első fejezet [1]


Jézus nemzetségkönyve (1, 1-17)

(Lk 3, 23-28)

A szöveg (1, 1-17) bevezetésből (1. v.), kifejtésből (2-16. v.) és végkövetkeztetésből vagy visszapillantásból (17. v.) áll.

A cím (1. v.) e részletnek vagy talán az egész Máté evangéliumnak alapvető állítását, illetve tételét tartalmazza. A «Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve» mondatot párhuzamba állíthatjuk a Mk 1,1-el: «Jézus Krisztus, az Isten fia evangéliumának kezdete». Ebben az esetben a geneszisz kifejezés talán tág (eredet) értelemben szerepel, és a márki arkhé (principium; kezdet) helyett áll.[3]

A Jézus tulajdonnév, amelyet a következő elbeszélés szerint az angyal jelöl ki (21. v.), az arám Jeshua (Joshua) kifejezésnek fordítása, illetve átírása, és ezt jelenti: Jahve (Jahu) megszabadít (shua). A 'Krisztus' megnevezés az arám mesiha megfelelője, amely a fölkenés olaja által 'konszekrált' személyt, (a khriein, azaz fölkenni szóból eredően khrisztosz-t) 'fölkentet' jelent. «Jézus a messiás». Ez az evangélium alapvető üzenete, amelyet a szerző bibliai utalásokkal igyekszik megerősíteni: ő «Dávid fia» és «Ábrahám fia». A messiást a királyi messianizmus szövegei alapján is azonosítani lehetett volna, de a szerző meggyőzőbb utat részesít előnyben, és ez a 'nemzetségtábla'.

Jóllehet e bizonyíték történetileg megbízhatatlan, üzenete mégsem veszít teológiai jelentőségéből. A lista tartalmaz ugyan néhány történelmi nevet (vö. 1 Krón 1-3.), mégsem levéltári dokumentum. Önmagában véve befejezetlen, pontatlan és megközelítő jellegű lajstrom. Többek között eltér Lukács névsorától; szemet huny különféle (Jorám és Oziás között három) nevek fölött; a száműzetés utáni időszakot, amely legalább 587 esztendeig tartott, 14 nemzedékkel fedi le; a történelemmel ellentétben azt állítja, hogy Jekoniásnak testvérei voltak; mindegyik csoportnak 14 nevet[4] tulajdonít, jóllehet valójában az első és a harmadik csoportban csak 13 név szerepel; Zorobábelt a dávidi leszármazottak közé sorolja, bár ezt - legalábbis kifejezetten - egyetlen bibliai szöveg sem állítja. Ezért nem hangsúlyozhatjuk túlzottan a lista történelmi vonatkozását, mert csak lényegében felel meg a valóságnak. Ehelyett a szerző által szándékolt jelentésére kell figyelnünk. [5]

Máté listájának, miként valamennyi bibliai nemzetségtáblának, látszólag az a célja, hogy 'felvilágosítást' adjon a messiás őseiről. Méltósága (1, 18-25) ellenére közönséges családba születik, nemzetségtáblával és rokonsággal rendelkezik. Olyan ember, mint a többi: ő is alárendelődik az emberi lét állapotának és korlátozottságának. Az evangélista azonban ennél többet is akar mondani. Jézus Mária fia, de ő a dávidi sarjadék is. A felsorolásban egymást követő különféle nevek azok a láncszemek, amelyek összekötik Isai fiát (2 Sám 16, 1-22) «József fiával» (Mt 1,21), azaz Dávidot a messiással. Ez a bizonyíték a bibliai nyelvezetben és a sémita világban, amelyben a 'nemzés' a jogok áthagyományozásának természetes módja (vö. a Teremtés könyvének nemzetségtábláival, amelyek Ábrahámot Ádámmal 'kapcsolják össze'), még abban az esetben is megdönthetetlen érv, ha külsődleges és fiktív adatokra támaszkodik. A Dáviddal való 'összekapcsolás' nem közvetlenül, hanem József útján történik, aki egyszerű emberként Jézus törvényes atyja. Ha feltételezzük, hogy Mária királyi családból származott, ez sem változtat a lényegen. Jézus nem azért dávidi leszármazott, mert dinasztikus vér folyik ereiben, hanem mert hivatalosan «Izrael messiásává» választatott, azaz «Dávid fiává» tétetett. Isten benne valósította meg azt, amit a próféták és a zsoltárosok a jövendő számára ígértek: Júda királyának eszményi leszármazottját. A «Dávid fia» vagy egyszerűen a «Dávid» messiási cím, amely nem igényli a királyi családtól való leszármazási viszonyt. Ebben az öröklődésben nem a hús és a vér számít (Jn 1,13), hanem az ígéret és ennek valóra válása. Isten nem valamiféle dinasztiával kötelezte el magát, hanem kizárólag saját szavával. Dávid csupán a királyság mintája, amely Istent az Izraelnek tett ígéreteiben 'inspirálta'. Az eljövendő szabadító a dávidi monarchia eszményi alakjaként jön el, nagyobb uralkodó lesz, mint mindazok, akiket Izrael történelmi emlékezete őriz; uralmát kiterjeszti a föld egyik határától a másikig (vö. Zsolt 2; 110), azaz egyetemes királyként jelenik meg.

A nemzetségtáblával Máté azt akarta 'bizonyítani' vagy (amennyiben a nemzetségtábla inkább irodalmi eszköz, és nem családi dokumentum) szemléletesen kinyilvánítani, hogy a dávidi ígéretek szabad isteni választás alapján és nem örökösödési jogon József fiában váltak valóra, és ezért ez a fiú a messiás, akire vártak, és Izrael királya. Nagyon sok dávidi leszármazott élt az ezerévnyi történelem folyamán, de e természetes rokonság alapján egyik sem jutott el a messiási rangra. Pál szerint Ábrahám minden hívőnek atyja, anélkül azonban, hogy ezek fajilag tőle származnának (Róm 4,16). Mind az egyik, mind a másik esetben az isteni hívás számít, és nem a testi hovatartozás.

A nemzetségi lista Jézust nemcsak «Dávid fiaként» mutatja be, hanem «Ábrahám fiaként» is, vagyis azoknak az áldásoknak örököseként, amelyeknek ő a letéteményese.[6]

A messiási horizont kitágul és eléri végső határait, mert Isten Ábrahámmal «valamennyi nép» (Ter 12,3) üdvösségét összekapcsolta. Úgy rendeltetett, hogy a messiásban, Ábrahám fiában az egész emberiség elnyerje az ígéretet. Nem véletlen, hogy a listán Izrael nagy nőalakjai - Sára, Rebekka és Ráhel - helyébe a pogányság képviselői lépnek. Ráháb és (talán) Támár kánaánita, Ruth moabita volt, Betsábé pedig egy hettita felesége. Származásukat és (valamiképpen bűnös) magatartásukat a kései zsidóság már nem emlegette, de ez nem azt jelenti, hogy el is feledte. A lajstromon való szereplésük bizonyára Jézus missziójára utal, aki arra hivatott, hogy megszabadítsa a népet bűneitől (21. v.). Ő nemcsak Izrael és a nemzetek messiása, hanem megváltójuk is, aki az Ószövetség igaz embereihez és minden bűnöshöz küldetett, bárhonnan származnak is ezek: [7] ő az egész bibliai és Biblián kívüli emberi történelemnek konvergenciapontja. Az őt megelőző valamennyi névnek csak általa van létjogosultsága, és csupán azért merülnek fel, hogy kiemeljék méltóságát és missziójának jelentőségét. Valójában ő nyitja meg és ő zárja le a lajstromot. A többiek valamennyien nem annyira ősei, mint inkább kapcsolatteremtő pontok, akiken keresztül az emberek találkozhatnak vele, a történelem kulcsával. A horizont így kiszélesedik, átfog minden népet, izraelitákat és pogányokat, hogy azután egyetlen személyre szűküljön: Krisztusra, a felsorolás első és egyben utolsó tagjára. A nevek sorát ő nyitja meg és ő zárja be. Ezt a határozott tanítást a számok játéka megerősíti és elmélyíti. Nagyon valószínű, hogy a listának az egyenként tizennégy nevet tartalmazó három csoportra tagolása, amely ellene mond a Lk 3, 23-28-nak és feleslegesnek látszik, valamiféle tanítási szándékot tükröz. Az evangélista talán a tizennégyes számot, a Dávid nevét alkotó betűk összegét[8] akarja kiemelni, de még valószínűbb, hogy a kiváltképpen szent számot, a hármast, és a hetest hangsúlyozza, amely a teljességet és a tökéletességet jelképezi. A hárommal 'szorzott' (kétszer hét) tizennégy lefedi és összefoglalja a messiási előkészület történelmének egészét. E történelem nem véletlenszerűen alakult, hanem pontos isteni terv, illetve előrerendelés alapján, amely Krisztusban vált teljessé. A hatszor ismételt hetes szám és az igei alakjában (egennészen) szereplő 'nemzés' szó, amely minden egyes versben háromszor fordul elő, egyben a Teremtés könyvének elbeszélésére, az emberi történelemnek első hetére is utal.

Az evangélista szemmel láthatóan azt akarja sugallni, hogy Jézussal e történelem új mederbe terelődve előlről kezdődik. «Az atyák nemzedékei valamiképpen tökéletlenek, a hatos számon belül maradnak. Krisztus születése azonban a legtökéletesebb esemény, amely a hetes szám teljességéhez tartozik». [9]

A nemzetségtábla a bibliai és a Biblián kívüli történelemnek szintézise, amely arra rendeltetett, hogy Krisztussal fejeződjék be. Ábrahám, Dávid, Ráháb és Ruth fiaként Jézus a messiás, illetve Izrael és a népek üdvössége.

Mindenesetre az egyenként tizennégy nemzedéket tartalmazó három csoportra tagolt lista arról a bibliai és a Biblián kívüli irodalomban fellelhető törekvésről árulkodik,[10] amely a történelmet, illetve a messiásba torkolló üdvtörténetet oly módon osztja korszakokra, hogy a messiás eljövetele egy «nagy gonddal megrajzolt terv» végcélját jelezze.[11] Ebben az esetben a számok is az Írások beteljesedését igazolják.

A 16. vers rendellenességet mutat a leszármazási sorban. Jézust «nem József nemzette», mint ahogy ezt várnánk, hanem Máriától, József jegyesétől született. Ő az ötödik nő, akit Jézus családfája megemlít. Valószínűleg kapcsolatba hozható azokkal, akik megelőzik őt a listán. Valamennyi női alak váratlanul jelenik meg a messiás őseit tartalmazó lajstromon, és mindannyian 'érdemtelenül' működnek együtt az isteni tervvel, azaz a dávidi vonal folyamatosságának biztosításában. Ez igazolja és védi annak az isteni kezdeményezésnek szabadságát és ingyenes voltát, amely egészen sajátos módon nyilvánul meg Máriában, akiben a messiási anyaság kizárólagosan isteni ajándék[12][13]


A Józsefnek szóló hírüladás(1, 18-25)

Az 1, 18-25-ig terjedő perikopa címe: Jézus foganása a Szentlélek erejében. A szerző azonban főként azon fáradozik, hogy a foganással együtt vagy ennek közvetítésével az üdvözítő egyedülálló hivatására és missziójára hívja fel a figyelmet.

Úgy látszik, mintha a figyelem a születés módjára irányulna, valójában azonban az Immánuelen és feladatain van a hangsúly. Lehetséges, hogy a foganás is része a hírüladásnak, de valószínűbb, hogy a Krisztus személyének magasztalását szolgálja.

A kép irodalmi szempontból azokhoz a Bibliában fellelhető hírüladásokhoz áll közel, amelyek arra szolgálnak, hogy felhívják a figyelmet, különleges személyek milyen kapcsolatban állnak az üdvtörténelemmel: vö. Izsák (Ter 17, 1-20; 18, 1-15) és Izmael születése (Ter 16, 7-13), Mózes meghívása (Kiv 3, 2 - 4, 17), Gedeon (Bír 6, 12-24) és Sámson (Bír 13, 3-22) küldetése, és ugyanígy a Keresztelő, illetve Lukácsnál (1, 5-38) Jézus missziója.

A sztereotip jellegű séma elemei: a szereplők bemutatása, valamiféle égi küldött megjelenése, a hírüladás, az ellenvetés, a megvilágosító válasz, a jel és az angyal eltűnése.[14] Irodalmi eszközről van szó, amely elsősorban nem az 'esemény' történeti részleteit, hanem teológiai jelentőségét akarja nyilvánvalóvá tenni. A realisztikus elbeszélésben a leírás részletei valós adatokat tükröznek, a tanító jellegű irodalmi alkotásban azonban jelentéshordozó szerepet töltenek be. Ahhoz, hogy ezek értelmezésében eligazodhassunk, a fő gondolatot kell szem előtt tartanunk, illetve azt a témát, amely a szerzőt foglalkoztatta, mert ez segít bennünket abban, hogy megérthessük állításainak jelentését.

A részlet középpontja az Iz 7,14 szövege. A szerző azt akarja bemutatni, hogy ez az orákulum hogyan vált valóra Krisztusban. A 'tudósításoknak', amelyekkel él (József élményeinek), önmagukban véve nincs nagy jelentőségük és talán hitelességük is csekély, mint ahogy az előző képben az adatszolgáltatás szempontjából a nemzetségtábla sem volt túlzottan értékes. A 'történet' ebben az esetben a teológia vagy inkább a prófécia szolgálatában áll. A Teremtés könyve szerzőjének szándékában az 1-11-ig terjedő fejezetek 'elbeszélései', amelyeket a környező kultúrákból és saját képzeletvilágából merített, azt a célt szolgálják, hogy lefedjék a kezdetek hosszú és homályba boruló időszakát. Talán valami ehhez hasonló dologgal kell számolnunk a Mt 1, 18-25-ben József 'élményeivel' és Jézus fogantatásával kapcsolatban is.[15]

Minthogy a tények és körülményeik homályosan és személytelen módon kerülnek bemutatásra, ha túlzottan ezeket hangsúlyozzuk, félő, hogy a lényegi mondanivaló felett is átsiklunk. Ahhoz, hogy megragadhassuk az evangélista szándékát, le kell mondanunk arról, hogy megismerjük József valódi tapasztalatát. Az ő életének titka marad, hogy milyen mértékben ismerte fia misztériumát, mert az az ismeret, amelyet az evangélista tulajdonít neki, a messiás bemutatásának teljessé tételére szolgál. József valóságos személy, az evangélista azonban nem életének eseményeit akarja felidézni (azaz nem életrajzot ír), hanem a szent családban betöltött missziójára kíván emlékeztetni. József nem valamiféle 'látnok', hanem igaz ember, aki elsősorban nem a csodás álmok, hanem az egyedülálló hivatás ajándékát kapta meg. A jelenés az evangélista és a hívők számára az isteni kinyilatkoztatás jelentésével rendelkezik, mint ahogyan az ősi pátriárkák történelmében is ezt jelentették az 'angyali jelenések'. Az álom a tűzhöz és a felhőhöz hasonlóan szimbolikus elem, amely Isten jelenvalóságát akarja határozottan hangsúlyozni. Az a szerep és küldetés tehát, amelyet a dávidi leszármazottnak az isteni tervben be kell töltenie, olyan döntésnek eredménye, amely felülről érkezett.

Máté 'elbeszélésének' szövege szerint a foganás a házasság jogi megerősítése és az egybeköltözés közötti időszakban történt, mely utóbbi általában egy évvel később következett be. Ebben az időszakban az asszony rejtve maradt a férj számára egészen az esküvő napjáig. A szerző azonban szemet huny e részlet felett.

József 'krízisének' olyan szerepe van, mint az 'ellenvetésnek' a hírüladásban. Mária azért esett zavarba, mert nem értette, mit jelent a neki szóló üdvözlet (Lk 1,29). József azért bizonytalankodik, mert nem tudja magyarázni, mi történt jegyesével. Mária felvilágosítást kérhet az angyaltól, de József nem tud kihez fordulni. Ezért úgy dönt, hogy félreáll, közben azonban várja, hogy jöjjön valaki és szabadítsa meg aggodalmaitól. Az a kérdés, hogy vajon Józsefnek tudomása volt-e fiának származása felől, vagy hogy milyen természetűek voltak esetleges lelki konfliktusai, felesleges, mert az elbeszélés nem élményt vagy reális epizódot mutat be, hanem üdvtörténeti pillanatokat és magatartásformákat jelenít meg.

A szerzőnek igazolnia kell a 16. vers állítását («jegyese volt Mária, akitől Jézus született»), amely az ősegyházban elterjedt nézetet fogalmaz meg (szűzi fogantatás). Nem akar kétségeket hagyni ezzel kapcsolatban, és rögtön a Szentlélek közreműködésére hivatkozik (18. v.). Azt a szerepet, amelyet az evangélista Józsefnek szándékozik tulajdonítani, az «igaz» (dikaiosz: 19. v.) megnevezés foglalja össze. A Mária életében való jelenlétét és feladatait, bármilyen feladatok legyenek is ezek, igaz volta szabja meg. A Biblia a jámbor, az istenfélő és a szent embert nevezi 'igaznak'. A zsoltárokban gyakorta találkozunk az igaz ember fohászaival és siralmaival. Az igaz a hívő szinonimája, vagyis olyan embert jelöl, aki Isten jelenlétét még a történelem legérthetetlenebb eseményeiben is fel tudja fedezni. 'Igaz volta' készteti Józsefet arra, hogy ne ítélje el Máriát és ne szegje meg a törvényt.[16] Alapjában véve ez közbülső megoldás, de az elbeszélés (szinte példázat jellegű) műfaja elviseli az ilyesfajta 'kompromisszumokat'. József krízisét az váltja ki, hogy életébe titokzatos módon belép az Isten, és ezért e krízist újabb isteni beavatkozásnak kell feloldania (20. v.). A krisztológiai (és mariológiai) meghirdetés, amelynek megtételére a szerző készül, nem valamiféle emberi reflexió vagy töprengés gyümölcse, hanem isteni üzenet és előterjesztés; másként fogalmazva: kinyilatkoztatás. Újra elhangzik, hogy a 'fogantatás' a Szentlélek erejében történik, majd a félreértések elkerülése végett az angyal az Iz 7,14-ben álló próféciára hivatkozik, éspedig a görög szöveg alapján, amely a héber almah (fiatal lány) kifejezést a parthenosz (szűz) szóval fordítja. Az állítás szemmel láthatóan nem enged meg fenntartásokat. Megkérdezhetjük azonban, hogy vajon nem az Iz 7,14-től való függőség vezérelte-e a tények meghatározott módon való rekonstrukcióját. Olykor a szentírás-magyarázók (és gyakrabban a teológusok) azok, akik erőszakot vesznek a szövegen, de a szent íróknál is megtörténik, hogy időnként módosítják vagy átrendezik a tényeket.

Kérdés, hogy a Mt 1, 18-25 esetében történeti igazságról van-e szó, amelyet az Írás világít meg, vagy arról, hogy valamiféle bibliai tétel (a szülő szűz: Iz 7,14) vezérelte és szabta meg a történelem 'rekonstrukcióját'. Az elbeszélés hangneme és sajátos nyelvezete nem ad segítséget a meggyőző válasz megtalálásához. A 'Szentlélek erejében foganás' kifejezés azok közé a nem szabatos nyelvi formák közé tartozik, amelyeknek sosem könnyű megragadni konkrét jelentését. A Gal 4,29-ben Pál azt állítja, hogy Izsák a Lélek és nem a test szerint született. Mindazonáltal lehetséges, hogy a Mt 1, 18-25 szerzője a krisztológiai üzeneten túl mariológiai hírüladásra is gondolt. Ebben az esetben azok az adatok, amelyeket Jézus anyjáról közöl, üzenetének részét alkotják. Ám még ebben a feltételezésben is kérdés, hogy isteni üzenetet tolmácsol-e, vagy pedig saját Mária-tiszteletét nyilvánítja ki, amely még kiemelkedőbb lesz majd a kissé későbbi szerzőknél (Jakab evangéliuma). Bizonyos, hogy a hagyományos tétel, amely a 'nyilvánvaló értelem' igényével lép fel, megőrzi teljes súlyát,[17] de nem tudja eloszlatni azokat a fenntartásokat, amelyekre a szöveg lehetőséget ad.[18]

Józsefnek jelenléte Jézus családjában igazolt jelenlét (20-21. és 24-25. v.). Annak ellenére, hogy a gyermek titokzatos módon fogant, mégis az ő fia lesz. Ezért neki kell a gyermeknek nevet adnia, ami annak elismerése, hogy ő a törvény előtti atya. Atyasága által ő kapcsolja a gyermeket a dávidi házhoz. Az angyal nem véletlenül nevezi őt «Dávid fiának» (20. v.). Ez az eljárás hasonlít valamiféle jogi fikcióhoz, és ez Jézus messiási voltának 'igazolására' szolgál, amely nem rendelődik alá semmiféle emberi köteléknek, hanem kizárólag csak az isteni hívásnak.

Feltehetően nem a Dávid házához tartozás az a legfontosabb jellemző, amelyet a szerző az angyali vagy az isteni közbelépés által hangsúlyozni akar. Jézus elsősorban a szabadító. E nevet Jahve azért jelölte ki számára, hogy emlékeztessen az általa érkező üdvözítő misszióra. Máté a Zsolt 130,8-at («ő szabadítja meg népét bűneiből») alkalmazza Jézusra, és ezzel elővételezi azt, amit majd ő maga mond az utolsó vacsorán: «ez az én vérem, amely kiontatik a bűnök bocsánatára» (Mt 26,28). A legfontosabb misszió, amelynek végrehajtására Jézus hivatott: Isten országának beiktatása (Mt 4,17). Ez az ország szükségszerűen az igazságosság, a béke és a szentség birodalma, és így elkerülhetetlenül harcban áll a rosszal, illetve mindenféle bűnnel.

A hírüladási sémában az angyal jellel oszlatja el párbeszédbeli partnerének kételyeit. Ebben az esetben szentírási orákulumra (22-23. v.), azaz Jahve szavára hivatkozik, amely az üdvtörténelemben fellelhető rendkívüli események vagy hírüladások kiváltképpeni megerősítője.

Jézus hivatása és missziója, s ha úgy tetszik, csodálatos fogantatása, önmagában véve nem bizonyítható. Megérteni és elfogadni csak Isten szavának fényében lehetséges. A misztériumhoz való ragaszkodás tehát hit-aktust feltételez, és nem történeti kutatást (mint ahogyan ezt az ellenfelek vagy később az apokrif iratok szerzői gondolják).

Az Iz 7,14 szövege elsősorban nem a hivatkozás bizonyító jellegéről, hanem a szerző apologetikus szándékáról árulkodik, mert nem valódi és sajátos értelemben vett bizonyítékról van szó, hanem ebben az esetben is elmélyedő bibliai megfontolásról. Az idézet főként a Mt 1, 18-25 krisztológiai meghirdetését teszi gazdagabbá, amelyre a szerző figyelme irányul. Jézus Dávid és Ábrahám fia (1,1), de mindenekelőtt az Immánuel (Imma'nuel), azaz a 'velünk levő Isten'. A próféta számára valamilyen rendkívüli személyiségről van szó, akire a következő orákulumokban is rávilágít (9, 1-6; 14, 1-9), de az evangéliumban, amely Isten országának érkezését hirdeti, az Immánuel Jahvénak a történelemben való tevékeny jelenlétét foglalja össze (a megtestesülésre utal). Ez azt jelenti, hogy Jézusban az isteni valóság az emberi szintű megnyilvánulás teljességét éri el. Az evangélista nemcsak utal az izajási szövegre, hanem a prófétai idézet eredetét és jelentőségét hangsúlyozandó azt is hozzáteszi (csak ebben az esetben és a 2,5-ben), hogy az 'Úr' (apo küriou) 'mondásáról' (hréthen) van szó. Jézus a Szentlélek által fogant, és a Lélek erejébe öltözött létének első pillanatától fogva. Ezért ő az Immánuel, azaz - magyarázza maga Máté - «a velünk levő Isten». Később egyenesen az Isten «fia» (2,15) [19] megnevezést kapja. Mária szüzességének is elsősorban krisztológiai funkciója van. Az Ószövetség meddő asszonyainak vonalában elhelyezkedve ő is jel, aki rávilágít az üdvtervet kibontakoztató isteni tevékenységre. Mária szűz, mert anya, és mert egyedülálló erejével együttműködik Istennel a 'fiú' megtestesülésében. Sára nyomában jár, aki a «Lélek szerint szülte» meg (Gal 4, 22-29) az ígéret gyermekét.

A befejezés (24-25. v.) a 'hírüladási séma' kötelező jellegű záradéka. József úgy dönt, hogy Máriával lakik, de nem él vele együtt. A befejező mondat - «nem ismerte meg addig, amíg (heosz hou) világra nem hozta fiát» - mindig megosztotta az exegétákat. Az a nehézség, amelyet e mondat a mariológia számára teremt, abból a tényből is fakad, hogy egyes kéziratok elhagyták a «nem ismerte meg addig, amíg» részletet.

Akik jobban kötődnek a szöveghez és a mátéi szövegösszefüggéshez, amelyet a történeti leírás jellegével ruháznak fel, másként értelmezik e mondatot, mint azok, akik jobban ügyelnek a bibliai nyelvezetre. Az előbbiek szerint Mária szűzi állapota megőrződött a szülés után is,[20] az utóbbiak szerint a szöveg ezt sem nem állítja, sem nem tagadja.[21] Az új fordítási kísérletek sem oldják meg a problémát.[22]

Ha azonban az evangélistát nem életrajzi, hanem teológiai kérdések foglalkoztatják, talán felesleges dolog tőle kérni a választ olyan problémákra, amelyeknek megoldására egyáltalán nem is gondolt.


[1] A bibliográfiát a gyermekkor evangéliumainak 'bevezetőiben' tüntetjük fel (vö. Előszó 1. jegyz.). Különösen is említésre méltók a következő művek: E. Pascual Calvo, La Genealogía de Jesús según san Mateo, in EstBibl 23 (1964), 109-149.; X. Léon-Dufour, Livre de la genèse de Jésus Christ, in Études d'Évangile, Paris, 1965.; 47-63. o.; olasz fordításban: in RivBibl 13 (1965), 223-238.; M. D. Johnson, The Purpose of the Biblical Genealogies with Special Reference to the Setting of the Genealogies of Jesus, Cambridge, 1969.; A Voegtle, Die Genealogie Mt 1, 2-16 und die matthäische Kindheitsgeschichte, in Das Evangelium und die Evangelien, Düsseldorf, 1971., 57-102. o.; A. Salas, La infancia de Jesús (Mt 1-2): Historia o teologia?, Madrid, 1976.

[2] A jelenlegi szöveg rendelkezik a legjobb kéziratos dokumentációval (ld. Vatikáni és Sinai Kódex), és a szentírásmagyarázók általában ezt részesítik előnyben. Létezik azonban két más változat is, amelyeket kevesebb tanú erősít meg: «... nemzette Józsefet, akinek jegyeseként szűz Mária szülte a Krisztusnak nevezett Jézust (Koridethi Kódex és néhány antik változat); «és József, akinek szűz Mária jegyese volt, nemzette Jézust» (szír-sinai olvasat). Lehetséges, hogy az elsőt az sugallta, hogy minden félreértést eloszlasson a szűzi fogantatással kapcsolatban; a második is gondol erre, de számot vet az előző formulával is. A részletesebb elemzéshez ld.: R. E. Brown, i. m. 65-69. o.

[3] A tétel megpróbálja összekapcsolni az 1-2. fejezetet az evangélium szövegével, vagy legalábbis a 3,1-től a 4,16-ig terjedő részlettel. Ez így alkotná Máté evangéliumának első részét; amely Jézus gyermekkorát, a keresztséget (3, 13-17) és a kísértéseket (4, 1-11) mutatja be. «Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni» (4,17). Mindaz, ami ezt megelőzi, felkészülés a prófétai szolgálatra (vö. L. Sabourin, Il Vangelo di Matteo, Marino, 1975., 183-254. o.). Lehetséges, hogy az 1-2. fejezet a Mt 3-28. szerkesztőjének keze nyomáról árulkodik, de önálló forrása és jellege van. Az evangélium e két fejezet nélkül sem veszítené el logikáját. Ezért ha az első versben szereplő 'geneszisz' kifejezést származással fordítanánk, ez problematikussá tenné a fejezet további részeinek, főként az 1,18-nak fordítását (ahol e kifejezés minden bizonnyal 'születést' jelent).

[4] R. E. Brown (i. m. 94-98. o.) feltárja Máténak e hiányosságait, ugyanakkor egy jóindulatú kérdés kapcsán kicsinyíti is ezeket. «Tudott-e Máté számolni?» A válasz nyilvánvalóan pozitív, és ezért a listában fölfedezhető 'következetlenségek' okát is valami másban kell keresnünk.

[5] A Krónikák, Ezdrás és Nehemiás könyvei bővelkednek «nemzetségtáblákban», de ilyeneket másutt is megtalálhatunk: vö. Rut 1, 2-4; Jud 8,1, hogy a Teremtés könyvéről ne is beszéljünk (2, 4a; 5,1; 6,9; 11,10; 11,27). Nehemiás elmeséli, hogy megtalált egy származási jegyzéket (7,5), s hogy egyesek «keresték a bejegyzésüket a nemzetségkönyvben, de nem találták» (Neh 7,64; Ezd 2,62; 8,1). Ez éppenséggel megerősíthetné Máté listájának történetiségét, de nem oldja meg a fentebb említett nehézségeket. E. Galbiati világosan kiemeli a Teremtés könyvében és általában a Bibliában található nemzetségtáblák jogi és teológiai jelentőségét (Alle soglie della storia, in Secoli sul mondo, V. fej. 93-99. o.). Vö. X. Léon-Dufour, i. m. 51-55. o. M. D. Johnson szerint Máté nemzetségtáblája irodalmi műfaj. Midrásnak nevezhető, amely látszólag tényeket katalogizál, valójában azonban csak a történelem eszkatologikus irányulását jelzi.

[6] «Jóllehet ő az utolsó Ábrahám családjából, ő az az ivadék, aki magával hozza a távoli ősének tett ígéreteket. Ezért ő a valódi Izrael, az egyetlen, aki felé Isten megkülönböztetett szeretettel fordult» (O. da Spinetoli, i. m. 55. o.).

[7] Vö. S. J. d. A., La prostituée aïeule du Christ (Mt 1,5), in VSp 379. (1952), 471-477.; R. Bloch, Juda engendra Pharés et Zara de Thamar, in Mél Robert, Paris, 1957., 381-389. o.; K. H. Schelkle, Die Frauen im Stammbaum Jesu, in BiKi 18 (1963), 113-115. «Krisztus e származási vonal végén helyezkedik el, és utolsó láncszemként az ember minden gyengeségét magára veszi» (J. Riedi, Die Vorgeschichte Jesu, Stuttgart, 1967., 20. o.; vö. az olasz fordítással: I primi avvenimenti di Gesù, Cittadella Editrice, 1971.

[8] A zsidó ember az ábécé betűit számok jelölésére is használja. A Dávid nevében szereplő három mássalhangzó - D V D (D 4, V 6) - összege így tizennégy. Sok olyan szerző akad, aki elfogadja Dávid nevének ezt a matematikai fordítását (vö. Introduzione ai vangeli dell'infanzia, i. m., 30. o. 55. jegyz.; A. Voegtle, id. cikk, 36. o. 133. jegyz.). Ennek ellenére Léon Dufour megjegyzi, hogy a «feltevés alaptalan, mert e számításnak Izraelben nincs szilárd hagyománya, és abban sem vagyunk biztosak, hogy Dávidot helyesen a d w d vagy a d w j d betűkkel kell-e írni; nem is beszélve arról, hogy Ábrahám nevét Máté legalább olyan fontosnak tartja, mint Dávidét» (Libro della genesi di Gesù Cristo, in RivBibl 13 [1964], 230.).

[9] E. P. Calvo, La Genealogia de Jesús según san Mateo, i. m. 149. o. Vö. Léon-Dufour, i. m., 60-61. o. «Midőn véget ér a hatszor hét nemzedék felsorolása, Krisztus a hetedik sorozat kezdetével ünnepélyesen beiktatja az idők teljességét» (J. Henschen, in Dictionnaire encyclopédique de la Bible, Paris, 1960., col. 727.). A nevek «összekapcsolt hármas csoportokkal hétdinasztás sorozatot alkotnak (7 + 7; 7 + 7; 7 + 7 6, és ehhez járul még 1). Az atyák tehát az üdvtörténet első hetét foglalják össze, Krisztus pedig a hetedik nemzedék fejeként a végső idők elején helyezkedik el» (vö. Introduzione ai vangeli dell'infanzia, i. m. 57. o.). Máté a maga módján ugyanazt fejezi ki, mint amit Pál az «idők teljességének» (Gal 4,4) nevez.

[10] Az 1 Krón 5, 27-41-ben (vö. 5, 1-15) a papok névsora Árontól a száműzetés időszakáig ugyanilyen részekre tagolódik. A Kiv 12,2-höz kapcsolódó Rabbah Midrás XV, 26 az Ábrahámtól Salamonig terjedő időt 15 nemzedékre osztja, és ugyanígy tagolja a Salamontól a Szedekiásig terjedő időszakot is. A Dán 9, 24-27 szerint a babiloni fogságtól a messiásig 70 évhétnek kell eltelnie. A Hénoch 93, 1-10 és 91, 12-17-ben a világtörténelem 20 (év)hétre oszlik, a Baruch 53-74-ben pedig 12 korszakra. Olyan felosztásokról és névsorokról van szó, amelyek nem egyeznek, de mindig ugyanarról a teológiai történelemfelfogásról vagy szemléletről árulkodnak.

[11] R. E. Brown, i. m., 94. o.

[12] Vö. F. Schnider, Die Frauen im Stammbaum Jesu nach Matthäus. Strukturale Beobachtungen zu Mt 1, 1-17, in BZ 23 (1979), 187-196.; R. E. Brown, i. m., 82-84. o.

[13] Vö. X. Léon-Dufour, L'annonce à Joseph, in Études d'Évangile, Paris, 1965. 65-81. o.; W. Trilling, Jesus der Messias und Davidssohn (Mt 1, 18-25), in Christusverkündigung in den synoptischen Evangelien, München, 1969., 13-39. o.; T. Stramare, Giuseppe «Uomo Giusto», in Mt 1, 18-25, in RivBibl 21 (1973), 287-300. o.; ugyanő, Son of Joseph from Nazareth: Problems concerning Jesus' Infancy, CahJosèph 26 (1978), 31-71.; R. E. Brown, i. m., 115-210. o. és 702-726. o.; H. Giesen, Christliches Handeln. Eine redaktionsgeschichtliche Untersuchung zum dikaiosyne-Begriff im Matthäus-Evangelium, Frankfurt-Bern, 1982., 179-189. o.

[14] X. Léon-Dufour a Józsefnek szóló 'angyali jelenést' a hírüladások műfajára vezeti vissza, amelyet a Lk 1-2-vel kapcsolatos újabb kutatások tártak fel. Az elbeszélés három részben bontakozik ki, amelyek azonos szerkezettel rendelkeznek: a hírüladás (20-21. v.), a bibliai idézet (22-23. v.) és a megvalósulás (24-25. v.). Kifejezetten vagy burkoltan megtalálható benne az öt elem, amelyet a hírüladás sémája általában felmutat Ábrahám (Ter 17-18), Mózes (Kiv 3), Gedeon (Bír 16), Keresztelő János (Lk 1) és Mária esetében (Lk 1): a megjelenés (1,20), a zavar (1,20), az üzenet (1, 20-21), az ellenvetés (1,20), a jel és a név (1,21). (L'annonce à Joseph, in Études d'Évangile, id., 76-78.). Vö. A. Paul, L'évangile de l'Énfance selon saint Matthieu, Paris, 1968., 57. oldaltól; L. Peretto, Ricerche su Mt 1-2, Roma, 1970., 183. oldaltól.

[15] R. E. Brown több oldalt szentel arra, hogy bemutassa ennek az elbeszélésnek és a gyermekkorról szóló evangélium egészének 'Máté előtti anyagát' (i. m. 127-150. o.).

[16] Az «igaz ember volt» megjegyzés, amelynek feltehetően az a szerepe, hogy Józsefnek a szűzi fogantatással kapcsolatos magatartását igazolja, nem túlzottan világos. Ezért különféle értelmezések születtek ezzel kapcsolatban, amelyeket három magyarázatra lehet visszavezetni: 'Igaz', mert jóságos Máriához, akit nem jelent fel, vagyis igaz, mert nem hoz ítéletet, hanem arra gondol, hogy a válólevelet két tanú jelenlétében titokban adja át neki (vö. C. Spico, Joseph, son mari, étant juste... Mt 1, 19, in RB 71 (1964), 206-214. o.). Vagy azért igaz, mert nem akar az isteni messiás atyjaként feltűnni (ez X. Léon-Dufour tétele, id. cikk, in Études d'Évangile, 65-81. o.). Korábban ezt vallotta még A. Schlatter (Der Evangelist Matthäus, Stuttgart 19636, 13. o.), M. Kramer (id. cikk, 26-33. o.) és e könyv szerzője is e kommentár előző kiadásában (43-47. o.). Az újabb irányzatok az 'igaz' kifejezést a törvény iránti tiszteletre és így az isteni akarat teljesítésére vonatkoztatják. A kötelesség azt diktálta volna neki, hogy jelentse fel Máriát és hozza őt szégyenbe (a deigmatiszai és a paradeigmatiszai közötti különbség talán nem olyan éles, mint amilyennek Léon-Dufour feltünteti), de a konkrét helyzetben nem volt számára világos, hogy mi az Isten akarata, s ezért közbülső megoldáshoz folyamodott (vö. R. E. Brown, i. m., 158-160. o.; H. Giesen, i. m., 179-189. o.).

[17] A szűzi fogantatás témája az egyház hivatalos tanításának része, és ezért nem szabad felületesen kétségbe vonni. Az ezzel kapcsolatos új elgondolásoknak is összhangban kell lenniük a hagyománnyal, a hit analógiájával, a teológiai összeillőséggel, vagyis a szentírási szövegeket szerves egységgé tevő forrásokkal. Mindazonáltal vita folyik arról, hogy a Mt 1, 18-25 (és a Lk 1, 26-38) tartalmazza ezt az üzenetet, vagy sem. Nem elegendő megállapítani, hogy mit mond a szöveg, hanem állításainak jelentését is meg kell határozni. Az 1972-73-ig kialakult véleményekről körképet ad E. Vallauri: L'esegesi moderna di fronte alla verginità di Maria, in Laur 14 (1973), 445-480. Erőteljesen polemikus hangvételű szintézist kínál S. Muñoz Iglesias: La concepción virginal de Cristo en los Evangelios de la infancia, in EstBibl 47 (1978), 5, 28; 213-241. Megtekinthető I. de la Potterie cikke is: La mère de Jésus et la conception virginale du fils de Dieu, in Mar 40 (1978), 41-90. A bibliográfiai jegyzéket és a probléma óvatos kiértékelését R. E. Brown művében találhatjuk meg: i. m., 702-726. o. (Appendice IV).

[18] Vö. Itinerario spirituale di Cristo, I. k., 2. kiad., Assisi, 1973. 72-88. o., ahol az egész témát erőteljesen a szöveghez és a biblikus forrásokhoz ragaszkodva vizsgáljuk. Az exegéták közötti nézeteltérések főként a gyermekkor evangéliumainak műfajával kapcsolatos félreértésekből erednek. Egyesek a szöveg történeti jelentését hangsúlyozzák, mások inkább ennek teológiai beágyazottságát és apologetikus-pasztorális jellegét emelik ki, és ennek megfelelően végkövetkeztetéseik is különböznek. A hagyományos tétel mellett inkább a szövegen kívüli érvek szólnak (a hagyomány). A szoros értelemben vett, vagyis a gyermekkor elbeszéléseitől (Mt 1-2; Lk 1-2) eltekintő evangéliumban ugyanis sosem történik említés Jézus születésének körülményeiről. Pál, aki az első tanú, magyarázat nélkül azt állítja, hogy Jézus «asszonytól született» (Gal 4,4). János, az utolsó evangélista hasonlóképpen nyilatkozik. Jóllehet egyes atyák a Jn 1,13 kijelentését egyes számúnak olvasták («aki nem a test akaratából született»), János a 6,42-ben így nevezteti Jézust: «József fia, akinek ismerjük apját és anyját». Máté, aki az 1,18-ban szemmel láthatóan a szűzi fogantatást állítja, a 13,55-ben Jézust az «ács fiaként» mutatja be. Ugyanezek az ellentétek megtalálhatók Lukácsnál is az 1, 27.34 és a 2, 33.41.43 versek között: az előbbi versek a názáreti «szűzről» és arról az ellenvetéséről beszélnek, hogy nem ismer férfit, az utóbbiak Máriát és Józsefet nevezik Jézus szüleinek. Jézus szűzi fogantatásának értelmezésében tehát vannak megoldatlan problémák. Lehetséges, hogy a gyermekkor evangéliumai magyarázták és megvilágították az előbbi állításokat, de az is előfordulhat, hogy jámbor megfontolások bővítették és módosították az eredeti adatokat, mint ahogyan ezt a korabeli szerzőknél (az apokrifek íróinál) látjuk.

[19] Vö. R. Pesch, Der Gottessohn im matthäischen Evangeliumprolog (Mt 1-2). Beobachtungen zu den Zitationsformeln der Reflexionszitate, in B 48 (1967), 395-420. o.

[20] Az ilyen értelmű válasz értékeléséhez ld.: A. Voegtle, Mt 1, 25 und die Virginitas B. M. Virginis post partum, in TQ 147 (1967), 28-39. o.

[21] F. Salvoni cikke összefoglalja az ezzel kapcsolatos érveket: RicBiblRel 14 (1969), Finché non abbia partorito un figlio (11-43. o.). Ezt követi egy másik írás: La verginità di Maria oggi, uo. 21 (1976), 21-35. «Ahhoz, hogy Máté ne csupán a Jézus születését megelőző időszakra korlátozza a házastársi kapcsolatok hiányát, ahhoz hasonló kifejezést kellett volna használnia, mint amelyet Judit könyvében találunk. Itt azt olvassuk, hogy első férje halála után 'egyetlen férfit sem ismert meg életének napjaiban' (16,22)» (id. cikk, 39. o.). A Mt 1,25 azt akarja bemutatni, hogy József hogyan viselkedett a gyermek születéséig, éspedig az Iz 4,14 próféciájával összhangban. «Miután ugyanis azt mondotta, hogy József magához vette jegyesét, Máriát, logikus lett volna arra következtetni, hogy feleségeként bánt vele. Máté ezért kiigazítja ezt a gondolatot, és azt mondja, hogy valójában nem érintette őt egészen Jézus születéséig» (uo. 40. o.). A születés után azonban kapcsolatuk a szokványos mederbe tért. «Ha Máté meg lett volna győződve arról, hogy Mária örökre szűz maradt, nem használt volna ilyen kétértelmű, sőt kompromittáló kifejezést» (uo. 41. o.). «Mária örök szüzessége, amelyet sokan állítanak, olyan biblikus problémát jelent, amely egyáltalán nem közömbös, hiszen ellentétben áll világos újszövetségi megnyilvánulásokkal. Ez az állítás valójában arra kötelezi a hívőt, hogy olyan pontos értelmet tulajdonítson a Máténál található 'addig, amíg' kifejezésnek, amely sehol másutt nem található meg a Szentírásban, és ezt minden biztos alapot nélkülöző kivételnek tekinti» (uo. 43. o.). Ehhez hasonlóan vélekedik W. Grundmann is: vö. Das Evangelium nach Matthäus, Berlin, 1968., 71. o. Kétségtelen, hogy azokban az esetekben, amelyekben a kifejezés a halált tekinti határnak, nem feltételez rákövetkező változást. Jób mindaddig nem fog álnokságot szólni, amíg csak lélegzik (27, 2-3). Vö. 2 Sám 6,23; 20,3; 2 Kir 7,3; 15,5; Zsolt 112,8; 1 Mak 5,54 stb. Vannak azonban olyan szövegek is, amelyek feltételezik a rákövetkező változást. Antiokhosz Epiphanésznak csak «addig lesz sikere, míg véget nem ér az (isteni) harag» (Dán 11,36). Ruth arra kap felszólítást, hogy maradjon, «míg csak be nem fejezik az aratást» (2,21). Gad és Rúben törzse részt vesz Kánaán meghódításában, 'míg' testvéreiket be nem juttatják az elfoglalt területre (Szám 32,17). József Egyiptomban maradt «Heródes haláláig» (Mt 2, 13.15). Vö. Ter 24,33; Mt 14,22; Lk 1,80; ApCsel 23, 12.14.21. Hasonló módon vélekedik R. E. Brown is: i. m., 164-165. o. A probléma áttekintéséhez hasznos lehet M. M. Herranz írásának tanulmányozása: Substrato arameo en el relato de la Anunciación a José; I: «Inventa est in utero habens de Spiritu Sancto» (Mt 1,18); II: «Et non cognoscebat eam donec peperit Filium» (Mt 1,25), in EstBibl 38 (1979), 35-55.; 237-268.

[22] A Jeruzsálemi Biblia javaslata («anélkül, hogy megismerte volna őt»), amellyel a CEI (az Itáliai Ökumenikus Központ) készítette fordítás is egyetért, a heosz hou kifejezésnek nem időbelileg korlátozó, hanem megengedő értelmet ad: 'jóllehet; ennek ellenére'. Eszerint az evangélista itt József jelenlétének és missziójának igazolásán fáradozik, és nem Mária szüzességéről beszél, amire a 18.22.23 versek világos állításai után már szükségtelen volna visszatérni. Rendkívüli tény az is, hogy a messiás József 'fia', jóllehet nem volt része foganásában. József a gyermek atyja, 'anélkül', hogy kapcsolata lett volna a gyermek anyjával. A heosz hou feltehetően az arám 'ad di,' téves fordítása, amely megengedő és nem időhatározói mondatot vezet be azzal a céllal, hogy a figyelmet a beszéd fő témájára irányítsa. Amint ezt a Dán 2, 34; 7, 4.9.11 szövegei sugallják, e kifejezést itt is az 'íme' felkiáltással lehetne fordítani. Ezt a tételt - jóllehet a tudósok nem fogadják el egyöntetűen, mert a Mt 1-2 arám alapja bizonytalan - A. Krämer terjesztette elő: Menschwerdung, id. cikk, főként 37-40. o.
 


Tartalomjegyzék
Bibliográfia
Előző oldal
Következő oldal