Kezdőlap

Fokos-Fuchs Dávid Rafael (Bizens, 1884. dec. 10.Bp., 1977. júl. 11.): nyelvész, etnográfus, az MTA tagja (l. 1945–49), a nyelvészeti tudományok doktora (1957). Pozsonyi iskolásévei idején ismerkedett meg a magyar nyelvvel. Pedagógus, gimnáziumi igazgató, később c. egy. tanár. Munkácsi Bernát támogatásával jutott el először 1911-ben, majd 1913-ban a zürjénlakta területekre. Az I. világháború alatt Mo.-ra került hadifoglyok között folytatta a gyűjtést. Zürjén népdalgyűjteménye, német nyelvű zürjén szótára a zürjén-kutatás alapműve. Gyűjtései és anyagközlései az uralisztika legjobb teljesítményei közé tartoznak. Elsősorban a permi és obiugor nyelvek szakértője, figyelme azonban valamennyi urali nyelvre, az összehasonlító finnugor mondattanra és a magyar nyelvrokonság kérdéseire is kiterjedt, sőt török, mongol és tunguz tanulmányokat is folytatott, s járatos volt az indogermán és sémi nyelvészetben is. Az Acta Linguistica – amelyet éveken át szerkesztett – emlékkötetet szentelt neki, a Nyelvtudományi Közlemények 1974-es összevont számával köszöntötte 90. születésnapja alkalmából. – F. m. Laut- und Formenlehre der süd-ostjakischen Dialekte (Bp., 1911); Zürjén népköltészeti mutatványok (Bp., 1913); Zürjén szövegek (Bp., 1916); Finnugor-török mondattani egyeztetések (Bp., 1934); Volksdichtung der Komi(Syrjänen) (Bp., 1951); Syrjänisches Wörterbuch (Bp., 1959); Osztják hősénekek (Zsirai Miklós hagyatékából közzéteszi F. D., Bp., 1963); Aus dem Gebiete der finnisch-ugrischen Verbalnomina (klny., Bp., 1963); Osztják hősénekek (Zsirai Miklós hagyatékának felhasználásával közzéteszi F. D., Bp., 1965); Das syrjänische Komitativ-suffix (klny., Bp., 1966). – Irod. Erdődi József: Köszöntjük F. F. D. R.-t kilencvenedik születésnapján (Magy. Nyelvőr, 1975. 1. sz.); Korenchy Éva: F. F. D. (Magy. Nyelvőr, 1977. 4. sz.); Bereczki Gábor: F. F. D. (Nyelvtud. Közl., 1978. 1. sz.).