A KORINTUSIAKNAK IRT ELSŐ LEVÉL
 
 I. BEVEZETÉS
 

Köszönti az egyházat. 1Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából meghívott apostola, és Szosztenész testvér, 2Isten korintusi egyházának, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, a meghívott szenteknek, mindazokkal együtt, akik ott vagy itt vagy bárhol segítségül hívják a mi Urunk Jézus Krisztus nevét.

3Kegyelem nektek és békeség Atyánktól, az Istentől és az Úr Jézus Krisztustól.

Hálaadás. 4Szüntelenül hálát adok Istenemnek miattatok Isten kegyelméért, amelynek Krisztus Jézusban részesei lettetek. 5Benne meggazdagodtatok minden tanításban és ismeretben. 6A Krisztusról szóló tanítás megerősödött köztetek. 7Így semmiféle kegyelemnek nem vagytok híjával, csak Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, 8aki mindvégig meg is erősít titeket, hogy feddhetetlenek legyetek Urunk Jézus Krisztus (eljövetele) napján. 9Hőséges az Isten: ő hívott meg Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe.

 II. KÜLÖNBÖZŐ VISSZAÉLÉSEK
ELÍTÉLÉSE KORINTUSBAN

A pártoskodás oktalansága. 10Testvérek, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket: ugyanazt valljátok mindnyájan! Ne szakadjatok pártokra, hanem forrjatok össze egy elvben, egyazon fölfogásban! 11Azt a hírt hozta ugyanis Klóé házanépe felőletek, testvérek, hogy pártokra szakadtatok. 12Arra célzok, hogy vannak köztetek, akik azt mondják: "Én Pállal tartok, én meg Apollóval, én Kéfással, én pedig Krisztussal." 13Talán megoszlott  Krisztus? Talán Pált feszítették keresztre értetek? Vagy Pál nevében kereszteltek meg? 14Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve Kriszpuszt meg Gájuszt. 15Így egyiktek sem mondhatja, hogy az én nevemben van megkeresztelve. 16Még Sztefanász családját is megkereszteltem, egyébként  nem emlékezem, hogy mást is megkereszteltem volna. 17Krisztus ugyanis nem azért küldött engem, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse.

A kereszt bölcsessége és botránya. 18A kereszt hirdetése ugyan oktalanság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. 19Hiszen írva van:

20Hol marad a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világnak tudósa? Ugye megmutatta Isten, hogy oktalan a világ bölcsessége? 21Mivel ugyanis bölcsességében a világ nem ismerte föl Istent isteni bölcsességében, úgy tetszett Istennek, hogy oktalannak látszó igehirdetéssel üdvözítse a hívőket.

25Hiszen Isten "oktalansága" bölcsebb az embereknél, Isten "gyöngesége" pedig erősebb az embereknél.

A korintusiak esete. 26Gondoljatok csak meghívástokra, testvérek! Itt nem sok az emberi bölcs, nem sok a hatalmas, nem sok az előkelő, 27de Isten azt választotta ki, ami a világ szemében gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket, 28s ami a világ előtt közönséges és megvetett, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy azokat, akik valaminek látszanak, megsemmisítse. 29Így senki sem dicsekedhet Isten előtt. 30Általa vagytok  ti Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünkké, megigazulásunkká, megszentelődésünkké és megváltásunkká lett. 31Így teljesült az Írás szava: "Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék."

Az apostol igehirdetése. 1Én is, mikor nálatok jártam, testvérek, nem kiváló beszéddel vagy bölcsességgel léptem föl, hogy hirdessem nektek, amiről Isten tanúságot tesz. 2Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. 3Gyöngeségem tudatában elfogódva s nagy izgalommal mentem hozzátok. 4Tanításom és igehirdetésem bizony nem az (emberi) bölcsesség meggyőző szavaiból állt, hanem a lélek és az erő bizonyításából, 5hogy hitetek ne emberi bölcsességen, hanem Isten erején alapuljon.

Az igazi bölcsesség. 6Bölcsességet hirdetünk mi is, de csak a tökéleteseknek. Nem ennek a világnak a bölcsességét, sem e világ pusztulásra ítélt fejedelmeiét, 7hanem Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét hirdetjük, melyet az Isten öröktől fogva előre elrendelt a mi dicsőségünkre. 8Ezt senki sem értette meg a világ fejedelmei közül, mert ha megértették volna, soha sem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát. 9Itt inkább az Írás szava érvényes:

10Nekünk azonban Lelke által kinyilatkoztatta Isten, mert a Lélek mindent átlát, még Isten mélységeit is. 11Ki ismeri az ember bensőjét, ha nem az ember lelke, mely benne van? Éppúgy Isten bensőjét sem ismeri senki más, csak Isten Lelke. 12Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől eredő Lelket, hogy megismerjük, amit Isten nekünk ajándékozott. 13Nos, erről beszélünk, nem az emberi bölcsesség tudós szavaival, hanem, ahogy a Lélek tanítja, lelki embereknek lelkieket nyújtva. 14Az érzéki ember nem fogja föl, ami Isten lelkéből ered. Oktalanságnak tűnik neki, s nem képes megérteni, hogy lelkileg kell azt elbírálni. 15A lelki ember azonban mindent elbírál, de őt senki sem jogosult megbírálni. 16"Vajon ki látta át az Úr gondolatait, hogy kioktathatná őt?" Mi viszont Krisztus gondolatainak birtokában vagyunk.

A korintusiak éretlensége. 1Nektek azonban, testvérek, nem beszélhettem,  mint lelki embereknek, hanem mint testieknek, mint kisdedeknek Krisztusban. 2Tejjel tápláltalak, nem szilárd étellel, mert nem bírtátok el. Sőt még most sem bírjátok el, 3mert még testi emberek vagytok. Vagy talán, míg versengés és viszály dúl köztetek, nem vagytok testiek, s nem jártok el nagyon is emberi módon? 4Amikor ugyanis egyik azt mondja: "Én Pállal tartok", a másik meg: "Én Apollóval", nem vagytok túlságosan emberiek?

Az igazi szolga feladata. 5Mit számít Apolló? Mit számít Pál? Csak szolgák, akik a hitre vezettek, úgy, amint nekik az Úr megadta. 6Én ültettem, Apolló öntözte, de a növekedést Isten adta. 7Ezért nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. 8Az ültető meg az öntöző egyforma. El is veszi mindegyik jutalmát fáradságához mérten. 9Istennek vagyunk ugyanis munkatársai, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.

Az igazi szolga munkája. 10Mint gondos építőmester, Isten nekem adott kegyelmével alapot vetettem, de más épít rá. Ügyeljen azonban mindenki, hogyan épít rá. 11A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki sem rakhat. 12Az pedig, hogy erre az alapra aranyból, ezüstből, drágakövekből, fából, szénából vagy szalmából épít, kinek-kinek munkája fogja megmutatni. 13Az (Úr) napja ugyanis nyilvánvalóvá teszi, mivel tűzzel jön el, s a tűz bizonyítja, kinek mit ér a munkája. 14Akinek építménye megmarad, az jutalomban részesül. 15De akinek elhamvad a műve, az kárt vall. ő maga ugyan megmenekül, de csak mintegy a tűz által.

16Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok és Isten Lelke lakik bennetek? 17Aki pedig Isten templomát lerontja, azt elpusztítja Isten. Hiszen Isten temploma szent, és ti vagytok az.

18Senki se ámítsa önmagát. Aki közületek bölcsnek tartja magát ezen a világon, váljék oktalanná, hogy bölccsé lehessen. 19E világ bölcsessége ugyanis oktalanság Isten előtt. Így mondja az Írás: "Saját ravaszságukkal fogja meg a bölcseket." 20Továbbá:

21Senki se kérkedjék tehát emberekkel. Hisz minden a tietek: 22akár Pál, akár Apolló, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők: minden a tiétek. 23Ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené.

4    Krisztus ítéli meg szolgáit. 1Úgy tekintsenek minket, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak megbízottjait. 2A megbízottól pedig nem kívánnak többet, mint hogy hőséges legyen. 3Egyáltalán nem törődöm azzal, hogy ti mondtok felőlem ítéletet, vagy más emberi bíróság. Hiszen önmagam fölött sem ítélkezem. 4Semmiben sem érzem magam bűnösnek, de ez még nem ment föl. Az Úr mond fölöttem ítéletet. 5Ne ítéljetek tehát idő előtt, míg el nem jön az Úr, aki bevilágít a sötétség titkaiba, s a szívek szándékait is földeríti. Akkor majd mindenki elismerésben részesül Istentől.

A korintusiak és az apostol szembeállítása. 6Ezt pedig, testvérek, miattatok alkalmaztam magamra és Apollóra, hogy rajtunk tanuljátok meg: csak ne többet annál, ami írva van! Senki se kérkedjék egyikkel a másik rovására. 7Ki tesz téged másnál különbbé? Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? 8Ti már jóllaktatok, meg is gazdagodtatok,  nélkülünk is uralomra jutottatok! Bárcsak uralomra jutottatok volna, hogy veletek uralkodhatnánk.

9Úgy látom ugyanis, hogy Isten minket, apostolokat, utolsókká tett, s mintegy halálra szánt. Látványossága lettünk a világnak, s az angyaloknak és embereknek is.

14Nem azért írom ezt, hogy megszégyenítselek titeket, hanem, mint kedves fiaimat, intelek. 15Ha tízezer tanítótok volna is Krisztusban, atyátok nincs sok. Krisztus Jézusban az evangélium által én adtam életet nektek. 16Kérlek tehát titeket, legyetek követőim (mint ahogy én Krisztus követője vagyok). 17Azért küldtem hozzátok Timóteust, aki kedves, hőséges fiam az Úrban. ő majd eszetekbe juttatja tanításomat Krisztus Jézusban, amit mindenütt, minden egyházban hirdetek.

18Némelyek úgy fölfuvalkodnak, mintha nem készülnék hozzátok. 19Pedig, ha az Úr is akarja, hamarosan hozzátok indulok. Akkor majd meggyőződöm a fölfuvalkodottaknak - nem szavairól, hanem - erejéről. 20Isten országa ugyanis nem szavakban, hanem erőben áll. 21Mit akartok hát? Vesszővel menjek hozzátok vagy szeretettel és szelíd lélekkel?

III. ERKÖLCSI VISSZAÉLÉSEK

Egy botrányos eset. 1Egyébként az a hír járja, hogy paráznaság fordul elő köztetek, még pedig olyan, amilyen még  köztetek, még pedig olyan, amilyen még a pogányok közt sincsen, az tudniillik, hogy valaki saját atyjának feleségével él. 2S ti még kérkedtek? Nem kellene inkább szomorkodnotok és azon lennetek, hogy kiközösítsék azt, aki ilyesmit tesz? 3Én ugyan testileg távol, de lélekben jelen, mintha köztetek volnék, már kimondtam az ítéletet afölött, aki így viselkedett: 4A mi Urunk Jézus (Krisztus) nevében egyesüljünk, ti és az én lelkem, Urunk Jézus hatalmával, 5és adjuk át az ilyent testének vesztére a sátánnak, hogy lelke üdvözüljön az Úr (Jézus Krisztus) napján.

6Dicsekvéstek nincs rendjén. Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megerjeszti? 7El a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek, aminthogy kovásztalanok is vagytok! Hiszen húsvéti bárányunkat, Krisztust megölték. 8Ünnepeljünk hát, de ne a régi kovásszal, sem a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem egyenes lélekkel és az igazság kovásztalan kenyerével.

9Megírtam nektek levelemben: ne barátkozzatok parázna emberekkel! 10Ez nem vonatkozik általában e világ paráznáira, kapzsiaira, rablóira és bálványimádóira, mert különben ki kellene szöknötök a világból. 11Most azonban azt írom nektek: ne barátkozzatok azzal, aki ugyan testvérnek mondja magát, de parázna, kapzsi, bálványimádó, átkozódó, részeges vagy rabló. Az ilyennel még csak ne is étkezzetek együtt. 12Minek ítélkezzem azok fölött, akik kívül vannak? Nem azok fölött ítélkeztek ti is, akik a közösséghez tartoznak? 13A kinnlevők fölött majd Isten ítélkezik. Távolítsátok el a gonoszt magatok közül!

6 Pörösködés pogány bíró előtt. 1Ha valamelyiktek pörösködik, hogy meri hitetleneknél keresni igazát, s nem a szenteknél? 2Nem tudjátok, hogy a szentek ítélkeznek majd a világ fölött? S ha a világ fölött ítélkeztek, nem vagytok jogosultak arra, hogy csekély dolgokban is ítélkezzetek? 3Nem tudjátok, hogy angyalok fölött fogunk majd ítélkezni. Menynyivel inkább a mindennapi ügyekben? 4Ha mindennapi ügyekben pörösködtök, azokat jelöljétek ki bírónak, akik semmit sem számítanak a közösségben. 5Azért mondom ezt, hogy szégyenkezzetek. Hát nem akad köztetek egyetlen értelmes ember sem, aki testvérei ügyében döntőbíró lenne? 6Ehelyett testvér testvérével pörösködik, méghozzá hitetlenek előtt! 7Már az is hiba nálatok, hogy pörös ügyeitek vannak egymással. Miért nem viselitek el inkább az igazságtalanságot? Miért nem tűritek el inkább a károsodást?

8Ehelyett ti követtek el igazságtalanságot és okoztok kárt, s méghozzá a testvéreknek. 9Nem tudjátok, hogy a gonoszak nem részesülnek Isten országában? Ne ámítsátok magatokat. Sem parázna, sem bálványimádó, sem házasságtörő, sem kéjelgő, sem fajtalan, 10sem tolvaj, sem kapzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló nem részesül Isten országában. 11Néhányan bizony ilyenek voltatok, de az Úr Jézus Krisztus nevében és Istenünk Lelke által megtisztultatok, szentek lettetek és megigazultatok.

A szexuális erkölcstelenség ellen. 12Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad, csak ne váljak semminek rabjává. 13Az étel a gyomorért van, s a gyomor az ételért, de Isten mindkettőt elpusztítja. A test ellenben nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, s az Úr pedig a testért. 14Isten az Urat föltámasztotta, s minket is föl fog támasztani hatalmával.

15Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja? Leválasszam talán Krisztus tagját és parázna nő tagjává tegyem?  16Isten mentsen! Nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testté lesz vele? Hiszen így olvassuk az Írásban: "A kettő testben egy lesz." 17Aki viszont az Úrral egyesül, egy lélek vele.

18Kerüljétek a paráznaságot! Minden bűn, amit az ember elkövet, a testén kívül van, a parázna azonban tulajdon teste ellen vét. 19Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? 20Nagy volt a ti váltságdíjatok. Dicsőítsétek meg (és hordozzátok) tehát az Istent testetekben.

7 A keresztény házasság. 1Leveletekre ezt válaszolom: jó, ha az ember asszonnyal nem érintkezik. 2A paráznaság veszélye miatt azonban legyen csak minden férfinak felesége és minden asszonynak férje. 3A férfi teljesítse házastársi kötelességét feleségével szemben, s ugyanúgy az asszony is férjével szemben.

4Az asszony nem rendelkezik tulajdon testével, hanem a férje. Ugyanúgy a férfi sem rendelkezik tulajdon testével, hanem a felesége. 5Ne tartózkodjatok egymástól, legföljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy az imádságnak szenteljétek magatokat. Aztán térjetek vissza egymáshoz, hogy a sátán meg ne kísértsen, mivel  nem tudtok önmegtartóztatásban élni. 6Ezt engedményképpen mondom, nem parancsként. 7Szeretném ugyanis, hogy mindnyájan olyanok legyetek, mint én magam, de hát mindenki saját ajándékát kapta Istentől, egyik ilyent, a másik amolyant.

Tanács a nem házasoknak. 8A nem házasoknak és özvegyeknek pedig azt mondom: jó, ha úgy maradnak, mint ahogy én. 9De ha nem akarnak megtartóztatásban élni, lépjenek csak házasságra, mert jobb megházasodni, mint érzéki vágytól égni.

A házasság fölbonthatatlansága. 10A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr: a feleség férjét el ne hagyja. 11Ha mégis elhagyná, maradjon férj nélkül, vagy béküljön ki férjével. A férfi se bocsássa el feleségét.

Kötelező megbízni a partnerben. 12A többieknek pedig én mondom, nem az Úr: ha valamelyik testvérnek hitetlen felesége van, és az szívesen megmarad vele, ne bocsássa el. 13Ha pedig valamely (hívő) asszonynak hitetlen férje van, s az szívesen megmarad vele, ne hagyja el a férjét. 14A hitetlen férfit ugyanis megszenteli a felesége, a hitetlen asszonyt pedig megszenteli a férje. Különben gyermekeitek tisztátalanok volnának, így pedig szentek.

15De ha a hitetlen fél elválik, hadd váljék el. Ebben az esetben a testvér vagy nővér nincs lekötve, hiszen békességre hívott titeket az Isten. 16Honnan tudod, te asszony, hogy megmentheted férjedet? Vagy honnan tudod, te férfi, hogy megmentheted feleségedet?

Nem a helyzetváltoztatás a fontos. 17Éljen mindenki úgy, ahogy az Úr megadta neki, s ahogy az Isten elhívta. Így rendelkezem minden egyházban. 18Ha körülmetélt kap meghívást, ne akarjon körülmetéletlennek látszani, ha viszont körülmetéletlen, ne metéltesse körül magát.  19A körülmetéltség mit sem ér, de a körülmetéletlenség sem ér semmit, csak Isten parancsainak megtartása. 20Maradjon meg mindenki abban a hivatásban, amelyet kapott. 21Ha rabszolga hivatást kaptál, ne bánkódj miatta. Még ha szabaddá is lehetnél, maradj meg benne. 22Aki ugyanis mint rabszolga kapta hivatását az Úrban, az Úrnak szabadosa. Hasonlóképpen, aki mint szabad ember kapott hivatást, Krisztus rabszolgája. 23Váltságdíjat fizetett értetek, ne legyetek emberek rabszolgáivá! 24Testvérek, maradjon meg tehát Isten előtt mindegyiktek abban, amire hivatást kapott.

A szüzesség eszménye. 25Ami a szüzeket illeti, arra nézve nincs parancsom az Úrtól, tanácsot azonban adok, mint aki az Úr irgalmából elértem azt, hogy hitelt érdemeljek. 26A közeli nehéz  ők miatt azt tartom, hogy ajánlatos és jó, ha így marad az ember. 27Ha asszonyhoz vagy kötve, ne keresd az elválást; ha nem kötötted magadat asszonyhoz, ne keress feleséget. 28Ha azonban megnősülsz, nem vétkezel, s ha a szűz férjhez megy, nem követ el bűnt. Ám az ilyeneket testi nyugtalanság fogja gyötörni. Én pedig meg akarlak kímélni titeket.

29Azt mondom tehát testvérek: az idő rövid. Ezért, akinek felesége van, éljen úgy, mintha nem volna; 30aki sír, mintha nem sírna; aki örvend, mintha nem örvendene; aki vásárol, mintha meg sem tartaná; 31s aki érintkezik ezzel a világgal, mintha nem érintkeznék vele, mert elmúlik a jelen világ.

32Szeretném, ha gond nélkül lennétek. A nőtlennek arra van gondja, ami az Úré: hogyan járjon az Úr kedvében. 33A nős azonban a világi dolgokkal törődik: hogyan keresse felesége kedvét, 34és megosztott. A nem házas asszony és a szűz arra gondol, ami az Úré: hogy testben-lélekben szent legyen. A férjes nőnek azonban világi dolgokra van gondja: hogyan járjon férje kedvében. 35Ezt javatokra mondom, nem azért, hogy tőrbe ejtselek, hanem hogy feddhetetlen életre és az Úrhoz való állhatatos ragaszkodásra segítselek titeket.

A házasság kérdése. 36Ha valaki azt gondolja, hogy szégyenkeznie kell hajadon társnője miatt, mert eljárt fölötte az idő, és tennie kell valamit, tegyen, ahogy jónak látja. Nem vétkezik, ha házasságot köt vele. 37De aki erősen elhatározta szívében, s mi sem kényszeríti, mert ura saját akaratának, és úgy döntött, hogy megőrzi hajadonnak a lányt, jól teszi. 38Tehát, aki házasságot köt hajadon társnőjével, jól teszi, aki pedig nem köt vele házasságot, még jobban teszi.

Özvegyek. 39Az asszony le van kötve, amíg férje él, de ha férje meghalt, fölszabadul. Férjhez mehet, akihez akar, de csak az Úrban. 40Boldogabb lesz azonban, ha úgy marad, ahogy van. Ez az én tanácsom, s hiszem, hogy Isten Lelke vezet.

8 Az áldozati hús fogyasztása. 1Ami a bálványoknak áldozott húst illeti, bizonyos, hogy mind ismerjük a kérdést. A tudás azonban fölfuvalkodottá tesz, a szeretet viszont épít. 2Aki sokat ad tudására, még nem ismerte föl, hogyan kell tudnia. 3De aki szereti Istent, azt Isten magáénak tudja. 4Ami tehát a bálványáldozatok fogyasztását illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy nincs Isten, csak egy. 5Bár beszélnek istenekről az égen és a földön - tudniillik sok istenük és sok uruk van -, 6nekünk azonban egy az Istenünk: az Atya, akitől minden származik, s mi érte vagyunk; egy az Urunk: Jézus Krisztus, aki által minden van, és mi is általa vagyunk.

Gyakorlati tanácsok. 7De nincs meg mindenkiben ez a tudás. Némelyek ugyanis mindmáig bálványokhoz szokva,  úgy fogyasztják a húst, mint áldozati eledelt, s téves lelkiismeretük beszennyeződik. 8Az étel ugyan nem tesz kedvesebbé Isten előtt. Sem azzal nem veszítünk, ha nem eszünk, sem azzal nem nyerünk, ha eszünk. 9Arra azonban ügyeljetek, hogy az aggályosokat szabadságotokkal meg ne botránkoztassátok! 10Ha tehát valaki azt, akinek tudása van, a bálványtemplom asztalánál látja, ugye téves lelkiismeretében fölbátorodik arra, hogy bálványhúst egyék? 11Így tudásod miatt elvész aggályos testvéred, akiért meghalt Krisztus. 12Ezért, ha testvéred ellen vétkezel, s megsérted aggályos lelkiismeretét, Krisztus ellen vétkezel. 13Ha tehát az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább sohasem eszem húst, csak testvéremet meg ne botránkoztassam.

9 Az apostol igazsága. 1Vajon nem vagyok szabad ember? Nem vagyok apostol? Nem láttam Urunkat Jézus (Krisztust)? Nem az én művem vagytok ti az Úrban? 2Ha másoknak nem is volnék apostola, de nektek az vagyok az Úrban.

3Ez önvédelmem a számonkérőkkel szemben. 4Vajon nincs jogunk az evéshez-iváshoz? 5Nincs jogunk ahhoz, hogy valamely asszonyt, mint nővérünket magunkkal vigyünk, mint a többi apostol és az Úr testvérei, sőt Kéfás is teszi? 6Csak  nekem és Barnabásnak nincs jogunk így tenni? 7Ki katonáskodik saját költségén? Ki ültet szőlőt, és nem iszik a terméséből? Ki legeltet nyájat, és nem issza a nyáj tejét? 8Talán csak emberi ésszel mondom ezeket? Nem ugyanazt mondja a törvény is? 9Hiszen így áll Mózes törvényében: "Cséplő ökörnek ne kösd be a száját!" Vajon az ökörre van gondja Istennek, 10s nem inkább értünk mondja ezt? De bizony értünk van megírva, hogy a szántó reménykedve szántson, s a cséplő abban a reményben, hogy része lesz a termésből. 11Ha lelki javakat vetettünk köztetek, oly nagydolog az, ha majd anyagi javaitokat aratjuk? 12Ha mások rendelkezhetnek veletek, miért nem inkább mi? De mi nem élünk e joggal, sőt mindent elviselünk, csak hogy gátat ne vessünk Krisztus evangéliumának. 13Nem tudjátok, hogy akik a templomban szolgálnak, a templomból is élnek, s akik az oltárt szolgálják, az oltárról részesednek? 14Az Úr is úgy rendelte, hogy az evangélium hirdetői az evangéliumból éljenek.

Miért nem él a jogával. 15Én azonban mindebből mit sem élveztem. Nem azért írom ezt, hogy a jövőben így bánjatok velem, mert jobb meghalnom, semhogy valaki jó híremet lerontsa. 16Ha ugyanis az evangéliumot hirdetem, nincs mivel dicsekednem, hiszen ez a kötelességem. Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot! 17Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz, ha nem önszántamból, csak megbízott hivatalnok vagyok. 18Mi tehát az én jutalmam? Az, hogy az evangéliumot hirdetve ingyenessé tegyem az  evangéliumot, s ne használjam ki az evangéliumban gyökerező jogomat.

Mindenkitől független. 19Bár mindenkitől független voltam, mindenkinek szolgájává lettem, hogy közülük minél többet megnyerjek. 20A zsidók közt zsidóvá lettem, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény alá rendeltek közt, mint a törvény alárendeltje - noha magam nem vagyok a törvénynek alárendelve -, csak hogy megnyerjem a törvény alá rendelteket. 21A törvényen kívül állók közt, mint aki a törvényen kívül áll - pedig nem állok Isten törvényén kívül, hanem Krisztus törvényének vagyok alárendeltje -, csak hogy megnyerjem a törvényen kívül állókat. 22A gyöngék közt gyöngévé lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy némelyeket mindenképpen üdvözítsek. 23Mindezt az evangéliumért teszem, hogy én is részesedjem benne.

Az evangélium és a lemondás lelkesít. 24Nem tudjátok, hogy a pályán a versenyzők mind futnak ugyan, de a díjat  csak egy nyeri el? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek! 25A küzdők pedig valamennyien megtartóztató életet élnek minden tekintetben. Azok, hogy hervadó babért kapjanak, mi azért, hogy hervadhatatlant.

26Én is futok, de nem céltalanul, mérem az ökölcsapásokat, de nem csak a levegőt csapkodva, hanem sanyargatom 27és rabságba vetem testemet, hogy míg másoknak hirdetem az igét, magam érdemtelenné ne váljak.

10 Óvás az elbizakodottságtól. 1Testvérek, nem szeretném, ha elkerülné  figyelmeteket, hogy atyáink mind ott voltak a felhő alatt, mind átkeltek a tengeren, 2s mind megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. 3Mind ugyanazt a lelki ételt ették, s mind ugyanazt a lelki italt itták. 4Ittak ugyanis az őket követő lelki sziklából: a szikla Krisztus volt. 5De legtöbbjükben nem telt kedve Istennek. El is hulltak a pusztában.

6Ezek intő példák számunkra, hogy ne kívánjuk meg a rosszat, mint ahogy ők megkívánták. 7Ne legyetek bálványimádókká, mint néhányan közülük, amint az Írás mondja: "Leült a nép enni-inni, aztán fölkelt mulatni." 8Ne is paráználkodjunk, mint néhányan közülük, s ezért egy nap huszonháromezren vesztek oda. 9Ne is kísértsük az Urat, mint néhányan kísértették, s ezért kígyók által pusztultak el. 10Ne is zúgolódjatok, mint néhányan zúgolódtak, s ezért a pusztító angyal áldozatai lettek. 11Mindez előképben történt velük, s a mi okulásunkra írták meg, akik a végső időkben élünk. 12Aki tehát azt  hiszi, hogy áll, ügyeljen, hogy el ne essék. 13Mindeddig emberi erőt meghaladó kísértés nem ért titeket. Hőséges az Isten, aki erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok.

A pogány áldozati lakoma és az Eukarisztia. 14Ezért, kedveseim, óvakodjatok a bálványimádástól! 15Értelmes emberekkel beszélek: ítéljétek meg magatok, amit mondok. 16Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, ugye Krisztus vérében való részesedés? S a kenyér, melyet megtörünk, ugye Krisztus testében való részesedés? 17Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mind, akik egy kenyérben részesedünk.

18Nézzétek csak a test szerint való Izraelt! Vajon azok, akik az áldozatból esznek, nem részesednek az oltárról? 19Mit akarok ezzel mondani? Talán azt, hogy az áldozati hús vagy a bálvány ér valamit? 20Dehogy! Amit a pogányok áldoznak, nem az Istennek, hanem a sátánnak áldozzák. Igazán nem óhajtom,  hogy közösségtek legyen a gonosz lelkekkel. 21Ti nem ihatjátok az Úr kelyhét is meg a sátán kelyhét is. Nem részesedhettek az Úr asztaláról meg a gonosz lélek asztaláról. 22Vagy ingerelni akarjuk az Urat? Talán erősebbek vagyunk nála?

Kapcsolat a pogányokkal. 23Minden szabad (nekem), de nem minden használ. 24Minden szabad, de nem minden épületes. Senki se keresse, ami a magáé, esznek, nem részesednek az oltárról?  25Mindenből ehettek, ami a piacon kapható, anélkül, hogy lelkiismeretbeli aggályok miatt utána kutatnátok. 26"Az Úré a föld és minden gazdagsága." 27Ha egy hitetlen meghív, s el akartok menni, egyetek mindenből, amit föltálalnak, anélkül, hogy lelkiismeretbeli aggályok miatt utána kutatnátok. 28De ha valaki azt mondja: "Ez áldozati hús", ne egyetek belőle, egyrészt a figyelmeztető, másrészt a lelkiismeret miatt. 29Nem a te lelkiismeretedről beszélek, hanem a másikéról. Miért vessem alá szabadságomat egy másik lelkiismeret ítéletének? 30Ha hálaadással eszem, miért szidjon valaki azért, amiért hálát adok?

Zárlat. 31Tehát akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. 32Se zsidót, se pogányt, se az Isten egyházát meg ne botránkoztassátok, 33hiszen én is mindenkinek kedvében járok. Nem keresem, ami nekem hasznos, hanem, ami másoknak az, hogy üdvözüljenek.

IV. A NYILVÁNOS ISTEN-TISZTELETEK MENETE

11    Az asszonyok fátyla. 1Legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok.

A liturgikus öltözék.  2Megdicsérlek titeket (testvérek) azért, mert emlékeztek mindenre, s rendelkezéseimet végrehajtjátok, úgy, ahogy meghagytam. 3Szeretném azonban tudomásotokra hozni, hogy minden férfi feje Krisztus, az asszony feje a férfi, Krisztus feje pedig  az asszony a férfiből.4 Minden férfi, aki födött fővel imádkozik vagy prófétál, szégyent hoz fejére. 5Minden asszony pedig, aki födetlen fővel imádkozik vagy prófétál, szintén szégyent hoz fejére. Éppen olyan mintha megnyírták volna. 6Ha pedig az asszony nem akarja fejét befödni, vágassa le a haját. De ha szégyenletes az asszonynak, hogy haját levágassa vagy kopaszra nyiratkozzék, födje be a fejét. 7A férfi nem köteles fejét befödni, mert Isten képmása és dicsősége, az asszony viszont a férfi dísze. 8Nem a férfi lett ugyanis az asszonyból, hanem az asszony a férfiből. 9S nem a férfit teremtette Isten az asszonyért, hanem az asszonyt a férfiért. 10Ezért viselje az asszony annak jelét, hogy hatalom alatt áll - az angyalokra való tekintettel. 11Igaz ugyan, hogy az Úrban sem a férfi nincs asszony nélkül, sem az asszony férfi nélkül, 12mert, amint az asszony férfiből lett, úgy a férfi az asszonytól születik, de minden Istentől van.

13Ítéljétek meg magatok: illik-e az asszonynak födetlen fővel imádkoznia Istenhez? 14Nem tanít-e maga a természet is arra titeket, hogy ha a férfi hosszú  hajat növeszt, szégyenére válik. 15Ha viszont az asszony növeszti meg haját, díszére van, mert haját fátyol gyanánt kapta. 16Ha pedig valaki jónak látja, hogy tovább vitatkozzék, nekünk ez nem szokásunk, sem Isten egyházának.

Az utolsó vacsora ünneplése. 17A következő intézkedéssel kapcsolatban nem dicsérhetlek meg titeket, mert összejöveteletek nem javatokra, hanem károtokra szolgál. 18Először is azt hallom, hogy amikor közösségbe gyűltök, szakadás van köztetek. Ezt részben el is hiszem. 19Kell is, hogy szakadás legyen köztetek, hogy a megbízhatók kiváljanak közületek. 20Mikor ugyanis egybegyűl tök, az már nem az Úr vacsorájának elköltése, 21mert étkezés közben ki-ki a saját vacsoráját veszi elő, hogy elfogyassza, s az egyik éhen marad, a másik pedig dőzsöl. 22Hát nincs otthonotok evésre-ivásra? Vagy semmibe sem veszitek az Isten egyházát, és megszégyenítitek a szegény sorsúakat? Mit mondjak nektek?  Dicsérjelek? Ezért nem dicsérlek.

Az oltáriszentség újbóli lemondása. 23Az Úrtól kaptam ugyanis, amit közöltem veletek: az Úr Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, 24hálát adott, megtörte, és így szólt: "(Vegyétek és egyétek) ez az én testem, melyet értetek (adok). Ezt tegyétek az én emlékezetemre." 25Ugyanúgy vacsora után(fogta) a kelyhet, és így szólt: "Ez a kehely az új szövetség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle, az én emlékezetemre." 26Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, s e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. 27Ezért, aki méltatlanul eszi e kenyeret vagy issza az Úr kelyhét, az Úr  teste és vére ellen vét.

Gyakorlati tanácsok a test gyógyítására. 28Tehát vizsgálja meg magát mindenki, s csak úgy egyék a kenyérből és igyék a kehelyből, 29mert aki (méltatlanul) eszik és iszik, anélkül, hogy megkülönböztetné (az Úr) testét, tulajdon ítéletét eszi és issza. 30Ezért gyöngék és betegek közületek sokan, többen pedig holtak. 31Ha azonban (helyesen) ítélnők meg magunkat, nem lenne részünk az ítéletben. 32Ha viszont az Úr ítél meg minket, azért fenyít, hogy e világgal együtt el ne kárhozzunk.

33Ezért, testvéreim, ha étkezésre gyülekeztek, várjátok meg egymást. 34Ha valaki éhes, egyék otthon, hogy ne ítéletre gyűljetek össze. A többit majd megérkezésem után rendezem el.

V. A LÉLEK AJÁNDÉKAI

12 Különbözőség és egység. 1Ami a lelki adományokat illeti, nem akarom, testvérek, hogy tudatlanok maradjatok.  2Emlékeztek, hogy mikor még pogányok voltatok, hogyan hajszoltak ellenkezést nem tűrve a néma bálványok elé. 3Ezért tudtotokra adom, hogy aki Isten Lelke által szól, az egy sem mondja: "Átkozott legyen Jézus." De azt sem mondhatja senki: "Jézus az Úr", csak a Szentlélek által.

4A lelki adományok különfélék, de a Lélek ugyanaz. 5A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. 6Különfélék a csodatettek is, de Isten, aki mindezt mindenkiben véghez viszi, ugyanaz. 7A Lélek ajándékait pedig ki-ki azért kapja, hogy használjon vele. 8Egyik ugyanis a Lélektől a bölcsesség adományát kapja, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől, 9a harmadik meg a hitet kapja ugyanabban a Lélekben vagy a gyógyítás adományát ugyanabban a Lélekben; 10ez csodatevő hatalmat, amaz meg a prófétálást, egyik a szellemek elbírálását, másik többféle nyelvet, a harmadik viszont a nyelvek megfejtését. 11Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek.

A test hasonlata. 12A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így Krisztus is. 13Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztség által: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át. 14A test sem egy tagból áll ugyanis, hanem sokból. 15Még ha a láb azt mondaná is: "Nem vagyok kéz, nem tartozom tehát a testhez", mégis a testhez tartozik. 16Ha pedig a fül mondaná: "Nem vagyok szem, nem tartozom tehát a testhez", mégis a testhez tartozik. 17Ha  a test csupa szem volna, hol maradna a hallás? Ha meg csupa hallás, hol maradna a szaglás? 18Isten határozta meg minden egyes tag föladatát a testben, tetszése szerint. 19Ha valamennyi egy tag volna, hol volna a test. 20Ám sok a tag, de a test csak egy.

21Nem mondhatja a szem a kéznek: "Nincs rád szükségem", vagy a fej a lábnak: "Nincs rád szükségem." 22Ellenkezőleg, a gyöngébbeknek látszó tagok sokkal szükségesebbek. 23Sőt, a test alacsonyabb rendű tagjait nagyobb gonddal vesszük körül, és a tisztességtelen tagok nagyobb tisztességben részesülnek, 24a tisztességes tagoknak viszont nincs erre szükségük. De Isten azért alkotta meg így a testet, és azért részesítette az alacsonyabb rendű tagot nagyobb tisztességben, 25hogy a testben ne támadjon meghasonlás, hanem a tagok törődjenek egymással. 26Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az egyik tagnak, vele örvend valamennyi.

Egyetlen test Krisztusban. 27Ti Krisztus teste vagytok s egyenként tagjai. 28Az egyházban pedig Isten némelyeket apostolokká, másokat prófétákká, ismét másokat tanítókká tett. Adott továbbá csodatévő hatalmat, gyógyító erőt, segítőkészséget, kormányzóképességet, különféle nyelvadományt (és beszédek magyarázatát). 29Vajon mind apostolok? Mind próféták? Mind tanítók? Valamennyien csodatévő hatalommal és 30gyógyító erővel rendelkeznek? Mindannyian nyelveket beszélnek? Mindannyian beszédeket magyaráznak? 31Törekedjetek értékesebb adományokra! Ezért mindennél magasztosabb utat mutatok nektek.

13 A legértékesebb adomány a szeretet. 1Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. 2Legyen bár prófétáló tehetségem, ismerjem az összes titkokat és minden  tudományt, legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. 3Osszam el bár egész vagyonomat a szegények közt, s vessem oda testemet, hogy elégessenek, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.

4A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, 5nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, 6nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal, 7mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

8A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. 9Tudásunk  csak töredékes, töredékes a prófétálásunk is, 10de mikor eljön a beteljesedés, ami töredékes, véget ér. 11Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek, de amikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait. 12Most még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek, ahogy én magam is ismert vagyok. Most megmarad a hit, a remény, a szeretet - ez a három, 13de köztük legnagyobb a szeretet. Törekedjetek a szeretetre!

14 A prófétálás adománya. 1Keressétek buzgón a lelki adományokat, különösen pedig azt, hogy prófétálhassatok. 2Aki ugyanis az elragadtatás nyel vén szólal meg, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Senki sem érti, mert a Lélektől indítva mond titokzatos dolgokat. 3Aki viszont prófétál, emberek épülésére, buzdítására és vigasztalására beszél. 4Aki az elragadtatás nyelvén szól, csak önmagának épülésére szolgál, aki azonban prófétál, (Isten) egyházának épülésére. 5Szeretném ugyan, hogy mindannyian az elragadtatás nyelvén szóljatok, de még inkább, hogy prófétáljatok, mert aki prófétál, nagyobb annál, aki az elragadtatás nyelvén beszél, hacsak meg nem magyarázza, hogy az egyház is épüljön rajta.

A nyelvek magyarázata. 6Ha tehát hozzátok érkezem, testvérek, és az elragadtatás nyelvén szólalok meg, mit használok nektek, ha nem a kinyilatkoztatás, tudomány, prófétálás vagy tanítás szavaival szólok hozzátok? 7Lám, az élettelen hangszernél is, akár fuvola, akár  hárfa, ha nem különböző hangokon szólal meg, hogyan lehet fölismerni, hogy mit játszanak rajta? 8S ha a trombita bizonytalan hangot hallat, ki fog csatába indulni? 9Így nálatok is, ha a nyelvek adományával nem hallattok érthető szavakat, hogyan értik meg, amit mondtok? Csak a levegőbe beszéltek. 10Lám, milyen sokféle nyelv van a világon, de egy sem érthetetlen. 11Ha nem ismerem a szó jelentését, idegen vagyok a beszélő számára, de a beszélő is idegen nekem. 12Ezért ti is, mivel oly buzgón keresitek a lelki adományokat, törekedjetek arra, hogy az egyház épülésére bőven részesedjetek bennük.

13Aki tehát az elragadtatás nyelvén szól, imádkozzék, hogy meg is tudja magyarázni. 14Ha ugyanis valamely nyelven imádkozom, lelkem ugyan imádkozik, de elmém meddő marad. 15Mi következik ebből? Imádkozzam lélekkel, de imádkozzam elmémmel is; énekeljek lélekkel, de énekeljek elmémmel is. 16Különben, ha csak lélekben dicséred az Istent, hogy mondhatja áldó imádra az amint az, aki a nyelvben járatlan, mikor azt sem tudja, mit beszélsz? 17Te ugyan  szép hálaadó imát mondhatsz, de a másik nem épül rajta. 18Hálát adok Istenemnek, hogy mindnyájatoknál jobban szólok az elragadtatás nyelvén, 19de az egyházban inkább öt érthető szót akarok kimondani, hogy másokat is oktathassak, mintsem tízezer szót az elragadtatás nyelvén.

A lelki adományok célja. 20Testvérek, gondolkodástokban ne legyetek olyanok, mint a gyermek. Csak a gonoszságot illetően legyetek kisdedek, gondolkodástokban azonban felnőttek. 21A törvény azt mondja: "Idegen nyelven és idegen ajakkal szólok majd e néphez, de még így sem hallgatnak rám, mondja az Úr." 22A nyelvek adománya tehát nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek szánt csodajel; a prófétálás viszont nem a hitet leneknek, hanem a hívőknek szól. 23Ha tehát egybegyűlik az egész közösség, és mindnyájan az elragadtatás nyelvén szólnak, s avatatlanok vagy hitetlenek lépnek be, nem mondanák, hogy elment az eszetek? 24De ha valamennyien prófétálnak, s belép egy hitetlen vagy avatatlan, valamennyien meggyőzik, mindenkitől ítéletét hallja, 25s kiderülnek rejtett gondolatai, úgy, hogy arcra borulva imádja Istent, és megvallja: valóban köztetek az Isten!

A szabályok szerepe. 26Mi következik ebből testvérek? Mikor egybegyűltök, akinek csak van dicsérő éneke, tanítása vagy kinyilatkoztatása, nyelvadománya vagy magyarázata, az szolgáljon mind épüléstekre. 27Az elragadtatás nyelvén csak kettő vagy legföljebb három szóljon, mégpedig sorjában, és egy magyarázza meg. 28Ha pedig nem akadna magyarázó, hallgassanak az összejövetelen. Beszéljenek magukban és az Istennel. 29A próféták közül pedig kettő vagy három beszéljen, a többi pedig bírálja meg. 30Ha egy másik jelenlévő részesül kinyilatkoztatásban, az előbbi hallgasson el. 31Sorjában mind prófétálhattok, hogy mindnyájan tanuljanak s fölbuzduljanak. 32A prófétaság lelke engedelmeskedik a prófétáknak. 33Isten ugyanis nem a zűrzavar Istene, hanem a békességé.

34Mint a szentek minden egyházában, az asszonyok hallgassanak az összejöveteleken. Nincs megengedve, hogy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek, amint a törvény is mondja. 35Ha valamit tudni akarnak, kérdezzék meg otthon férjüket, mert asszonyhoz nem illik, hogy beszéljen az összejöveteleken. 36Vajon tőletek  eredt Isten igéje, vagy egyedül hozzátok jutott el?

37Aki prófétának vagy lelki adományban részesnek tartja magát, vegye tudomásul, hogy amit írok, az Úr akarata. 38Ha nem veszi tudomásul, róla sem vesznek tudomást. 39Törekedjetek tehát a prófétálásra, testvérek, s ne akadályozzátok meg az elragadtatás nyelvén való szólást. 40Minden méltóképpen és rendben történjék.

VI. A HOLTAK FÖLTÁMADÁSA

15 Krisztus föltámadása. 1Figyelmetekbe ajánlom, testvérek, az evangéliumot, melyet hirdettem nektek. Elfogadtátok és szilárdan kitartotok benne. 2Általa üdvösségre is juttok, ha megtartjátok úgy, amint hirdettem nektek. Különben hiába lettetek volna hívőkké. 3Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért, amint az Írás is mondja. 4Eltemették, és harmadnapon föltámadt. Ez is az Írás szerint. 5Megjelent Péternek, aztán a tizenkettőnek. 6Majd egyszerre több mint ötszáz testvérnek jelent meg, akik közül a legtöbb még ma is él, néhány pedig már meghalt. 7Azután Jakabnak jelent meg, majd valamennyi apostolnak. 8Mindnyájuk után pedig, mint elvetéltnek, nekem is megjelent. 9Én ugyanis a legutolsó vagyok az apostolok között, arra sem méltó, hogy apostolnak hívjanak, hiszen üldöztem Isten egyházát.  10De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, s rám árasztott kegyelme meddő nem maradt. Többet fáradtam mindnyájuknál, igaz ugyan, hogy nem én, hanem Isten kegyelme velem. 11Tehát akár én, akár ők: ugyanazt hirdetjük, s ezért lettetek hívőkké.

A föltámadás és a hit. 12Ha tehát azt hirdetjük, hogy Krisztus föltámadt holtából, hogyan állíthatják néhányan közületek, hogy nincs föltámadás? 13Ha nincs föltámadás, akkor Krisztus sem támadt föl. 14Ha pedig Krisztus nem támadt föl, hiábavaló a mi igehirdetésünk, s hiábavaló a ti hitetek. 15Sőt még Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy Krisztust föltámasztotta, noha nem támasztotta  föl, ha a halottak egyáltalán nem támadnak föl. 16Ha ugyanis a halottak nem támadnak föl, akkor Krisztus sem támadt föl. 17Ha pedig Krisztus nem támadt föl, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt azok is, akik elhunytak Krisztusban, elvesztek. 18Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, szánalomra méltóbbak vagyunk minden embernél.

Krisztus az első zsenge. 20Ám Krisztus föltámadt holtából, mint a holtak zsengéje. 21Egy ember által jött a halál, egy ember által jön a holtak föltámadása is. 22Amint ugyanis Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban mindnyájan életre kelnek. 23Mindenki, amikor sorra kerül: az első Krisztus, majd azok, akik Krisztushoz tartoznak, amikor eljön. 24Azután következik a vég, amikor átadja  az Uralmat Istennek, az Atyának, miután megsemmisített minden felsőbbséget, hatalmat és erőt. 25Addig kell ugyanis uralkodnia, míg ellenségeit mind lába alá nem veti. 26Utolsó ellenségét, a halált is megsemmisíti, mert "lába alá vetett mindent". 27Mikor arról van szó, minden alája van vetve, természetesen kivétel az, aki mindent alávetett neki. 28Mikor pedig majd minden alája lesz rendelve, maga a Fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki. Akkor Isten lesz minden mindenben.

A hit értelme. 29Mi értelme van annak, hogy a halottakért megkeresztelkednek? Ha a halottak egyáltalán nem támadnak föl, miért keresztelkednek meg értük? 30Miért tesszük ki mi is magunkat veszélynek szüntelen? 31Minden nap kész vagyok meghalni, hiszen büszkeségem vagytok, testvérek, Urunk Jézus Krisztusban. 32Mit használ nekem, hogy Efezusban férfiasan küzdöttem a vadállatokkal? Ha a halottak nem támadnak föl, akkor csak "együnk, igyunk, hiszen holnap úgyis meghalunk!" 33Ne engedjétek magatokat félrevezetni! A gonosz beszéd megrontja a jó erkölcsöt. 34Legyetek józanok, amint illik, és ne vétkezzetek! Némelyek ugyanis nem ismerik az Istent.

Mindezt azért mondom, hogy szégyelljétek magatokat.

A föltámadás módja. 35De azt kérdezhetné valaki, hogyan támadnak föl a holtak? Milyen testtel jönnek majd elő? 36Oktalan! Amit elvetsz, nem kel életre, ha csak (előbb) meg nem hal. 37Amit vetsz, nem a növény, mely csak azután fejlődik, hanem a puszta mag, például búzaszem vagy más egyéb. 38Isten pedig testet ad neki tetszése szerint, mégpedig minden magnak a neki megfelelő testet. 39Nem minden test egyforma, mert más az emberé, más az állaté, más a madáré, más a halé. 40S van égi test, meg földi test, de másként ragyog az égi, másként a földi. 41Más a nap sugárzása, más a hold fényessége, más a csillagok tündöklése; sőt egyik csillag fénye is különbözik a másikétól. 42Ilyen a holtak föltámadása is. Romlásra vetik el - romlatlannak támad föl. 43Dicstelenül vetik el - dicsőségben támad föl. Erőtlenségben vetik el - erőben támad föl. 44Érzéki testet vetnek el - szellemi test támad föl.

A szellemi test tulajdonságai. Ha van érzéki test, van szellemi is, 45amint az Írás mondja: "Ádám, az első ember élőlénnyé lett", az utolsó Ádám pedig éltető lélekké. 46De nem a szellemi az első, hanem az érzéki, aztán következik a szellemi. 47Az első ember a földből való, földi; a második a mennyből való (mennyei). 48Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, s amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. 49Ezért, amint magunkon hordozzuk a földi ember alakját, a mennyeinek alakját is magunkon fogjuk hordozni.

A test megdicsőülése. 50Arról azonban biztosítalak, testvérek, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság a romolhatatlanságot. 51Nézzétek, titokba avatlak titeket: nem halunk meg ugyan mindnyájan, de mindnyájan elváltozunk, 52hirtelen, egy szempillantás alatt, a végső harsonaszóra. Megszólal a harsona, mire a holtak romlatlanságra támadnak föl, mi pedig elváltozunk. 53Ennek a romlandó testnek föl kell öltenie a romlatlanságot, ennek a halandónak a halhatatlanságot. 54Mikor pedig a romlandó test romlatlanságba öltözik, s a halandó halhatatlanságba, akkor válik valóra az Írás szava:

56A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. 57De Istennek hála! ő segít minket győzelemre Urunk Jézus Krisztus által. 58Legyetek tehát állhatatosak és rendíthetetlenek, szeretett testvéreim! Fáradjatok minél többet az Úr ügyéért szüntelen, hiszen tudjátok, hogy fáradozástok az Úrban nem hiábavaló.

VII. BEFEJEZÉS

16 A gyűjtés. 1Ami pedig a szentek javára való gyűjtést illeti, ti is úgy tegyetek, amint Galácia egyházainak meghagytam. 2A hét első napján mindegyiktek tegye félre és gyűjtse össze, ami tőle telik, hogy ne akkor történjék a gyűjtés,  amikor megérkezem. 3Amikor tehát odaérek, azokat, akiket alkalmasoknak találtok, ajánlólevéllel elküldöm, hogy adományotokat Jeruzsálembe vigyék. 4Ha pedig megéri, hogy én is elutazzam, akkor velem jönnek.

Pál útitervei. 5Hozzátok akkor megyek, amikor Makedóniát már bejártam - tudniillik Makedónián utazom keresztül. 6Nálatok esetleg megállapodom, talán a telet is ott töltöm, aztán kíséretet adhattok a további útra. 7Nem csak átutazóban szeretnélek látni titeket, ezért, ha az Úr megengedi, remélem, hogy egy ideig nálatok maradhatok. 8Pünkösdig Efezusban maradok. 9Itt széles és sokat ígérő kapu tárult föl előttem, de az ellenfelem is sok. 10Mikor Timóteus odaérkezik, legyen rá gondotok, hogy zavartalanul maradhasson nálatok, mert az Úr ügyében fárad, akárcsak én. 11Senki le ne nézze, inkább kísérjétek el békével, hogy hozzám jusson. Várok rá a testvérekkel együtt. 12Ami pedig Apolló testvért illeti, nagyon kértem, hogy induljon hozzátok a testvérekkel, de semmiképpen sem akart most elmenni. Mihelyt ideje lesz, útra kel.

Befejező intelmek. 13Vigyázzatok, legyetek állhatatosak a hitben, viselkedjetek férfiasan, legyetek erősek! 14Minden  dolgotokat szeretetben intézzétek. 15Még egy figyelmeztetés, testvérek: Ismeritek Sztefanász házanépét. ő Achája zsengéje, aki a szentek szolgálatára adta magát. 16Álljatok rendelkezésére az ilyennek és mindannak, aki vele munkálkodik és fárad. 17Örülök, hogy Sztefanász, Fortunátusz és Ahaikusz megérkezett, mert távollétetekben pótoltak titeket, 18s az én lelkemet meg a tieteket is felüdítették. Becsüljétek meg az ilyeneket.

19Ázsia egyházai köszöntenek titeket. Sokszor üdvözöl az Úrban Akvila és Priszka, akik vendégül látnak, meg a házukban lévő közösség. 20Minden testvér köszönt titeket. Köszöntsétek egymást szent csókkal.

21Itt a saját kezű üdvözletem: Pál. 22Aki az Úr (Jézus Krisztust) nem szereti, legyen átkozott! Marána Tha.

23Az Úr Jézus (Krisztus) kegyelme legyen veletek. Szeretetem mindnyájatokkal Krisztus Jézusban. (Amen.)


   

KORINTUSIAKNAK ÍRT MÁSODIK LEVÉL
 

1  Az egyház köszöntése. 1Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola és Timoteus testvér, Isten korintusi egyházának és egész Achájában minden szentnek. 2Kegyelem és békeség nektek, Istentől, Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

Hálaadás és vigasztalás. 3Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene. 4Ő megvizsgál minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorkodnak, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal meg minket. 5Amilyen bőven részesedünk Krisztus szenvedéseiben, olyan bőven árad ránk Krisztus által a vigasztalás is. 6Ha szenvedünk, a ti vigasztalástokra és üdvösségtekre szolgál, ha vigasztalódunk, az is a ti vigasztalástokra van. Ez azoknak a szenvedéseknek türelmes elviselésére ad erőt, amiket mi is elszenvedünk. 7Ezért erős a veletek kapcsolatos reményünk, mert tudjuk, hogy nemcsak a szenvedésben vagytok társaink, hanem a vigasztalásban is.

8Nem szeretném, testvérek, hogy ne tudjatok arról az üldöztetésről, amely Ázsiában ért, és mód fölött, szinte erőnkön felül ránk nehezedett, úgyhogy már életünkről is lemondtunk. 9Sőt, magunkban már a halálos ítéletet is elfogadtuk, hogy ne magunkban bízzunk, hanem Istenben, aki föltámasztja a holtakat. 10ő mentett ki a súlyos életveszélyből, és ez után is ki fog menteni. Belé vetjük reményünket, hogy ezentúl is megment, 11különösen, ha ti is segítségünkre lesztek értünk mondott imádságtokkal. Akkor a nekünk jutott kegyelemért sokan adnak majd hálát értünk.

Pál őszintesége. 12A mi dicsekvésünk lelkiismeretünk tanúsága, hogy Istennek tetsző szentséggel és őszinteséggel, s nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével éltünk a világban, kiváltképpen köztetek. 13Nem írunk ugyanis egyebet,  mint amit olvastatok és megértettetek. 14Remélem, hogy mindvégig meg is értitek, amint már részben meg is értettetek engem: Urunk Jézus (Krisztus) napján mi a ti büszkeségtek, s ti a miénk vagytok.

Pál megokolja terveink megváltoztatását. 15Ezzel a bizalommal készültem a minap hozzátok, hogy másodszor is részesüljetek a kegyelemben. 16Tőletek aztán át akartam menni Makedóniába, s Makedóniából ismét vissza akartam térni hozzátok, hogy ti kísérjetek el Júdeába. 17Talán könnyelmű voltam, hogy ilyesmit terveztem? Vagy amit tervezek, csupa szeszélyből tervezem, s nálam az igen és  a nem mindegy? 18Isten a tanúnk, hogy hozzátok intézett szavainkban nem mindegy az igen és a nem. 19Isten Fia, Jézus Krisztus ugyanis, akit mi - én, Szilvánusz meg Timóteus - hirdettünk köztetek, nem volt majd igen, majd nem, hanem az igen vált valóra benne. 20Isten valamennyi ígérete igenné lett benne. Ezért hangzik föl általa az ajkunkon az amen Isten dicsőségére. 21Aki pedig minket veletek együtt megerősít és fölken Krisztusban: Isten az. 22ő az, aki pecsétjével megjelölt minket, és mint foglalót, szívünkbe árasztotta a Lelket.

23Istent hívom tanúságul magam mellett: csak irántatok való kíméletből nem mentem el eddig Korintusba. 24Hiszen nem hiteteken keresztül akarunk uralkodni rajtatok, inkább örömötöknek szeretnénk munkatársai lenni. Ti ugyanis a hitben szilárdan álltok.

2 A könnyek levele.  1Föltettem magamban, hogy nem szomorúságotokra megyek ismét hozzátok, 2mert ha én megszomorítlak titeket, ugyan ki derít föl engem? Csak nem az, akit én szomorítottam meg? 3Ezt is azért intéztem el levélben, hogy amikor odaérek, ne szomorítsanak azok, akiknek örülnöm kellene. Hiszen meggyőződésem mindnyájatokról, hogy az én örömöm valamennyitek öröme. 4Sűrű könnyek közt, szívem nagy szorongásával és aggodalmával írtam nektek, nem azért, hogy megszomorítsalak, hanem, hogy lássátok mennyire szeretlek különösen titeket.

Megbocsájt ellenségeinek. 5Ha valaki megszomorított, nem annyira engem szomorított meg, hanem részben, hogy ne túlozzak, mindnyájatokat. 6Elég az ilyennek az a büntetés, amellyel a többség sújtotta. 7Inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, hogy a túlságos szomorúságtól kétségbe ne essék. 8Ezért  arra kérlek titeket, tanúsítsatok iránta szeretetet. 9Azért is írtam, hogy próbára tegyelek titeket, és lássam, hogy engedelmesek vagytok-e mindenben? 10Akinek pedig megbocsáttok, annak én is. Krisztus színe előtt már meg is bocsátottam neki kedvetekért, ha egyáltalában volt még mit megbocsátanom. 11Nem akarjuk ugyanis, hogy megejtsen minket a sátán, hiszen szándékai nem ismeretlenek.

Pál aggódása és megbecsülése. 12Mikor Troászba érkeztem, hogy Krisztus evangéliumát hirdessem, bár a kapu nyitva állt előttem az Úrban, 13lelkemnek mégsem volt nyugta, mert nem találkoztam Títusz testvéremmel. Búcsút vettem tehát tőlük, és átkeltem Makedóniába. 14De hála legyen Istennek! Ő Krisztus (Jézusban) mindenkor győzelemre segít minket, és ismeretének illatát mindenütt  elterjeszti általunk. 15Mi ugyanis Krisztus jó illata vagyunk Istennek azok közt, akik üdvözülnek, s azok közt is, akik elkárhoznak. 16Ezeknek halált jelentő hullaszag, azoknak meg az élet éltető illata. 17Ki a rátermett erre? Mi nem tartozunk azok közé, akik nyerészkednek Isten igéjén, hanem őszintén, mintegy Istenből beszélünk, Isten színe előtt Krisztusban.

3 Az Újszövetség szolgája. 1Megint csak ajánlani kezdjük magunkat? Talán csak nem szorulunk - mint némelyek - hozzátok szóló vagy tőletek eredő ajánlólevélre? 2Ti vagytok ajánlólevelünk, szívünkbe írva. Ismeri és olvassa azt minden ember, 3mert meglátszik rajtatok, hogy Krisztus levele vagytok, amelyet mi írtunk, nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével, nem is kőtáblára, hanem az élő szív lapjaira.

Krisztus szolgájának bizalma. 4Ez a bizalmunk Isten iránt Krisztusból ered. 5Nem mintha saját erőnkből képesek volnánk valamit is kigondolni magunkról, hiszen képességünk Istentől származik. 6ő tett minket alkalmassá arra, hogy az újszövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a Léleké. Hiszen a betű öl, a Lélek pedig éltet.

7Ha már a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata oly dicsőséges volt, hogy Izrael fiai nem tekinthettek Mózes arcába, arcának múló ragyogása miatt, 8hogyan ne lenne sokkal dicsőségesebb a Lélek szolgálata? 9Ha ugyanis már annak szolgálata is dicsőséges, ami ítéletre vezet; mennyivel jobban bővelkedik dicsőségben a megigazulás szolgálata? 10Sőt, ami ott dicsőséges, ennek túláradó dicsőségéhez képest nem is dicsőséges.  11Ha ugyanis már a mulandó olyan dicsőséges, mennyivel inkább lesz dicsőséges a maradandó!

12Mivel tehát ilyen a reményünk, teljes nyíltsággal szólunk, 13nem úgy, mint Mózes, aki befödte arcát, hogy Izrael fiai ne lássák mulandó szolgálatának végét. 14Az ő értelmük eltompult, hiszen mindmáig ugyanaz a lepel borítja az ószövetséget, amikor olvassák, és rajta is marad, mivel csak Krisztusban tűnik el. 15Sőt, mind a mai napig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul a szívükre, 16de ha majd az Úrhoz térnek, eltűnik a lepel. 17Az Úr ugyanis Lélek: ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. 18Mi pedig mindnyájan födetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, és e szemléletben fokról fokra az ő képmásává változunk át az Úr Lelke által.

4 Kincsek cserépedényben. 1Mivel Isten irgalmából ilyen szolgálatunk van, nem veszítjük el bátorságunkat. 2Elutasítjuk a gyalázatos alattomosságot, nem élünk álnokságban és nem hamisítjuk meg Isten igéjét, hanem nyíltan hirdetjük az igazságot és ezzel rábízzuk magunkat minden ember lelkiismeretére Isten előtt. 3Ha evangéliumunk mégis el van takarva, azok előtt van eltakarva, akik elvesznek.

4Ezeknek a hitetleneknek e világ istene elvakította értelmüket, hogy ne ragyogjon számukra a Krisztusnak, Isten képmásának dicsőségéről szóló evangélium világossága. 5Mi ugyanis nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, magunkat csak úgy, mint Jézus kedvéért szolgátokat. 6Isten ugyanis, aki azt mondta: "A sötétségből támadjon fény", világosságot támasztott a mi szívünkben is, hogy fölragyogjon nekünk Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán.

Isten ereje az emberi gyöngeségben. 7Ezt a kincset cserépedényben őrizzük, hogy az erő túláradó nagyságát ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. 8Mindenfelől szorongatnak, de össze nem nyomorítanak, kétségeskedünk, de kétségbe nem esünk, 9üldözést szenvedünk, de elhagyottak nem vagyunk, földre terítenek, de el nem pusztulunk, 10testünkben Jézus kínszenvedését hordozzuk szüntelen, hogy Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön. 11Életünk folyamán váltig halálra szánnak minket Jézusért, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkön. 12Bennünk tehát a halál működik. 13Mivel pedig a hitnek ugyanaz a szelleme él bennünk, mint amiről írva van: "Hittem, azért szólaltam meg", mi is hiszünk, s azért beszélünk. 14Hiszen tudjuk, hogy aki az Úr Jézust föltámasztotta, Jézussal minket is föltámaszt, és veletek együtt elébe állít. 15Mindez értetek történik. Minél bővebben árad ugyanis a kegyelem, annál bővebben áradjon túl a hálaadás Isten dicsőségére.

Hitben élni. 16Ezért nem veszítjük el bátorságunkat, mert bár a külső ember romlásnak indult bennünk, a belső napról-napra megújul. 17Pillanatnyi, könnyűszenvedésünk ugyanis a mennyei dicsőség túláradó, örök mértékét szerzi meg számunkra. 18Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra szegezzük tekintetünket. A látható ugyanis ideig tartó, a láthatatlan viszont örök.

5    Mennyei honvágy. 1Tudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk leomlik, Istentől kapunk lakóházat: örök hajlékot a  mennyben, amit nem emberkéz épített. 2Ezért is sóhajtozunk itt, mert mennyei hajlékunkba óhajtunk beköltözni. 3Csak akkor nem látszunk többé ruhátlanoknak, ha oda beköltözünk. 4Amíg tehát e sátorban lakunk, elnehezülten sóhajtozunk, mert nem azt akarjuk, hogy levetkőztessenek, hanem hogy felöltöztessenek, s így a halandót elnyelje az élet. 5Hiszen Isten, aki erre előkészített minket, a Lélek foglalóját adta nekünk.

6Ezért tölt el bizalom, hiszen tudjuk, hogy míg testben élünk, távol járunk az Úrtól. 7A hitben élünk ugyanis, nem a szemlélésben. 8Ám bizalom tölt el, s jobban szeretnénk megválni a testtől és hazajutni az Úrhoz. 9Ezért is törekszünk arra, hogy kedvébe járjunk, akár nála vagyunk, akár távol élünk tőle. 10Hiszen mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt,  aszerint, amint jót vagy gonoszat tett.

A kiengesztelődés szolgálata. 11Mivel az Úr félelmének tudatában élünk, igyekszünk meggyőzni az embereket, hiszen Isten előtt ismertek vagyunk, s remélem, hogy a ti lelkiismeretetek előtt is tisztán állunk. 12Ezzel nem akarjuk magunkat ismét ajánlani, hanem módot adunk arra, hogy dicsekedhessetek velünk azokkal szemben, akik dicsőségüket a látszatban keresik és nem a szívük igazságában. 13Ha ugyanis magunkon kívül vagyunk, Istenért vagyunk; ha észnél vagyunk, értetek vagyunk. 14Erre Krisztus szeretete sürget minket, abban a meggyőződésben, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor valamennyien meghaltak. 15Ő mindenkiért meghalt, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és föltámadt.

16Ezentúl tehát nem tekintünk senkit emberi szempontból. Ha Krisztust azelőtt emberi szempontból tekintettük is, most már nem úgy tekintjük. 17Mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi tovatűnt, lám, valami új valósult meg. 18Mindez Istentől ered, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, s aki ránk bízta a kiengesztelés szolgálatát. 19Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelte magával a világot, és nem számítja be bűneinket, sőt, ránk bízta a kiengesztelés igéjét.

20Tehát Krisztus követségében járunk. Isten maga buzdít általunk. Krisztus nevében kérlek: engesztelődjetek ki Istennel! 21Ő "bűnné" tette értünk azt, aki bűnt nem ismert, hogy általa igazak legyünk Istenben.

Pál apostolságának leírása. 1Mint az ő munkatársai, figyelmeztetünk titeket, hogy Isten kegyelmét ne vegyétek hiába. 2Azt mondja ugyanis: "Kellő időben meghallgatlak, s az üdvösség napján segítek rajtad." Nézzétek, itt  a kellő idő! Itt az üdvösség napja!

Az apostol áldozatos élete. 3Senkinek sem okozunk semmiféle botrányt, hogy ne becsmérelhessék szolgálatunkat, 4hanem mindenben úgy viselkedünk, mint Isten szolgája: nagy türelemmel, megpróbáltatásban, szükségben, szorongatott helyzetben, 5verést szenvedve, tömlöcben, zendülés közepette, fáradozásban, virrasztásban, böjtben, 6tisztaságban és tudásban, béketűrésben és jóságban, a Szentlélekben és őszinte szeretetben, 7igazmondásban és Isten erejében, az igazság támadó és védő fegyverzetében, 8dicsőségben és megszégyenülésben, gyalázatban és jó hírnévben, mint csábítók, de mégis igazmondók, 9mint ismeretlenek, de mégis jól ismertek, mint halálraszántak, de mégis élünk, mint összevertek, de belé nem haltak, 10mint szomorkodók, de mindig derűsek, mint szűkölködők, de sokat gazdagítók, mint akiknek semmijük sincs, de mindenük megvan.

Személyes kérelem a korintusiakhoz. 11Megnyílt az ajkunk, és kitárult a szívünk felétek, korintusiak! 12Nem mi zárkóztunk el tőletek, ti nem nyitottátok ki szíveteket. 13Mint gyermekeimhez szólok: Viszonozzátok hasonlóan, és tárjátok ki ti is szíveteket!

Az élő Isten temploma. 14Ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel. Mi köze az igazságnak a gonoszsághoz? Vagy hogyan fér össze a világosság a sötétséggel? 15Hogyan egyeznék meg Krisztus Béliállal? Vagy mi köze a hívőknek a hitetlenekhez? 16Hogyan tőri meg Isten temploma a bálványokat? Hiszen ti az élő Isten temploma vagytok, amint Isten mondja:

7    1Mivel tehát ilyen ígéretek birtokában vagyunk, szeretteim, tartsuk távol magunktól a test és lélek minden szennyét, s tegyük teljessé megszentelésünket Isten félelmében.

A megtérés öröme. 2Értsetek meg! Senkinek kárára nem voltunk, senkit tönkre nem tettünk, senkit rá nem szedtünk. 3Nem rosszallásképpen mondom, hiszen az előbb megmondtam, hogy életre-halálra szívünkben vagytok. 4Nagy a bizalmam bennetek, és szívesen dicsekszem veletek. Vigasztalás tölt el, s minden bajom közt is túlárad bennem az öröm.

Jó hírek Títusztól. 5Mikor ugyanis Makedóniába érkeztünk, nem volt nyugalma testünknek, mert mindenfelől zaklatás ért: kívül harcok, belül félelem. 6Ám Isten, a letörtek vigasztalója, minket is megvigasztalt Títusz megérkezésével. 7De nemcsak megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amelyben köztetek része volt. Elbeszélte ugyanis nekünk vágyódástokat, aggódástokat s értem való buzgólkodástokat, úgyhogy még jobban megörültem. 8Ha levelemmel meg is szomorítottalak titeket, nem bánom. De ha bántam volna is - mivel látom, hogy az a levél, rövid időre ugyan, de megszomorított titeket - 9most mégis örülök, nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem, hogy a szomorúság megtéréstekre vezetett. Istennek tetsző módon szomorodtatok meg, s miattunk semmiben sem szenvedtetek kárt. 10Az Istennek tetsző szomorúság ugyanis üdvösségre vezető megtérést hoz, amelyet senki sem bán meg; a világ szomorúsága viszont halálba visz. 11Lám, ebből a ti Istennek tetsző szomorúságtokból mekkora buzgalom fakadt, sőt mentegetőzés, méltatlankodás, félelem, vágyakozás, buzgólkodás és a vétkező megbüntetése. Mindezzel igazoltátok, hogy az ügyben ártatlanok vagytok. 12Ha tehát írtam is nektek, nem a sértő s nem a sértett miatt tettem, hanem, hogy kinyilvánuljon értünk való buzgalmatok  Isten előtt. 13Ezért vigasztalódtunk meg. De vigasztalódásunk során még nagyobb örömet szerzett Títusz öröme, mert lelkét mindnyájan földerítettétek. 14Ha előtte dicsekvően beszéltem rólatok, nem vallottam szégyent, mert, amint nektek is mindent a valósághoz híven mondtunk, úgy a Títusz előtti dicsekvésünk is igaznak bizonyult. 15Ő pedig még jobb szívvel van irántatok, mert emlékszik mindnyájatok engedelmes lelkületére, amellyel félve-rettegve fogadtátok. 16Örülök tehát, hogy minden tekintetben bízhatom bennetek.

8 Szabadon adakozzanak. 1Tudtotokra adjuk, testvérek, Isten kegyelmét, amellyel elárasztotta Makedónia egyházait. 2A bajok és a súlyos megpróbáltatások ellenére is, túláradó örömükből és nyomasztó szegénységükből bőséges adakozás fakadt. 3Tanúskodhatom mellettük, hogy erejükhöz mérten, sőt erejükön felül is önként adakoztak. 4Kérve kérték tőlünk azt a kegyet, hogy részt vehessenek a szentek megsegítésében. 5Minden reményünket fölülmúlva, előbb az Úrnak adták magukat, aztán Isten akaratából nekünk.

Títusz szerepe és a nagylelkű adakozás okai. 6Ezért arra kértük Títuszt, hogy amint elkezdte, fejezze is be nálatok a jótékonyság művét. 7Amint mindenben kitűntök: hitben, szóban, tudásban, minden buzgóságban s az irántunk érzett szeretetben, tűnjetek ki a jótékonyságban is.

8Nem parancsképpen mondom ezt, hanem, hogy mások buzgósága által próbára tegyem szeretetek őszinteségét. 9Hiszen ismeritek Urunk Jézus Krisztus jótékonyságát. ő, a gazdag, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok. 10Erre nézve tanácsot adok nektek, mert hasznotokra válik. Tavaly óta nemcsak hogy megkezdtétek a gyűjtést, hanem magatokévá is tettétek az ügyet. 11Most tehát gyakorlatban is hajtsátok végre, hogy a készséges akarat, tehetségtekhez mérten, tettben valósuljon meg. 12Ha tehát készséges az akarat, jótékonysága attól függ, amije van, nem attól, amije nincs. 13Nem úgy, hogy mások megszabaduljanak nyomorúságuktól, ti meg bajba jussatok, hanem egyenlő mérték szerint. 14Most az ő szükségletüket a ti bőségtek fedezi, hogy majd az ő bőségük a ti szükségteket szolgálja, s meglegyen az egyenlőség. 15Az Írás is azt mondja: "Aki sokat gyűjtött, nem bővelkedett, aki meg keveset, nem szűkölködött."

Títusz és társai. 16Hála legyen Istennek, aki Títusz szívébe ugyanezt a buzgóságot öntötte irántatok, 17mert elfogadta a fölszólítást, sőt, mivel buzgalma még nagyobb volt, önszántából utazott el hozzátok. 18Vele küldjük azt a testvért is, akit az evangélium hirdetéséért minden egyházban dicsérnek. 19De nemcsak dicsérik, hanem kísérőnkül is rendelték az egyházak a jótékonyság művében, amelyet az Úr dicsőségére, saját akaratunkból vállaltunk. 20El akarjuk kerülni, hogy valaki megrágalmazzon a bőséges adomány miatt, amely gondunkra van bízva. 21Gondunk van ugyanis a becsületre, nemcsak Isten, hanem az emberek előtt is. 22Velük küldtük azt a testvérünket is, akinek buzgóságát sokféle dologban gyakran kipróbáltuk, s aki most irántatok való nagy bizalmában még sokkal buzgóbb. 23Ami Títuszt illeti, ő kísérőm, nálatok pedig munkatársam; ami a testvéreket illeti, ők az egyházak küldöttei, Krisztus dicsősége. 24Mutassátok meg irántuk érzett szereteteteket, s bizonyítsátok be az egyházak színe előtt, hogy a veletek való dicsekvésem helytálló.

9 Gyűjtés a szenteknek. 1A szenteknek szóló gyűjtésről fölösleges tovább írnom. 2Hiszen ismerem készségteket, és ezért dicsekszem is veletek a makedónok  előtt. Tavaly óta Achája is készen áll, és buzgóságtok igen sokakat föllelkesített. 3Mindamellett elküldtem a testvéreket, hogy veletek való dicsekvésünk e tekintetben alaptalannak ne bizonyuljon, hanem, amint mondtam, készen álljatok. 4Különben, ha makedónok jönnek velem, s készületlenül találnak titeket, mi is szégyent vallunk ebben az ügyben, hát még ti.

A bőkezűség áldásai.  5Ezért láttam szükségesnek, hogy rávegyem a testvéreket, menjenek előre hozzátok, és gyűjtsék össze a megígért adományt. Remélem, hogy bő adomány vár, s nem sovány alamizsna.

6Annyi bizonyos: "Aki szűken vet, szűken is arat; s aki bőven vet, bőven is arat." 7Mindenki úgy adjon, amint eltökélte
magában, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. 8Isten ugyanis elég hatalmas ahhoz, hogy minden adományt bőven megadjon nektek, hogy mindenkor mindennel teljesen ellátva, készen legyetek minden jótettre. 9Hiszen ezt olvassuk  az Írásban:

10Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyérrel is tartja, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja igaz életetek termését, 11hogy mindig gazdagon teljék minden bőkezűségre, amely általunk hálaadásra indít az Isten iránt. 12Ez a jótékonyság ugyanis nemcsak a szentek szükségletét elégíti ki, hanem Isten iránt őszinte hálára indít. 13Ha kitartotok a jótékonyságban, Istent magasztalják érte, mert engedelmesen megvallottátok Krisztus evangéliumát és bőkezűségtek által kifejezésre juttatátok a velük és a többiekkel fönnálló közösséget. 14Imádkozni is fognak értetek, és vágyakozni fognak utánatok, mivel Isten kegyelme oly bőségesen áradt rátok. 15Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért.

10 Pál megvédi szolgálatát. 1Krisztus szelídségére és kegyességére kérlek titeket, én, Pál, aki köztetek szemtől-szemben szerény vagyok, de távollétemben szigorú. 2Arra kérlek titeket, hogy jelenlétemkor ne kelljen szigorúan föllépnem azzal a határozottsággal, amellyel, gondolom, fölléphetek azokkal szemben, akik azt tartják rólunk, hogy a test szerint élünk. 3Igaz ugyan, hogy testben élünk, de nem a test szerint harcolunk, 4mert harci fegyvereink nem földiek, hanem isteni erejűek és erődítmények lerontására képesek. Velük cáfoljuk meg az érveléseket 5és minden önhittséget, amely Isten ismerete ellen lázad, sőt velük szorítunk minden értelmet a Krisztusnak tartozó hódolatra. 6Készen állunk arra is, hogy minden engedetlenséget megtoroljunk, mihelyt a ti engedelmességtek tökéletessé válik.

7Ügyeljetek csak arra, ami szembetűnő. Ha valaki azzal biztatja magát, hogy Krisztusé, gondoljon arra is, hogy  amint ő Krisztusé, úgy mi is. 8Ha ugyanis valamivel többet dicsekedném hatalmunkkal, amelyet az Úr épüléstekre, s nem romlástokra adott, nem maradnék szégyenben. 9De nem akarom azt a látszatot kelteni, hogy leveleimmel csak ijesztegetlek titeket. 10"A levelek - mondják - súlyosak és kemények, de fellépésében nincs erő és beszéde gyatra." 11Gondolja meg az ilyen, hogy amilyenek a távolban vagyunk írott szóval, olyanok leszünk, amikor megjelenünk, tettel is.

12Mi természetesen nem merjük magunkat azokhoz számítani vagy hasonlítani, akik magukat ajánlgatják. Azok oktalanságukban csak önmagukhoz mérik és hasonlítják magukat. 13Mi viszont nem dicsekszünk mértéken túl, hanem hatáskörünk mértéke szerint, amelyet Isten mért ki számunkra, s amely hozzátok is elér. 14Nekünk tehát nem kell átlépnünk hatáskörünket, mintha másként nem jutnánk el hozzátok, hiszen Krisztus evangéliumával hozzátok is eljutottunk. 15Nem dicsekszünk mértéken túl mások munkájával, de reméljük hogy hitetek növekedésével, ami hatáskörünket illeti, még nagyobb megbecsülésben lesz részünk köztetek. 16Akkor határaitokon túl is hirdetni tudjuk majd az evangéliumot, anélkül hogy idegen területen azzal dicsekednénk, amit más végzett el. 17"Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék." 18Nem az a megbízható, aki magát ajánlja, hanem akit Isten ajánl.

11 Pál és a hamis apostolok. 1Bárcsak eltűrnétek részemről némi oktalanságot! 2De hiszen el is tőrtök engem. Én Isten féltékenységével aggódom értetek: hiszen eljegyeztelek titeket egy férfival, hogy tiszta szűzként vezesselek Krisztushoz. 3Félek azonban, hogy amint a kígyó álnokul rászedte Évát, úgy a ti értelmeteket is megronthatja és elfordíthatja a Krisztus iránt való őszinte odaadástól. 4Ha ugyanis valaki föllépne és más Jézust hirdetne, mint akit mi hirdettünk, vagy ha más lélekben részesülnétek, mint amiben részesültetek, vagy más evangéliumban, mint amit elfogadtatok: szívesen vennétek. 5Pedig azt gondolom, hogy semmivel sem vagyok kisebb a "fő-fő apostoloknál". 6Ha a beszédben fogyatékos vagyok is, a tudásban nem. Ezt egyébként minden tekintetben részletesen megismertétek.

7Vagy talán hibáztam azzal, amikor megaláztam magamat, hogy fölmagasztaljalak titeket, mivel Isten evangéliumát  ingyen hirdettem köztetek? 8Más egyházakat fosztottam ki, amikor támogatást fogadtam el, csak hogy nektek szolgálhassak. 9Amikor pedig nálatok voltam és szükséget szenvedtem, nem voltam senkinek terhére. Amiben ugyanis hiányt szenvedtem, azt a Makedóniából érkezett testvérek pótolták. Minden tekintetben ügyeltem tehát arra, hogy terhetekre ne legyek, és a jövőben is ügyelek. 10Krisztus igaza áll mellettem: ezen a dicsőségen Achája tájain sem eshetik csorba! 11Ugyan miért? Azért, mert nem szeretlek titeket? Isten a tudója! 12De amit most teszek, a jövőben is megteszem, hogy alkalmat ne adjak azoknak, akik alkalmat keresnek arra, hogy dicsekvésükkel olyanoknak tűnjenek föl, mint mi. 13Az ilyenek álapostolok, álnok munkások, akik csak tettetik magukat Krisztus apostolainak. 14Nem is csoda, hiszen maga a sátán is a világosság angyalának tetteti magát. 15Nem is olyan nagy dolog tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak tettetik magukat. Végük méltó lesz tetteikhez.

Pál apostol szenvedései. 16Megismétlem: senki se tartson oktalannak. De ha mégis annak tartotok, fogadjatok el hát, mint oktalant, hogy én is dicsekedhessem egy kissé. 17Amit most mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem oktalanul, amennyiben ilyen dolgokkal dicsekszem. 18Mivel olyan sokan dicsekszenek test szerint, én is dicsekszem. 19Hiszen örömest eltűritek az oktalanokat, mert ti okosak vagytok. 20Eltűritek, ha valaki titeket szolgaságra vet, ha kifoszt, ha kihasznál, ha fölétek kerekedik, ha arcul ver. 21Szégyenkezve vallom be, hogy mi ettől tartózkodtunk. De ha valaki dicsekedni mer - oktalanul mondom - merek én is. 22Zsidók ők? Én is az vagyok. Izraeliták? Én is. Ábrahám ivadékai? Én is. 23Krisztus szolgái? Mint oktalan mondom: én még inkább. Többet   fáradtam, börtönbe többet vetettek, módfelett sok verést kaptam, sokszor forogtam halálveszélyben. 24A zsidóktól ötször kaptam egy híján negyvenet, 25háromszor megbotoztak, egyszer megköveztek, háromszor szenvedtem hajótörést. Egy nap s egy éjjel a nyílt tengeren hánykolódtam. 26Sokat voltam vándorúton, veszélyben forogtam folyóvizeken, veszélyben rablók miatt, veszélyben népem részéről, veszélyben a pogányok között. Veszélyben városokban, veszélyben a pusztán, veszélyben a tengeren, veszélyben hamis testvérek között. 27Fáradtam és kínlódtam, sokat virrasztottam, éheztem és szomjaztam, gyakran böjtöltem, fagyoskodtam és ruhátlan voltam. 28Minden mástól eltekintve mindennapi zaklatásom: az összes egyházakért való gond terhel. 29Ki gyönge, hogy én gyönge ne lennék? Ki botránkozik meg, hogy én ne égnék? 30Ha dicsekednem kell, gyöngeségemmel dicsekszem, 31Isten, Urunk Jézus (Krisztusnak) atyja, aki mindenkor áldott, tudja, hogy nem hazudok. 32Damaszkuszban Aretász király helytartója őriztette a damaszkusziak városát, hogy elfogjon, 33de az ablakból kosárban bocsátottak le a falon, s így menekültem ki kezéből.

12     Kinyilatkoztató látomás. 1Ha dicsekedni kell, bár semmit sem ér, rátérek a látomásokra s az Úr kinyilatkoztatásaira. 2Tudok egy Krisztusban élő  emberről, aki tizennégy évvel ezelőtt - testben-e, nem tudom, testen kívül-e, nem tudom, Isten a tudója, - elragadtatott a harmadik égig. 3És tudom, hogy ez az emberi-testben-e vagy testen kívül, nem tudom, Isten a tudója, - 4elragadtatott a paradicsomba, és kimondhatatlan szavakat hallott, amelyeket ember el nem mondhat. 5Az ilyesmivel dicsekszem, de magammal nem dicsekszem, hacsak gyöngeségeimmel nem. 6Pedig ha akarnék is dicsekedni, nem volnék oktalan, hiszen igazat mondanék. Ám óvakodom attól, hogy valaki többre becsüljön annál, amit rajtam lát vagy tőlem hall.

7De hogy a kinyilatkoztatások nagyszerűsége önhitté ne tegyen, tövist kaptam testembe, a sátán angyalát, hogy szüntelen zaklasson s el ne bízzam magamat. 8Háromszor kértem ezért az Urat, hogy szűnjék meg, de azt felelte: 9"Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg teljesen." Örömest dicsekszem tehát gyöngeségeimmel, hogy Krisztus ereje lakjék bennem.

10Azért telik kedvem a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongatott helyzetben, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.

Áldozatkészsége a korintusiakért. 11Oktalanná lettem, ti kényszeríttettek rá. Hiszen a ti dolgotok lett volna, hogy engem ajánljatok, mert semmivel sem maradok el a "fő-fő apostolok" mögött,  bár semmi sem vagyok. 12Apostoli küldetésem bizonyítékait nagy türelemmel mutattam be előttetek jelekkel és csodás erő-megnyilvánulásokkal.

Pál aggódik a korintusi egyházért. 13Mi az, amiből a többi egyháznál kevesebb jutott nektek, hacsak nem az, hogy nem voltam terhetekre? Bocsássátok meg nekem ezt az "igazságtalanságot"! 14Nézzétek, most harmadszor készülök hozzátok, de nem leszek terhetekre, mert nem a tieteket keresem, hanem titeket. Hiszen nem a gyermekek gyűjtenek kincset a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. 15Én örömest hozok áldozatot, sőt magamat is teljesen föláldozom lelketekért. Ha tehát ennyire szeretlek titeket, kevesebb viszontszeretetet találjak nálatok? 16Ám legyen: "Nem terheltelek titeket, de mivel furfangos vagyok, csellel hálóztalak be." 17Vajon a hozzátok küldöttek közül melyikkel csaltalak meg titeket? 18Legutóbb Títuszt kértem föl, és elküldtem vele azt a testvért. Vajon Títusz csalt meg? Nem munkálkodtunk-e teljes egyetértésben? Nem jártunk-e egy nyomon?

19Már régóta azt hiszitek, hogy mentegetődzünk előttetek, pedig Isten előtt Krisztusban beszélünk. Minden a ti épüléstekre szolgáljon, szeretteim. 20Attól tartok ugyanis, hogy amikor odaérkezem, nem olyannak talállak titeket, amilyennek szeretnélek; ti viszont olyannak találtok, amilyennek nem kívántok. Bárcsak ne volna köztetek civódás, irigykedés, harag, egyenetlenkedés, rágalmazás, árulkodás, gőgösködés, pártoskodás, 21hogy amikor újra odajutok, Isten meg ne alázzon nálatok, és siratnom ne kelljen azokat, akik vétkeznek, de nem tartottak bűnbánatot az elkövetett tisztátalanság, paráznaság és szemérmetlenség miatt.

13  Végső figyelmeztetés. 1Ezúttal harmadszor megyek hozzátok. "Két vagy három tanú vallomása döntsön el minden ügyet." 2Már második ottlétemkor meg mondtam azoknak, akik vétkeztek, és a többieknek is, s most távollétemben is előre megmondom: ha ismét odamegyek, nem kegyelmezek. 3Bizonyítékot akartok a belőlem szóló Krisztustól. ő nem gyönge veletek szemben, hanem hatalmas köztetek. 4Gyöngeségében ugyan megfeszítették, de Isten erejéből él. Mi is gyöngék vagyunk benne, de Isten erejéből élünk vele együtt értetek. 5Vizsgáljátok meg magatokat, hogy a hitben éltek-e. Tegyétek csak próbára magatokat! Nem ismeritek föl, hogy bennetek él Jézus Krisztus? Ha nem, akkor nem álltátok ki a próbát. 6De remélem, elismeritek, hogy mi kiálltuk a próbát.

7Arra kérjük az Istent, hogy semmi rosszat ne tegyetek. Nem azért, hogy mi kipróbáltnak tűnjünk föl, hanem hogy ti a jót tegyétek, mi pedig hadd lássunk ki nem próbáltnak. 8Semmit sem tehetünk ugyanis az igazság ellen, hanem csak az igazságért. 9Hiszen örülünk annak, hogy gyöngék vagyunk, ti meg erősek. Ezért is imádkozunk tökéletesedéstekért.

Búcsúzás. 10Azért írom mindezt távollétemben, hogy odaérve ne járjak el keményen azzal a hatalommal, amit az Úr építésre adott, s nem rombolásra. 11Különben, testvérek, örüljetek, tökéletesedjetek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértűek, éljetek békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. 12Köszöntsétek egymást szent csókkal! Az összes szentek köszöntenek titeket. 13Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. (Amen.)


Tartalom