A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

 1. Minthogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, ennélfogva azokkal az áldozatokkal, a melyeket esztendőnként szzünetlenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat;
  Kol. 2,17., Gal. 3,24.
 2. Különben megszűnt volna az áldozás, mivelhogy az egyszer megtisztult áldozók többé semminemű bűntudattal nem bírtak volna.
 3. De azok esztendőnként bűnre emlékeztetnek.
  3 Móz. 16,21.
 4. Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket.
 5. Azért a világba bejövetelekor így szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem,
  Zsolt. 40,7., Zsolt. 40,9.
 6. Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél.
 7. Akkor mondám: Ímé itt vagyok, (a könyv fejezetében írva vagyon rólam), hogy cselekedjem óh Isten a te akaratodat.
  Ján. 4,34., Ján. 10,17.
 8. Fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot és égő, meg bűnért való áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél a melyeket a törvény szerint visznek,
 9. Ekkor ezt mondotta: Ímé itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy meghagyja a másodikat,
 10. A mely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által.
  Zsid. 9,14., Zsid. 9,28.
 11. És minden pap naponként szolgálatban áll és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, a melyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket.
 12. Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre űle az Istennek jobbjára,
 13. Várván ímmár, míg lábainak zsámolyául vettetnek az ő ellenségei.
  1 Kor. 15,25., 1 Kor. 15,26.
 14. Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.
 15. Bizonyságot tesz pedig erről mi nékünk a Szent Lélekk is, mert minekutána előre mondotta:
 16. Ez az a szövetség, melyet kötök velök ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjökbe írom be azokat,
  Jer. 31,31., Jer. 31,33.
 17. Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.
 18. A hol pedig bűnök bocsánata vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat.
 19. Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által,
  Ján. 14,6.
 20. Azon az úton, a melyet ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által,
 21. És lévén nagy papunk az Isten háza felett:
  Zsid. 3,6., Zsid. 4,14.
 22. Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint a kiknek szívök tiszta a gonosz lelkiismerettől,
  Zsid. 4,16.
 23. És testök meg van mosva tiszta vízzel; tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, a ki ígéretet tett,
 24. És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett,
 25. El nem hagyván a magunk gyülekezetét, a miképen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget.
  2 Pét. 3,10., 2 Pét. 3,12.
 26. Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat,
 27. Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a a tűznek lángja, a mely megemészti az ellenszegülőket.
  Mát. 25,41.
 28. A ki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanubizonyságra + irgalom nélkül meghal;
  3 Móz. 20,10., 5 Móz. 17,6.
 29. Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, a ki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, melylyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza?
 30. Mert ismerjük azt, a ki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az ő népét.
  5 Móz. 32,35.
 31. Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni.
  Zsid. 12,29.
 32. Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, a melyekben, minekutána megvilágosíttattatok, sok szenvedésteljes küzdelmet állottatok ki,
 33. Midőn egyfelől gyalázásokkal és nyomorgattatásokkal nyilvánosság elé hurczoltak titeket, másfelől társai lettetek azoknak, a kik így jártak.
 34. Mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy néktek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyekben.
  Mát. 5,12.
 35. Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van.
  Mát. 10,32.
 36. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet.
  1 Pét. 1,6., 1 Pét. 1,7., Jak. 5,7., Jak. 5,11.
 37. Mert még vajmi kevés idő, és a ki eljövendő, eljő és nem késik.
  1 Pét. 1,7., 2 Pét. 3,9.
 38. Az igaz pedig hitből él. És a ki meghátrál, + abban nem gyönyörködik a lelkem.
  Hab. 2,4., Péld. 3,32.
 39. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.
  Márk. 16,16.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.


Vissza