A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

 1. Az atyafiúi szeretet maradjon meg.
 2. A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek, tudtokon kívül, angyalokat vendégeltek meg.
 3. Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről, mint a kik magatok is testben vagytok.
  Mát. 25,36., Mát. 25,40.
 4. Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy; a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten.
  1 Kor. 6,9.
 5. Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, a mitek van; mert ő mondotta: Nem hagylak el, + sem el nem távozom tőled;
  1 Tim. 6,6., 1 Tim. 6,8., 5 Móz. 31,8.
 6. Úgy hogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat én nékem?
  Zsolt. 118,6.
 7. Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, a kik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életök végére, kövessétek hitöket.
  1 Kor. 11,1.
 8. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.
 9. Különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni; mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősíttessék meg a szív, nem ennivalókkal, a melyeknek semmi hasznát sem veszik azok, a kik azok körül járnak.
 10. Van oltárunk, a melyről nincs joguk enni azoknak, a kik sátornak szolgálnak.
  Gal. 5,4.
 11. Mert a mely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül.
  Ján. 19,17., Ján. 19,20.
 12. Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett.
 13. Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívül, az ő gyalázatát hordozván.
 14. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük.
 15. Annakokáért ő általa vigyünk dícséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét.
  Hós. 14,3.
 16. A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.
  Fil. 4,18.
 17. Engedelmeskedjetek előljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, + mint számadók; hogy ezt örömmel míveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem használ.
  1 Thess. 5,12., Ezék. 3,17.
 18. Imádkozzatok érettünk. Mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezvén mindenekben tisztességesen forgolódni.
 19. Kiváltképen pedig arra kérlek, hogy ezt cselekedjétek, hogy mihamarább visszaadhassam néktek.
 20. A békesség Istene pedig, a ki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust,
  Ján. 10,11.
 21. Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, a mi kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség örökkön örökké. Ámen.
 22. Kérlek pedig titeket atyámfiai, szívleljétek meg ez intő beszédet, hiszen rövideden is írtam néktek.
 23. Legyen tudtotokra, hogy a mi atyánkfia Timótheus kiszabadult, a kivel ha csakhamar eljő, meglátogatlak titeket.
 24. Köszöntsétek minden előljárótokat és a szenteket mind. Köszöntenek titeket az Olaszországból valók.
 25. Kegyelem mindnyájotokkal! Ámen!

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.


Vissza