Miguel de Cervantes Saavedra
Don Quijote

Győri Vilmos fordítását átdolgozta Benyhe János

A verseket Somlyó György fordította

[A kimaradt részek tartalmi összefoglalását szögletes zárójelbe tettük. (A szerk.)]TARTALOM

ELSŐ RÉSZ

BÉJAR HERCEGÉNEK
Gibraleón márkijának, Benalcázar és Bañares grófjának, Alcocer község vicegrófjának, Capilla Curiel és Burguillos város urának

BEVEZETŐ

ELSŐ FEJEZET
A híres-nemes Don Quijote de la Mancha állapotját és életmódját tárgyalja

MÁSODIK FEJEZET
Az elmés Don Quijote első kirándulása hazulról

HARMADIK FEJEZET
Mily különös módon ütötték lovaggá Don Quijotét

NEGYEDIK FEJEZET
Mi történt lovagunkkal, amikor eltávozott a fogadóból?

ÖTÖDIK FEJEZET
Lovagunk szerencsétlenségének elbeszélése folytatódik

HATODIK FEJEZET
Amaz ünnepélyes és mulatságos vizsgálatról, melyet a pap és a borbély tartott elmés lovagunk könyvtárában

HETEDIK FEJEZET
A mi jó lovagunknak, Don Quijote de la Manchának második kirándulásáról

NYOLCADIK FEJEZET
Arról a fényes sikerről, melyet a hős Don Quijote aratott a szélmalmok ellen vívott rettenetes és minden képzeletet felülmúló kalandban, és több, hűséges feljegyzésre méltó, szerencsés esemény

KILENCEDIK FEJEZET
A bátor bizcayai s a hős manchai rettenetes párbaja véget ér és befejeződik

TIZEDIK FEJEZET
A kedélyes párbeszédről, melyet Don Quijote és fegyverhordozója, Sancho Panza folytatott

TIZENEGYEDIK - TIZENKETTEDIK - TIZENHARMADIK - TIZENNEGYEDIK FEJEZET

TIZENÖTÖDIK FEJEZET
Don Quijote gyászos kimenetelű kalandjáról néhány istentelen yanguasi hajcsárral

TIZENHATODIK - TIZENHETEDIK FEJEZET
Mi történt az elmés lovaggal a fogadóban, melyet ő várkastélynak képzelt?

TIZENNYOLCADIK FEJEZET
Sancho Panza beszélgetése urával, Don Quijotéval, és egyéb elmondásra méltó kalandok

TIZENKILENCEDIK FEJEZET
Az elmés beszélgetésről, melyet Sancho folytatott urával, s a kalandról, midőn egy holttesttel találkoztak, valamint egyéb nevezetes eseményekről

HUSZADIK FEJEZET
A soha nem látott, se nem hallott kalandról, melyet a hős Don Quijote de la Mancha szerencsésebben vészelt át, mint a világ akármelyik híres lovagja

HUSZONEGYEDIK FEJEZET
A nevezetes kalandról, melyben Mambrín sisakja esett drága zsákmányul, s más egyebekről, amik győzhetetlen lovagunkkal történtek

HUSZONKETTEDIK FEJEZET
Hogyan adta vissza Don Quijote számos szerencsétlen szabadságát, akiket erőnek erejével oda vittek, ahová nem akartak menni

HUSZONHARMADIK - NEGYVENKETTEDIK FEJEZET

NEGYVENHARMADIK FEJEZET
Az öszvérhajcsár mulattató története, egyéb különös eseményekkel, melyek a fogadóban történtek

NEGYVENNEGYEDIK FEJEZET
A fogadóban történt hallatlan események folytatása

NEGYVENÖTÖDIK FEJEZET
Egészen híven elmondja, hogyan történt a Mambrín sisakja s a szamárnyereg vitás kérdésének eldöntése, más nevezetes kalandokkal együtt

NEGYVENHATODIK FEJEZET
A poroszlókkal történt emlékezetes kalandról, s a mi jó lovagunknak, Don Quijoténak rettentő haragjáról

NEGYVENHETEDIK - ÖTVENEGYEDIK FEJEZET

ÖTVENKETTEDIK FEJEZET
Ama tusakodásról, melybe Don Quijote a kecskepásztorral keveredett, valamint a vezeklőkkel történt rendkívüli kalandról, melynek véres verejtékkel vetett szerencsés véget


MÁSODIK RÉSZ

AJÁNLÁS
Lemos grófjának

ELŐSZÓ
az olvasóhoz

ELSŐ FEJEZET
Milyen beszélgetést folytatott a plébános meg a borbély Don Quijotéval a betegségéről?

MÁSODIK FEJEZET - HATODIK FEJEZET

HETEDIK FEJEZET
Mi történt Don Quijote és fegyverhordozója közt, és több rendkívüli esemény

NYOLCADIK FEJEZET
Azt mondja el, mi történt Don Quijotéval, amidőn szíve hölgyének, Dulcinea del Tobosónak látogatására odajárt

KILENCEDIK FEJEZET
Majd meglátjuk, miről szól

TIZEDIK FEJEZET
Azt mondja el, hogyan iparkodott Sancho elbűvölni Dulcinea kisasszonyt, és más, éppoly nevetséges, mint valóságos események

TIZENEGYEDIK FEJEZET
A bátor Don Quijote különös kalandjáról "A halál udvara" kocsijával vagy szekerével

TIZENKETTEDIK FEJEZET
Ama rendkívüli kalandról, mely a hős Don Quijote s a vitéz Tükrös lovag között esett meg

TIZENHARMADIK FEJEZET
Az Erdő lovagjával történt kaland folytatása, a két fegyverhordozó okos, új és barátságos párbeszédével együtt

TIZENNEGYEDIK FEJEZET
Az Erdő lovagjával történt kaland folytatása

TIZENÖTÖDIK FEJEZET
Elmondja és beszámol, ki volt a Tükrök lovagja meg a fegyverhordozója

TIZENHATODIK FEJEZET - HUSZONKETTEDIK FEJEZET

HUSZONHARMADIK FEJEZET
Bámulatra méltó dolgok, melyeket az elragadott Don Quijote látott Montesinos mélységes barlangjában, azonban oly rendkívüliek és lehetetlenek, hogy ezt a kalandot betoldottnak kell tartani

HUSZONNEGYEDIK FEJEZET
Ezer olyan apróságot mond el, amelyek éppoly bohók, mint amily szükségesek e nagyszerű történet megértéséhez

HUSZONÖTÖDIK FEJEZET
A szamárordításról szól, s a bábjátékossal történt mulatságos kalandot adja elő, meg a jós majom emlékezetre méltó jóslatait

HUSZONHATODIK FEJEZET - HUSZONKILENCEDIK FEJEZET

HARMINCADIK FEJEZET
Don Quijote találkozása egy szép vadászhölggyel

HARMINCEGYEDIK FEJEZET - NEGYVENEDIK FEJEZET

NEGYVENEGYEDIK FEJEZET
Clavileño megérkezése és a terjedelmes kaland vége

NEGYVENKETTEDIK FEJEZET - HATVANADIK FEJEZET

HATVANEGYEDIK FEJEZET
Mi történt Don Quijotéval, amikor bevonult Barcelonába, és egyéb dolgok, melyekben több az igazság, mint az okosság

HATVANKETTEDIK - HATVANHARMADIK FEJEZET

HATVANNEGYEDIK FEJEZET
Arról a kalandról, melynél az eddigiek közül egy sem okozott nagyobb szomorúságot Don Quijoténak

HATVANÖTÖDIK FEJEZET
Ki volt a Fehér Hold lovagja, hogyan szabadult meg Don Gregorio, s egyéb események

HATVANHATODIK FEJEZET
Arról szól, amit majd meglát, aki elolvassa, vagy meghall, akinek felolvassák

HATVANHETEDIK FEJEZET
Don Quijote elhatározásáról, hogy pásztor lesz, s fogadalma évét mezőn fogja tölteni, és más, jó és mulattató eseményekről

HATVANNYOLCADIK FEJEZET
Don Quijote sertéskalandja

HATVANKILENCEDIK FEJEZET
A legrendkívülibb s legkülönösebb eseményről: furcsább nem esett meg Don Quijotéval az egész nagy történet során

HETVENEDIK FEJEZET
A hatvankilencedik után következik, s olyasmiről szól, ami múlhatatlanul szükséges ennek a történetnek megértéséhez

HETVENEGYEDIK FEJEZET
Mi történt Don Quijotéval s fegyverhordozójával, Sanchóval, hazafelé utaztokban

HETVENKETTEDIK FEJEZET
Don Quijote és Sancho hazatéréséről

HETVENHARMADIK FEJEZET
Milyen jeleket látott Don Quijote a falujába érkeztekor, meg egyéb események, melyek e nagy történet díszére és hitelesítésére szolgálnak

HETVENNEGYEDIK FEJEZET
Don Quijote megbetegedéséről, végrendeletéről és haláláról