Többektől


*   *   *


A Szeretet és Bölcsesség nagy szintézisét kereső aspiráns ember legnagyobb feladata a "tiszta gondolkodás", tehát a destruktív, negatív gondolatok teljes eltávolítása mentális tevékenységéből. Ahogy benső erői kiteljesednek, úgy válik tudatos, aktív gondolatforma építővé a tanítvány, és ezzel meghatározza eljövendő fizikai világának minőségét.

\

Beszélni beszélhetsz utakról, csakhogy az soha sem az Örök Út, Tao, megnevezhetsz neveket, de soha nem tudod megnevezni az örök nevet. Semminek nevezzük ég és föld kezdetét, Létnek nevezzük a Tízezer Dolog Anyját, vagyis hát legyen is csak örökre semmi, hogy megláthassuk a csodát, legyen örökre lét, hogy megláthassuk körvonalát, és együtt lakik ez a pár, de más a nevük színre lépve már, együtt laknak ők a mélység, mélység, egyre mélyebb mélység, minden csoda kapuja.

\

A teljes teremtés benned létezik, s minden, mi benned van, a teremtésben is létezik. Nincs határ közted és egy tárgy között, mely egész közel van hozzád, mint ahogyan közted és a messze lévő tárgyak között sincsen távolság. Benned van minden dolog, a legkisebb és a legnagyobb, a leghatalmasabb s a legmagasztosabb, s minden egyenrangú. A Föld minden eleme egyetlen atom. A szellem egyetlen mozdulatában benne van az élet összes törvénye. Egyetlen csepp vízben benne van a végtelen óceán rejtélye. Léted megjelenési formája az élet minden megjelenési formáját magában rejti.

Figyelj benső éned hangjára, nézz bele idő és tér végtelenségébe. A csillagok dalolnak ott neked, a számok beszélni kezdenek hozzád, a kozmosz örök kórusának hangjaival. Minden egyes Nap Isten egy gondolata, és minden egyes bolygó ennek a gondolatnak egy változata. Hogy megismerd ezt a Gondolatot, ó Lélek, végig kell járnod fájdalmas utadat a hét szent bolygó szférájában, hogy onnan azután újra alászállj... majd újra felemelkedjél... Mit jeleznek a csillagok, mit mondanak a számok? Mi rejtőzik a bolygók körforgásában? Ó ti elveszett és megtalált lelkek, ők éneklik, mutatják, újra és újra ismétlik a Ti sorsotokat...


Hermész Triszmegisztosz

\

Fény és sötétség szemben állnak egymással, mégis az egyik a másiktól függ, amint a jobb láb lépése függ a balétól.

\

Amikor az ember eljut odáig; hogy képes a "szívével gondolkodni és az agyával érezni", vagyis intellektuális erejét a szeretet szolgálatába állítja, akkor végre tudatos építőjévé válik a kozmosznak. Teremt, mint egykor teremtett...

\

Az emberi elme a valódi tanítást nem fogja föl.
Mégis mily szívesen vitáznátok velem.
Ha kétségeitek vannak és semmit sem értetek.

\

Jézus ezt mondta nekik: amikor a kettőt eggyé teszitek és a bensőt olyanná, mint a külsőt, a külsőt mint a bensőt, a fentit mint a lentit, s így a férfit mint a nőt egyetlen eggyé, hogy a férfi ne férfi és a nő ne nő legyen, amikor szemet szemért tesztek, kezet kézért, lábat lábért, akkor mentek majd be a királyságba.

\

Az isteni eredet egységességét, mely minden élőnek az életet adja, az élet minden megnyilvánulásában látjuk.

\

És mondád: Mi a jel, mi utunkat megkülönbözteti?

Figyelj, és gondold meg, amit hallasz. Legyen ez a jel számodra: bár előre haladsz, nyomorúságod növekedni látszik.

\

Az emberek csak akkor nem hisznek Istenben, ha egy hazugságban hisznek, amit Istenként tisztelhetnek.

\

Ha a lélek nem veti meg a világi dolgok iránt való gondokat és nem tagadja meg érzéki vágyait, akkor oly módon halad Isten felé, mint az az ember, aki szekerét a hegyre akarja felhúzni.

\

Egészen mindegy, hogy a madárkának a szárnya erős rézdróttal vagy egészen finom selyemfonállal van-e megkötve. Nem tud elrepülni mindaddig, míg ez a kötelék - akár az egyik, akár a másik - el nem szakad. Hasonlóképpen az a lélek sem haladhat előre az Istenhez vezető úton, akit fogva tart az emberi dolgokhoz való ragaszkodás, ha még olyan jelentéktelen is az.

Ige: Ki vagyok én, Uram, hogy eljuttattál engem idáig ?

\

Ne a jók közé menj, a gonoszok között dolgozz, a rosszért mindig jóval fizess, így váltod ki őket indulataik rabságából. Életeden, munkádon át törekedj Isten felé, mert Istent csak Isten értheti meg.

\

A szellem tudományának, mint modern diszciplínának a felébredése, az emberi tudatban való ismételt aktiválása a Fény Testvériségének egyik legnagyobb "fegyverténye".


Krishnamurti

\

A múltat meg lehet változtatni, hogyha teljesen a jelenben élsz.

\

Az ember szentnek nevez egy követ, egy képet a templomban, egy szimbólumot, ami előtt hódolni tud, elaltatva ideig-óráig benső félelmeit és vágyait.

Ez a szentség a gondolatra épül.

Van egy szentség, amely nem gondolati, és nem érzésekből táplálkozik. A gondolat sem felismerni, sem felhasználni nem tudja.

Megfogalmazására is képtelen. Ez a szentség az emberi élet legnagyobb igazsága...

\

A felhő nem tudja, miért éppen erre száll, s miért épp ily sebesen. Érzi a késztetést: most erre van az út. De az ég tudja az okot és a célt minden felhő mögött, s tudni fogod te is, ha elég magasra szállsz, hogy túlláss a láthatáron.

\

Az eredendő bűn: korlátozni a Létezőt. Ne tedd.

\

Az ember mikrokozmosz, a makrokozmosz pontos mása. Mindazt, amit kívül érzékel, megtalálja önmagában is.

\


Semmi sem állíthatja meg azt, aminek eljött az ideje.

\

Ha elfogadtam saját magamat, elfogadom, hogy utamnak nem az én elképzeléseim szerint kell alakulnia: lemondok hatalmi igényeimről, arról a követelésről, hogy fejlődésemet egyedül saját "énem" kormányozhatja.

Örömmel elfogadom, hogy fejlődésem valóban más úton járhat, mint ahogy azt elképzeltem, s fantáziámban kiszíneztem. És mégis tökéletes és lényemnek megfelelő lesz.

\

Minden embernek megvan a maga útja, csak el kell fogadnia és követnie kell.

\

A szabadság legmagasabb fokát akkor értük el, ha azt mondhatjuk: "Uram, legyen meg a Te akaratod."

\

A léleknek nincs és nem is lehet teljes üdve, ha van egy, egyetlenegy, aki elkárhozott. Nincs és nem is lehet békéje senkinek, amíg van egy, egyetlenegy, aki szenved.

\

A térkép sohasem a terep.

\

Minden beavatás legjobb előkészülete az emberi élet. A mindennapok minőségi szintje, a saját kis körünkben kibocsájtott energiák intenzitása tévedhetetlenül jelzi a Hierarchia számára a tanítványság szintjét. Manapság nemcsak nagyszámú iniciált él és dolgozik a földön, de egyre nő a tudatos tanítványság szellemi erőtere is. Ez minden nyitott szemű ember magától értetődő valósága, a dolgok szellemi hátterét kutató és felismerő ember erőt, reményt adó felfedezése.

\

"Uram, mint elkóborolt bárány, szorongva kerestelek magam körül, míg Te mindvégig bennem lakoztál. Vándoroltam városok utcáin, terein, sehol sem leltelek, mert nem találhatom meg kívül azt, aki mindig bennem lakozott"


Szent Ágoston

\

Hacsak magad nem válsz Istenné, Istent soha nem értheted meg. Mert az igazi Tudást csak a felismert Egység szülheti meg. Cseperedj fel határtalan méretűre, szabadulj meg a testedtől, emelkedj az Idő fölé, válj örökkévalóvá - akkor majd megérted Istent... Hidd, hogy számodra semmi sem lehetetlen, gondold meg halhatatlanságodat, fogd fel pillanat alatt az összes tudomány és művészet lényegét.

Érj fel az elérhetetlen magasságokba, nyúlj le a legmélyebb mélységekig.

Szívd magadba tűz és víz minden érzékelhető vonását, képzeld azt, hogy ott vagy egyszerre mindenütt, égben, földben, tengerben.

Még meg sem születtél, és már meg is haltál... Ha mindezt egyszerre magadba fogadod, időt, teret, mennyiséget és minőséget, és mindezeknek okát, akkor talán megérted Istent.


Hermész Triszmegisztosz

\


Isten az a mindenség, amelynek részeként magunkat felismerjük.

Tolsztoj

\

A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Mert amikor bennünket elküldtek, az útrabocsájtó Hatalom így szólt:

Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg. Az egész világ a tiéd. Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj neked, ha magadnak tartod. Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: felelős vagy minden emberért aki veled él, s el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd.


Hamvas Béla

\

Az anyaság a legmagasztosabb ezen a világon, mert anyaként tanulja és gyakorolja az ember a legnagyobb önzetlenséget. Az anyai szeretetnél már csak Isten szeretete nagyobb.

\

Hiszek a napban - akkor is, ha nem süt;
Hiszek a szeretetben - akkor is, ha nem mutatkozik meg;
Hiszek Istenben - akkor is, ha nem szól.

\

Az emberek csak akkor nem hisznek Istenben, ha egy hazugságban hisznek, amelyet istenként tisztelnek.


Tolsztoj

\

Végzetes dolog, hogy az emberek nem ismerik Istent; még végzetesebb, hogy Istennek tartják, ami nem Isten.


Lactantius

\

Az igazság Istenhez hasonló, nem jelenik meg közvetlenül, csak nyilvánulásaiból lehet kitalálni.


Goethe

\

Aki lát engem mindenben és aki sejti bennem a világmindenséget, az sohasem hagy magamra és én mindig az övé vagyok. Mint ilyen, bárhol legyen, örökké bennem marad, mert engem lát és tisztel minden élő teremtményben.


Bhagavad Gita

\

Isten törvényét minden kifejezi.

Tolsztoj

\

Kevésbé lehetetlen dolog a napot átfogni, egy csillagot megragadni, a szúnyoggal elefántot elnyelni, mint az örökkévalóság minden kérdését kivétel nélkül megérteni.


Spurgeon

\

Azért, hogy az ember nem ismeri fel és nem érti meg Istent még nincs joga arra következtetni, Isten tehát nincs. A logikus következtetés csak az, hogy még nem képes Istent megismerni és felfogni.


Tolsztoj

\

Ahogy nem látod az ember lelkét, éppúgy nem láthatod Istent, de fölismerheted a teremtésében. Éppúgy el kell ismerned a lélek isteni hatalmát, amely teremtőképességében, gondolkodó tehetségében és tökéletességre való örökös törekvésében nyilatkozik meg.


Seneca

\

Az Istenben való hit: ösztön és éppúgy természete az embernek, mint ahogy két lábon jár. Sokaknál természetesen módosuláson megy át, némelyekben egészen elhal, általában azonban jelen van, s a megismerési képesség belső tökéletessége szempontjából nélkülözhetetlen.


Lichtenberg

\

Az Isten - eszme. Minden nagysága ellenére is szellemi természetünknek az eszménye, csak éppen a végtelenig megtisztulva és felmagasztosulva. Az istenség fogalmának bennünk van az alapja.


Channing

\

Bensőmben keresem az Istent, akit a külső világban mindenütt találok.


Kepler

\

Az élet igazi célja az, hogy megismerjük a végtelen életet.

Tolsztoj

\

A föld telve van Istennel, nincs egy fűszálnyi terület, ahol ő ott ne volna. A Sechina Isten fenséges fényessége úgy tölt be mindent, mint a levegő. Beléje ütközöl, ha megmozdulsz. Előtte görnyedsz meg, ha meghajolsz.


Talmud

\

Vaksors, véletlen? Üres és értelmetlen szavak! Inkább ezt mondhatnánk: "A Gondviselés inkognitói."


De Maistre

\

Ha valaki ragaszkodik egy eszméhez, bármennyire igaz legyen is az, akkor alapjában véve ugyanabba a helyzetbe jut, amelyben az az ember van, aki egy oszlophoz kötözi magát, hogy el ne tévedjen. Ami a szellemi fejlődés egy bizonyos fokán kívánatos igazság lehet, az egy másik, magasabb fejlődési fokon akadálya lehet ennek a fejlődésnek és tévedés lehet.


Lucy Mallory

\

Az Isten nem bálvány, akit imádni kell és akinek hízelegni kell, Isten az eszmény, amelyet az embernek mindennapi életében meg kell valósítania.


Lucy Mallory

\

Az Istenhez a legközelebbi út a szeretet ajtaján vezet, a tudomány útja fölötte lassan visz oda.


Angelus Silvius

\

Az alkotó munka, a teremtés az, ami az embert valódi istenközelségbe emeli. Ez a legegyenesebb út Istenhez. Alkotó ember éppen ezért sohasem lehet istentelen.


Hekler Antal

\

A bölcs embert a legjobb pillanataiban is elfoghatja a kétség. A kételkedés szabadsága az ember biztonságának az alapja. Az igazi hitet mindig a kétség kíséri. Ha nem kételkedhetnénk, akkor nem hinnénk.


Thoreau

\

A vallás, összes kötelességeinknek isteni parancsok alakjában való felismerése.


Kant

\

Az igazi vallás nem észbeli vallás; de az igazi vallás nem ellenkezhet az ésszel.


Tolsztoj

\

Szeretet és az ész két különböző oldal, ahonnan Istent nézhetjük.

Tolsztoj

\

Minden dolog körülöttünk az Isten szeretetének emlékkönyve, csak legyen értelmünk azt olvasni.


Spurgeon

\

Úgy szeresd az Örökkévalót, a te Istenedet, hogy mások rajtad keresztül szeretni tanulják.


Talmud

\

A hit olyan, mint a szeretet: nem lehet kikényszeríteni. Ezért hiábavaló vállalkozás, ha állami rendszabályokkal akarjuk a szeretetet bevezetni, vagy megerősíteni; mert mint ahogy gyűlöletet kelt, ha megkíséreljük kikényszeríteni a szeretetet, ugyanúgy igazi hitetlenséget kelt, ha a hitet valakire rá akarjuk kényszeríteni.


Schopenhauer

\

Az az ember, aki elsajátította a törvény ismeretét, de nem tudja mi az: Istent szeretni, ahhoz a pénztároshoz hasonlít, akire rábízták a pénztár belső kulcsait, de a külsőket nem.


Talmud

\

Isten minden emberben él, de nem minden ember él Istenben. Ez az emberi szenvedés oka.


Bráhmán bölcs mondás

\

Az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el Sem azt nem mondják: Íme itt, vagy Imé amott van mert Imé az Isten országa ti bennetek van.


Biblia Lukács evangéliuma

\

Az ember az önmagában való elmélyedés bizonyos fokánál rábukkan Isten megismerésére.


Tolsztoj

\

Ha az ember felismeri és érzi lelkében az Istent, akkor felismeri és érzi a világ minden emberével való közösséget is.


Tolsztoj

\

Íme, minden a miénk lesz, ha elmélyedünk önmagunkban, egészen a szív lótuszáig, ahol az Isten székel.


Upanisádok

\

Különös dolog felszólítani valakit, aki alig ismeri magát, hogy szakadjon el önmagától és térjen meg Istenhez! Azt kell felszólítani erre, aki ismeri magát!


Pascal

\

A legtöbb ember ismerni akarja az Istent, de nem akarja megismerni saját magát. Ismerjék ezek fel előbb a saját lelkükben a jót és ápolják ezt és csak akkor fogják megismerni az Istent, mert nincs más út, amely az Isten megismerésére vezet.


Lucy Mallory

\

Isten közel van hozzád, veled van, benned van. A szentlélek lakozik bennünk, a jó és rossz cselekedeteinek állandó tanúja és ahogy mi viselkedünk vele szemben, úgy viselkedik velünk szemben ő. Az ember nem lehet meg jó Isten nélkül.


Cicero

\


Isten minden emberben jelen van. És nincs olyan lélek, amelyben az ő tudata fel ne ébredhetne.


Tolsztoj

\

Minél inkább elmerül önmagába az ember és minél semmisebbnek tűnik fel maga előtt, annál inkább emelkedik fel Istenhez.


Brahman bölcs mondás

\


A nagy megpróbáltatások nagy kegyelmeket készítenek elő.


Szt. Bernát

\


Amikor Isten parancsolatai szerint járunk, összhangban érezzük magunkat a világmindenség erejével, mint akik a valóságos lét főútján haladnak.


Spurgeon

\


Istennel nem lehet magázódni.

\

... az emberi lélek mindig növekszik, mindinkább tudatára jut a saját szellemiségének, mindinkább közeledik az Istenhez és tökéletesedik. Akár tudjuk, akár nem, ez a folyamat folyton előrehalad. Ha azonban tudod és akarod azt amit az Isten akar, akkor az életed szabad és örömteljes lesz.


Tolsztoj

\

A világ Isten eleven képmása.

Campanella

\

Amilyennek az ember a saját lelkét érzi, alapjában véve olyan rendszerint az Istene is. Vagy jóságos, szerető és igazságos, vagy bosszúálló, haragos és rosszindulatú.


Lucy Mallory

\

Kerestem Istent, elrejtőzött előlem; kerestem önmagamat, nem találtam; kerestem testvéremet és megtaláltam mind a hármat.


Boros László

\


Ne veszítsd el soha a bizalmadat! Isten egyenesen ír görbe vonalakon.


portugál közmondás

\

Isten tana hasonlít a vízhez. Miként a víz kerüli a magaslatokat és csak a völgyekben gyülemlik, éppen úgy csak az alázatosak fogadják be Isten tanait.


Talmud

\

Minél nagyobb a baj, annál közelebb vagyunk Istenhez.

Mörike

\

Bár megírták a Sorsod, de oda az Utat önmagad választod.

\

"Járj egy mérföldet a mokaszinomban..."

indián mondás

\

A hitet tőletek kapom, általatok élek
magam emésztő gyertyaként lobogok
de ha támasz lehet a bennem lakó lélek
akkor nektek parányi csillag vagyok
én viszont mindent nektek köszönhetek
a fényt, a meleget, az égboltozatot.

\

Sorsunk alakulásában nem láthatjuk mindig Isten kezét, de bizonyosak lehetünk afelől, hogy mindig velünk van.


Spurgeon

\

A hitet másoktól szereztem
mint égig érő ablakot
akik látták magukat bennem
azoknak én csillag vagyok
én viszont nekik köszönhettem
az egész égboltozatot.


Gyurkovics Tibor: Hála

\

AXIÓMA
   ahol, akárhol
   akárki imádkozik,
   az a hely: templom

\

Nem látjátok? Isten szinte nyomon követ bennünket, hogy megmentsen. Mi pedig menekülünk előle, hogy a vesztünkbe rohanjunk.


Szalézi Szt. Ferenc

\


Az önnönvaló az élet
És az egyetlen valóság,
És aki az önnönvalóban részesül a beavatásban,
ami annyit jelent,
hogy teljesen ráismer önmagára,
mindent és mindenkit egyenként szeret,
mert egységben él velük.

\

És ha szeretteimet keresem, tudatom fénycsóváját a bensőmbe irányítom. Hiszen minden és mindenki bennem él!

Az önnönvaló, amely egyben minden élőlény, tehát az én önnönvalóm is, nem ismer határokat, így az egész világegyetem bennem létezik, és önvalóm az egész világegyetemet betölti.

Minden ami létezik - én vagyok!

Mindenben, amit szeretek, magamat szeretem, hiszen csak arról hisszük, hogy nem szeretjük, amit még nem ismertünk fel önmagunkban!

\

Ne a jelennek élj, ne engedd, hogy mulandó dolgok befolyásoljanak. Élj az örökkévalóságnak, emelkedj idő és tér, minden mulandó fölé. Akkor semmi sem befolyásolhat.

\

Nem akarom, hogy azon az úton kövess engem, amelyen én haladok a célom felé. Járd a saját utadat, kövesd az általad meghatározott irányt, amely belső késztetéseidnek a leginkább megfelel. Ne fogadj el semmilyen állítást, csak azért mert tőlem származik. Ha százszorosan igaz is, mégsem a te igazságod, nem a te tapasztalatod, és így nem is fogsz vele azonosulni. Az igazat valósítsd meg, és akkor magadévá fogod tenni az igazságot...

\


Ne csüggedj, hisz ifjú vagy,
S minden elérhető,
Ha van benned bátorság,
Remény, s szeretni erő...

Goethe

\


Az élet útja kétes és nehéz.
Vezessen rajt' egy láthatatlan kéz.
Azért, ha lépsz, fontold meg léptedet,
Mert visszalépni nem mindig lehet.

\


Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás,
a legfélelmesebb felfedezés,
a legtanulságosabb találkozás.

Mária Sándor: Füves könyv

\

Nem elég a célt látni,
járható útja kell!
Nem elég útra kelni,
az úton menni kell!
Egyedül is! Elsőnek,
elöl indulni el!

Váci Mihály

\


... És érezzék egy kézfogásból rólad,
hogy jót akarsz, és te is tiszta, jó vagy:
s egy tekintetük elhitesse véled,
- szép dologért élsz - és érdemes élned!

Váci Mihály

\


Kísérje léptedet az égi vezér keze,
Ne bántsa szívedet a búnak fellege.
S ha mégis utadba bánat gyöngye akad,
Tűrj, mert bánat után öröm, virág fakad.

\

Fény vagy te is, lobogj hát!
Melegíts és égess!
Hinned kell, hogy a világ
Teveled is ékes.

Tóth Árpád

\


Kortyolhat-e önmagából a víz?
Kóstolhatják-e a fák a saját gyümölcsüket?
Annak, aki Istent imádja, kissé távolabb kell tőle állnia,
Így ismeri meg az isteni szeretet örömét.

Bhakta-jóga

\

Könnyebb a lábadat védeni egy szandállal, mint szőnyeggel borítani az egész földet.


Anthony De Mello

\


Sok láb nyomja a földet, amíg útnak nevezik.

\

A helyes tettek igazi gyümölcse maga a tett, s az erényeknek önmagukon kívül nincs jutalmuk.


Seneca

\

Ha végül is nem tudjuk mindenkinek elmondani, mit tettünk, a munkánk nem érte el célját.


Erwin Schrödinger

\

Rájönni arra, mit kell elhagyni

a japán ikebana első alapelve

\

Mindez, amivé lettünk, következménye annak, amit valaha gondoltunk.


Dhamma-pada

\

Ne szeressétek annyira az edényt, szeressétek inkább a tartalmát

Szúfi mondás

\


Úgy olvad el az igazság, mint a hó annak a kezében, akinek a lelke nem olvad el, mint a hó az igazság kezében.


Szúfi mondás

\

A csendes elmének az egész világegyetem megadja magát.

\


Minden cselekedetünk vetés,
és minden átélésünk aratás.

Egyiptomi tanítás

\

Higgy azoknak, akik az igazságot keresik, de óvakodj azoktól. akik azt hiszik, megtalálták...


André Gide

\

Bánj óvatosan a szavakkal,
Hiszen bárki helyeselheti azokat.
Gondolj példamutató életvitellel,
Hiszen bárki utánozhat.

Lie-ce

\

Tégy egy lépést sorsod felé, és észre fogod venni, hogy az is mozdul feléd!


Selvarajan Yesudian

\

Tükör vagyok. Aki belémtekint - bármi jót vagy rosszat is mond: önmagáról beszél.


Omar Chajim

\

Nem azért van a gyertyám, hogy önmagát megvilágítsa.

Szúfi mondás

\

Amelyek láttatnak, idő szerint valók, de amelyek nem láttatnak, örökkévalók.


Pál apostol, II, Korint. IV. 18.

\


Minden útkanyarulatban új ideák születnek,
Minden virradatkor friss érzések ébrednek.

Macuó Basó

\

Az emberek hibái mindig megfelelnek annak a körnek (tang), amelybe tartoznak.


Konfuciusz

\

Ha az ember a természetet értelmezi, gondolatainak oly szélesnek kell lenniük, mint maga természet.


Sir Arthur Conan Doyle

\

Nem könnyű dolog a sok [filozófiai, vallási] rendszerből kiválasztani a helyeset; az egyik ezt választja, a másik azt, a bölcs - egyiket sem


Buddha

\

Akik különböző úton járnak, nem adhatnak egymásnak hasznos tanácsokat.


Konfuciusz

\

Az Út tanulmányozása az Én tanulmányozása. Az Én-t tanulmányozni annyit tesz, mint megfeledkezni róla.

Ha megfeledkezel az Énedről, megvilágosodsz.

A megvilágosodás azt jelenti, hogy eltűnt a válaszfal az Éned és mások között.


Dógen mester

\

...az elefánt lába nyomába minden más élőlény lába nyoma belefér

Maddshima-nikája

\


Ha kétkedünk a Napban s Holdban
El is tűnnek s hűlnek nyomban.

William Blake

\


Ki győzi le vajon ezt a földet
s az alvilágot s mennyek világát?
A jól közölt tanítást, mint virágot
Ki fogja mesterkézzel egybefűzni?

Buddha

\

Azt kérditek: miért időzöm a zöld erdőben - hangtalan mosolyom és szívem könnyű: barackvirágok úsznak és tovatűnnek - létezik egy világ, melyet ember nem ért.


Li-tai Po

\

Az embernek három lépést kell előremennie erkölcsi fejlődésében, míg egyet léphet szellemi síkon.

\


Legyetek Ánanda, önmagatok fénye
a menedéket leljétek fel önmagatokban
idegen menedék nélkül.

Buddha

\


Ezért a bölcs
    ismeri magát, de nem ismerteti,
    szereti magát, de nem szeretteti,
    neki nem a távoli kell, hanem a közeli.

Tao Te King 72.

\

A nap világítson szívedben, és ne adj fel soha semmit.

Kuzorumi 1780-1850

\

Omnis determinatio est negatio
Minden meghatározás tagadás (ui. elkülöníti a meghatározott fogalmat...)

\


Ha valaki tudatos Istenről,
akkor nem fél semmitől.

részlet a Védákból

\


Boldog csak az, akinek szíve megtalálta a békességet...
Békesség pedig csak ott van, ahol minden szenvedély és bűn tüze kialudt.

Buddha

\

Aki nem vágyakozik semmire sem ezen, sem a másvilágon, aki vágytalan és teljesen szabad, azt nevezem Bráhmanának.


Buddha

\

Mielőtt megszólalsz, gondold végig, szebb-e, mint a csend, amit megtörsz vele...

\


Ducunt fata volentem, nolentem trahunt!

Vezetik a végzetek az akarót, a nemakarót vonszolják!

Seneca

\


Minden nyitva áll,
mintha karjait nyújtaná felétek.

Zen mondás

\


[A hold] a mennyei világ kapuja és bebocsájtja mindazokat,
akik kérdéseire felelni tudnak

Upanisadok

\

Rövid a földi lét,
ezért vidám hegyi patakra
vetem pillantásomat -
hogy az igazsághoz vezető
utat fellelhessem.

Yakomochi Zen mester

\

A föld a mennytől nyeri magvát és csodássá alakítja. Mindeneket a föld hordoz, mindenek felől a menny borít be.


Csuang-ce

\

Magas és közép a szó, mely kifejezi a sötétet.

Világosság választja el tőle a tisztát, a szépet.

Jellemzői a négy elemnek összehúzódnak.

A természet az istenség akarata, a szabadságban való élet természete: a kötelesség. Magunkat a kötelességnek alávetni: a vallás. A kötelesség az, ami alól pillanatra sem vonhatjuk ki magunkat, mert hiszen ha az alól kivonhatnánk magunkat, az már nem volna kötelesség!

Ezért ügyel a bölcs elsősorban arra, hogy testében-lelkében a yang-yin harmóniája megőriztessék. Gondosan figyeli, ami láthatatlan, és félve-fél attól, amit nem lehet fülével meghallani, szemével meglátni. Semmire sem ügyel jobban, mint ami benne rejtőzik, és semmit sem igyekszik inkább kiismerni, mint ami a saját természetében titokzatos. -

Ezért, hogy ezekre ügyelhessen és hogy ezeket önmagán kiismerni igyekezzék, elsősorban ezért szeret a bölcs - egyedül lenni.


Konfuciusz

\


Örvénylő tenger ragad magával,
sodródom, nincs megállásom.
Mindenkinek megvan a dolga,
bolondnak, durvának csak én mutatkozom.
Egyedül én vagyok más, mint az emberek,
mert az ős-forrásból táplálkozom.

Tao Te King 20.

\

Az ég alatt a leggyengébbek
átfúrják, ami legkeményebb:
mindenben fészke van a nemlétnek,
ereje a nem-cselekvésnek.
Szó nélküli tanítással
s a nem-cselekvés hatalmával
mi sem mérkőzhet e világban.

Tao Te King 43.

\


A föld nem tesz különbséget jó és rossz között,
mindenkit egyaránt táplál.
Az emberek irányítója.

Tao Te King ?

\

A tudó nem beszél,
a nem-tudó beszél.
Aki betömi oduját,
bezárja kapuját,
élét tompítja,
görcseit oldja,
fényét fakítja,
elvegyül porba:
el a rejtettel azonosulva.

Tao Te King 56.

\

A növény kép, de a madár már szándék.

\


Isten megteremtette a "létezőt"
az ember pedig megteremtette a "megélt létet".

Nikolaus Casanus 1401-1464

\

Mintha anyjához gyermek térne vissza.
Minden rokon dologban visszatér forrásához
a kezdet és a vég, mint a levelek,
melynek alapja egy gyökér.
"magas" és "alacsony" egymást követik,
sötétség nyugszik a világosságban
és önmagában, mint sötétséget
meg nem magyarázhatod.
Mindenekben benne lakozik a lehetőség:
tevékenység és nyugalom lakozik együtt.
A létesült és az ideál, mint a láda és fedele -
csak együtt teljesség.
Ideál által valósul meg a tény,
mint két nyíl, mely találkozik a légben.
Világosság és sötétség együtt haladnak,
miként lépést lépésre követ a térben
Az igazság keresője felé ezt kiáltom:
időd ne tékozold el -
siess barátom.

Sandokai

\


Az egy teremti a kettőt, a
kettő teremti a hármat és a
három teremti az összes dolgokat.

Tao Te King 42. egy fordítása

\

A föld a bölcsesség szeme.

Hekigan Roku

\


Amikor a tudat szabad,
körös körül minden szabad.

Zen koan

\


A hullám elcsitul,
de az óceán megmarad.

Taiszen Desimaru

\


A lótuszról:

E nemes virág jellemzi a tökéletes ember lelkét,
mivel a mocskos iszapból emelkedik a magasba,
és ott a napfényben tárja ki szeplőtlen tisztaságát
a legyőzött sötétségtől megszabadulva.

Csou Tun-ji, 1017-1073

\

Aki rögös úton indul el, megkapja fáradsága jutalmát, ám csak hosszú évek távolában. A választás mindig kockázatos, döntésünk helyességére soha nincsen biztosíték.

\


Az élet híd.
Menj rajta keresztül,
de ne építs rá házat.

\

Feloldozást nem adhatok neked,
 nem Isten, csak ember vagyok. Hiszed ?
 Ember, aki szeret, ha lehet,
 s elűzné a bús felleget,
 mely az életet takarja,
 ha a szív a kiutat akarja,
 s menekülne rabsága elől,
 mégis félve, hogy börtöne ledől
 végre.

\


A hegy a testben létező tudat szimbóluma:
a földön nyugszik, de az Istenséghez törekszik.
A hegy a lét és istenség magasságát reprezentálja
és ez a magasság a csúcsán elérhető.

Sri Aurobindo

\

A lélek sugárzása
Széppé varázsolja az embert.
Az ember szépsége
Összhangot termet a házban.
Az otthon összhangja
Rendet teremt a hazában.
S ha az országban rend honol
Béke köszönt a világra.

kínai közmondás

\

Nincs nehézség, amelyet elegendő szeretet le nem gyűr; nincs kór, amelyet elegendő szeretet meg nem gyógyít; nincs ajtó, amelyet elegendő szeretet ki nem nyit; nincs szakadék, amelyet elegendő szeretet át nem hidal; nincs fal melyet elegendő szeretet földre nem rombol; nincs bűn, amelyet elegendő szeretet meg nem vált...

Nem számít, milyen mély a baj gyökere, milyen reménytelen a kilátás, milyen kusza a szövevény, milyen nagy a hiba. A szeretet kiteljesedése mindet megoldja. Bár eléggé tudnátok szeretni, nem volna nálatok boldogabb és hatalmasabb a földön.


EMMET FOX: Hegyi beszéd

\

Tagadhatatlan igazság: amíg tökéletes harmóniában élünk a természettel, amíg lelkünk és a világegyetem megbonthatatlan egész, amíg érezzük és tudjuk, egyek vagyunk mindennel, tapasztalni fogjuk, hogy környezetünk dolgai - mint például a szél, a hullámok - és a körülmények azon lesznek, hogy a kedvünkben járjanak. (...) Ne feledjük, belső lényegünk semmiben sem különbözik a természet, a világ és a világegyetem közös alapjától, a felsőbb éntől. Ha énünk összhangban rezeg vele és testünk az egész világ, mindenütt, életünk minden pillanatában láthatatlan

segítő kezek egyengetik utunkat.


Swami Rama Tirtha

\

Ahol a bírálat feltételekhez köti a szeretetet, az elfogadás hagyja azt szabadon áramolni. A bírálat számos követelményt állít a szeretet elé, Az elfogadás egyet sem.

\

Amikor bírálunk, összehúzódunk, merevvé és félénkké válunk. Amikor elfogadunk, nyitottak, könnyedek és szeretetteljesek leszünk.

\

A lelki béke, amit akarok.

Ebben a pillanatban szeretetteljes vagyok.

Hogyne kapnám meg, amit akarok, mikor olyasmit kérek, amelynek már birtokában vagyok.

A szerető ember látja, hogy a gyógyulás a múlt elengedése.

\


Bármi is a kérdés, a szeretet a válasz
Bármi is a gond, a szeretet a válasz
Bármi is a betegség, a szeretet a válasz
Bármi is a fájdalom, a szeretet a válasz
Bármi is a félelem, a szeretet a válasz
Mindig a szeretet a válasz,
        mert a szeretet minden.

\

Amikor már semmi mást nem akarsz, csak szeretni, szeretet fogja betölteni egész lényedet.

\

A testi táplálékot, amelyet magunkhoz veszünk, sajátunkká alakítjuk, a lelki táplálék azonban, amelyet magunkhoz veszünk, minket alakít sajátjává; az isteni szeretetet tehát nem fogadjuk magunkba, hiszen az két dolgot eredményezne. Hanem az isteni szeretet fogad bennünket magába, és eggyé leszünk vele.


Eckhart mester

\

Amikor szeretetet sugárzol, szeretetben részesülsz. Amint tudatosul benned, hogy mindig eldöntheted, bezárkózol vagy szeretetet sugárzol, máris kezdetét veszi gyógyulásod.

\


A szeretet nem ad egyebet, mint önmagát,
és nem vesz el semmit, csupán önmagából.
A szeretet nem birtokol, és nem birtokolható.
Mert a szeretetnek elég a szeretet.

\

Erőszakkal nem lehet elejét venni a rögeszmés viselkedésnek: a szeretet az egyedüli erő, amely át tud hatolni a rögeszmés gondolkodás falain.

\

A szív és az értelem ellentmondásában a szívedre hallgass.

\


Amíg bírálsz, nem tudsz szeretni.
Amíg szeretsz, nem tudsz bíráskodni.
Nem bírálhatsz és lehet a lelked nyugodt egyidejűleg.

\


A te világegyetemedben a szeretet élményének ki a forrása?
A te világegyetemedben, ha a szeretet hiányzik, ki az, aki nem teremti?

\

Az emberek iránti szereteted és elkötelezettséged teszi lehetővé számukra az átalakulást.

\

Kötelezd el magad a másik ember életének a minősége iránt, és a sajátod magától átalakul.

\

Ha azt szeretjük, aki nekünk kellemes, ezt nem nevezik Isten szeretetének, egyáltalán ennek a neve nem szeretet. Igazi szeretetet saját magunk legyőzésével érünk el.

\

Mi a szeretet? A test öröme, a vágy sürgetése? Lehet a szeretet fizikai jelenség?

A vonzódás, a beteljesülés lehet szeretet? Párkapcsolat, együttlét összekapaszkodás... ez a szeretet?

A szeretet olyan végleges, mint a halál.

\

Csak a káosz mérhető, a rendnek nincsenek dimenziói... Csak a csendnek van mélysége, mint a szeretetnek. A béke nem megvásárolható, nem az intellektus találmánya. Sem imádság, sem alku nem tesz tulajdonosává.

A meditáció béke.

Az én feladása a szeretet.

\

A szeretet számunkra öröm, a halál fájdalom. A kettő ezért bennünk nem tud találkozni, mindenáron elválasztjuk őket. Ez a különválás az emberi lét egyik legnagyobb konfliktusa. Halál csak azok számára létezik, akik külön választják a megfigyelőt és a megfigyeltet...

\

Az egyetlen helytálló megállapítás magadról, hogy hiánytalan, szerető és teljes értékű emberi lény vagy.

\

Van-e szépség és szeretet a gondolat keretei között? Az a szeretet, az a szépség, amit a gondolat fogalmaz meg, semmi más, mint a csúnyának és a gyűlöletnek az ellentéte. A Szeretetnek és a Szépségnek nem létezik ellenpólusa.

\

A szeretet nem ismeri fel önnön mélységét, míg az elválás órája el nem következik.

\

A sötét, nehéz közegből a Szeretet és a Szépség erőihez menekülök, ki tudja hányadik megriadásommal.

Nem közönséges élmény érzések önálló teremtő és pusztító munkájának örvénylését közvetlenül átélni, feldolgozni. De a lecke velem marad.

A szeretet áldott melegű, egyenletes sugárzás. Nap-lényem felismert és azonnal egyetlen örökségemnek elfogadott teremtő potenciája. A szeretet az Univerzum legnagyobb ereje, a teremtő ige kegyelmi rezgése... OM...

\

Élj lelkednek azzal a részével, amely halhatatlannak tudja magát, és nem fél a haláltól. A léleknek ez a része a szeretet.

\


Feladatod nem a szeretet hajszolása,
hanem egyedül az, hogy felkutasd és
megtaláld belső korlátaidat,
amelyeket vele szemben felállítottál.

\

Boldogságodat egyedül azok a dolgok korlátozzák, melyeket te magad kitalálsz.

\

Ma végre ismerd fel, hogy belül teljes vagy. Csendben, Éned mélységeiben leld meg mindazt, ami tökéletes és hiánytalan. Ma mindössze azt kell tudnod, hogy a szeretet most is ott ragyog benned.

\

Mindnyájan egyaránt teljességre és szeretetre vágyunk, ezért talán kivétel nélkül a béke és boldogság önmagunkon kívüli keresésének hibájába esünk.

\

Semmit sem cselekedtél a múltban, ami méltatlanná tenne a szeretetre. Semmit sem kell tenned azért, hogy szeretetre méltó légy. E pillanatban nemcsak szeretetre méltó vagy, hanem maga a szeretet. A felszínre kell hozzuk félelmeinket és sötét gondolatainkat, hogy láthassuk, mennyire alaptalanok. Csak ekkor tudjuk őket elengedni.

\


Egyetlen dolgom e földön a szeretet.

Victor Hugo

\

De nemsokára mi is meghalunk, minket is csak egy kis ideig szeretnek még, aztán elfelejtenek. De a szeretetnek ez teljesen elegendő. A szeretet minden megnyilvánulása visszahull a szeretetre, amelyből fakadt. Annak, aki szeret, nincsen szüksége arra, hogy emlékezzenek rá. Van az elevenek országa meg a holtak országa, s a híd a szeretet; csak az marad meg, az az élet egyetlen értelme.

\

Egy napon, mikor már uralmunk alá hajtottuk a szeleket, a hullámokat, az árapályt és a nehézkedést, munkába fogjuk Istenért a szeretet erőit. Akkor pedig, a világ történetében másodszor, az ember felfedezte a tüzet.

\

A szív gyűlölni gyűlöl, csak szeretni szeret.

Lope de Vega

\

A szép szeretet abban áll, hogy magának az érzésnek s megnyilatkozásának a szépségét szeretjük.


Tolsztoj

\

Majdnem azt lehetne mondani, hogy nem létezem csak abban a mértékben, amelyben más számára létezem, azaz kiélezve: létezni annyi, mint szeretni.


Mournier

\

Röviden hangzik a törvény, mely eléd van adva: szeress és tégy, amit akarsz!


Szt. Ágoston

\

... csak az valami, ami szeret valamit - semminek sem lenni és semmit sem szeretni ugyanaz. Minél több valaki, annál jobban szeret és megfordítva.


Ludwig Feuerbach

\

Aki szeret, kétszer él.

magyar közmondás

\

A szeretet a hűség csontvelője, a jámborság ütőere, a lelkierő izma, úgyszólván, maga az élet.


Spurgeon

\

... az embernek érzelmekre is szüksége van, mert gyengédség és szeretet nélkül az élet csupán afféle lélektelen... gépezet.


Victor Hugo

\

A forró vas, annak ellenére, hogy tompa, mélyebben hatol a fába, mint a hideg acél, mely éles. A szeretet is mélyebbre hatol az igazságba, mint a puszta elmélet, vagy rideg tudomány.


Sprurgeon

\

Aki szeret, aki mindig szeret, nem ér rá panaszkodni és boldogtalannak lenni.


Joseph Joubert

\

Az ember mindent látó, mindent megvilágító nap, ha szeret, és ha nem szeret: sötét lakás, amelyben füstös lámpás ég.


Hölderlin

\

A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje.


Spurgeon

\

A szeretet nem adó, nem követelés, mely mögött ott áll a végrehajtó. A szeretet úgy árad, mint a napfény: csöndesen és állandóan - egyedül a maga csodatévő hevétől.


Hekler Antal

\

A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia. Senki sem téríthet el engem ettől a meggyőződéstől, mert a tapasztalás tanított meg reá.


Gandhi

\

Ahhoz, hogy éljünk, kevés életre van szükségünk. Ahhoz, hogy szeressünk, sokra.


Joseph Joubert

\

Szeretetre a szeretet tesz képessé.

Spurgeon

\


Vágysz szeretetre? Szeress!

Martialis

\


A gyermek csak azt képes szeretni, aki őt szereti, és csak szeretettel lehet nevelni.


Dzerzsinszkij

\

Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal.


Biblia János 1. levele

\

... hogyha nem mutatják a szeretetet, gyakran nem is érzik.

Shakespeare

\

A tiszteletet azért találták ki, hogy elrejtsék a puszta helyet, ahol a szeretetnek kellene lennie.


Tolsztoj

\

Szeretni valakit annyi, mint átvilágítani.

Viktor Hugo

\


Szeretni annyit tesz, mint annak az életét élni, akit szeretünk.


Tolsztoj

\

Nehéz azokat szeretni, akiket nem becsülünk, de nem kevésbé nehéz azokat szeretni, akiket sokkal többre becsülünk magunknál.


La Rochefoucauld

\


A lélek egyedüli anyateje a szeretet és bizalom.

Ruskin

\

Mert az egész törvény ez egy igében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.


Biblia Pál levele a galátziabeliekhez

\


A szeretet önmagunkon kezdődik.

latin közmondás

\

Ha felebarátunkat úgy kell szeretnünk, mint önmagunkat, jogos, hogy magunkat legalább úgy szeressük, mint felebarátot.


Chamfort

\

... szeretnünk kell újra minden embert, hogy önmagunkat újra szerethessük, és hogy újra örömet leljünk magunkban.


Wagner

\

A szeretet boldogító titkot tár fel előttünk: oly életet, amely összhangban van önmagunkkal és minden emberrel.


Tolsztoj

\

Nincs nagyobb boldogság, mint ha szeretnek bennünket embertársaink és úgy találjuk: jelenlétünk hozzájárul ahhoz, hogy jól érezzék magukat.


Charlotte Brontë

\

Nem az a kedvesség, ha megtesszük, amit felebarátunk kér, hanem az, ha örömünket leljük abban, ami másoknak kedvére való; a többi csak leereszkedés.


Joseph Joubert

\

Ha szeretünk, az egész embert szeretjük, amilyen, nem amilyennek akarom, hogy legyen.


Tolsztoj

\

A tapasztalat bizonyítja, hogy nem az a szeretet, ha két ember egymás szemébe néz, hanem az, amikor mindketten ugyanabba az irányba néznek.


Saint-Exupéry

\

Az őszinte szeretet sokszor kényszerül olyan igazságot mondani, mely neki jobban fáj, mint annak, aki konok szívvel hallgatja.


Spurgeon

\

Csak kétoldalú szeretet teszi elviselhetővé a függőséget...

Déry Tibor

\

Minden azon múlik, hogy az emberek azt hiszik: van az életben olyan helyzet, amikor szeretet nélkül bánhatunk embertársainkkal; márpedig ilyen helyzet nincsen.


Tolsztoj

\

... ha az ember megszabadul az önzéstől, önkénytelenül felébred benne a közösség iránti szeretet.


Campanella

\

A felebaráti szeretet gyakran int arra, olykor pedig egyenesen parancsolja, hogy sokak javát a magam kizárólagos java fölé helyezzem.


Grotius

\

Ha nem érzel magadban szeretetet embertársaid iránt, ...akkor ülj csendesen, foglalkozzál a magad dolgával, amivel akarsz, csak az emberekkel ne.


Tolsztoj

\

... mindaddig, míg nem érzünk rokonszenvet és szeretetet minden élőlénytársunk iránt, nem mondhatjuk, hogy megértettük az erkölcs törvényét.


Gandhi

\

Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik.


Biblia Lukács evangéliuma

\

Egy kedves emberünket szerethetjük emberi szeretettel is, de ellenségünket csakis isteni szeretettel szerethetjük.


Tolsztoj

\

A szeretet nem egy személy kizárólagos szeretete, hanem olyan lelkiállapot, amelyben készek vagyunk mindent szeretni; az az állapot, amelyben egyedül ismerhetjük föl lelkünk isteni eredetét.


Tolsztoj

\

A szeretet nem lehet tétlen.

\

Legyen benned szeretet mindenki iránt, senki sem más, mint a többi.


Rámakrishna

\

Talán semmi sincs szebb a világon
mint találni egy embert, akinek lelkébe
nyugodtan letehetjük szívünk titkait,
akiben megbízhatunk, akinek kedves
arca elűzi lelkünk bánatát,
akinek egyszerű jelenléte elég, hogy
vidámak és nagyon boldogok legyünk

Hemingway

\


A nagy szavak nem érnek semmit,
Elszállnak, mint az őszi szél
De a szeretet, ha tiszta szívből fakad,
Elkíséri az embert, amíg él.

József Attila

\

A szeretet legfőbb alapja és értelme életünknek, ez ment meg minden félelemtől és szorongástól. Fölemel kicsinyességünkből, megelőzi vesződséges fáradozásainkat olyan javak után, melyek ma vannak, s holnap elvesznek, de lesz helyettük szabadság, s a mindennapok testi-lelki kenyere.

\

A szeretet képessé teszi az embert arra, hogy leküzdje az elkülönülés és az egyedüllét érzését. A szeretet az emberben működő aktív erő, amely áttöri az embertársakat elválasztó falat és egyesíti az egyént másokkal.


Eric Fromm

\


Mindenik embernek a lelkében dal van
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.

Babits Mihály

\

A szeretet azt jelenti, hogy figyelsz valamire, akarsz valamit. Megpróbálsz valamit hozzáadni a világhoz. A szeretet az nagyon konkrét dolog: figyelni, adni.


Ruttkai Éva

\

Ahogyan van szemetek, hogy a fényt meglássátok, van fületek, hogy a hangot meghalljátok, úgy van szívetek, hogy az időt megérezzétek. S minden idő, amit nem a szívünkkel érzünk meg, elveszett idő!

\


Nem elég a rosszat nem tenni,
tenni kell a jót, hogy amíg elszárad
egy bimbó, nyíljék tíz!
Virágozni, áradni, lángolni kell,
szeretetemben semmivé égetni a salakot.
Mert jaj nekem, ha felgyülemlik a
lelkemben, elzárja a forrásokat,
bekormozza a napfényt, beszennyezi
a levegőt.

\

De amíg azt hiszed, hogy dobog valahol egy szív, mely érted dobog, bocsáss meg az embereknek. Egy emberi szív, mely önzetlenül érez irányodban, elég, hogy megbocsáss mindazoknak, kiknek önző és komisz szívét megismerted: elég, hogy megbocsáss az emberek összességének. Nem kell sok, hogy a reménytelenség közepette megengeszteljenek. Egy ember is elég. S nem igaz, hogy nem találkoztál ezzel az emberrel. Csak éppen ideges voltál, vagy türelmetlen és mohó, s odább mentél. Mert ember vagy, s mert ilyen az emberi szív.


Márai Sándor: A szívről

\

Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.


Saint Exupery

\

Szeretni nem azt jelenti, hogy a másikat szófogadóvá, hozzánk hasonlóvá, számunkra kényelmessé tesszük, szeretni azt jelenti, hogy a másikat szabadnak hagyjuk, ha kell elengedjük, és hagyjuk önmagává válni.

\


Ha majd külön családi, tűzhelyed lesz,
Mesélj gyermekkorodról szeretteidnek.
Mesélj a szülőkről, akik felneveltek,
És mindenkiről, kik téged szerettek.
Ha majd mindenkiről a jót felidézed,
Akkor fognak szeretni és tisztelni téged.

\


Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába,
egész világ nem a mi birtokunk.
Amennyit a szív felfoghat magában,
sajátunknak csak annyit mondhatunk.

Vörösmarty

\


A szeretet cselekvő törődés annak az életével és
fejlődésével, akit vagy amit szeretünk.

Erich Fromm

\


Az életben legjobb fiatalnak lenni,
Mindennek örülni, s vidámnak lenni.
Ha sírnod kell, akkor is nevess,
Ne gyűlölj senkit, mindig csak szeress!

\


Ne nézzed nagyon messziről,
Ne tekintsd meg nagyon közel,
Ha döntened kell bármiről,
Dighávu, édes gyermekem.

Harag nem old fel haragot,
Dighávu, szeretett fiam,
A szeretet mindent felold,
Annak oldó hatalma van.


Dighiti kószalai rádzsa intelme fiához

\

... A szeretet olyan gyümölcs, amely minden évszakban egyformán érik és érlelhető. Ez a gyümölcs mindenkinek érik, bármiféle megkülönböztetés nélkül. A szeretet rendszeres meditáció, intenzív belső élet, valamint kellő alázat és áldozatvállalás útján mindenki számára elérhető,

megvalósítható.


Teréz Anya

\

A szeretet törvénye a harmónia.

Saint German

\

... Ha meg kéne határoznod a szeretetet, az egyetlen szó, amely méltókeppen kifejezné mindazt, ami benne foglaltatik, az "élet" lenne. A szeretet maga az élet a maga teljességében. Ha elmulasztod a szeretetet, elmulasztod az életet. Ne tedd!


Leo Buscaglia

\

Az a szeretet, amely véget ér, csupán árnyéka a szeretetnek. Az igazi szeretet kezdet és vég nélkül való.


Hazrat Inayat Khan

\

Csak akiben megvan az alázat, hogy elfogadjon, képes tiszta szívből adni.


Amerikai indián közmondás

\

Könnyű dolog azért szeretni valakit, mert tökéletes. A szeretet igazi próbája az, ha annak ellenére is tudunk szeretni valakit, hogy az illető az életében és cselekedeteiben távol jár attól a tökéletességtől, amelynek a lehetőségét meglátjuk benne.


Pir Vilayat Inayat Khan

\

Hiszen csak akkor fedezhetjük fel magunkban az igazi értékeinket, ha belátjuk és elfogadjuk a hibáinkat - mindazt, ami tökéletlen bennünk.

\

Köszönöm, hogy vagy, hogy találkoztunk. Szeretlek, elfogadlak, akárki vagy, akármilyen vagy. Nem akarlak megváltoztatni, hanem én akarok változni általad. Köszönöm, hogy megérthettem, hogy Benned és Bennem ott lakozik a Mindenség; és azt, hogy a Mindenség Szívével egyek vagyunk.


a fényadók imája

\

De amikor két ember a szíve mélyén egyesül, képesek megtörni a bronz vagy a vas erejét is. Amikor pedig két ember szíve mélyén megérti egymást, a nyelv, amelyen szólnak, édes lesz és lenyűgöző, mint az orchideák illata.

\

Minden igazán mély szerelmi kapcsolat tulajdonképpen beavatások sorozata, egy tesztekkel, próbákkal és megpróbáltatásokkal telitűzdelt utazás.

\

Minél őszintébben törekszünk az igaz szeretetre, annál inkább eltölt bennünket a világosság, hogy megszabadítson a félelem, a kétely, a büszkeség, a harag, a féltékenység, az önzés, a kapzsiság sötét árnyaitól.

\

Mások történeteivel való azonosulás a tanulás egyik leghatékonyabb módja.

\

Csupán egyetlen igaz szeretet létezik - a külső személyiség és a belső lény közötti megbonthatatlan kötelék, a lélek és a világlélek, az emberi és az isteni uniója.

\

... ha meg kéne határoznod a szeretetet, az egyetlen szó, amely méltóképpen kifejezné mindazt, ami benne foglaltatik, az 'élet' benne. A szeretet maga az ÉLET a maga teljességében. Ha elmulasztod a szeretetet, elmulasztod az életet. Ne tedd!

\

Minden egyes közösen megállt próba egy lépéssel közelebb juttat egy szerető párt Istenhez.

\

Az ész, az értelem hatásköre túl korlátolt ahhoz, hogy igazságot tudjon tenni a szerelem és a szeretet kérdéseiben.

\

Az ész a könnyű kapcsolatot keresi; a szív a lelki társat.

\

A szeretet olyan gyümölcs, amely minden évszakban egyformán érik és elérhető. Ez a gyümölcs mindenkinek érik, bármiféle megkülönböztetés nélkül. A szeretet rendszeres meditáció, intenzív belső élet, valamint kellő alázat és áldozatvállalás útján mindenki számára elérhető és megvalósítható.


Teréz Anya

\

A kapcsolatok leggyengébb pontja bizonyul majd a legerősebb összekötő kapocsnak.

\

Minden vallás közös gyökere, lényege a szeretet.

\

A SZERETET nem egy személy, hanem érzés, sugárzó fény, jelenlét.

\

Amikor Isten első helyre kerül az életedben, az életed a tökéletesség útjára lépett.

\

A szeretet maga az örökös alkotás.

\

Az a szerető, aki a kedvese válaszára vár, csak a másik által képes szeretni - a tüze hasonlatos a lánghoz, amelyet olaj táplál; de az a szerető, aki képes megállni a maga lábán a szeretetben olyan, mint a nap, amely önmagából árasztja a fényét és a melegét.

\

Az igazi lelki függőség akkor válik nyilvánvalóvá, ha egy pár sok-sok próba és beavatás után felismeri és belátja, hogy csakis a másikkal juthat el Istenhez, hogy csakis együtt, ketten képesek kiteljesíteni az életüket.

\

Csak akkor juthatunk a feltétel nélküli szeretet birtokába, ha megfeledkezünk magunkról, és minden gondolatunkkal, vágyunkkal és erőnkkel arra törekszünk, hogy a másiknak segítsünk, a társunkat támogassuk az élet útján.

\

Isten maga a szerelem, szerető és a szeretet egyszemélyben.

\

Barát az, akinek az ember maradéktalanul kiöntheti a szívét, akinek a segítségével megrostálhatja az érzéseit s gondolatait, tudván tudva, hogy a szitát olyan kezek tartják, amelyek rendkívüli gonddal ügyelnek arra, hogy minden, ami érték megmaradjon, s egy barátságos mosollyal kísért finom mozdulattal szórják az ocsút a szélbe.

\

Igaz szeretet nincs áldozat, önfeladás nélkül.

\

Ahhoz, hogy átélhessük a tökéletes isteni szeretet, fel kell adnunk az identitásunkat, azaz meg kell válnunk az én-központú önazonosságunktól; mindattól, ami kisbetűs énünk része, hogy létrehívjuk az igazi énünket.

\

Egy igazi szerelmi kapcsolat a legjobb iskola az önfeladás elsajátításához.

\

Amikor egy döntés tényleg helyes, függetlenül attól, hogy milyen horderejű dologról van szó, midig pozitív érzések társulnak hozzá - könnyedség, harmónia, öröm és oldottság, még akkor is, ha maga a kivitelezés komoly gyakorlati akadályokba ütközik.

\

Igazából senki nem tud az utamba állni, csak saját magam.

\

A lelki alapokon nyugvó barátság egyik alapfeltétele a belső hangokra való odafigyelés készsége.

\

Minél lángolóbb a szerelem, minél mélyebb a szeretet férfi és nő között, annál hívebben tükrözik egymást.

\

Az igazság útja nem más, mint a bátorság útja.

\

A legtöbben azzal védekezünk a hibáink, gyengeségeink ellen, hogy elhitetjük környezetünkkel, hogy mindig igazunk van.

\

Mindaddig, amíg újra nem egyesülünk az élettel, és rajta keresztül a mindenséggel, az osztályrészünk harag, félelem, bánat, kétségek és egyéb negatív lelki és szellemi állapotok lesznek.

\

Milyen felszabadító élmény belátni, elismerni hibáinkat, feladni a görcsös, értelmetlen önvédelmet, és továbblépni az élet, a harmónia, az egység felé.

\

Az igaz szerelem a legerősebb kötelék, a legnagyobb hatalom az életben.

\

Tovább kell lépnünk, mind a tettek, az érzések és a gondolatok terén.

\

Az igaz szerelem tisztasága és ereje felszínre hozza és megvilágítja a jellem- és személyiségbeli hibáinkat, tökéletlenségeinket. Ez az Isteni Szerelem egyik legfőbb próbája. Az a férfi és nő, aki részesül ebben az élményben, tisztán látni fogja a másik hibáit, azaz inkább a saját hibáit a másikra kivetítve.

\

Minden szerelmi kapcsolat olyan, mint a mester-tanítvány viszony, ahol mindkét fél egyszerre mester és tanítvány egy személyben.

\

Ami csekélyebb értékű, mint a szerelem, illetve szeretet, az eredmény szenvedés lesz.

\

Ahhoz, hogy valaki beléphessen a szerelem völgyébe, előbb tűzbe kell vetnie magát. Igen, magának is tűzzé kell válnia ahhoz, hogy ott élhessen. Annak, aki igazán szeret, olyannak kell lennie, mint az eleven tűz, égnie, lángolnia kell olthatatlanul.

\

A próbák előbb-utóbb eljönnek mindnyájunk életében. El kell jönniük. Az élet pontosan ugyanúgy működik, mint az iskola. Tanulunk, majd számot adunk a tanultakról a tanárunknak, aki azonban itt lakik bennünk, az igazi énünk.

\

Az érettség titka, pedig nem más, minthogy mindig tudatában legyünk a próbák mögött meghúzódó isteni szándéknak, és hálával, örömmel fogadjuk a megpróbáltatásokat, amelyek ránk méretnek.

\

Ha megtanulod, hogyan élj teljes harmóniában egy másik emberrel, képes leszel ugyanilyen harmóniában élni az egész világgal.

\

Mert ahogyan a szerelem megkoronáz téged, ugyanúgy meg is feszít téged. Ahogyan növekszel általa, ugyanúgy össze is zsugorít. Ahogyan felemelkedik a törzsedben, és átjárja a legfelsőbb, legzsengébb ágaidat, amelyek a nap felé nyújtóznak, ugyanúgy ereszkedik le a legmélyebben kúszó, a földbe legerősebben kapaszkodó gyökereidhez, hogy megrázza, meglazítsa őket.


Kahlil Gibran

\

Viseljétek egymás terheit.

\

Csak akkor fog eljönni az igazi testvériség országa a földön, ha mindnyájan egyként hajlandóak leszünk felvállalni egymás hibáit, gyengeségeit és terheit, és így törekszünk egymást támogatva Isten felé.

\

Egymás gyarlóságainak az elfogadásával és szeretetével kölcsönösen meggyógyíthatjuk egymást - a hibáinkból erényeket kovácsolhatunk.

\

A felemelkedés útja csakis a problémák egymással történő maradéktalan megosztásán át vezet.

\

Ne adjuk fel! Ha elesünk, keljünk fel, és próbáljuk meg újra.

\

Az a szeretet, amely ezt mondja: Most már ismerem a legsúlyosabb hibáidat is, és ezzel együtt jobban szeretlek, mint valaha. Feltételek és fenntartások nélkül, teljes szívemből szeretlek - szeretem a szépségedet, az erőd, a hibáidat, a gyengeségeidet... szeretlek mindenestül.

\

Az a szeretet, amelynek megnyilvánulása után, ha a társad szemébe nézel, Istent, magát a Mindent-látót és Mindenhatót látod visszatekinteni rád.

\

Könnyű dolog azért szeretni valakit, mert tökéletes. A szeretet igazi próbája az, ha annak ellenére is tudunk szeretni valakit, hogy az illető az életében és cselekedeteiben távol jár attól a tökéletességtől, amelynek a lehetőségét meglátjuk benne.


Pir Vilayat Inayat Khan

\

Úgy kell szeretnetek egymást, ahogyan Istent szeretitek. Ha nem tudjátok így szeretni egymást, soha nem fogtok célhoz érni.


Maharajji

\

Tedd, hogy haragodat legyőzze a szeretet; a benned élő rosszat a jóság; az önzésedet a nagylelkűség; a hamisságodat az igazság. Mert a gyűlöletet soha nem fékezheted meg gyűlölettel. A gyűlölet egyetlen orvossága a szeretet.


Gantama Buddha

\

Ha egy embertársadban felfedezel valami tökéletlenséget, ne térj le a tökéletesség útjáról; engedj szabad folyást a szeretetednek, és részesítsd a benned élő tökéletesség erejében az illetőt. Ezzel nagyobb szolgálatot teszel neki, mintsem álmodnád.


Saint Germain

\

Maradjunk meg mindig a vélt ideális párnak egymás számára, mert ha csak arra koncentrálunk, ami jó és nemes a másikban, képesek leszünk rá, hogy valóban megtestesítsük ezeket az ideálokat.

\

Ne hagyjuk, hogy hatalmukba kerítsenek bennünket mások hibái, hanem az elfogadás és a belátás szárnyain emelkedjünk a magasba, hogy egymáson keresztül felismerjük a bennünk lakó Istenséget.

\

Sohase feledjük, hogy a Teremtő rajtunk keresztül is munkálkodik a teremtésen, és a maga idején fel fogja fedni előttünk igazi természetünket.

\

Maradjunk ébren a nehézségek és ellentétek idején is, és hasznosítsuk ezeket az életszakaszainkat a növekedés és megvilágosodás hatékony eszközeiként.

\

Szolgáljon ez az egymás kölcsönös szeretetén és méltánylásán alapuló kapcsolat modellként nekünk a világgal való kapcsolatunk számára.

\

Növekedjen bennünk a szeretet és a szeretet által világosság az előttünk álló évek során, és szolgáljon ez a szeretet az életért hozott áldozatként.

\

Amire figyelmed irányul, azzá leszel.

\

Ha csakis a másikban élő belső szépségre és nagyságra koncentrálunk, nagymértékben hozzájárulunk ahhoz, hogy ezek a csodálatos tulajdonságok a felszínre emelkedjenek, és valóban testet öltsenek bennünk.

\

Óriási felelősséggel tartozunk azoknak, akiket szeretünk, különös tekintettel a szívünkhöz közel állókra.

\

Minél több szépséget fedezünk fel, látunk meg másokban, annál szebbnek, tökéletesebbnek fogjuk látni magunkat is.

\

A szép mindenütt jelen van, csak kevesen veszik észre!

Konfuciusz

\

Ha meggondolatlanul kiteregetjük a társunk hibáit és gyengéit határozott építő, vagy gyógyító szándék és cél nélkül, megtörjük a kettőnk között kialakított és a bennünket összekötő bizalom szentségét.

\

Egy félig megtöltött üveget kétféleképpen láthatjuk: vagy azt mondjuk rá, hogy félig üres, vagy azt, hogy félig tele van.

\

Mindenhol találhatsz valami szépséget, ha keresed. Figyelj a szépségre, és ne törődj az ellenkezőjével. Ez a pozitív, szeretetteljes hozzáállás az élethez és az embertársaidhoz...része annak az isteni mágiának, amelyre megkíséreljük ráirányítani szemedet és a lelkedet. Ez segíteni fog abban, hogy mindig érezd Isten jelenvalóságát, és hogy magad is tudj élni és hatni az Isteni mágiával, amelynek csodatévő, gyógyító, megvilágosító hatása van az emberi lelkekre.


Fehér Sólyom

\

Isten az egyetlen szerető és az egyetlen szeretett. Ő az, aki minden egyes szeretőn és szerelmen keresztül kinyilvánítja a szeretetét minden iránt, ami visszatükrözi végtelen variációkban az ő tökéletességét.

\

A szex önmagában se nem jó, se nem rossz. Csupán a gondolkodásunk korlátoltsága teszi ilyenné vagy olyanná.

\

A nemi energia átalakításának az egyik legfontosabb feltétele önmagunk elfogadása, az önmagunkkal szembeni kíméletlen őszinteség és a szellemi nyitottság.

\

Nem élhetünk tudatos nemi életet anélkül, hogy ne lennénk nyitottak a nemi érintkezés természetes célja felé, ami nem más, mint egy új test létrehozása egy lélek számára, amely szeretne újra leszületni a földre.

\

Az adás legmagasabbrendű módja a kapás - az elfogadás.

\

Mind a nők, mind a férfiak részéről az igazi adás nagyfokú fogékonyságot, elfogadás-készséget igényel - mintha egy nyitott edény lennénk, amely hálásan fogadja azt, amit beletöltenek, anélkül hogy válogatna, hogy kritizálná azt, amiben ily módon részesül.

\

A kellőképpen tudatos nemi kapcsolathoz folyamatos és nyílt kommunikáció szükséges.

\

A nemi vonzásban testet öltött energia nagy segítségünkre lehet abban, hogy megnyissuk szívünket minden embertársunk, minden létező felé. Ha hagyjuk, hogy ez az energia szabadon átjárja a testünket, készebbek leszünk Isten szeretetének és világosságának az érzékelésére és befogadására.

\

A barátság igazi dicsősége nem az egymás felé kinyújtott kéz, nem a kedves mosoly, nem is a társaság öröme, hanem az a lelki - szellemi megvilágosodás, amelyben részed lehet, amikor rádöbbensz, hogy egy embertársad hisz és bízik benned.


Ralph Waldo Emerson

\

Semmivel sem vagyunk többek vagy kevesebbek a közös életünknek ezeken a területein egymásnál, csupán másként, más stílusban találjuk a tudásunkat vagy tudatlanságunkat.

\

Párkapcsolatok egyik legfontosabb aranyszabálya: Ne versenyezz a másikkal!

\

Az Isteni Erőt azonban, amely összehoz két embert, nem lehet megtéveszteni külsőségekkel.

\

Mindkét léleknek éppen annyi tanulnivalója van, mint amennyi átadni valója a másiknak.

\

Egy tartós és tartalmas kapcsolat állandó, folyamatos táplálást, feltöltést igényel.

\

Két ember baráti kapcsolata is rendkívül érzékeny - gondoskodást, törődést, táplálékot igényel. Enélkül könnyen elsorvadhat és elszegényedhet.

\

Azok a párok, akik egy valódi, eleven lelki kapcsolatra törekszenek, meg kell hogy tanulják elismerni a külső segítség szükségességét.

\

Egy tudatos párkapcsolatban szeretnénk teljesen eggyé olvadni a másikkal, szeretnénk megtanulni és megélni a teljes, feltétel nélküli szeretetet, tökéletes összhangba hozni magunkban és egymásban a férfit és a nőt.

\

Egyetlen komoly felelősségünk és kötelességünk van az életben: szeretni... szeretni teljesen, feltételek nélkül.

\

A szeretet kelyhét sokféleképen lehet újratölteni, amit rendszeresen kell tennünk, ha életben akarjuk tartani a kapcsolatunkat és az azt fenntartó szeretetet.

\

Minden vallás a legigazabb vallás.

\

Tégy valamit azért, hogy tehess valamit.

\

Először érezzünk, és csak azután beszéljünk.

\

Ha kizárólag az foglalkoztat, amit éppen közölni akarsz, nem méltányolod kellőképpen a partneredet.

\

Az igazságból ered a bizalom, amely egy mély és tartós szerelmi kapcsolat egyik legfontosabb alapfeltétele.

\

Isten maga az igazság.

\

Sok bátorság és erő kell, hogy kitarthassunk az igazság mellett, de ezek olyan ajándékok, amelyeket mindenki bármikor, térítésmentesen megkaphat, ha őszintén, tiszta szívből kéri.

\

A világon ma a legfontosabb dolog a teljes és maradéktalan őszinteség az élet dolgaiban. Az életet nem lehet átejteni... Légy őszinte az élettel szemben, amikor mérlegre teszed önmagad.

\

Aki nem kockáztat semmit, az nem csinál semmit, nincsen semmije, az élete is semmi, és semmi sem lesz belőle. Lehet, hogy így elkerülheti a bánatot és a szenvedést, de ugyanakkor megfosztja magát az esélytől, hogy tanuljon, gyarapodjon, érezzen, változzon, növekedjen, szeressen és éljen. Megfosztja önmagát a saját szabadságától. Mert csak az lehet igazán szabad, aki mer kockáztatni.


Anonymus

\

Önmagunk megnyílásával rengeteget tanulhatunk, és az igazi megnyílás kockázatmentes.

\

Hallgass türelemmel, mert különben a saját nyelved fog megsüketíteni.


Amerikai indián mondás

\

Hanem hagyjatok teret magatok között az egységetekben is, és hagyjátok, hogy az égi szellők szabadon táncoljanak közöttetek. ...Énekeljetek és táncoljatok, és legyetek vidámak, de hagyjátok magatokra egymást. Ugyanúgy, ahogyan a lant húrjai is elkülönülnek egymástól, mégis ugyanazt a muzsikát zengik.


Kahlil Gibran

\

Igaz, tartós szeretet csak akkor lehet az osztályrészünk, ha igenis legyőzünk bizonyos akadályokat, kiállunk bizonyos próbákat, amelyekkel az élet szembesít bennünket. Mind közül a legnagyobb akadály saját gondolkodásmódunk.

\

Tanulj meg egyedül lenni. Ne vesztegesd el a magány áldásait, de gyönyörködj benne, hogy egyedül lehetsz, kettesben a Mindenütt Jelenvalóval. Az élet egy puszta láng, bennünket azonban egy láthatatlan nap éltet belülről.


Sir Thomas Brown

\

A csend aranyat ér.

\

Amikor belenézel az előtted lévő tükörbe, arra gondolj, ami mögötte van.


Wu Wang

\

A legkedvezőbb táptalaj a lélek növekedéséhez a hála.

\

... Mert valójában, akit látsz (a másik szemében, lényében) az Isten maga az Örökkévaló. Istent pedig csakis Isten láthatja. Íme a léted csodája.

\

Bármilyen gondosan is rajzoljuk meg az életünk térképét, lehet, hogy éppen az az út nem lesz rajta, amelyen elérhetünk a fő célunkhoz, amelyen eljuthatunk Istenhez.

\

Nem elég bocsánatért folyamodni, el is kell fogadnunk azt, amikor felkínálják nekünk.

\

Az adásnak önmaga az isteni jutalma.

Szent Ferenc

\

Az életben semmi sem állandó.

\

A gyerekeinknek köszönhetjük, hogy olyan közel kerülünk egymáshoz, amilyenről nem is álmodtunk volna a születésük előtt.

\

A szeretet szellemében való gyermeknevelés az egyik leghatékonyabb módja a spirituális fejlődésének és az emberiség aktív szolgálatának.

\

Ha megtanulod igazán szeretni önmagadat, a gyermekednek is megadod ennek a lehetőségét, ami az egyik elképzelhető legcsodálatosabb ajándék egy szülőtől.

\

Minél közelebb érzem magamhoz Istent, annál könnyebben tudok megbocsátani másoknak a durvaságukért vagy rosszindulatukért. Az emberek többnyire azért bántják egymást, mert szeretnék Istennek érezni magukat.

\

Isten jelenlétében olyan könnyű megbocsátani az ellenünk vétkezőknek.

\

Isten azoknak adja meg a leggyorsabb lelki felemelkedés lehetőségét, akik teljes szívükkel felé fordulnak.

\

Az életed bármelyik pillanatában elhívhatnak a Mester szolgálatára, de minthogy a feladat, amit ilyenkor rád bíznak nem mindig esik egybe a vágyaiddal, az elvárásaiddal, előfordul, hogy nem hallod meg a hívást, nem tudatosul benned, hogy a Mester kiválasztott a szolgálatára. Légy mindig készen a szívedben, mert nem tudhatod, hogy melyik nap, melyik órában szólít a Mester.


Fehér Sas

\

Mindaddig, amíg nem tanulunk meg igazán elfogadni mindazt, amit kapunk a társunktól, környezetünktől, mindazoktól akik valami módon szolgálnak bennünket, adni sem fogunk tudni tiszta szívből, önzetlenül.

\

Az elfogadás különösen kifinomult művészet, amelyet minden kapcsolatunkban gyakorolnunk kell.

\

Mindenkivel meg kell találnunk a tökéletes egyensúlyt az adás és elfogadás között. Ez az egyensúly igen hatékony előmozdítója a lelki gyarapodásunknak és a belső összhangunk megteremtésének.

\

Ahhoz, hogy felnőhessünk egymáshoz - a teljes egyesüléshez, ki kell tárnunk magunkat a másokban lakó Isteni felé, hogy befogadjuk, és lélekben megtermékenyüljünk általa.

\

Az igazából tartós otthonok szeretetből, harmóniából, megértésből, őszinteségből, megbecsülésből, gyengédségből és békességből épülnek fel. Ezek az építőanyagok a legegyszerűbb kunyhót is gazdagon berendezett templommá varázsolják, ahol mindenki áldásban részesülhet, ha átlépi a küszöbét.

\

A szeretet és a harmónia sokkal fontosabbak a fizikai környezetnél egy kapcsolatban. Ez az érzés a legszerényebb hajlékot is a fény templomává változtatja.

\

Az elismerés a legnagyobb ajándék, amit szeretteinknek adhatunk.

\

A szívünknek nagy szüksége van valakire, aki elnézi a gyengeségeinket, rossz szokásainkat, szerepeinket, és azt látja bennünk, amivé szeretnénk lenni.

\

Egy családi összejövetel mindig újraegyesülés is, és mint ilyen, lelki természetű esemény.

\

Vállalnunk kell kapcsolataink halálát, ha fejlődni, növekedni, ha továbbélni akarunk.

\

Az egymás iránt érzett szeretet melegénél és fényénél a szívünk szélesre nyílik, hogy utat adjon a Kozmikus Krisztus fényének, és meg is őrizze azt magában.

\

A szeretet csak akkor születhet meg szívünkben, ha őszintén fohászkodunk ezért a segítségért, amely csakis Istentől, a Világlélektől jöhet, többnyire a kedvesünk, a párunk közvetítésével.

\

Szülessen még ma újjá a szívetekben a Jézus Krisztus!

\

A személyiségünknek azok a vonásai, amelyek a szeretet útjába állnak, gyűlölettel nem távolíthatók el magunkból. Csak szeretettel, türelemmel, megértéssel szabadulhatunk meg tőlük.

\

A barátod vagyok, aki ugyan láthatatlan a számodra, de mindig ott van melletted, és kíséri, vigyázza a lépéseidet. Érezd, hogy bármikor hívhatsz, én ott vagyok, hogy segítsek. Csodákat ugyan nem fogok véghezvinni neked, de ÉN VAGYOK A FÉNY benne, amely maga a csoda, amely minden dolog véghezvitelére képes.


Saint Germain

\

Szeretnék azzal a tudattal meghalni, hogy minden tőlem telhetőt megtettem, hogy szeressem Istent.

\

Az igazi szeretet kezdet és vég nélkül való.

\

Minden léleknek komoly próbákat kell kiállnia. Tegyük fel, hogy a Mester egy olyan fontos megbízást ad neked, amely sok más lelket érint, és te a megfelelő próbák híján még nem vagy felkészülve rá. Könnyen lehetséges, hogy ebben az esetben nem tudnád elhordozni ezt az óriási terhet - összeroppannál alatta. Erre csak azért figyelmeztetünk, hogy ezzel is segítsünk abban, hogy bátran, félelem nélkül járhasd a fény útját, és szembenézhess annak minden nehézségével és megpróbáltatásával.


Fehér Sas

\

A lélek minden nemű beavatása a bennünk élő Isten hatásköre.

\

Isten, a szeretet és bölcsesség szelleme az egyetlen, igaz hatalom a mindenségben.

\

A világegyetemben semmi sincs, ami önmagában gonosz lenne... csupán a gondolkodásunk teszi azzá. Mind a szégyen, mind a bűntudat sajátosan emberi tudatállapotok - annak a tudatnak a termékei, amely elhatárolja magát a saját teremtőjétől.

\

Két szerető szívben van Isten egysége és oszthatatlansága.

\

Egészségünkre előbb-utóbb károsan hat, ha nap nap után az ellenkezőjét mondjuk annak, amit érzünk, ha meghajolunk azok előtt, akiket megvetünk, és örvendezünk annak, ami nekünk csak nyomorúságot hozhat. Az idegrendszer nem kitalált mese, hanem szerves része a fizikai testnek. A lélek azonban igazában a kozmosz lakója, a testben csak úgy ül, mint fog a szájban. A rajta elkövetett erőszak egy bizonyos ponton túl visszaüt.

\

Semmit nem lehet megtanítani egy embernek. Csak segíteni benne, hogy rátaláljon önmagán belül.


GALILEO

\

Nincs olyan katasztrófa, amely ne válhatna számodra jótéteménnyé, és nincs olyan jótétemény, amelyből ne válhatna katasztrófa.

\

Pontosan azt kapjuk, amire rászolgáltunk. Találhatunk-e kivetnivalót egy olyan életben, amit magunk teremtettünk magunknak? Hibáztathatunk, felelőssé tehetünk-e érte mást, mint magunkat? Változtathat-e rajta más, mint mi magunk, tetszésünk szerint, bármikor?

\

Ha gyakran menekülsz a lelki harmóniához, előbb-utóbb teljesen megszerzed magadnak.

\

Ha békét akarsz, keresd a változást magadban, ne másokban. Könnyebb a lábadat védeni egy szandállal, mint szőnyeggel borítani az egész világot.

\


- Hogyan nyerhetem el az örök életet?
- Az örök élet most van. Élj a jelenben!
- Dehát a jelenben élek, vagy nem?
- Nem.
- Miért nem?
- Mert még nem dobtad el a múltad.
- Miért kellene eldobnom a múltam? Nem volt abban minden rossz.
- A múltat nem azért kell eldobni, mert rossz, hanem mert halott.

\


A boldogság útszéli szemét,
szedhet eleget, ki lenyújtja kezét,
az érlelő kínt kell megérdemelni.

\

Ha az egyik nap gyönyörű a világ, a másik nap barátságtalan - a különbség én vagyok.

\

Senki sem oldhatja meg a problémáját annak, akinek az a problémája, hogy a problémáit nem akarja megoldani.

\

Csupán egy apró változás ma, és egészen mássá lesz a holnap. Aki rögös úton indul el, megkapja fáradsága jutalmát, ám csak hosszú évek távolában. A választás mindig kockázatos, döntésünk helyességére soha nincsen biztosíték.

\

Bármennyire méltóak és érdemesek is lennénk rá, csak akkor lesz szebb az életünk, ha képesek vagyunk a képzeletünkben kialakítani, és hagyjuk megvalósulni.

\

Nem az a legnagyobb baj, ha rossz dolgok történnek velünk. A legrosszabb az, ha semmi nem történik.

\

A gondtalan élet nem tanít meg semmire. Pedig a lényeg a tanulás; végül csak az számít, mit tanultunk, mennyit fejlődtünk.

\

A szerelemnek és a barátságnak csak egyetlen rokon vonása van, s ez: ha felbomlik, annak oka sohasem a Másik, hanem mindig az Én.

\

Minden nagy ötlet teljesen elragadó és teljesen haszontalan mindaddig, amíg úgy nem döntünk, hogy felhasználjuk.

\

Kereshetünk kifogásokat magunknak, vagy lehetünk egészségesek, lehet részünk szerelemben, hosszú életben, megértésben, kalandban, pénzben, boldogságban. Mi magunk formáljuk az életünket, rajtunk áll, mit választunk. Igazán tanácstalanokká akkor válunk, ha rádöbbenünk: rossz döntés volt, amikor az életünk útját nem a saját fejünk szerint jelöltük ki.

\

Ha a körülmények arra kényszerítenek, hogy lelked nyugalma felkavarodjék, gyorsan húzódj vissza önmagadba, s a szükséges mértéken túl ne jöjj ki a sodrodból.

\

Ha van egy gépezetem és annak néhány fogaskereke nem működvén eddig, egy funkciót nem látott el, ha találok olyan fogaskerekeket, amelyek az eddig állókat is megforgatják, méghozzá a megfelelő fordulatszámon és irányban, csak azért, mert mindeddig tudomásom szerint nem volt ott fogaskerék, nem fogom azokat kidobni, hanem örvendek, hogy jobban működik az egész!

\

Az élet törvénye a bölcsek számára homályos, de mindinkább világossá válik abban a mértékben, melyben követik.

\

Az élet törvény a közönséges emberek számára világos, de mindinkább elhomályosodik abban a mértékben, amelyben követik.

\

Az egész élet másból sem áll, mint olyan formává lett kérdésekből, amelyek magukban hordják a válasz magvát, és válaszokból, amelyek kérdésektől terhesek. Aki mást lát benne, egyszerűen őrült.

\

Aki magát nem a saját múlandóságában, nem a saját személyében és nem a saját testiségében tekinti, az ismeri az élet igazságát.

\

Az ostobák ott rontanak be, ahová angyalok nem merészelnek belépni!

\

A sorsban nincs véletlen! Az ember már megteremtette a maga sorsát, mielőtt az külsőleg utoléri.

\

Az olyan ember számára, aki megértette, hogy baja csak a saját tetteiből származhatik, minden külső szerencsétlenség, ami érheti, semmiség ama nyugalom és szabadság üdvösségéhez képest, amelyet tapasztal.

\

Az embernek úgy kell élnie, amint gondolkodik, mert másként előbb vagy utóbb úgy fog gondolkodni, amint él.

\

Jók és szelídek volnánk, ha nem ingerelnének bennünket. Jámborak volnánk, ha nem lennénk úgy elfoglalva. Türelmes volnék, ha egészséges lennék. Bámulatba ejteném a világot, ha ismernék a nevemet.

\

Ha azt a helyzetet, amelyben vagyunk, nem tudjuk jóvá és szentté tenni, akkor semmiféle helyzetet nem tudunk azzá tenni.

\

Helyzetünk nehézségei azért vannak adva, hogy jóságunkkal és állhatatosságunkkal kiküszöböljük, eltüntessük őket. Helyzetünk komorsága arra való, hogy isteni fénnyel megvilágítsuk. Helyzetünk keserűségei azért vannak, hogy türelmes bizakodással elviselhessük őket. Helyzetünk veszélyei, hogy bátorságunkat bizonyítsuk. Helyzetünk kísértései, hogy hitünkkel legyőzzük őket.

\

Semmi mást nem írnak az emberek javára, mint törekvéseit, és törekvései fel fogják tüntetni igaz értékét.

\

Iparkodjatok megismerni erőiteket. És ha megismeritek, ne attól féljetek, hogy lebecsülitek, hanem inkább attól, hogy túlbecsülitek őket.

\

Az a lélek, akinek nincs lelkivezetője, olyan, mint a tűzhelyről kieső széndarab, ahelyett, hogy mindig erősebben égne, kialszik.

\

Aki tanítómester és vezető nélkül akar lelki életet élni, hasonlít a mezőn magányosan álló, gazdátlan fához. Minél több termés van rajta, annál inkább nekiesnek a vándorok, és nem tudja gyümölcsét megérlelni.

\


Tanulni annyi, mint felismerni, amit régóta tudsz.
Cselekedni: bizonyságot tenni arról, hogy tudod.
Tanítani: emlékeztetni másokat, hogy tudják ők is, ugyanolyan jól.
Valamennyien tanulók, cselekvők, tanítók vagyunk.

\

Nem az a bátor, aki nem fél. A bátorság a félelem felismerését, és cselekvő energiává formálását jelenti. Nincs gyáva ember, csak félelmét fel nem ismerő, meg nem fogalmazó ember létezik.

Nincs gonosz ember, csak félelmében, bűntudatában veszteglő, önmagát meg nem fejtett ember létezik.

\

Mikor leszel már nem testi, hanem szellemi ember? Mikor fogod megérteni a mindenkihez való szeretet boldogságát? Mikor fogod magadat az élet megértése útján megszabadítani a szenvedéstől és az érzéki vágytól anélkül, hogy boldogságodhoz szükséged volna emberekre, akik életükkel vagy halálukkal szolgálnak téged? Mikor fogod megérteni, hogy az igazi üdv a hatalmadban van és nem függ más emberektől?

\

És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle.

\

Az embernek el kell jutnia arra a szintre, amikor így szól: Ebben vagy abban a korban születtem, itt élek. Addig nem vagyok, nem lehetek igazán "ember", amíg alárendelem magam a lehetőségeimnek. A lehetőség ide hozott a földre, a születés kapuján át. De tudatomat ennek a ténynek alárendelni azt jelentené, hogy a Karma rabszolgája lettem. Igazán csak akkor leszek emberré, amikor ráébredek arra, hogy mit követel benső életemtől az egész emberiség fejlődésének szolgálata.


Rudolf Steiner

\

Aki ismeri az embereket, az okos. Aki ismeri önmagát, felvilágosodott. Aki másokat legyőz, az erős. Aki magát győzi le, hatalmas.

\

A siker brutális. Minden formájában az, legyen bár politikai, vallási, művészi vagy üzleti. A sikeresség kíméletlenségből születik.

\

A választás szabadsága, a szabadság tagadása. Választás csak ott van, ahol konfliktus van. A tiszta megpillantás megszabadít a választás örökös fájdalmától.

\

Azokat a problémákat, amelyeket egy bizonyos szintű gondolkodásmód okozott, nem lehet megoldani ugyanolyan szintű gondolkozással.

\

Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. A mának elég a maga baja.

\

Csodálatosan kifinomult agyunk semmiféle magyarázatot nem képes adni a következő kérdésekre:

Miért inkább a gyűlölet, és nem a szeretet,
Miért inkább a mohóság, mint a bőkezűség,
Miért az önös cselekvés, és nem az önátadás?

A tényt ismerjük, de ez csak magyarázatokhoz, elméletekhez vezet, soha nem a megoldáshoz. Megelégszünk a magyarázatokkal, majd az újabb és újabb magyarázatokkal és ezzel mindig elodázzuk a megértés tiszta pillanatát...

\

Nem láthatod valaminek igazán a külsejét, ha nem látod ugyanakkor a belsejét is. A külső nem más, mint a belső, és a belső tulajdonképpen a külső. Az ember ránéz egy hatalmas fára, és arra gondol, vajon ki szemlél kit...

Aztán nincs többé szemlélő...

\

Az ezer mérföldes utazás egyetlen lépéssel kezdődik.

\

Messze többek vagyunk testünknél és személyiségünknél. Lelkünk mindig gyönyörű és szeretetre méltó, külsőnk bárhogy változzék is.

\

Tudnunk kell, mi megy végbe bennünk, hogy rájöhessünk, mit kell föladnunk. Ahelyett, hogy eltitkolnánk fájdalmunkat, maradéktalanul föloldhatjuk azt.

\


Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaidat,
ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteidet,
ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat,
ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemedet, és
ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat.

\

Akinek hite van, mindene van, s akinek hite nincs, annak semmije sincs.

\

Azok vagyunk, amivé saját gondolataink tettek bennünket; ügyelj hát arra, mit gondolsz.

\

Azt tanítod legjobban, amit magadnak kell leginkább megtanulnod.

\

A kötelék, mely igaz családod összefűzi, nem a vér, hanem az egymás élete iránti tisztelet, s a benne lelt öröm. Ritka, hogy egy család tagjai egyazon fedél alatt nevelkedjenek.

\

Nem kél olyan vágy benned, melyhez ne kelne erő is benned valóra váltani. Meglehet, hogy azért meg kell dolgoznod érte.

\

Íme próbája annak, hogy földi küldetésed véget ért-e már: Ha élsz, még nem.

\

Olyan gond nincs, amely ne hozna kezében ajándékokat neked. A gondokat azért keresed, mert szükséged van ajándékaikra.

\

Minden ember, minden apró mozzanat életedbe úgy került, hogy magad vontad oda. Az pedig, hogy most mit kezdesz velük, rajtad áll.

\

Nem létezik akkora probléma, amekkora elől meg ne lehetne futamodni.

\

Élj úgy, hogy soha se szégyelldd, ha a világ megtudja, mit teszel, mit mondasz, még akkor is, ha nem igaz, amit a világ megtudott.

\

Csak az számít valójában tanulásnak, amit a magam módján tanulok, miközben azt teszem, amit tenni akarok.

\

Ne feledd, honnan jöttél, hová tartasz, és miért teremtetted a zűrzavart, melynek közepében ülsz.

\


Mindannyiunknak szabadságában áll azt tenni, amit akarunk.

\

Ha valóban el akarsz tüntetni egy felhőt az életedből, ne keríts a dolgoknak nagy feneket, egyszerűen engedd el magad, és törüld ki a gondolataidból.

\

Senki sem tesz olyat, amit maga is ne akarna. Sem jóság, sem gonoszság nem létezik, csupán az számít, mi az, ami boldoggá vagy boldogtalanná tesz bennünket.

\


Lelkiismereted méri önzésed őszinteségét. Hallgasd figyelmesen.

\

Felelősnek lenni végső fokon azt jelenti, hogy őszintén felelünk azokra a kérdésekre, amelyekre csak mi adhatunk feleletet.

\

Ahelyett, hogy kezelnéd az életedet, el vagy kötelezve, hogy igazad legyen, hogy jól nézzél ki, hogy dominálj és hogy kényelmes légy.

\

Sajátítsd el azt a szokást, hogy képes vagy magad ösztönözni a pozitív lelki beállítottság segítségével ... akaratod szerint. Akkor képes leszel irányítani a gondolkodásodat, képes leszel uralkodni az érzelmeiden és magad fogod meghatározni sorsodat.

\

Akár azt hiszed, hogy képes vagy valamire, akár azt, hogy nem, mindenképpen igazad lesz.

\

Nem lehetsz olyan rossz, hogy azt a benned meglévő jó ne ellensúlyozná.

\

Ha nem tudsz teret adni annak, hogy rossz legyél, nem lesz tered a fejlődésre, hogy jó legyél.

Ha adtál teret a benned lévő "rossz"-nak, hirtelen kaptál teret, amiben tudsz jó lenni.

Le kell szállnod arról a szokásodról, hogy a másikat rongáljad az "építő" kritikáddal. A másik emberben mindig azt veszed észre, ami megvan benned, és te még nem fogadtad el saját magadban.

Amit nem fogadtál el saját magadban, amiért nem vállaltál felelősséget, amit még nem kezeltél saját magadban, ebből kifolyólag téged kezel, te ezt veszed észre a másik emberben, azért kezel téged.

Abban a pillanatban, amikor saját magadért felelősséget vállaltál, és teret adtál magadnak valamire, nem kell, hogy amit saját magadban ki nem állhatsz, azt belevetítsd a másik emberbe, rögtön észrevedd, és ez legyen az, ami közted áll és a között, hogy a másik embert feltétel nélkül szeresd, csodáld és tiszteld.

\


Csak rajtad múlik!

\

Az élményeidért Te vagy a felelős!

\

Valahányszor ebben az életben úgy érezted, hogy nincs kedved betartani egy megegyezést, a megegyezés automatikusan lényegtelennek tűnt.

\

Kezdd el úgy élni az életet, mintha az életed múlna rajta.

\

Aki nem halad, az hátrál.

\

Minden szerencsétlenség magában rejti egy vele egyenértékű vagy annál nagyobb előny csíráját.

Ha az ember rendben van, a világa is rendben lesz.

\

Az erőfeszítés és a munka élvezetté válik, ha pontosan meghatározott, világos célokat tűzöl magad elé.

\

Amit az elme képes kigondolni és hisz benne, azt az ész a pozitív lelki beállítottság segítségével képes megvalósítani.

\

Ha olyan problémával kell szembenézned, amely valamilyen nézeteltérésből fakad, először magaddal kell kezdened.

\

Irányítsd a gondolataid; uralkodj az érzelmeiden; és vedd kézbe a sorsodat.

\

Meg tudod tenni, ha hiszel benne, hogy képes vagy rá!

\

Ha az ember tudja mit akar, könnyebben észreveszi, amikor találkozik vele.

\

Az igaz hit nem a formális imádkozás gépies ismétlésében nyilatkozik meg, hanem olyan cselekedetekben, amelyek az embertársaink iránti szeretetünket és kedvességünket fejezik ki.

\

Az egyik dolog, ami megakadályozza, hogy megragadjuk a MOST-ot: egyfajta félénkség, hogy hallgassunk saját belső sugallatainkra.

\

Elvetsz egy cselekvést és egy szokást aratsz; elvetsz egy szokást és egy jellemet aratsz; elvetsz egy jellemet, és amit aratsz az a sorsod.

\

Értelmedet, figyelmedet azokra a dolgokra összpontosítsd, amiket akarsz, és fordítsd el azoktól a dolgoktól, amelyeket nem akarsz.

\

Az, amit megosztasz másokkal, megsokszorozódik, és amit visszatartasz másoktól, az csökkenni fog. Ezért oszd meg, ami kívánatos és jó, és tartsd vissza azt, ami rossz és nem kívánatos.

\

- "Mit?! Hogy már megint adjak?" - kérdezem megdöbbenve.

- "És ezt kell csinálnom? Mindig adni és adni?"

- "Ó nem" - mondta az angyal, aki átlátott rajtam.

- "Csak addig adj, amíg a Mester nem hagy fel azzal, hogy neked adjon."

\


Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni,
adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet, és
adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.

\

A legbiztosabb módon úgy találod meg a boldogságod, ha energiáidat annak szenteled, hogy valaki mást boldoggá tégy.

\

Az emberek pontosan olyan mértékben boldogok, amilyen mértékben elhatározzák, hogy boldogok lesznek.

\

Nem az a fontos, hogy meglássuk, ami a távol ködébe vész, hanem hogy megcselekedjük, ami most előttünk áll.

\

Ha egyszer döntésre jutottál, és már csak meg kell valósítani, akkor feledkezz meg az eredménnyel kapcsolatban minden felelősségről és szorongásról.

\

Minden nap új életet jelent a bölcs ember számára.

\

A nyomorúság titka, hogy legyen időd azon merengeni, boldog vagy-e vagy sem.

\

Vitát csak egy módon nyerhetsz - ha elkerülöd.

\

A közepes tehetségű ember rendszerint elítéli mindazt, amit nem ér fel ésszel.

\

Akkora vagy, mint amekkorák a gondolataid. Gondolkodj nagyban. Amire gondolsz, az megnő és valósággá válik.

\


Nem az idő kevés, amivel rendelkezünk,
hanem az az idő a sok, amit nem hasznosítunk.

\

Akkor kell a legkeményebben és legkitartóbban dolgozni, amikor a siker a legtávolabbinak tűnik.

\

A legnagyobb kudarc után egy lépéssel ott a siker.

\

Tedd meg ma azt, amit más nem, hogy holnap megtehesd azt, amit más nem engedhet meg magának.

\

A légzés kegye kettős: a friss lég tüdőnkbe fut, s kileheljük ismét. Amaz nyomaszt, frissít emez, az élet ily csudamód vegyes.

\

Amint megértetted, hogy a kudarc mindössze egy kitérő, már a siker útján vagy.

\

Az egyetlen ember, aki érzéseidért felel, te magad vagy.

\


A pesszimista minden kihívásban egy problémát lát.
Az optimista minden problémában egy kihívást lát.

\

A függőség abból az elképzelésből fakad, hogy nem vagyunk teljesek.

\

Egyes egyedül gondolataid okoznak neked fájdalmat. Egyetlen elméden kívüli dolog sem sérthet meg vagy árthat neked semmi módon. Belőled indul ki minden, ami uralkodhat rajtad és elnyomhat. Egyedül te alakítod sorsodat. A világon semminek sincs hatalma arra, hogy beteggé, szomorúvá, gyöngévé vagy elesetté tegyen.

\

Amilyen erősen hisszük, hogy mindig igazunk kell legyen, oly mértékben ássuk alá nyugalmunkat. Amikor folyton a magunk igazát bizonygatjuk, valójában saját boldogtalanságunk mellett törünk pálcát.

\

Ameddig meggyőződésünk, hogy valami vagy valaki másra van szükségünk ahhoz, hogy teljesek legyünk, nem kerülhetünk meghitt viszonyba senkivel.

\

Egyedül gondolatainkat, hiedelmeinket, érzéseinket és viselkedésünket szabályozhatjuk. Föl kell hagynunk a próbálkozással, hogy uralkodjunk mások felett, ha valaha is boldogok akarunk lenni.

\

Nincsenek "jó" és "rossz" helyzetek: valamennyi helyzet egyszerűen alkalom a tanulásra. Tőlünk függ, hogy milyenné tesszük az egyes helyzeteket.

\

Amikor csak a múlthoz ragaszkodsz vagy a jövő miatt aggódsz, a semmibe nézel, s nem létező dolgokat látsz.

\

Amikor a jelenre összpontosítunk, jobban működünk, gondolkodunk és teljesítünk, mint amikor a múltról vagy jövőről alkotott negatív gondolatok vagy képzetek foglalkoztatnak bennünket.

\

Az egyedüli különbséget a lelki béke és konfliktus között az a szemüveg okozza, amelyen keresztül valaki figyeli az eseményeket, és a szemüveg kiválasztása teljes mértékben az illetőn múlik.

\

Ahogy megtanulom elfogadni azokat a dolgokat, amelyeken változtatni amúgy sem tudnék, lelki nyugalmam helyreáll.

\

Ahhoz, hogy ténylegesen megváltozzunk, először el kell fogadnunk magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, fenntartás nélkül.

A változás paradoxona, hogy mindaddig nem változhatunk meg, ameddig nem fogadtuk el magunkat mostani állapotunkban.

\

Adj lehetőséget a dolgoknak, hogy megtörténjenek! Adj lehetőséget a sikernek, hogy bekövetkezzék. Lehetetlen megnyerni a versenyt, ha nincs bátorságod odaállni a rajthoz, lehetetlen bármiben is győznöd, ha nincs bátorságod harcolni. Nincs tragikusabb, mint az olyan ember élete, aki megálmodott valamit, akiben ott él a becsvágy, de aki állandóan csak vágyakozik, reménykedik, és sosem ad lehetőséget az álmának, hogy megvalósuljon. Egy pislogó álmot dajkál, de nem tesz semmit, hogy a parázs lángra lobbanjon.

\


Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek.
Ők az élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és leányai.
Általatok érkeznek, de nem belőletek.
És bár véletek vannak, de nem birtokaitok.
Adhattok nékik szeretetet, de gondolataitokat nem adhatjátok.
Mert nekik saját gondolataik annak.
Testüknek adhattok otthont, de lelküknek nem.
Mert az ő lelkük a holnap házában lakik, ahová ti nem látogathattok el.

\

Szabad akkor leszel valóban, ha napjaid nem gond nélkül valók, sem éjszakáid nem szükség és bánat nélküliek,

Hanem ha mindezek befonják életedet, és te mégis, mezítelenül és kötelékek nélkül fölébük emelkedel.

\

Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.

\


A szél gyűjti össze a felhőket, és a szél oszlatja szét őket.
Az elme kötelékeket teremt, és meg is szabadít tőlük.

\

Soha senkit ne hívj sehova, amíg nem mentél el oda, ahol ő van!

\

A dolgok önmagukban soha nem rosszak, csak a róluk alkotott gondolataidban válnak azokká.

\


Az, amit másban szeretek, én magam vagyok.
Az, amit másban elutasítok, én magam vagyok.

\

Minden megvilágosodott ember keresztülmegy azon a gyermekbetegségen, hogy rögtön az egész emberiséget akarja megváltani, ahelyett, hogy először saját magát váltaná meg!

\

A szenvedés bárhol és bárhogyan felbukkanhat. Aki mindenáron kerülni kívánja, csak azt árulja el, hogy még nem nyert beavatást.

\

Az emberek, akik a mulandóság farsangján összeakadnak egymással, maskarát viselnek, és az álarc alatt sokszor nem ismernek rá saját testvérükre sem. Aki azonban tudja, hogy a legjobb barátja, rokona, szellemének kedves, régóta nélkülözött társa az, akivel egy idegen test rövid időre felöltött jelmezében találkozott, nem törődik a külsőséggel, és csak a lényeget, az ősi valóságot szolgálja a másikban.

\


Cselekedj a természet rendje szerint,
sose erőszakold a dolgokat,
ne keresd a túlzott élvezeteket,
lásd meg a nagyot a kicsinyben,
lásd meg a sokat a kevésben,
a rosszat is jóval viszonozd.

\

Hatalmas energiák szabadulnak fel az emberi életben akkor, amikor nincs eltérés abban, ahogy gondolkodunk, amiben hiszünk, és ahogyan élünk.


J. Krishnamurti

\


Tegnap okos voltam, ezért meg akartam változtatni a világot.
Ma bölcs vagyok, ezért meg akarom változtatni önmagam.

\


Ne csak a viharfelhőket lásd,
de lásd azok napsütötte szeleit is.
Bízzál a Nap győzelmében!

keleti bölcselet

\

Rossz hangulat ellen a leghatásosabb orvosság, ha igazi gondok szakadnak az emberre.

\


Lustasággal még senki sem lett halhatatlan.

\

Voltaképpen akkor kezd mindenki megöregedni, amikor már nem lehet nevelni.

\

"... minden "rossz álom" is jó, ha megértem és követem tanácsát..."

dr. Oláh Andor

\

Mit csinálnál, ha tudnád,
hogy csak egy fél év van hátra
az életedből?

Akkor is azt csinálnád,
amit éppen most?

\

Büszkeséget adni nem lehet, de olyanfajta megértést igen, melyben a másik ember meglátja saját belső erőit, s rátalál saját büszkeség-érzésére.


Charlenetta Waddler

\

Ha az irány helyes,
azt automatikusan megérzed... Alapvetően,
ha töprengened kell egy döntésen, több mint valószínű,
hogy rossz úton vagy.

Stuart Wilde

\

Az akinek van miért élnie, csaknem mindent képes elviselni a "hogyant" illetően.


Nitzse

\

Az ember mindenben makacsul az értelmet keresi.

John Garder Morál

\

A megoldáshoz vezető út felét már megtetted, ha jól határoztad meg a problémádat.


Kotler?

\

Lakein-kérdés:


Hogyan használhatom fel legeredményesebben az időmet,
MOST, ebben a pillanatban?

\


Aki nem tudja, mit akar az életével kezdeni, ki van szolgáltatva mások akaratának, szeszélyének és saját hangulatváltozásainak...


Dr. G. Grossmann

\


"... a tapasztalat nem az, ami történik velünk, hanem az, amit kezdünk a velünk történtekkel. A tapasztalat - képesség az élet eseményeinek kezelésére, nem pedig


maguk az események."


Aldous Huxley

\


Nem a hogyan a fontos, hanem a szándék. A világegyetem gondoskodik a módszerről.

Másképp: A szándék a fontos - a hogyan odarendeződik. Csak semmi görcs, fő a kreativitás.


Bernie Siegel

\


Nincs rosszabb a jellemre nézve, mint a félig befejezett vállalkozások.


Lloyd George

\


Dolgozz keményen

és vágyaid megvalósulnak.

Dolgozz okosan

és a munkád könnyebb lesz.

Donald Weiss

\


A meg nem vizsgált élet nem érdemes arra, hogy éljük.

Szókratész

\


Az egyensúly univerzális alapelv, az élet minden területén megjelenik.

Megtalálása nem könnyű feladat,

de ez az igazi hatékonyság

alfája és omegája.

Stephen R. Covey

\


Megőrizlek téged féltett kincseim között

ÁKOS

\

Ha megkérded magadtól, hogy nem kéne-e már elindulni, bizonyos, hogy már rég el kellett volna.

\

Nem lehet isten igazából élvezetes a lustálkodás, ha nem vagyunk nyakig a tennivalóban.

\

Lusta vagyok. Lusta ember találta fel a kereket és a biciklit is, mert utált gyalogolni és cipekedni.

\

Sokkal többet tudhatsz meg, ha hallgatsz és figyelsz, mintha beszélsz.

\


Mindig találhatsz javítanivalót...!

\

Ha üres az elméd, mindig kész bármire, megnyílik akármi előtt. A kezdő számtalan megoldást talál ott, ahol a szakemberek csak néhányat.


Sunryu Szuzuki-Rosi

\

Ha az embereknek adsz egy halat, egyszer jóllaknak. Ha megtanítod őket halászni, mindig jól fognak lakni.


Hartwig Martin Herbst

\

Aki nem tudja, hogy mit akar elérni, ne csodálkozzon rajta, ha valami mást ér el.


Hartwig Martin Herbst

\


Minden tartós viszony azon az elhatározáson alapul, hogy egymás jó tulajdonságáért hajlandók leszünk elnézni egymás rossz tulajdonságait.


Osváth Ernő

\

Aki harcot vet, az harcot arat
S harcban a szív hideg marad


ÁKOS

\

Ha adunk, győzünk. Ha elveszünk, veszítünk.


Swami B. Srihar

\

... a szinergia (együttműködés) nem más, mint az az igény, hogy a dolgok önmagunk és mások számára is kedvezően alakuljanak.

Bernie S. Siegel

\

Időt és pénzt lehet megtakarítani és sokkal hatékonyabb dolog azon gondolkozni, hogy mi hogyan működik, mint azon, hogy mi miért nem működik.

Hartwig Martin Herbst

\

Az eredményes élet egyik kulcsa, hogy megtanulunk újabb és újabb kihívást jelentő, ám megvalósítható célokat kitűzni.... csak akkor adjuk fel, ha többszöri próbálkozás után valóban be kell látnunk, hogy a jelenlegi körülmények között, jelenlegi felkészültségünk mellett a feladat megoldhatatlan számunkra.

Alexander Oakwood

\

Paradoxon, de aki keveset tud, általában nem akar többet tudni, aki viszont többet tud, még többet akar tudni.

Arnold Benett

\

Ha úgy vesszük az embereket, amilyenek,
akkor rosszabbá tesszük őket.
Ha úgy kezeljük őket, mintha azok
lennének, akiknek kellene lenniök,
akkor segítjük őket azzá válni, amivé
válni képesek

Goethe

\

Szólj, gondolj, tégy jót,
s minden szó, gondolat és tett
tiszta tükörként fog visszamosolyogni rád.

Vörösmarty Mihály

\

Ha bánat dúlja lelkedet,
S szíved sajogva ég,
Ne panaszold el senkinek,
Nehogy gúny tárgya légy.
Mosoly lebegjen ajkadon,
Ha vérzik is szíved,
Ne lásson át a fátyolon
A kíváncsi tömeg!

\

Ha szívedben sok a bánat,
Ne meséld el fűnek, fának!
Mindegy ha fáj, ha vérzik,
Ne meséld el, hisz úgysem értik!

\

Tedd vagy ne tedd, de soha ne próbáld!

Yoda

\

Gyönyörű, ha valaki
Maga előtt célt lát,
S azt meg is valósítja
Tűzön-vízen át.
Ibsen

\

Az otthon nem egy hely, hanem egy érzés.

\

De aminek legnagyobb súlya van az életedben az néhány ember, akit ismertél.

A könyvek, a zene, az megint más. Bármivel gazdagítanak is, csupán eszközök, hogy eljuss az emberekhez.

Jorge Semprun

\

A tökéletes ember üres, mint a falon vágott ablakrés, - mégis tőle kap fényt az egész szoba.

Brelich Angelo ?

\

Csak az eső igaz barátja tud ellenállni a viharnak.

\

A fel nem fogott szavakból
hiába hall meg ezret is,
ezer haszontalan szónál
több egy, ha az lecsendesít


A fel nem fogott versekből
hiába hall meg ezret is,
ezer haszontalan versnél
több egy, ha a az lecsendesít.

Dhammapada 101.

\

Az ember akkor ember, ha az összes választási lehetőség közül a legnehezebbet választja.

Bolyai János

\

Természetük révén az emberek közel állnak egymáshoz, csak szokásaik révén kerülnek egymástól távol.

Konfuciusz

\

A nagy ember megőrzi gyermeki gondolkodásmódját.

Meng-ce

\

Csak áldom a sok rosszat tudót,
én tőlük tanulom a jót.

Katona Klári

\

Bármennyire méltóak és érdemesek is lennénk rá, csak akkor lesz szebb az életünk, ha képesek vagyunk a képzeletünkben kialakítani, és hagyjuk megvalósulni.

\

A tétlenség gyengít, a gyakorlás erősít, a túlterhelés árt!

Sebastian Kneipp

\

Ahol sok a könnyű,
ott sok a nehéz.

Tao Te King 63.

\

Kerülni kell a bűnt, nem pedig lemosni, s közben a vízben dideregni és meghűlni.

Buddha

\

Nem az a legnagyobb baj, ha rossz dolgok történnek velünk. A legrosszabb az, ha semmi nem történik.

\

A gondtalan élet nem tanít meg semmire. Pedig a lényeg a tanulás; végül csak az számít, mit tanultunk, mennyit fejlődtünk.

\

Kereshetünk kifogásokat magunknak, vagy lehetünk egészségesek, lehet részünk szerelemben, hosszú életben, megértésben, kalandban, pénzben, boldogságban. Mi magunk formáljuk az életünket, rajtunk áll, mit választunk. Igazán tanácstalanokká akkor válunk, ha rádöbbenünk: rossz döntés volt, amikor az életünk útját nem a saját fejünk szerint jelöltük ki.

\

Ha az egyik nap gyönyörű a világ, a másik nap barátságtalan - a különbség én vagyok.

\

Ha a körülmények arra kényszerítenek, hogy lelked nyugalma felkavarodjék, gyorsan húzódj vissza önmagadba, s a szükséges mértéken túl ne jöjj ki a sodrodból.

\

Csupán egy apró változás ma, és egészen mássá lesz a holnap.

\

Az erényes ember otthon ül, és erényes gondolatok járnak a fejében, amelyeket azonban sok száz kilométerrel messzebb is meghallani.

taoista mondás

\

A szeretet az az édesanya, aki keblén táplálja fiait, az erényeket, szeretet nélkül ugyanis egyetlen erénynek sem lehet élete. Lehet az embernek erényes cselekedete, de a szeretet érzülete nélkül még sincs benne igazság.

Sienai Szent Katalin levele

I. Lajos, magyar királyhoz

\

Élesek a kések azzal szemben, aki letér az útról, nem lehet sietni akkor, midőn nincs alkalom rá.

Kagemni intelmek,
Egyiptom, Óbirodalom, III. dinasztia

\

Halotti házad: az élet.

Dzsedefhór herceg intelmei,
Egyiptom, Óbirodalom, IV. dinasztia

\

Minden nagy ötlet teljesen elragadó és teljesen haszontalan mindaddig, amíg úgy nem döntünk, hogy felhasználjuk.

\

Élet és üdv az ember számára a szíve... a szív teszi az embert engedelmessé vagy engedetlenné.

Ptahhotep intelmei,
Egyiptom, Óbirodalom, V. dinasztia

\

Hiszen sem a múltat, sem a jövőt el nem veszíthetjük. Hogyan is vehetné el valaki tőlünk azt, ami nem a miénk?

Marcus Aurelius: Elmélkedések

\

Balga az, aki délibábot
Víznek vélve odamegy,
majd ott megállapítja:
"Nincs víz."

Nágárdzsuna: Drágakőfüzér I/55.

\

Mi a halál? Az érzések közvetítette benyomásoknak, az ösztönök izgalmainak, az értelem tévelygéseinek és hozzá még a hitvány test kiszolgálásának megszűnte.

Marcus Aurelius: Elmélkedések

\

Nem kívánhatom az emberektől, hogy igazságosak legyenek. De magamtól megkövetelhetem ezt, akkor is ha minden és mindenki igazságtalan körülöttem. Nincs módom engedményekre magammal szemben.

És mégis, mégis hiszek a csodában.

Márai Sándor: Napló 1943-1944.

\

A szerető átváltozik annak lényegévé, akit szeret.

Ibn Arabi

\

Haszonisten megtermékenyítette a legmélyebb helyeket és megszületett a bűnök tömege.

Húsvét-szigeti teremtés mítosz

\

Töviskoszorúval a fejünkön kell járni, hogy megmondhassuk, mit gondol a mély kút.

Húsvét-szigeti teremtés mítosz

\

Az élet már maga olyan szakadatlan meglepetés.

Hamvas Béla: Karnevál

\

Igen, a magam részéről azt hiszem, hogy amiért bennünket nem szeretnek eléggé, vagy talán: az a hitünk, hogy bennünket nem szeretnek eléggé, sok egyébként megmagyarázhatatlan tettünket érthetővé teszi.

Hamvas Béla: Karnevál

\

Én kérem, minden csepp véremmel tiltakozom az ellen az életberendezkedés ellen, amely abból áll, hogy az ember önmagát, mint a külső világ és a másik ember által ejtett sebet hordozza.

Hamvas Béla: Karnevál

\

Annak, hogy félünk, sokat köszönhetünk. A félelem az utolsó előtti. Az utolsó az üdv.

Hamvas Béla: Karnevál

\

Szeretet nélkül meg kell őrülni.

Hamvas Béla: Karnevál

\

Az elhagyatottság a bűnbe esett ember közérzete.

Hamvas Béla: Karnevál

\

Drámának nevezem különböző létszínvonalak összeütközését nyelvszínvonalon.

Hamvas Béla: Karnevál

\

...sokféle drámai forma van, ilyen, ha valaki sorsvonalából kitör, ilyen, ha ki akar törni, de nem tud és összetörik, ilyen, ha nem akar kitörni, de benne forog és megtörik -.

Hamvas Béla: Karnevál

\

Ha az ember valamit egyedül gondol, bölcsesség. Ha ketten gondoljuk, delírium. A két ember tanúsága, mint az őrület kezdete.

Hamvas Béla: Karnevál

\

A definíció definíciója: precíz nonszensz.

Hamvas Béla: Karnevál

\

Azt hiszem, Isten szocialitása a tapintat. Oly gyengéden érint, hogy észre sem veszed.

Hamvas Béla: Karnevál

\

Csak a szerelem legnagyobb pillanataiban vagyunk fedetlenek.

Hamvas Béla: Karnevál

\

Ne mondd semmiről, hogy elvesztettem, hanem azt, hogy: visszaadtam.

Epiktétosz: Kézikönyvecske

\

Sok vizek el nem olthatnák e szeretetet
a folyóvizek sem boríthatnák ezt el.

Énekek éneke 8, 7

\

Dehogy,
Dehogy, barátom: nem ismered akkor
A szívem: én örökre szoktam adni:
Nem igazán ad, aki visszavesz:
Ha ki több, mint mi, csak így teszi tisztjét,
Ne kövessük: dúsban a hiba is szép.

William Shakespeare:
Athéni Timon - I. felvonás, 2. Szín
Kezdőlap Előre