a melyben vala a gyertyatartó, meg az asztal és a kenyerek felrakása; ezt nevezték szenthelynek.
  2 Móz. 40,1., 2 Móz. 40,33.
 3. A második kárpiton túl pedig az a sátor, melyet neveztek szentek szentének,
 4. Melyben vala az arany füstölő oltár és a szövetség ládája beborítva minden felől aranynyal, ebben a mannás aranykorsó és Áron kihajtott vesszeje meg + meg a szövetség táblái,
  2 Móz. 16,33., 4 Móz. 17,1., 4 Móz. 17,11., 1 Kir. 8,9.
 5. Fölötte pedig a dicsőség kérubjai, beárnyékolva a fedelet, a mikről most nem szükséges külön szólani.
  2 Móz. 25,18., 2 Móz. 25,25.
 6. Ezek pedig ekképen levén elrendezve; az első sátorba ugyan mindenkor bejárnak a papok az istentisztelet elvégzésére,
 7. A másodikba azonban egy-egy évben egyszer csak maga a főpap, vérrel, melyet magáért és a nép bűneiért áldoz. +
  2 Móz. 30,10., 3 Móz. 16,9., 3 Móz. 16,19.
 8. Azt jelentvén ki ezzel a Szent Lélek, hogy még nem nyilt meg a szentély útja, fennállván még az első sátor.
  Zsid. 10,19., Zsid. 10,20., Ján. 14,6.
 9. A mi példázat a jelenkori időre, mikor áldoznak oly ajándékokkal és áldozatokkal, melyek nem képesek lelkiismeret szerint tökéletessé tenni a szolgálattevőt,
 10. Csakis ételekkel meg italokkal és különböző mosakodásokkal - melyek testi rendszabályok - a megjobbulás idejéig kötelezők.
 11. Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül,
  Zsid. 8,6.
 12. És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által, ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök + váltságot szerezve.
  1 Pét. 1,19., Dán. 9,24.
 13. Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, + a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára:
  3 Móz. 16,4., 3 Móz. 16,16., 4 Móz. 19,2., 4 Móz. 19,20.
 14. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, a ki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.
  1 Pét. 1,19.
 15. És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az + örökkévaló örökségnek ígéretét.
  Csel. 13,39., Márk. 16,16.
 16. Mert a hol végrendelet van, szükséges, hogy a végrendelkező halála bekövetkezzék.
 17. Mivel a végrendelet holtak után jogerős, különben pedig, ha él a végrendelkező, épen nem érvényes.
 18. Innét van, hogy az első sem szenteltetett meg vér nélkül.
 19. Mert mikor Mózes a törvény szerint minden parancsolatot elmondott az egész népnek, vevén a borjúknak és a bakoknak vérét, vízzel és vörös gyapjúval meg izsóppal együtt, magát a könyvet is és az egész népet meghintette,
  2 Móz. 24,3., 2 Móz. 24,8.
 20. Mondván: Ez azon szövetség vére, a melyet Isten számotokra rendelt.
 21. Majd a sátort is és az istentiszteletre való összes edényeket hasonlóképen meghintette vérrel.
  3 Móz. 8,10., 3 Móz. 8,30.
 22. És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat.
  3 Móz. 17,11.
 23. Annakokáért szükséges, hogy a mennyei dolgoknak ábrázolatai effélékkel tisztíttassanak meg, magok a mennyei dolgok azonban ezeknél különb áldozatokkal.
  Zsid. 9,11., Zsid. 9,12.
 24. Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk.
  1 Ján. 2,1.
 25. Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, mint a hogy a főpap évenként bemegy a szentélybe idegen vérrel;
 26. Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtése óta; így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.
  Gal. 4,4., Gal. 4,5.
 27. És miképen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:
  1 Móz. 3,19.
 28. Azonképen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, a kik őt várják + idvességökre.
  1 Pét. 3,18., 1 Thess. 4,16., 1 Thess. 4,17.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.


Vissza