Kezdőlap

Bartucz Lajos (Szegvár, 1885. ápr. 1.Bp., 1966. jún. 3.): antropológus, egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora (1952). Egy.-i tanulmányait Bp.-en végezte, 1908-ban antropológiából bölcsészdoktori oklevelet nyert. 1905-től tanársegéd, 1914-ben a bp.-i tudományegy. Embertani Intézetének adjunktusa. 1914-ben magántanári képesítést szerzett. A Tanácsköztársaság idején a munkásegy.-en tartott előadásai miatt állásától megfosztották, csak 1926-ban jutott antropológusi munkakörhöz a Néprajzi Múz.-ban. 1931-ben a bp.-i egy.-en az antropológia előadója, 1935-ben a Néprajzi Múz. megbízott ig.-ja. 1940-től a szegedi egy. ny. r. tanára. 1949-1959 között egyúttal a bp.-i egy.-en is tartott előadásokat. 1959-től a bp.-i egy. Embertani Intézetének vezetője. Széles körű tudományos munkásságának súlypontja a népvándorlás és a honfoglalás kori leletekre jut. Az élők körében végzett vizsgálatai a magyarság etnikai csoportjainak megismerésében jelentősek. Nevéhez fűződik többek közt Martinovics Ignác és forradalmár társai budai sírhelyének felkutatása (1914) és maradványaik azonosítása. 1923-ban megindította és szerk. az Anthropológiai Füzeteket. Tevékeny részt vett az Alföldi Tudományos Intézet megszervezésében s annak első ig.-ja volt. – F. m. Arad megye népének anthropológiai vázlata (Magy. Vármegyék Városok Monográfiája, Arad megye, 1912); A magyar jakobinusok emlékezete (Gárdonyi Alberttel, Term. tud. Közl. 1919); Az iskolásgyermekek termetbeli növekedése Magyarországon… (Anthropológiai Füz., 1923); Über die anthropologischen Ergebnisse der Ausgrabungen von Mosonszentjános (Seminarium Kondakovianum, Praha, 1929); A magyar ember. A magyarság antropológiája (Bp., 1938); Der Urmensch der Mussolini (Subalyuk) Höhle (többekkel, Geologica Hungarica, Bp., 1940); Fajkérdés, fajkutatás (Bp., 1940); A Szentes-Kajászi avarkori temető tipológiájához (Bp., 1958); Antropologische Beiträge zur I. und III. Periode der Sarmatenzeit in Ungarn (Bp., 1961); A praehistorikus trepanáció és orvostörténeti vonatkozású sírleletek (Bp., 1966). – Irod. Fehér Miklós: B. L. és az ethnikai embertani kutatások (Anthropológiai Közl., 1965. s. sz.); Lipták Pál: B. L, és a történeti embertani kutatások (Anthropológiai Közl., 1965. 1. sz.); Nemeskéri János: B. L. munkásságának méltatása (Anthropológiai Közl., 1965. 1. sz.); Thoma Andor: B. L. ősemberkutatói munkássága (Anthropológiai Közl., 1965. 1. sz.); Farkas Gyula: In memoriam prof. dr. L. B. (Acta Universitatis Szegediensis Biologica Nova Series XII. 1966).