Kezdőlap

Kemény G. Gábor; Krausz Gusztáv (Kassa, 1915. jún. 2.Bp., 1981. nov. 8.): történész, irodalomtörténész, könyvtáros, bibliográfus, az irodalomtudományok kandidátusa (1960). Kassán érettségizett, a bp.-i Pázmány Péter Tudományegy. m.-történelem szakán szerzett tanári oklevelet 1937-ben, 1944-ben doktorált. Doktori értekezése (A magyar nemzetiségi kérdés a törvények és tervezetek tükrében, 1790- 1918) 1946-ban a Dunatáj I. kötetében jelent meg, majd önállóan is, két kiadásban. 1960-ban lett az irodalomtudományok kandidátusa. A háború előtt a Statisztikai Tudósító (STUD) és a pécsi Erzsébet Tudományegy. Kisebbségi Intézetének külső munkatársa. 1945-57-ben az OSZK Hírlaptárának h. vezetője. 1957-62-ben az Irodalomtörténeti Intézet bibliográfiai osztályának vezetője. 1962-től 1980-as nyugdíjazásáig az OSZK tudományos főmunkatársa, 1973-1980-ban az MTA nemzetiségi bibliográfiai kutatócsoportjának vezetője volt. Tudományos munkásságának középpontjában a nemzetiségi kérdés és Mo. XIX. századi története állt. E témakörben 1936 óta publikált rendszeresen. Első írásai egyetemi, ifjúsági lapokban (Egyetemi Híradó, Fiatalok) láttak napvilágot, de jelentek meg cikkei a Pesti Naplóban, a Magyarországban és a Pesti Hírlapban is. Rendszeresen közölt nemzetiségi vonatkozású tanulmányokat, ismertetéseket Csuka Zoltán Láthatár c. kisebbségtudományi szemléjében. Forráspublikációiban, tanulmányaiban a Duna menti népek egymásra utaltságát hangsúlyozta, az összekötő szálakat kereste. Alapvető munkája az Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában 6 kötete (1952-1985). Másik jelentős forrásgyűjteménye: A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. Válogatás hét évszázad írásaiból (1962). -További f. m.: A váradi hídverés (1946, szerk. és bev.), 1848-1849. évi iratok a nemzetiségi megbékélésről (1948, szerk. és bev.), Társadalom és nemzetiség a szabadságharc hadi lapjaiban (1957), Mocsáry Lajos válogatott írásai (1958, részletes bev. tanulmánnyal), Magyar Történeti Bibliográfia 1825-1867. 4. Nem magyar népek (nemzetiségek) (1959; társszerk. Katus László; folytatása kéziratban maradt), Teleki László válogatott munkái I-II. (1961, bev. tanulmánnyal), Mocsáry Lajos a népek barátságáért (Bukarest, 1972, tanulmány és szöveggyűjtemény). Felvidéki és szlovák vonatkozású tanulmányainak gyűjteménye: Kapcsolatok vonzásában (Bratislava, 1977). Hátrahagyott írásai: A dunai mikrokozmosz (Békéscsaba, 1984). 1945 és 1981 közötti publikációinak és kéziratos hagyatékának jegyzékét 1. Az OSZK Évkönyve 1981. 21-36. -Iroda Váróné Tomori Viola: Barátot köszöntünk (Korunk, 1975. 5. sz.); Iszlai Zoltán: K. G. G. halálára (Élet és Irod., 1981. 46. sz.); Beke György: Dunai néző. K. G. G. életműve (A Hét, 1981. 50. sz.); Havasi Zoltán: K. G. G. 1915-1981 (OSZK Évkönyve, 1981. Bp., 1983); Tóth András: K. G. G, (Könyvtáros, 1982. 5. sz.); Niederhauser Emil: K. G. G. 1915-1981 (Századok, 1982. 1. sz.); Jeszenszky Géza: K. G. G. (Történelmi Szle, 1982. 3. sz.); Pajkossy György: K. G. G. (Irodalomtörténet, 1982. 4. sz.).