Kezdőlap

Bethlen Farkas, bethleni (1639Bethlenszentmiklós, 1679. dec. 30.): Erdély kancellárja, történetíró. ~ Ferenc és Kemény Kata fia. A kolozsvári unitárius és a gyulafehérvári ref. kollégiumban tanult, 1657-ben a lengyelo.-i hadjáratból II. Rákóczi György kíséretében tért haza. 1658. máj.-szept.-ben a fejedelem megbízásából Pozsonyban és Bécsben tárgyalt a császári katonai segítségről, 1661-ben Kemény János párthíve, ezért az ogy. 1662. márc.-ban jószágvesztésre ítélte. 1663-ban Apafi Mihály fejedelem hűségére tért, a korábbi ítéletet érvénytelenítették. 1666-ban fejedelmi tanácsos, 1667-től Fejér vm. főispánja. 1676-ban csatlakozott a Béldi Pál elleni ligához. Ugyanekkor a perbe fogott ~ János helyett ideiglenes megbízással, majd 1678-tól kinevezett kancellár. 1678. febr.-júl.-ban követségben járt a Portán a Béldi elleni ügyben. Megírta Erdély 1525-1609 közötti történetét. Munkája, melyben Szamosközi azóta elveszett kéziratos munkáját is felhasználta, fontos forrásmű. Keresden 1684-ben elkezdett s a váradi nyomda betűivel nyomtatott első kiadása csak részben készült el, s példányai Thököly 1690-es betörésekor megsemmisültek. – M. Historia de rebus Transylvanicis (teljes kiadása: Benkő József, Nagyszeben, 1782-93. I-VI) – Irod. Svéda Pál: B. F. históriája (Pécs, 1938).