Kezdőlap

Apáczai Csere János (Apáca, 1625. jún. 10.Kolozsvár, 1659. dec. 31.): filozófiai és pedagógiai író, tanár. A m. művelődés, nevelésügy és tudomány egyik kiemelkedő úttörője. Paraszti sorból származott. Szülőfalujában és Kolozsvárt járt iskolába, ak.-i tanulmányait 1642–43 táján Gyulafehérvárt kezdte, Hollandiában folytatta. 1648-ban előbb a franekeri, majd a leideni egy.-re iratkozott. Valószínűleg 1649 tavaszától huzamosabb ideig az utrechti egy.-en tanult. 1651. ápr.-ban az újonnan alapított hardervijki egy.-en teológiai doktori szigorlatot tett, ő lett az új egy. első doktora. 1651-ben feleségül vette egy jómódú utrechti család leányát, Aletta van der Maetot. 1653 nyarán hazatérve a gyulafehérvári kollégium gimn.-i tagozatán kapott tanári állást. Vele a puritanizmusnak immár radikális, az independentizmus hatásait is felmutató irányzata ért el Erdélybe. ~ Hollandiában Descartes filozófiáját tette magáévá. Még Utrechtben írta, részint Alsted, részint azonban Descartes, Comenius, Copernicus, Ramus és mások alapján Magyar Encyclopaedia (1653) c. fő művét; ez az első olyan magyar nyelvű tankönyv, amely a hasznos és szükséges ismereteket tudományos igénnyel, korszerűen rendszerbe foglalta. A mű kétharmad része foglalkozott természettudományokkal, az orvosi ismereteket is összefoglalta, az elsők közt fogadta el nyíltan Copernicus rendszerét. A világ racionális magyarázatának igényét tudományos és pedagógiai reform gondolatával, sőt a jobbágyrendszer bírálatával kapcsolta össze. Gyulafehérvári székfoglalójában (De studio sapientiae, 1653) a kulturális elmaradottságot, az iskolai formalizmust bírálta, majd új oktatási rendszert követelt (Magyar logikátska, 1654; De summa scholarium necessitate, 1656). Egységes iskolarendszert, anyanyelvű népiskolákat, magas színvonalú, világi szakembereket is képző egyetemet tartott szükségesnek, és korlátozni kívánta az egyház gyámkodását az iskolák felett. Az ortodox kálvinista reakció Basire Izsák (a kivégzett I. Károly angol király Erdélybe menekült lelkésze) vezetésével támadást indított ellene, s ezért el kellett hagynia helyét. 1656-ban a kolozsvári isk.-hoz került, de ott is tovább képviselte törekvéseit. Utolsó tervezetében is akadélnia, vagyis egyetem felállítását javasolta Bartsai Ákos fejedelemnek. Fiatalon, tüdőbajban végezte be életét. Műveinek kritikai kiadását 1959-ben kezdte meg az MTA. – M. Válogatott pedagógiai művei (Bp., 1899); Válogatott pedagógiai művei (Bp., 1956); Magyar Encyclopaedia (Bp., 1959). – Irod. Bán Imre: A. Cs. J. (1958); A. Cs. J. (Ped. Szle emlékszáma, 1960. 2. sz.) – Szi. Berczeli A. Károly: Válaszúton (színmű, Bp., 1954); Németh László: Apáczai (dráma, Történeti drámák, Bp., 1963); Áprily Lajos: Tavasz a házsongárdi temetőben (vers).