Kezdőlap

Hantken Miksa (Jablonka, Szilézia, 1821. szept. 26.Bp., 1893. jún. 26.): geológus és paleontológus, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1864, r. 1874). Főisk.-i tanulmányait 1840–42-ben Bécsben, 1843-tól 1846-ig a selmecbányai bányászati ak.-n végezte. 1844–45-ben Albrecht főhg. vasgyárában gyakornok. 1846–49-ben több bányában bányatiszt. 1849–50-ben Bécsben analitikai, kémiai tanulmányokat folytatott, majd a dorogi szénbányánál dolgozott. Néhány évig Szerbia kormányának szolgálatában állt. 1858-ban Pesten telepedett le és itt őslénytani kutatásokat végzett. 1861–67-ben a pesti kereskedelmi ak. tanára, 1866-tól az MNM ásvány- és őslénytárának őre. 1869-ben megszervezte a Földtani Intézetet, amelyet 1870-től mint ig. vezetett. 1876-ban a pesti egy.-en magántanári képesítést szerzett. 1882-től haláláig egy.-i tanár a paleontológiai tanszéken. A Nummulinák és egyéb harmadidőszaki Foraminifera-félék nemzetközileg elismert kutatója volt. Páratlanul gazdag Nummulina-gyűjteménye a bp.-i egy. Őslénytani Intézetének Múz.-ában van. Emlékét őrzi a Hantkenia és a Hantkenina állatnem-név is. A mo.-i kőszéntelepekről az első gyakorlati szempontból is jelentős összefoglaló ismertetést ő készítette. Tiszteletére a Magyarhoni Földtani Társulat 1963-ban három évenként kiosztásra kerülő Hantken Miksa-emlékérmet alapított az ősélet és rétegtani szakirodalomban elért kimagasló eredményért. – F. m. Az esztergomi barnaszénterület földtani viszonyai (Pest, 1871);  A magyarországi kőszén (Pest, 1873); A beocsini márga földtani kora (Pest, 1873); Új adatok a déli Bakony föld- és őslénytani ismeretéhez (Bp., 1874); A Clavulina-Szabói rétegek faunája (I. Bp., 1875); Adalékok a Kárpátok földtani ismeretéhez (Bp., 1877); A magyar korona országainak széntelepei és szénbányászata (Bp., 1878); Új adatok a buda-nagykovácsi-i hegység és az esztergomi vidék föld és őslénytani ismeretéhez (Bp., 1884); Vélemény a … várpalotai szénbányáról (Bp., 1888). Irod. Koch Antal: H. M. emlékezete (Akad. Ért. 1896); Majzon L.: H. M. emlékezete (Földtani Közl. 1962).